Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JORDBRUKSAVTALEN 2007-2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JORDBRUKSAVTALEN 2007-2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 JORDBRUKSAVTALEN

2 HOVEDRESULTAT Økte inntektsmuligheter på kr per årsverk inkl. virkningen av økt utnyttelse av jordbruksfradraget. Det tilsvarer ca 10 % Ramme 975 mill. kr finansiert med: 400 mill kroner på budsjett 545 mill kroner på priser 30 mill kroner i ledige midler fra 2006 Utenom ramma er der 173 mill kroner i frigjorte midler for 2007 som utbetales høsten 2007 med: 1.000 kr/foretak som var tilskuddsberettiget ved utbetaling i februar 16 kr/daa til alt grovfôrareal 7 kr/daa til alt annet tilskuddsberettiget areal

3 ØKONOMISK RAMME

4 FINANSIERING Avtalen gir kr/årsverk etter jordbruksfradrag på årsbasis

5

6 AVTALEPRISER

7 1) Inkl. inntektsverdien før skatt av eksisterende jordbruksfradrag, beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket. 2) Bare bruttoutslag av foreslåtte pris- og tilskuddsendringer, ikke prognose på utviklingen fra året før. 3) Bruttoutslag inkl. prisendringer, tilskuddsendringer og verdien av utvidet jordbruksfradrag.

8 FORHANDLINGSGEVINST Jordbrukets krav: 2100 mill. kroner = kr/årsverk 1600 mill. kroner på budsjett 500 mill. kroner på målpris Statens tilbud: 720 mill. kroner = kr/årsverk inkl. effekt jordbruksfradrag 300 mill. kroner på budsjett 390 mill. kroner på målpris 30 mill. kr i ledig midler fra 2006 Avtale: 975 mill. kroner = kr/årsverk u/skatt, kr/årsverk inkl. effekt jordbruksfradrag 400 mill. kroner på budsjett 545 mill. kroner på målpris 30 mill. kroner på ledige midler fra 2006 Forhandlingsgevinst: 255 mill. kroner = ca kr/årsverk 100 mill. kroner på budsjett 155 mill. kroner på målpris

9 POSITIVT Kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper
Oppnådd en historisk sett høy ramme Ledige midler går utenom ramma Bunnfradraget reduseres med kr Omsetningsgrensa reduseres til kr Økte målpriser på melk, storfe, sau/lam, egg, poteter, grønnsaker, frukt & bær og korn (uendra målpris for svin) Landsdekkende Landbruksvikarordning Satsing på grovfôrprodusenter Innført driftstilskudd på sau Avløsning til ”friskere geiter” prosjektet Styrking av strukturprofilen ved å gi mest til de første enhetene (driftstilskudd og arealtilskudd) Viderefører satsingen på beite Økte satser for tilskudd til avløsning ferie og fritid Økte distriktstilskudd Økt satsing på klima og miljø i eget fond

10 NEGATIVT Forventningene oppfylles ikke For lite friske budsjettpenger
Ingen vesentlig styrking av investeringsvirkemidlene Skjevfordeling med en større andel på pris i forhold til budsjett Ingen endring i pensjonistavkortinga Ikke prisnedskriving av økt fôrkornpris Ingen styrking av frakttilskuddene Ingen endringer i kvoteordningen for melk (uendret kvotetak samdrifter og fortsatt antallsbegrensing) Akershus, Østfold og Vestfold fortsatt en omsetningsregion Ingen økning i regionalt miljøprogram til fylker med store erosjonsproblemer

11 LUF LUF fryses på 2007 nivå, alle nye prosjekter må gjennomføres innenfor eksisterende totalbevilgning 80 mill. kroner tilføres for å styrke likviditeten til fondet. Investeringsvirkemidlene økes med 9 mill. kroner Det settes av 2 mill kr til likestillings- og utviklingsarbeid Det etableres et utviklingsprogram for innlandsfiske Det etableres en satsing i verdensarvsområdene Det utvikles et ”klimaprogram” for å skaffe mer kunnskap om landbruk og utslipp av klimagasser og inneholde forslag til kostnadseffektive og målrettede tiltak. Programmet koordineres med landbrukets miljø- og klimautvalg. Tilbakebetalte midler fra avvikling av reguleringsanlegg (Gartnerhallen og Prior) legges til LUF, disponeres av partene

12 LUF Bevilgningen til LUF økes med 80 mill kroner for å bedre likviditeten. Hvis ikke

13 ALLE PRODUKSJONER Tilskudd til avløsning ferie og fritid økt med 7 %, kr, maks kr, fra avløseråret 2007 Det innføres en landsdekkende landbruksvikarordning Bunnfradraget reduseres med kroner til kr/foretak Omsetningsgrensa på kr/foretak reduseres til kr/foretak Kulturlandskapstilskuddet økes med 5 kr til 192 kr/daa Grunnlag for økt kraftfôrpris med opp til 3 øre/kg Beløpsavgrensinga for husdyrtilskudd økes med kr til kr Tilskudd til forskning og forsøksringer økes med 7,5 mill kroner Satser for tidligpensjonen økes fra kr til kr for enbrukerpensjon og fra kr til kr for tobrukere. Ektefelle ved tobrukerpensjon kan tjene maks kr utenom bruket for å komme inn på ordningen, en økning på kr. Grensen for hvor stor inntekt bruker og ektefelle/samboer kan ha uten å få avkorting økes fra kr til kr

14 SAU + 4 kr/kg i økt målpris
Innført driftstilskudd på kr/foretak med 50+ sau og 150 kr/sau for de med sau og som ikke får driftstilskudd til melkekyr, melkegeit eller ammekyr eller har færre enn 10 sau over 1 år. Det innføres to nye intervall for husdyrtilskudd for sau og ammegeit. I intervallet økes satsen fra 113 kr/dyr til 543 kr/dyr. I intervallet økes satsen fra 113 kr/dyr til 250 kr/dyr + 13 kr/dyr i husdyrtilskudd til utegangersau +13 kr/lammeslakt for O eller bedre. P+ fjernes + 5 kr i beitetilskudd + 1 kr i tilskudd til utmarksbeite + 5 kr/daa i kulturlandskapstilskudd + 0,30 kr/kg i distriktstilskuddet for sone 2 - 5 + 7 kr/daa arealtilskudd til grovfôr i sone 5

15 GEIT + 0,10 kr/liter i målpris
kr i driftstilskudd for enkeltbrukog samdrifter etablert etter kr for samdrift med 2 medl. etablert før , kr for samdrift med 3 medl. etablert før + 30 øre/liter i grunntilskudd for geitemelk + 5 kr/daa i kulturlandskapstilskudd + 7 kr/daa i arealtilskudd til grovfôr i sone 5 + 5 kr i beitetilskudd + 1 kr i tilskudd til utmarksbeite + 1 øre/l i distriktstilskudd sone B-J Det innføres to nye intervall for husdyrtilskudd for sau og ammegeit. I intervallet økes satsen fra 113 kr/dyr til 543 kr/dyr. I intervallet økes satsen fra 113 kr/dyr til 250 kr/dyr 16,0 mill. kr til utviklingsprogram ”Friskere geiter” (økning 4 mill. kr) som inkluderer kompensasjon til avløsning ferie/fritid Deltakere i prosjektet ”Friskere geiter” får kompensert for kostnader til avløsning ved ferie og fritid.

16 MELK + 0,10 kr/liter i målpris
kr i driftstilskudd for enkeltbruk og samdrifter etablert etter kr for samdrifter med 2 medl. etablert før i Sør-Norge og ved Oslofjorden, for samdrifter med 3 medlemmer i Sør-Norge og Oslofjorden, tilsvarende tall i Nord-Norge er – kr og – kr + 5 kr/daa i kulturlandskapstilskudd + 100 kr/dyr i beitetilskudd for storfe + 1 øre/liter i distriktstilskudd melk i sone b-j + 0,30 kr/kg i distriktstilskudd kjøtt i sone 2-5 + 7 kr/daa i arealtilskudd til grovfôr i sone 5 7 % økte satser i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Max Landsdekkende landbruksvikar ordning. Grunnlag for inntil 3 øre/kg i kraftfôrkostnader

17 STORFE + 2,06 kr i målpris + 120 kr i driftstilskudd ammeku for kuene i intervallet – 50, kr for besetninger med minst 50 dyr + 7 kr/daa arealtilskudd til grovfôr i sone 5 + 5 kr/daa i kulturlandskapstilskudd + 100 kr/dyr i beitetilskudd + 200 kr/dyr for bevaringsverdige husdyrraser + 0,30 kr/kg i distriktstilskudd kjøtt i sone 2-5 Grunnlag for inntil 3 øre/kg i kraftfôrkostnader

18 GRIS Uendra målpris Styrket strukturgrisen gjennom kr i husdyrtilskudd for de første 35 avlsgrisene og kr/dyr i husdyrtilskudd for avlsgris i intervallet 36-70 Satelitter i purkeringer får samme tilskuddsutmåling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd som andre svinebesetninger med samme produksjonsomfang Grunnlag for inntil 3 øre/kg i økte kraftfôrkostnader

19 FJØRFE Målpris ble erstattet med referansepris fra som knyttes engrospris på det punktet i verdikjeden dagens målpris er fastsatt og gjeldende bestemmelser om øvre prisgrense videreføres Det er ikke gjort noen endring i referanseprisen + 0,10 kr/kg i distriktstilskudd for kylling og kalkun Vestlandet og Trøndelag. Agder berettiges tilskudd med 30 øre/kg Grunnlag for inntil 3 øre/kg i kraftfôrkostnader

20 EGG + 35 øre/kg i økt målpris Uendra distriktstilskudd
Uendret dyretilskudd til verpehøns Grunnlag for inntil 3 øre/kg i kraftfôrkostnader

21 KORN OG KRAFTFÔR + 3 øre/kg i målpris for korn
+ 6 øre/kg i målpris for oljevekster Ingen prisnedskriving for korn 6 øre prisnedskriving for oljefrø 3 øre i prisnedskriving for erter Matkorntilskuddet økes med 3 øre/kg Det innføres målpris for bygg og havre og intensjonsprisen avvikles Øvre prisgrense økes til + 10 %, nedre grense avvikles Falltallet holdes uendret kr/daa i økt arealtilskudd for intervallet dekar + 5 kr/daa i kulturlandskapstilskudd for alt areal

22 Frukt, bær, grønnsaker og potet
+ 4,7 % økt målpris frukt og grønnsaker + 50 kr/daa i arealtilskudd for frukt og bær i intervallet 0-30 daa i alle soner unntatt sone 5 som får kr/daa + 300 kr/daa i arealtilskudd for frukt og bær i intervallet daa i sone 5, 6 og 7 Planteprodusenter med produksjonsperiode utover onneperioden, skal kunne søke dispensasjon hos Fylkesmannen slik at de kan motta avløsertilskudd ved sykdom. Det etableres et utviklingsprogram for frukt og grønt finansiert med tilbakeførte midler fra reguleringsanlegg. 25 mill. kr i 2008

23 ØKOLOGISK Arealtilskudd Omleggingstilskudd Husdyrtilskudd
+ 50 kr/daa for korn til modning +750 kr/daa for grønnsaker, frukt og bær + 250 kr/daa for potet + 20 kr/daa for innmarksbeite (faktor 0,6) + 20 kr/daa for anna areal Omleggingstilskudd 250 kr/daa pr karensår. Bindingstiden reduseres fra 5 til 3 år. Kravet om ikke kunne gi omleggingstilskudd oftere enn hvert 10. år fjernes Husdyrtilskudd + 315 kr/dyr for ammeku sone 1-4 + 440 kr/dyr for ammeku sone 5-7 + 95 kr/dyr for anna storfe sone 1- 4 + 140 kr/dyr for anna storfe sone 5-7 + 50 kr/dyr for avlsgris + 160 kr/dyr for slaktegris


Laste ned ppt "JORDBRUKSAVTALEN 2007-2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google