Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat Biotopvernområde Marint verneområde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat Biotopvernområde Marint verneområde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat Biotopvernområde Marint verneområde

2 Foto: Erik Johan Blomdal Lov om Naturfredning 100 år 25. juli 2010 1. fredning i Østfold: Eseltistel på Hvaler prestegård 1914 Ny lov 1954 1. reservat Østfold 1969 Naturvernloven 1970, ”Naturvernåret 1970 Fylkesvise verneplaner: Myr, edelløvskog, sjøfugl I Miljøvernavdelingen etablert 1982 Våtmark, Barskogplan I + II, Sjøfugl II, Ytre Hvaler nasjonalpark, Oslofjord-verneplanen

3 Myndighetsvern, frivillig vern; status Myndighetsvern: Råderettsinnskrenkning, ”ekspropriasjon”, jakt, fiske / eiendomsrett, grunneiere og rettighethavere Status områdevern Østfold: 134 områder – 3 % ”vernet” 2,6 % av fylket er reservater inkl. Ytre Hvaler n.park 0,4 % av fylket er landskapsvernområder, inkl. jorder Frivillig vern skog: 7 reservater etablert + 7 oppstart vern 9 er til verdiberegning ”Vernet” etter Plan- og bygningsloven: Halden 3, Fr.stad 1, Rygge 1 Tinglyste avtaler: 5 dammer i Fredrikstad + Råde

4 Nytt Lovfestet mål for områdevern Større krav til kunnskap / verneformål Større krav til avgrensning / grenser Endringer i vernekategorier: Marint vern nytt Nasjonalpark:Ikke krav om vesentlig statsgrunn Landskapsvernområde: Reguleringsplan viker Randsoner inntil verneområder tillegges vekt Midlertidig vern 4 + 2 år Meldeplikt for tiltak, inkl. skogbruk / hogst Mer vekt på skjøtsel og forvaltning Erstatningsregler felles for alle verneformer Må være knyttet et økonomisk tap til vernet ”Igangværende tiltak” på vernetidspunktet Evt. tillatelser må være gitt før kunngjøring om vernesak

5 Verneområder etter Naturmangfoldloven Opprettes ved kongelig resolusjon (i statsråd) Geografisk avgrenset, vernekart Verneforskrift for hvert område Varig vernet Kan vernes mot alle typer virksomhet Sektorovergripende, privat og offentlig

6 Naturreservater Vilkår for vern er knyttet til områdets funksjon for biologisk mangfold eller geologi Vernformålet er avgjørende Forbud mot alle tiltak som kan forringe verneverdier angitt i verneformålet Kan totalfredes Skjøtsel Foto: Marianne Gjørv

7 • Natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi •Forbud mot tiltak som kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig • Pågående bruk kan fortsette • Helheten i landskapet Landskapsvernområder

8 Saksbehandling • Undersøkelser, prioriteringer, oppstart, verneforslag, høring, vedtak, erstatning, forvaltning • Tidlig kontakt med grunneiere, kommuner / fylkeskommuner er viktig

9 Ved ”igangsatt vern”, oppstart • Kan uten videre avslå søknader i området • Tillatelse gis bare dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for forslaget • Kan ikke gi tilskudd som kan få negative følger • Kan fastsette meldeplikt

10 Etter at vernet er etablert Erstatninger Skjøtsel Grensemerking Dispensasjoner Informasjon Utenforliggende virksomhet Foto Statens naturoppsyn

11 Dispensasjoner Ikke strider mot vernets formål Ikke påvirke verneverdiene nevneverdig Hensynet til vesentlige samfunnsinteresser Sikkerhetshensyn

12 Erstatning ved områdevern •Like regler •”Igangværende bruk” Skogsdrift •Tillatelse gitt etter annen lov før oppstart av vernesaken Foto: Marianne Gjørv


Laste ned ppt "Vernekategoriene Nasjonalpark Landskapsvernområde Naturreservat Biotopvernområde Marint verneområde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google