Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER November 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER November 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER November 2013

2 Historisk om ordningen Til og med 2004: Fylkesmannen. Tilskudd til investeringer i beitefelt 2005-2009: Kommunene. SMIL-midler Fra 2010: Fylkesmannen. Bestemt i jordbruksoppgjøret i 2009 Ny forskrift fastsatt 04.02.2013 : Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder Skal komme rundskriv for forskriften

3 Formålet med tilskuddet Legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark Redusere tap av dyr på utmarksbeite Fremme fellestiltak i beiteområdene

4 Hvem kan søke? Lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) registrert i enhetsregisteret og som driver næringsmessig beitedrift Foretak som har rett til produksjonstilskudd der det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid

5 Vilkår Kan ikke gis tilskudd i beiteområder som er leid på en periode mindre enn 10 år Tilskudd kan avslås dersom arbeidet er påbegynt før søknaden er behandla Ikke nytt tilskudd til samme type tiltak før etter 20 år for hytter og 15 år for faste installasjoner. Gjelder ikke for tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr

6 Beregning av tilskudd Kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak Ved kjøp av elektronisk overvåkingsutstyr inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag For planleggings- og tilretteleggings- prosjekter inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag

7 Hva kan det gis tilskudd til? Faste og mobile investeringstiltak. Sperregjerder Ferister Bruer Gjeterhytter Sanke- og skilleanlegg Anlegg, rydding og utbedring av drifteveier Saltsteinsautomater

8 Faste og mobile investeringstiltak (forts). Transportprammer Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkeavlesere m.m.) Andre investeringstiltak som kommer inn under formålet med ordninga

9 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Kan være: Planlegging og prosjektering av faste installasjoner Ny organisering av beitelag og utmarksområdene

10 Planleggings- og tilretteleggingsprosj. (forts.) Prosjektretta arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene Tidsbegrensa utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan m.m.) for utmarksbeite Vegetasjonskartlegging

11 Kostnadsoverslag Spesifisere materiellkostnader og arbeidskostnader. Kostnader uten og med merverdiavgift. Skal ha kostnadsoverslag og finansieringsplan Oppgi størrelsen på investeringer, f.eks. hvor mange meter sperregjerde, og antall, f.eks. hvor mange porter Oppgi om laget er momsregistrert eller ikke

12 Andre krav Legge med kart som viser hvor investeringen er plassert 10 års skriftlig avtale med grunneierne med tillatelse til oppsett av investeringen Tillatelse fra reindriftsforvaltninga (RDF) i reinbeiteområder. RDF overføres til Fylkesmannen (FM) fra 2014. FM må avklare hvordan dette skal gjøres

13 Rutiner Søknad på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning (SLF) FM fastsetter søknadsfrist. I Nordland: 10. februar til kommunen som gir vurdering og anbefaling og sender til FM innen utgangen av februar FM avgjør søknadene. SLF er klageinstans Tiltak skal gjennomføres innen 3 år. Kan ha delutbetaling av tilskudd. Minst 25 % holdes igjen til arbeidet er fullført og sluttregnskap godkjent

14 Tilskudd i 2013 Fikk tildelt 1,1 mill kr fra SLF til Nordland Inndratt 101 000 kr fra tidligere år. Hadde derfor kr 1 201 000,- til disposisjon 32 søknader med kostnadsoverslag på over 5,7 mill kr og søknadssum 3,13 mill kr 27 søknader ble innvilga, kun 5 avslag Mange som søker og stor kamp om tilskudd. Flest søknader om sperregjerder


Laste ned ppt "TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER November 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google