Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Svikt i strømforsyningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Svikt i strømforsyningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Svikt i strømforsyningen
Svikt i strømforsyningen. Hva er kommunenes ansvar når kraftforsyningen er utslått? Hvordan jobbe for å redusere virkninger av strømbortfall? Beredskapsseminar 24. oktober 2013 Knut Bjerke, Sarpsborg kommune

2

3 «Her hos oss er det jo nesten aldri strømstanser»

4 Men, er vi forberedt? Er det sannsynlig at strømmen kan forsvinne i lengre tid hos oss? Har vi et apparat på plass til å takle et omfattende strømutfall i vår kommune? Hvem og hva blir berørt?

5 Vet vi hva nettselskapet gjør i slike situasjoner?
Har vi kunnskap om nettselskapets ROS-analyser og beredskapsplan? Har vi sjøl ROS-analyser og beredskapsplan som tar for seg dette?

6 Hva blir konsekvensene for oss og våre områder og innbyggere hvis vi ikke kan svare godt på disse spørsmålene?

7 Kaos Samfunnet stopper opp på de fleste områder
Det blir etter hvert stilt spørsmål om hvorfor det ble slik

8 Vi i kommunene kan ikke påvirke følgende hendelser i noen grad
Skader som følge av ekstremvær – orkan Linjebrudd – varierende omfang Ras av ulike typer Teknisk svikt i hovedledningsnettet Teknisk svikt i hovedtransformator Sabotasje Menneskelig svikt

9

10

11

12 Men, vi må: Vite hvilket ansvar som kommunen har for sine innbyggere og samfunnet som sådan Være forberedt på at det verste kan skje Kjenne til konsekvensene av omfattende strømbortfall Gjøre nødvendige tiltak, og Vite hva som er nødvendige tiltak

13 Konsekvenser av omfattende strømutfall innen kommunen
Særlig sårbare er vi vinterstid med snø og kulde Sykehjem og institusjoner får problemer Skoler og barnehager må stenge Telekommunikasjon og it blir raskt rammet Vann og avløpssystemene blir berørt Mange boliger mister oppvarming

14 Næringslivet får store problemer
Drivstoffylling blir vanskelig Banktjenester blir berørt Fjernvarme faller bort Strømavhengige trafikksystemer faller ut

15

16

17 Hva er så kommunens ansvar?

18 Kommunens ansvar kan vi lese ut fra
Forskrift om kommunal beredskapsplikt §1 i formålsparagrafen sier at kommunen skal: ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen for å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier Som myndighet være pådriver overfor andre aktører innenfor sitt geografiske område.

19 ROS-analyser og beredskapsplan
Sivilbeskyttelsesloven § 14, utdrag: «Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap…» «Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse» ……….

20 Kommunen må kjenne til hva nettselskapet gjør for å kunne:
Være forberedt når noe skjer Lage en god ROS-analyse og deretter tiltakskort for dette området, herunder Vite hvordan kommunisere med nettselskapet i ulike situasjoner Vite hva kommunen sjøl må håndtere Vite hva som er worst case Vurdere forebyggende permanente tiltak

21 Spørsmål til nettselskapet:
Kommunen er sjøl en stor kunde, og representerer gjennom forskriften mange andre. Kjenner nettselskapet til kommunens behov i tilstrekkelig grad med hensyn til: virksomheter (kunder) som skal prioriteres ved rasjonering av strøm? hvilke objekter (kunder) som det er viktig å opprettholde strømforsyning til, og som sjøl ikke har tilstrekkelig nødstrøm?

22 Be om å få innsyn i ROS-analyser og beredskapsplaner som berører kommunen, og kommunens innbyggere og virksomheter av alle slag. (Sørg for sikkerhetsklarering hvis dette er nødvendig.) Be om en kortfattet framstilling av hvordan nettselskapet vil opptre i ulike situasjoner

23 Hvorfor beredskapsplan?
For å gjøre kommunen forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og dermed være i stand til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet i slike situasjoner, og bidra til å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Jf. Forskrift om kommunal beredskapsplikt

24 Hvor vi er i dag i Sarpsborg kommune:
Beredskapsplan vedtatt Planen bygger på ROS-analyse fra 2008, og har tiltakskort «Utfall av elektrisk kraft» Arbeid med helhetlig ROS-analyse foregår nå, og skal være ferdig i 2013 Det er igangsatt arbeid med helhetlig ROS-analyse for Nedre Glomma-regionen

25 Nødstrøm for sykehjem Kommunen har igangsatt arbeid med installering av nødstrømsaggregater i alle eksisterende sykehjem. Aggregatene er dimensjonerte for å dekke tilnærmet fullt effektbehov. Også det nye sykehjemmet blir utrustet på samme måte. For andre institusjoner blir det lagt til rette for tilkopling av mobile aggregater.

26 Eksempel på kartlegging
Nødstrømsaggregater i Sarpsborg kommune. Kartlegging i 2011 Drivstoff Kapasitet Service- Oppstart- Sist avholt Anlegg/institusjon Fabrikat Ytelse Volum Prod. år Plassering ca. i % av avtale ja/nei rutiner internt Merknader Leverandør [kVA] drivstoff- totalbehov Int. kontroll Protokoll? tilsyn, tankL ok? dato Diesel I bygget Notat utarbeidet Sarpsborg sykehjem 80 1974 i tekn. rom 9 % nei 4 ggr/år x underetg. ok ? Aggregatet dekker bare Tilfluktsrom tilfluktsrom Gamle FG Wilson 65 170L 1999 Dekker noe lys, kjøring oljefyr Haugvoll sykehjem Tekn rom og heis. (Perkins motor) U etg. Nye Haugvoll sykehjem link Gesan 100 152 2010 Eget bygg nytt 6,7 timer drift ved 100% Makker (Perkins motor 1104C-44TAG2) Tingvoll sykehjem 77 Manuell innkoblimg en fløy Borgen sykehjem Stanford 160 80 L + 2004 Eget rom Ja Dekker en del lys, drift oljekjel 1500L teknisk heis, stikk beboerrom (Deutz motor) tilbygg Kruseløkka sykehjem Skjeberg adm Auto diesels 35 250L (Ford motor) Motor defekt

27 Anslag i 2011 Ytelse i kVA Aggregat pris [kr] Montasje [kr]
Ytelse i kVA Aggregat pris [kr] Montasje [kr] Samlet kostnad kr/kVA 150 ,- ,- 2500,- 250 ,- ,- 2000,- 500 593750,- ,- 1600,- Budsjettpriser på aggregater (priser inkl. mva.)

28 Vedtak i 2011 Sammenstilling av estimerte kostnader Aktuelle anlegg
Anslag totalkostnad 2012 2013 2014 2015 Sarpsborg sykehjem ,- 1 300 000,- Kruseløkka sykehjem 1  ,- 1 000 000,- Borgen sykehjem Tingvoll sykehjem 1  ,- 500 000,- ,-  300 000,- Bofellesskapene 600 000,- 300 000,- Påslått senere Sum 5 200 000,- 2 800 000,-

29 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Svikt i strømforsyningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google