Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av politiattester i idrettslag Per Tøien rådgiver NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av politiattester i idrettslag Per Tøien rådgiver NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av politiattester i idrettslag Per Tøien rådgiver NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

2

3 Det var en gang…..

4 Det er UANSETT voksnes ansvar å sørge for barns trygghet

5 Politisk begrunnelse  NIF ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep i norsk idrett  Alle barn skal oppleve idretten som et trygt sted å være  Alle foreldre skal erfare at idretten er et trygt sted å sende egne barn  Alle barn skal ha lik rett til lik beskyttelse

6 I Danmark:  Idrettsbevegelsen står for 13 prosent av alle forespørsler om politiattest innenfor frivilligheten  Idrettsbevegelsen står for 27 prosent av alle politiattester med merknad

7 Det er mer enn en halv million barn under 12 år med medlemskap i norsk idrett!

8 Hjemmel  Endring i strafferegistreringsforskriftens § 12 gir frivillige organisasjoner muligheten til å kunne kreve politiattest i forhold til seksuelle overgrep mot barn  Vedtatt 1. desember 2006  Idrettsstyret vedtok å gjøre ordningen obligatorisk og gjeldende fra 1. januar 2009

9 Store konsekvenser  For idretten  For andre frivillige organisasjoner  For politiet  For samfunnet  Og heldigvis for dem det gjelder – barna!

10 Tre viktige hensyn:  Hensynet til barnet  Hensynet til personvern og personopplysninger  Hensynet til organisasjonen

11 Hensynet til barnet skal veie tyngst!

12 Politiattest i seg selv er langt fra tilstrekkelig og kan til og med virke som en sovepute!

13 Hva omfatter ordningen?  Straffebud som regulerer seksuelle overgrep mot mindreårige og mennesker med utviklingshemming  Ikke vold, ikke narkotika, ikke noe annet.  Gode begrunnelser:  Vold omfatter alt fra legemsfornærmelse til drap  Oftest positiv utvikling i atferd fra ungdom til voksen  Idretten ønsker å være inkluderende  Forskjellig tilbakefallsprosent – seksuelle overgripere spesielle  Tiltalt, siktet, ilagt forelegg eller dømt i forhold til paragrafer som omhandler seksuelle overgrep mot mindreårige (< 18 år)

14 Hvem omfattes av ordningen?  Alle som skal utføre oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming  Lønnet eller ulønnet. Ansatt, engasjert eller tillitsvalgt

15 Hva omfattes ikke:  Idrettslaget kan ikke be om politiattest for personer som utfører oppgaver som ikke omfattes av ordningen, f.eks trenere for voksne, administrative oppgaver som ikke innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, tilfeldige vaffelstekere osv  Ordningen regulerer de aktuelle oppgavene, ikke medlemskap i idrettslaget

16 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)  Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming  Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant

17 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)  Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå  Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen  Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest

18 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)  Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av den aktuelle personen og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker  Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte  Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen

19 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)  Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten  Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no

20 Hvordan forholder politiet seg til dette?  Har hatt et aktivt samarbeid med Politidirektoratet og Datatilsynet i utviklingen av veilederen  I dag, ca to ukers ventetid på politiattest  I Danmark, ca 10 dager  Litt ”angst” i politiet nå – noen hundre tusen søknader om politiattester kommer nå

21 Hvordan har prosessen vært?  Arbeidsgruppe nedsatt  PT, Henriette Hillestad Thune, Gym & turn, svømming, rytter, fotball, kampsport + Vestfold IK  Forslag til IS om vedtak  Utarbeidelse av veileder  Høring i organisasjonen  IS til orientering 23.september

22 Hva hvis?  Attester uten merknad  Attester med merknad  Ønsker ikke å hente inn attest  Veiledning

23 Hva skjer nå?  Veileder ferdig – på papir og på nett  Standard søknadsskjema på nettet  Informasjon til idrettslagets hjemmesider om ordningen  FAQ – ofte stilte spørsmål  Informasjon om forebyggende arbeid – ”kjøreregler”  Informasjons- og rådgivningsregime etablert i NIF  www.idrett.no/politiattest  politiattest@idrettsforbundet.no  Tlf: 800 30 630

24 Og hva mer MÅ gjøres?  Politiattest er ikke noe uttømmende virkemiddel  Hvordan vil vi ha det i vårt idrettslag?  ”Kjøreregler”  Strukturelle og kommunikasjonsmessige tiltak

25 Forebygging  Start en prosess i eget idrettslag – sett emnet på dagsordenen  Bevisstgjøring. Det er god forebygging bare å snakke om hvordan man vil ha det  Utarbeid ”kjøreregler” – så er det tydelig for alle hvordan man vil ha det i foreningen, og man blir oppmerksom på egen og andres oppførsel

26 ”Kjøreregler”  Noen forhold eller situasjoner som kan være utgangspunkt for å diskutere ”kjøreregler”:  Antall trenere på trening?  Antall voksne til stede – voksnes kjønn?  Kroppskontakt – berøring ved øvelser?  Skifting og dusjing?  Turer og overnattinger?  Møter med lag/utøvere hjemme/privat?

27 Eksempler på ”kjøreregler”  Alle som skal utføre oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal avkreves politiattest  To voksne tilstede på treningene  Mannlig trener for jenter skal ha en kvinnelig leder med på turer/turneringer osv  Selvsagt totalforbud mot alkohol sammen med mindreårige utøvere  Utøvere og trenere dusjer ikke samtidig  Guttas garderober er for gutter, jentenes er for jenter

28 Ting å lese:  I Danmarks Idræts-Forbund har man laget en veileder som gir noen råd om hvordan man kan forholde seg til hverandre når det gjelder å forebygge overgrep:  http://sitecore.dif.rove.dk/asp/publikationer_pdf.asp?pdfid=150  Eller via hovedsiden:  http://www.dif.dk/ForForeningen/Forside/Udgivelser/Seksuellekraenkelser.aspx? pubid=161&searchit=&kat_id=62  I tillegg har LNU - Landslaget for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, gitt ut veilederen Trygg og tilstede:  http://www.lnu.no/nedlast/200604031612032_Veiviser.pdf


Laste ned ppt "Innføring av politiattester i idrettslag Per Tøien rådgiver NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google