Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av politiattester i idrettslag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av politiattester i idrettslag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av politiattester i idrettslag
Per Tøien rådgiver NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

2

3 Det var en gang…..

4 Det er UANSETT voksnes ansvar å sørge for barns trygghet

5 Politisk begrunnelse NIF ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep i norsk idrett Alle barn skal oppleve idretten som et trygt sted å være Alle foreldre skal erfare at idretten er et trygt sted å sende egne barn Alle barn skal ha lik rett til lik beskyttelse Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave – å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap

6 I Danmark: Idrettsbevegelsen står for 13 prosent av alle forespørsler om politiattest innenfor frivilligheten Idrettsbevegelsen står for 27 prosent av alle politiattester med merknad

7 Det er mer enn en halv million barn under 12 år med medlemskap i norsk idrett!

8 Hjemmel Endring i strafferegistreringsforskriftens § 12 gir frivillige organisasjoner muligheten til å kunne kreve politiattest i forhold til seksuelle overgrep mot barn Vedtatt 1. desember 2006 Idrettsstyret vedtok å gjøre ordningen obligatorisk og gjeldende fra 1. januar 2009

9 Store konsekvenser For idretten For andre frivillige organisasjoner
For politiet For samfunnet Og heldigvis for dem det gjelder – barna!

10 Tre viktige hensyn: Hensynet til barnet
Hensynet til personvern og personopplysninger Hensynet til organisasjonen

11 Hensynet til barnet skal veie tyngst!

12 Politiattest i seg selv er langt fra tilstrekkelig og kan til og med virke som en sovepute!

13 Hva omfatter ordningen?
Straffebud som regulerer seksuelle overgrep mot mindreårige og mennesker med utviklingshemming Ikke vold, ikke narkotika, ikke noe annet. Gode begrunnelser: Vold omfatter alt fra legemsfornærmelse til drap Oftest positiv utvikling i atferd fra ungdom til voksen Idretten ønsker å være inkluderende Forskjellig tilbakefallsprosent – seksuelle overgripere spesielle Tiltalt, siktet, ilagt forelegg eller dømt i forhold til paragrafer som omhandler seksuelle overgrep mot mindreårige (< 18 år)

14 Hvem omfattes av ordningen?
Alle som skal utføre oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming Lønnet eller ulønnet. Ansatt, engasjert eller tillitsvalgt

15 Hva omfattes ikke: Idrettslaget kan ikke be om politiattest for personer som utfører oppgaver som ikke omfattes av ordningen, f.eks trenere for voksne, administrative oppgaver som ikke innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, tilfeldige vaffelstekere osv Ordningen regulerer de aktuelle oppgavene, ikke medlemskap i idrettslaget

16 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)
Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant

17 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)
Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest

18 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)
Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av den aktuelle personen og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen

19 Dette skal idrettslaget gjøre: (Fra veilederen)
Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon  630 eller på e-post til

20 Hvordan forholder politiet seg til dette?
Har hatt et aktivt samarbeid med Politidirektoratet og Datatilsynet i utviklingen av veilederen I dag, ca to ukers ventetid på politiattest I Danmark, ca 10 dager Litt ”angst” i politiet nå – noen hundre tusen søknader om politiattester kommer nå

21 Hvordan har prosessen vært?
Arbeidsgruppe nedsatt PT, Henriette Hillestad Thune, Gym & turn, svømming, rytter, fotball, kampsport + Vestfold IK Forslag til IS om vedtak Utarbeidelse av veileder Høring i organisasjonen IS til orientering 23.september

22 Hva hvis? Attester uten merknad Attester med merknad
Ønsker ikke å hente inn attest Veiledning

23 Hva skjer nå? Veileder ferdig – på papir og på nett
Standard søknadsskjema på nettet Informasjon til idrettslagets hjemmesider om ordningen FAQ – ofte stilte spørsmål Informasjon om forebyggende arbeid – ”kjøreregler” Informasjons- og rådgivningsregime etablert i NIF Tlf:

24 Og hva mer MÅ gjøres? Politiattest er ikke noe uttømmende virkemiddel
Hvordan vil vi ha det i vårt idrettslag? ”Kjøreregler” Strukturelle og kommunikasjonsmessige tiltak

25 Forebygging Start en prosess i eget idrettslag – sett emnet på dagsordenen Bevisstgjøring. Det er god forebygging bare å snakke om hvordan man vil ha det Utarbeid ”kjøreregler” – så er det tydelig for alle hvordan man vil ha det i foreningen, og man blir oppmerksom på egen og andres oppførsel

26 ”Kjøreregler” Noen forhold eller situasjoner som kan være utgangspunkt for å diskutere ”kjøreregler”: Antall trenere på trening? Antall voksne til stede – voksnes kjønn? Kroppskontakt – berøring ved øvelser? Skifting og dusjing? Turer og overnattinger? Møter med lag/utøvere hjemme/privat?

27 Eksempler på ”kjøreregler”
Alle som skal utføre oppgaver som innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal avkreves politiattest To voksne tilstede på treningene Mannlig trener for jenter skal ha en kvinnelig leder med på turer/turneringer osv Selvsagt totalforbud mot alkohol sammen med mindreårige utøvere Utøvere og trenere dusjer ikke samtidig Guttas garderober er for gutter, jentenes er for jenter

28 Ting å lese: I Danmarks Idræts-Forbund har man laget en veileder som gir noen råd om hvordan man kan forholde seg til hverandre når det gjelder å forebygge overgrep: Eller via hovedsiden: I tillegg har LNU - Landslaget for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, gitt ut veilederen Trygg og tilstede:


Laste ned ppt "Innføring av politiattester i idrettslag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google