Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tør å sette grenser! Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tør å sette grenser! Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tør å sette grenser! Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol -
for foreldre med tenåringer Informasjon til møteleder: Dette diskusjonsopplegget er utviklet av Helsedirektoratet. Formålet er at foreldre med tenåringer i samme miljø og omgangskrets skal få anledning til å diskutere temaet ungdom og alkohol i fellesskap. Erfaring viser at det ofte er lettere for foreldre å sette grenser sammen med andre, enn hver for seg. Bakgrunnen for diskusjonen er at svært mange ungdommer gjør seg sine første erfaringer med alkohol i løpet av ungdomsskolen. Samtidig vet vi at mange foreldre synes dette temaet er vanskelig. Heldigvis viser forskning at vi kan påvirke våre barns alkoholvaner mer enn mange tror – ikke minst gjennom hvilke grenser vi setter. Dette er det mest sentrale temaet i diskusjonen. Noen foreldre føler at de har et konfliktfylt forhold til sine tenåringer. Det kan da være godt å vite at de aller fleste ungdommer opplever at de har et godt forhold til sine foreldre. I en undersøkelse Helsedirektoratet gjennomførte i 2006 svarer nesten alle ungdommene i alderen år at de har et godt forhold til foreldrene.

2 Dagsorden Hvor mye drikker ungdom? Du påvirker ditt barn!
Hvilke grenser skal vi sette? Hva sier ungdommene? Grenser gir resultater! Er grenser nok? Felles kjøreregler? Informasjon til møteleder: Det er beregnet to timer til dette møtet. Presentasjonen inneholder både faktainformasjon og forslag til diskusjonstemaer. Diskusjonsforslagene er uthevet i veiledningsteksten. I løpet av dette foreldremøtet er det meningen at vi foreldre skal diskutere temaet ungdom og alkohol, for eksempel: - Hvor viktige er vi foreldre for våre barns alkoholvaner og hvilken rolle kan og bør vi spille? - Hvilke grenser bør vi sette? Hvordan bør vi for eksempel praktisere 18-års grensen på alkohol? Og, er det ok at barna våre er på fester der det ikke er voksne tilstede? Dette er vanskelige temaer, som det sikkert vil være delte meninger om. Ikke desto mindre er det viktig av vi diskuterer dem. - Avslutningsvis ser vi på muligheten for å komme frem til en avtale om noen felles regler som vi vil praktisere. Erfaring viser at felles regler i vennekretsen kan gjøre det lettere for ungdommene å følge dem, og for oss foreldre å praktisere dem.

3 Grenser gir resultater!
De siste årene har Helsedirektoratet fokusert på at foreldre er viktige grensesettere for ungdoms alkoholbruk. I løpet av få år har drikkemønsteret blant ungdom endret seg drastisk: Ungdom, jenter spesielt, drikker sjeldnere i dag Langt færre ungdommer drikker seg fulle i dag Færre ungdommer kjenner noen med alkoholproblemer i dag Flere ungdommer mener foreldre ikke bør sende med unge alkohol på fest i dag Flere ungdommer mener foreldre ikke bør gi unge alkohol hjemme i dag Like mange unge ønsker grensesetting fra foreldrene i dag, som for 5 år siden Resultatene er hentet fra nasjonale undersøkelser utført av Helsedirektoratet blant ungdom mellom år, i 2006 og i 2010. Resultatene er veldig positive og tyder på at dere foreldre har bidratt til endret drikkevanene for mange ungdommer i løpet av få år. Ungdommers drikkevaner har endret seg i riktig retning på få år. Ungdommenes egne holdninger til alkoholbruk har endret seg i positiv retning på få år. Ungdommene ønsker i stor grad foreldre som setter grenser for dem. Resultatene tyder på at foreldre kan påvirke ungdommenes alkoholbruk gjennom å sette tydelige grenser og ved å være gode rollemodeller.

4 Store lokale forskjeller
Hvordan er rusmiddelsituasjonen hos oss: Hva vet vi om alkoholbruk i ungdomsmiljøet hos oss? Når drikker ungdommene – er det spesielle dager/anledninger det er mer vanlig å drikke? Er det spesielle steder ungdommene samles for å drikke? Hvordan skaffer ungdommene seg alkohol? Landsgjennomsnittet sier noe om hvordan norsk ungdom generelt forholder seg til alkohol, men det trenger ikke være akkurat slik hos oss. Mange steder er det foretatt lokale undersøkelser som viser store forskjeller i forhold til landsgjennomsnittet. Det kan gå både på debutalder, hvor mange som drikker, om forbruket øker eller minker og hvor mye ungdommene drikker. Mange steder har man på ulike måter tatt tak i problemene knyttet til ungdom og alkohol med gode resultater. Dersom det ikke er gjennomført noen undersøkelse i deres kommune, sitter det mye kunnskap i en foreldregruppe. Diskuter dere gjennom spørsmålene og dann dere et felles bilde av hvordan situasjonen er blant ungdommene i deres kommune.

5 Du påvirker ditt barn! Ungdom som har foreldre som setter få grenser, drikker mer enn annen ungdom Ungdom som vokser opp i et hjem der det drikkes mye alkohol, drikker generelt mer enn annen ungdom Dette betyr at du har stor innflytelse på dine barns alkoholvaner gjennom å: – sette tydelige grenser – være en god rollemodell Mange foreldre tror at de betyr lite for barna i forhold til hva venner sier og gjør. Men forskning og erfaring viser at vi som foreldre kan påvirke våre barns alkoholvaner i stor grad gjennom hvordan vi opptrer som rollemodeller og grensesettere. Foreldres grenser påvirker barnas alkoholvaner. Undersøkelser viser at ungdom som har foreldre som misliker at de drikker, drikker vesentlig mindre enn ungdom som har foreldre som ikke bryr seg eller som aksepterer at de drikker (kilde: Midtnorsk kompetansesenter). Det er ikke bare hva du sier som betyr noe, men like mye hva du gjør. Ungdom som sier at de ofte ser foreldre beruset, drikker for eksempel mer enn annen ungdom (kilde: NOVA).

6 Hvilke grenser skal vi sette?
Hvorfor er det viktig å sette tydelige grenser for våre barn? Hvor mye vet vi om hva våre barn gjør og hvem de omgås? Hvordan bør vi praktisere 18-årsgrensen på alkohol? Hvor lenge får våre barn lov til å være ute i helgene? Når skal de få lov til å dra på hjemme-alene fest og til sentrum / andre aktuelle samlingssteder? Er det ok at de overnatter hos hverandre uten at det er voksne hjemme? Bør foreldre kontakte hverandre i forbindelse med overnatting? Hva sier vi til våre barn hvis vi oppdager at de har drukket alkohol? Og når er det lurt å ta det opp? Er det ok at andre sier fra hvis de ser ditt barn beruset? Det er viktig at foreldrene viser interesse og følger opp ungdommenes hverdag. Det er også viktig at foreldrene setter tydelige grenser – vi vet at det kan påvirke barnas alkoholbruk. Men hvilke grenser skal vi egentlig sette? Til diskusjon: Bruk spørsmålene under kulepunktene til en diskusjon om hvor viktig det er å sette grenser og hvilke grenser vi bør sette for ungdommenes alkoholbruk.

7 Hva sier ungdommene? De aller fleste ungdommer liker at foreldrene setter tydelige grenser Ungdom sier at det er en sammenheng mellom grenser hjemme og hvor mye de drikker Mange ungdommer synes det er bra å bruke som unnskyldning at foreldrene er strenge De aller fleste norske ungdommer opplever at de har et godt forhold til sine foreldre Kulepunkt 1 og 4: Tallene er hentet fra undersøkelser Helsedirektoratet har gjennomført blant ungdom. Til diskusjon: Er det slik at vi foreldre kvier oss unødvendig mye for å sette grenser for barna våre?

8 Hva sier ungdommene? ”Ungdom med lite støtte i hjemmet tyr oftere til alkohol, dvs. foreldrene setter ikke strenge nok grenser, for dem.” ”Vi unge gjør motstand. Dersom foreldrene mine nekter meg noe gjør jeg det likevel. Det er bedre at vi kan stole på hverandre slik at vi tør å ringe foreldrene våre dersom det er noe som skjer. Det er et sånt forhold mamma og jeg har og jeg er utrolig heldig.” Sitatene er hentet fra en nasjonal undersøkelse som Helsedirektoratet har utført blant ungdom. Til diskusjon: Kan vi foreldre gå for langt i å sette grenser slik at ungdommen vår i stedet blir trassig og heller går inn for å bryte grensene?

9 Ungdom drikker mindre Nasjonale undersøkelser viser:
Flertallet av 15-åringene har ikke debutert med alkohol Ungdom drikker mindre i dag enn hva de gjorde for noen få år siden Fortsatt er det store problemer knyttet til ungdommers alkoholbruk Jentene har halt kraftig inn på guttene – og de tåler mindre Strekpunkt 1: Selv om de fleste 15-åringer ennå ikke har debutert med alkohol, kan situasjonen variere stort fra gjeng til gjeng og fra sted til sted. Noen steder er det mange som debuterer tidlig med alkohol, mens det andre steder er få. Strekpunkt 2:Etter at alkoholbruken blant ungdom økte kraftig fra 1995 til 2005, har bruken gått ned de siste årene. Det ser ut til å ha vært en normendring blant ungdom, hvor det er blitt mindre akseptabelt å drikke alkohol. Strekpunkt 3: Selv om det er færre enn for noen år siden, er det mange ungdommer som rapporterer om at de kjenner noen som har opplevd å bli skadet på grunn av alkoholbruk. Strekpunkt 4: Det er i dag langt mindre forskjell på alkoholbruken blant jenter og gutter enn det var for noen tiår siden. I tillegg tåler jenter mindre enn gutter. En tommelfingerregel er at jenter tåler 2/3 så mye alkohol som gutter.

10 Er grenser nok? Vi setter ikke bare grenser med ord, men også gjennom våre handlinger Hvordan vi er som rollemodeller påvirker også våre barns alkoholbruk Barneombud Reidar Hjermann sier det så sterkt: “Foreldrenes viktigste jobb er ikke å sette grenser, men å representere grensene gjennom å være gode rollemodeller” Sitatet er hentet fra en artikkel i Dagsavisen 12. september 2006. Til diskusjon: Er dere enige i utsagnet til barneombudet? Hva betyr det i så fall at vi skal “representere grensene”? Mange fagfolk mener at det er en forutsetning at det er god kommunikasjon mellom barn og foreldre, for at barn skal respektere grenser. Til diskusjon: Hvordan skal vi få til en dialog med trassige tenåringer?

11 På xx skole har foreldrene blitt enige om felles retningslinjer
Disse omfatter bla. ……..

12 Felles kjøreregler? Kan vi bli enige om noen felles grenser og kjøreregler, for eksempel: om hvordan vi stiller oss til å gi alkohol til mindreårige om våre holdninger til alkohol på fest om det alltid skal være voksne til stede på fester og ved overnattinger hos hverandre om innetid i helgene om lav terskel for å kontakte hverandre når det gjelder alkohol om felles reaksjoner på regelbrudd? NB! Vi må huske på å informere barna våre om det vi har snakket om og hva vi har blitt enige om! Ofte kan felles grenser i vennegjengen gjøre det lettere for ungdommene å følge dem og for oss voksne og praktisere dem. Til diskusjon: Kan vi foreldre i denne klassen/gruppen bli enige om noen kjøreregler, som for eksempel at: - vi ikke skal gi barna våre alkohol verken hjemme eller på fest. - at vår holdning er at vi ikke aksepterer alkohol på fester. - at det alltid skal være voksne til stede på fester/overnattinger. - at vi skal ha en lav terskel for å kontakte hverandre hvis det er noe vi lurer på eller vi har sett noe, fordi det er viktig at vi som foreldre bryr oss og er engasjerte.


Laste ned ppt "Tør å sette grenser! Diskusjonsopplegg om ungdom og alkohol -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google