Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro."— Utskrift av presentasjonen:

1 DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro

2 INNLEDNING

3 3 Læringskravene oKarakter og hovedtrekk oPantsettelse av fast eiendom oSalgspant oTingsinnbegrepspant i løsøre oTvangsfullbyrdelse av fast eiendom o”God forståelse” av ”hovedreglene”

4 Ressurser oFakultetets fagside oRessurssiden oNettstedet for disse forelesningene oMeg! 4

5 5 Panterett oHva er vitsen med en panterett? oPanterett og konkursrett oPanterett og dynamisk tingsrett oPanterettens kontraktsrettslige del

6 6 Panterett rettspolitisk oUnntak fra likedelingsregelen krever begrunnelse oKreditor kan ikke stole på debitors legitimasjon oKredittskapning oKredittkanalisering oBerikelse (versio in rem) oHensynet til personalkreditten

7 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

8 8 Kontraktspant: Lånedokumentasjonen oEnkel tinglysing av gjeldsbrev med panteklausul oGjeldsbrev og skadesløsbrev oTredelingsmodellen oLånedokumentasjon oPantedokumentasjon oPantsettelseserklæring

9 9 Kontraktspant: Lånedokumentasjonen II oBlankettforskriftens krav oHver bank sine dokumenter oPro forma (”gjorte”) dokumenter oInnskrenkende tolking av pantsettelseserklæringer

10 10 Kontraktspant: Utbetalingen oDokumentundertegning oTinglysing oOppgjør oSærlig om elektronisk tinglysing

11 11 Utleggspant: Stiftelse oTvangsgrunnlag oUtlegg oRettsvern oBetydningen av grunnbokshjemmelen oHva så?

12 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM SIKRINGSSTADIET

13 13 Pantet på sikringsstadiet oUnderpant og håndpant oForsikring og risiko oAvdrag oMislighold oAvdragsutsettelse oOppsigelse oKonkursgrunn oSalg av pantobjektet

14 14 Pantet i konkurs oPantsetter går konkurs oKonkursboet må respektere pantet oRestriksjoner på panterealisasjon oBoets realisasjonsrett oAbandonering

15 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM AVVIKLING

16 16 Normal avvikling av pantet oOpplåning oSiste avdrag oAvlysning oHva skjer med dokumentene?

17 17 Tvangssalg oTvangsgrunnlag oTingrett og medhjelper oSalget oDekningsprinsippet

18 18 Prioritet – grunnprinsipper oPrioriteten følger tinglysingstiden oPanterett rangeres sammen med andre heftelser oUnntak for etterstående ikke- pengekrav

19 19 Tvangssalg oTvangsgrunnlag oTingrett og medhjelper oSalget oDekningsprinsippet oOppgjøret. Udekkede krav oTvangsauksjonsskjøte og overtakelse

20 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM PANT I DELER

21 21 Flere rettighetshavere oDeleiere oSameiere oBruksrettshavere mv oKontraktspantsettelse av felles bolig

22 22 Pant i servitutter som ligger til fast eiendom oTinglysing på den herskende eiendom oSituasjonen på den tjenende eiendom

23 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM EKSTINKSJON OG PRIORITET

24 24 Ekstinksjon oUtgangspunktet oPanthavers vern og panthavers ekstinksjon oVern mot kreditorer og omsetningserververe oHjemmelskonflikter og dobbeltsuksesjonskonflikter

25 25 Skjemaer oHASB oERs skjema

26 26 Overdragelse av panteretter oOverdrageløse til eie oOverdragelse som pant (frempantsettelse)

27 27 Tomme prioriteter oRepetisjon av hovedreglene om prioritet oPrioritet og ekstinksjon oHvordan kan prioriteter bli tomme? oOpplåningsrett og opptrinnsrett oKreditorbeslag av tom prioritet oKan luftfartsloven brukes analogisk?

28 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM EN SALGSSITUASJON

29 29 Salg av eiendom oKjøpekontrakt oSkjøte otinglysing og hjemmelsovertakelse oBesittelsesovertakelse

30 30 Forbehold ved avhendelse oPrioritet oKrav til hjemmel i avtalen? oBlankettforskrift og dokumentavgift oNår kan forbeholdet senest tas?

31 SALGSPANT

32 32 Utgangspunktet i håndpantregelen oHåndpantregelen oBegrunnelse for håndpantregelen oSalgspant er et unntak oBegrunnelse for unntaket oHolder begrunnelsen? oBerikelse oSikkerhetsobjekt oKanalisering av kreditt vekk fra tjenester

33 33 Regler som skal sikre begrunnelsen oKreditten kan bare sikre salgssummen oHvem som kan yte kreditt oOpplåning oForeldelse oBearbeiding, påkosting og inkorporering

34 34 Regler som avgrenser mot andre panteformer oVarelagerpant oPant i fast eiendom

35 35 Rettsvern vanligvis ved avtale oKravene til avtale oInnhold oTid oKravene til formalisering oTidspunkt oSkriftlighet oInnhold oUnderskrift oDatering

36 36 Hensynene bak rettsvernreglene oForbrukervern? oNotoritet oEkskurs: Hjemmels- eller suksesjonskonflikt? oReglene sikrer ikke mot godtroende omsetningserverver

37 37 Tilleggs-rettsvernregler for motorvogner oHvorfor tilleggsregler? oNotoritet ved registrering oHvilket register? oFormkrav oRegistrerings-tidspunktet o I forhold til overlevering oI forhold til konkurs oLøsøreregisteret, en del av Brønnøysund- registrene (”Løsøreregisterets motorvognregister”) oAutosys – Statens vegvesens sentrale motorvogn- register (”registrert iht reglene i vegtrafikkloven”)

38 38 Hva skjer om salgspantsatt motorvogn selges? oUtgangspunktet: Godtroekstinksjon av oeiendomsrett osalgspant oUndersøkelser i registre som vilkår for god tro? oeiendomsrett osalgspant oNår registeret ikke oppgir registrerte opplysninger oUnødvendig kompliserte regler

39 TINGSINNBEGREPSPANT

40 40 Et ubegripelig begrep oTingsinnbegrep = tingssamling oI praksis betyr det pant under ett i løsøre som er oVarelager oDriftstilbehør (drifstsløsøre, produksjonsmidler) ovanlig omotorvogner oanleggsmaskiner ojernbanemateriell oredskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring ofiskeredskaper

41 41 Poenget med tingsinnbegrepspant etter kap. 3 oUnntak fra håndpantregelen oBare for næringsdrivende oVirker sammen med andre pantsettelsesformer: Så å si alt kan pantsettes oRettspolitisk begrunnelse

42 42 Alternative tilnærminger oIkke praktisk med begrensning til avdeling og/eller formuesgode oPant i aksjene oPant i betalingsstrømmen fra selskapet oPant i selskapsformuen (ikke i Norge)

43 43 Rettsvern oTinglysing i Løsøreregisteret oRettsvern i konkurs oRettsvern overfor utlegg oRettsvern overfor godtroende omsetningserverver oRettsvern overfor rette eier

44 44 Utskiftingsproblemet oNye gjenstander omfattes av pantet oGjeldsforhandling oKonkurs oAvhending nødvendig risiko for panthaver oNormal drift – normal avhending oInndrivelse – avhending krever samtykke av panthaver oGjeldsforhandling - avhending med samtykke av gjeldsnemnd oKonkurs

45 45 Noen rettsvernproblemer ved utskiftning oGodtroerverv oGår panthavers rett lenger enn boets? oAnvendelse av ”først i tid, best i rett” på gjenstander som inngår i tingsinnbegrep

46 Tilbehør som tingsinnbegrep oDe alminnelige reglene oSjøloven § 45 46

47 Pant i fordringer

48 oPant i fordringer – prinsippet oPantsettelse av bankinnskudd oForholdet til motregning 48

49 PANTERETTENS LEGALITETSPRINSIPP

50 50 Legalitetsprinsippet oEt hjemmelskrav oGenerelt oSalgspant oPoeng oPositiv side: Typeavtaler oNegativ side: Ugyldighet

51 51 Noen eksempler oTilbakeholdsrett oMotregning oDirektekrav oLeasing


Laste ned ppt "DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google