Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teleradiologi Helse Vest Aslak Aslaksen Leder av styringsgruppen Avdelingsleder, Haukeland Universitetssykehus Sverre Almberg Størkson Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teleradiologi Helse Vest Aslak Aslaksen Leder av styringsgruppen Avdelingsleder, Haukeland Universitetssykehus Sverre Almberg Størkson Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teleradiologi Helse Vest Aslak Aslaksen Leder av styringsgruppen Avdelingsleder, Haukeland Universitetssykehus Sverre Almberg Størkson Prosjektleder

2 2 Helse Vest • Helse Stavanger ­ Rogaland • Helse Fonna ­ Haugesund, Odda, Stord • Helse Bergen ­ Haukeland Universitetssykehus, Voss, Hagevik, Bergen k. legevakt, • Helse Førde ­ Førde, Nordfjordeid, Lærdal • Private aktører: ­ Sentrum Røntgeninstitutt (Bergen og Stavanger), Betanien, Haraldsplass

3 3 Kodak Agfa Siemens PACS Kodak Agfa Siemens DIPS RIS

4 4 Helse Fonna • Haugesund ­ PACS: Siemens ­ RIS: Siemens • Stord (Tidligere Hordaland fylkeskommune) Felles system med Helse Bergen ­ PACS: Agfa ­ RIS: Agfa (Quadrat)

5 5 Status pr mai 2003 PACS/RIS Helse Vest • Bredbånd mellom alle foretak • Alle helseforetak ulike RIS-leverandør • To helseforetak samme PACS ellers også ulike PACS • Mulighet for å sende BILDER til HUS fra alle andre foretak • Sending og mottak av undersøkelser meget tidkrevende og tungvint prosess, mange klager fra klinikere. • Spes tilfelle Helse Fonna: Ulike systemer innenfor samme foretak (Stord og Haugesund ulike)

6 6 Prosjekt Teleradiologi Helse Vest • Hovedmål: ­ De radiologiske avdelinger i helseforetakene i Helse Vest ønsker i samarbeid med regionalt IT-forum og KITH å utvikle et felles teleradiologisk miljø i Helse Vest.

7 7 Teknisk • Teknisk: ­ Bidra til å standardisere samtidig overføring av bilder og beskrivelse dvs koordinering mellom både RIS og PACS systemer. ­ Bidra til at henvisning og svar kan utveksles mellom ulike RIS

8 8 Organisatorisk • Bygge ut en sender- og mottaksorganisasjon til å håndtere bilder på alle sykehus samt å bidra til forenkle dette arbeidet. • Lære opp personell til å sende og motta bilder på døgnbasis • Lage enhetlige retningslinjer for alle sykehus for hvordan fremmede bilder skal håndteres i eget datasystem.

9 9 Faglig • Ansvarsforhold. • Økonomiske forhold • Felles undersøkelsesprosedyrer og felles protokoll for håndtering av bilder i ulike PACS. • Bedret utdanning av leger og radiografer ved utveksling av foredrag og lærerike kasus • Utvikle rammer for teleradiologiske konferanser om spesielt vanskelige kasus

10 10 Mulige gevinster 1 • Diagnostisk ­ Bedre diagnostikken for hver pasient ved at radiologer raskt kan kommunisere om vanskelige kasus • Pasientsikkerhet ­ Bedre sikkerheten for pasientene ved at leger ved alle sykehus når som helst på døgnet vil kunne ta kontakt med en kompetent radiolog for tolkning av bilder • Pasientbehandling ­ Bidra til et godt beslutningsgrunnlag for pasientbehandling spesielt i tilfeller der det er aktuelt å overflytte en pasient fra et sykehus til et annet

11 11 Mulige Gevinster 2 • Økonomi ­ En bedret samfunnsøkonomi ved at sykehus kan kommunisere undersøkelser raskt og derfor potensielt kan spare pasienter for overflytting til annet sykehus ­ Redusere behovet for å gjenta undersøkelser når pasienter er overflyttet fra ett sykehus til et annet ­ Muligheter for å redusere beredskap ved små sykehus og samle beredskap for radiologi til større sykehus, spesielt på vakttid.

12 12 Noen erfaringer ­ Et ”teleradiologisk miljø” forutsetter: Effektiv elektronisk samhandling ­ Ingen ”merkede løyper” ­ ”Planleggingshorisonten” er kort ­ Radiologisk samhandling er mer enn ”radiologi” ­ Alle regioner vil dra nytte av denne type løsninger ­ Ikke alle ”faglige” delmål vil bli gjennomført ­ Gevinstrealisering forutsetter fullverdig løsning ­ Der er ikke midler til å sluttføre prosjektet

13 13 Prosjekt organisasjon STYRINGSGRUPPE •Ledere - IT (4 foretak) •Ledere – radiologisk (4 foretak) •KITH PROSJEKTGRUPPE •Radiografer (4 foretak) •KITH ARBEIDSGRUPPER (etter behov) PROSJEKTLEDER

14 14 Prosjekt inndeling 5 delprosjekt: 1. Regional radiologisk samhandling med dagens verktøy 2. Forprosjekt ”Sømløs informasjonsutveksling” 3. Økonomiske (og juridiske forhold) ­ Kost-nytte betraktninger som beslutningsgrunnlag ­ Regional kostnadsfordeling ved økende samhandling 4. Teleradiologisk konferanse/(samordning av prosedyrer) 5. Realisering av løsninger spesifisert i forprosjektet (2)

15 15 Prosjektforløp • Resultater ­ Innført rutinemessig, døgnbasert regional radiologisk samhandling i hele Helse Vest ­ Utarbeidet et konseptuelt løsningsforslag for radiologisk samhandling (konsept) ­ Bedt om ”tilbud på applikasjonsutvidelser” fra 2 leverandører for å realisere løsningstrinn 1 ­ Bedt om løsningsvurdering fra alle leverandører på den ”helhetlige løsning”. ­ Vi har fått inn svar fra 1 leverandør innen fristen.

16 16 Prosjektforløp • Resultater (forts.) ­ Gevinst/nytte vurdering av teleradiologisk løsning ­ Gi grunnlag for regionale beslutninger/veivalg ­ Foretaksvis kostnadsdeling ift. teleradiologiske tjenester ­ Startet vurdering av teleradiologisk konferanseverktøy

17 17 Løsninger • Løsninger vs. behov ­ Løsningsforslaget skal understøtte de faktiske behov ­ Behov defineres av det radiologisk og klinisk fagmiljø ­ Liten respons på ”funksjonell beskrivelse” ­ Dokumentet er MEGET tungt å lese BEHOV: ­ Radiologisk assistanse (primær/sekundærgranskning) ­ Klinisk assistanse (basert på radiologisk informasjon) ­ Oversikt over radiologisk historikk ­ Tilgang til ”forrige” relevante undersøkelse ­ Mulighet for ”sentralisert” granskningstjeneste. ­ ”On-line” vurdering av bilder mellom ulike sykehus

18 18 Løsningscenario 1 • Radiologisk (klinisk) assistanse ­ Ønsker å rekvirere en ”teleradiologisk tjeneste” ­ Pasient/henvisning er aktivert i applikasjonen ­ Derfra startes en ”webtjeneste” – et ”vindu” åpnes ­ Spesifiser hvilken tjeneste som ønskes (eks.granskning) ­ ”Ekstern” mottaker, aktuell svarrapport og bilder velges ­ Referanse til lokalt lagrede bilder følger meldingen ­ Sendes til et ”system” som håndterer melding og vedlegg ­ MHS har ulike ”egenskaper” som sikrer samhandling ­ Mottager har tilgang til bilder hos avsender via ”url”. ­ Tjenesteyter gransker og svar returneres til avsender ­ Evt. nye bildepresentasjoner legges som referanse

19 19 Løsning scenario 2 • Tilgang til ny og historisk informasjon ­ Regional db oppdateres jevnlig fra ulike fagsystem ­ Oversiktsinformasjon med pekere til lokalt lagrede data ­ Bruker starter en web-tjeneste fra sitt system (spørring) ­ Web-tjener kontrollerer tilgang til regional database ­ Regional database gir bruker ”regional oversikt” ­ Autorisert bruker kan se og hente informasjon via web ­ Tilgangskontrollsystemet kontrollerer ”rettigheter” ­ Informasjon kan vurderes/hentes ihht. regelverk ­ Regional database har også ” bookinginformasjon” ­ Forhåndshenting av relevant historikk vil være mulig ­ Nyeste relevante bilde til sammenligning vil foreligge

20 20 Veien videre • Konseptuell løsning er realistisk å gjennomføre • Fokus på løsningstrinn 1 som pilot i Helse Fonna • Gevinst/nytte vurdering utarbeides • Kostnadsdeling mellom helseforetak skisseres • Verktøy for teleradiologisk konferanse vurderes • Etter hvert anbudsforespørsel på hele løsningen

21 21 Teleradiologi prosjektet i Helse Vest har lagt ut: ”Forslag til løsning for utveksling av radiologisk informasjon - inkludert er en detaljert funksjonell beskrivelse av hvordan dette kan gjøres” på KITH’s websider http://www.pacs.no/nyttige_dokumenter.htm Tunglest – ja, men du verden for en kvalitet ! http://www.pacs.no/nyttige_dokumenter.htm


Laste ned ppt "Teleradiologi Helse Vest Aslak Aslaksen Leder av styringsgruppen Avdelingsleder, Haukeland Universitetssykehus Sverre Almberg Størkson Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google