Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har du fylt 62 år? Offentlig AFP? eller Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har du fylt 62 år? Offentlig AFP? eller Fleksibel alderspensjon fra NAV?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Har du fylt 62 år? Offentlig AFP? eller Fleksibel alderspensjon fra NAV?

2  1. Tariffavtaler skal opprettes skriftlig og inneholde bestemmelser om utløpstid og oppsigelsesfrist.  2. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for en tariffavtales gyldighet, anses den som sluttet for tre år, regnet fra den dag, den blev underskrevet.  Blir en tariffavtale ikke sagt op innen den tid, som er fastsatt for opsigelse, eller hvis ingen opsigelsesfrist er nevnt i avtalen, minst tre måneder før gyldighetstiden utløper, anses avtalen fornyet for ett år. Opsigelse skal gis skriftlig.

3 Regjeringens kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007)

4 Betales av SPK 66% av topplønn: 282 000 216 000 237 000, 20 400 mer enn folketrygd = AFP-tillegg SPK- AFP 65 år Folketrygd (FT) De tre delene av alderspensjonen Samordning

5  AFP – offentlig  AFP –privat  Folketrygd  Tjenestepensjon offentlig og privat  Forskjellige regler – for eksempel inntekt ut over pensjon  Alderspensjon (67) betales delvis av Folketrygda, og SPK resten.  Du befinner deg i to ordninger m/ to ulike regelverk samtidig

6 ALLE ÅRS regelen Folketrygd  Tjener opp pensjonsbeholdning alle år - 13 - 75 år  Fungerer som bankinnskudd  Lang utdanning – taper opptjening  Yrker der en ikke jobber til 75 år – taper opptjening  Deltid – taper opptjening  Alt dette gir mindre pensjonsbeholdning  Gradvis innføring fra 1954 – 1962 kull

7 Min pensjon

8 Delingstall / forholdstall FolkeTrygd  Pensjonsbeholdning deles på antall år som pensjonist  Tidlig avgang gir mange år å dele på  62 år betyr dele på 21,3 (1943 kullet)  75 år betyr dele på 8,3 (1943 kullet)  Pensjonen blir kraftig redusert pga tidlig avgang  Nivået på pensjon gjelder livet ut  Ingen økning fra 67 år (i Folketrygd)  Innført fullt ut 1.1.2011 m/forholdstall

9

10 Levealder – justering FolkeTrygd Økt levealder = flere år som pensjonist = høyere delingstall  Øker levealderen ett år, reduseres pensjon 5 %.  Øker levealderen 4 år, reduseres pensjon 27,7%.  Økt levealder gir flere år å dele på  62 år betyr dele på 25,3 (1978 kullet) + 4 år  75 år betyr dele på 12,3 (1978 kullet) + 4 år Hvis du ikke kompenserer ved å jobbe lenger! Innført fullt ut 1.1.2011!

11 Indeksering Alle  Regulering av løpende pensjonen - Trygdeoppgjøret  Pensjonistene får 0,75% lavere ”lønnsutvikling” årlig  5 år – pensjonisten har tapt en tusenlapp i måneden.  Gjelder også dagens pensjonister  Innført fullt ut 1.1.2011!

12 Ingen unngår alle endringer  1943 Folketrygd - levealder justering  1954 Folketrygd – delvis ny opptjening  1958/59 SPK – 66 % garanti v/ 67 år slutt  1962/63 Folketrygd – kun ny opptjening  2017Evaluering ny AFP privat  ????Omkamp offentlig AFP

13 Off.AFP 62-67 FOLKETRYGD når du vil etter 62 år m/delingstall SPK 66% 67 år →

14  NY FLEKSIBEL ALDERSPENSJON  Du kan velge alderspensjon fra 62 år  Alderspensjon kan kombineres med full eller delvis lønn – ingen trekk i pensjon fra NAV  Konsekvens – du spiser av pensjonsformuen  62 år – 3 mill./20 år = 150.000 i pensjon livet ut  67 år – 3mill./15 år = 200.000 i pensjon livet ut  72 år – 3 mill./10 år = 300.000 i pensjon livet ut

15  Fleksibel alderspensjon  Dele formuen på flere år – ca 20  Tjene så mye du vil Eller  AFP som tidligere  Bruke AFP sekken 62 - 67 år (ikke delingstall)  Ikke tære på formuen før 67 år – dele på ca 15  15.000 i toleransebeløp AFP sekken er kasta ut av vinduet om du ikke bruker den.

16  Velg AFP!

17

18 Differanse 62 – 82 år summert: kr 1.5 million (Kilde: Statens Pensjonskasses kalkulator)

19 Gjelder t.o.m. 1958 kull:  ved uttak av AFP  ved arbeid til 67 år For fødselskull 1959  levealderjustert 67 år  eller redusert pensjon Gjelder IKKE:  Ved uttak fleksibel alderspensjon før 67 år  SPK betaler sum = tillegg ved arbeid til 67, men NAV reduserer

20  Bruk av fleksibel alderspensjon (den nye ordninga) er i realiteten et forskudd på pensjon  Du kan ta ut full pensjon fra NAV og jobber videre  Forskudd betyr sjølsagt at du får mindre fra NAV seinere  66 % garantien forsvinner – SPK betaler samme tillegg  Kan dette være lurt?  Hvis du sparer hele pensjonen +  Hvis du har en fornuftig plan for å bruke pengene +  Hvis du dør / havner på sjukeheim lenge før 80 år

21  Kan få ut forskudd 62-67 år 915.000 (453.000 lønn)  Årlig tap fra 67 år og resten av livet 52.000  Tvillinger all inntekt lik – en tar fleksibel alderspensjon  NAV kalkulator 62 år: 52.000 i forskjell fra 67 år  67 år64.000 i forskjell  76 år70.000 i forskjell  83 år75.000 i forskjell  Skjæringspunkt 80 år

22  Rente 3 %  «Overtidsskatt» på renta – siste kronene du tjener  Formueskatt på oppspart beløp 1,1 % (hvis over 750.000 totalt) •Skatt på pensjon i tillegg til lønn er for øyeblikket gunstig •Stor omlegging av pensjonsskatt i fjor •Mange flere enn forventa tok ut pensjon •Men det kan endre seg med hvert nytt statsbudsjett

23  Fast eller flytende rente?  Fastpris eller spotpris på strøm?  Pensjon skal være trygghet for alderdom!

24  Krav til AFP i KLP:  10 år med inntekt over 2 G (160.000 i dagens kr.)  10 år med minst 1 G etter 50 år  Krav for å gå av før 67 i fleksibel alderspensjon:  Du må ha opptjent mer enn minstepensjon  40 år og snittet lønn 20 beste  20 beste over 4- 5 G = tommelfingerregel

25  Alexandra Plathe:  Ta ut folketrygd fra 62 uansett – minst skatt!  Gjelder ikke for oss i det offentlige  Tenker du som Alexandra Plathe???

26 Fra 1. januar 2011 trer de nye reglene for tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden i kraft. 1943-kullet er i utgangspunktet omfattet av de nye reglene, som innebærer at offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden som om disse pensjonene var tatt ut samtidig. Personer i dette årskullet fyller 67 år i 2010 og kan dermed ta ut alderspensjon fra folketrygden etter dagens regler i løpet av 2010, uten avkorting mot arbeidsinntekt. Offentlig tjenestepensjon kan derimot ikke tas ut før man slutter i stillingen. De som fortsetter i stilling etter 2010 samtidig som de hever alderspensjon fra folketrygden, får tjenestepensjon etter at de nye reglene er trådt i kraft. Disse har innrettet seg etter dagens regelverk uten å vite at det kunne få konsekvenser for samlet pensjonsutbetaling i framtiden. For å unngå at disse får lavere samlet pensjon enn forventet når tjenestepensjonen tas ut, unntas de fra de nye reglene.

27 Årskull67 år iHer når du forholdstall 1 1943201067 år 1944201167 år 1 måned 1945201267 år 2 måneder 1946201367 år 4 måneder 1947201467 år 5 måneder 1948201567 år 6 måneder 1949201667 år 7 måneder 1950201767 år 8 måneder 1951201867 år 9 måneder 1952201967 år 10 måneder 1953202068 år

28  Kortsiktig  Lærere 1. juli bedre enn 1.8.  Andre  Gå av før ferien!  Dobbel betaling 1 mnd  Seniorferien  Langsiktig  Har du 30 år – avrund!  Har du full stilling 30 år?  Virkningsdato lønnsopp.  Sikringsbestemmelse SPK

29 AFP Alderspensjon AlderSPKKLP Folketrygd SPKKLP 62kr 15 000 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 63kr 15 000 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 64kr 15 000 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 65kr 15 000168 tim/kv hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 66kr 15 000168 tim/kv hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 67 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 68 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 69 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 70+ hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv Rosa felt alderspensjon gjelder kun for de med særaldersgrense!!!

30 + 170*1400/årsramme = 240 → 350 kr. - skatt pensjonistlønn = netto utbetalt + vanlig full timelønn - SPK-pensjon/årsramme = netto fortjeneste = 200 → 450 kr. - skatt netto fortjeneste = netto utbetalt OBS SPK / Folketrygd

31  Avhenger av pensjonens fordeling mellom folketrygd og SPK  Lønnsnivå (høyere lønn gir høyere andel SPK)  Opptjening (kortere opptjening gir høyere andel SPK)  Avhenger av lønnsnivå (timelønn øker)  Avhenger trinn og fag – årsramme  Forskjell netto for de fleste – 0 → +/- 50 kr/time

32  Detaljene er ikke klare  66% garanti, men 67 år levealderjustert (68-69 år) eller tidligere avgang med redusert pensjon  Rettigheter pr 1.1.11 – rettssak grunnlovsvern?  AFP må justeres – tenkbare løsninger:  Gammel AFP mellom ca. 64 – 69 år?  Ny AFP?  Enda nyere AFP etter 2017 evalueringa? Trenger ikke være klar før 2020

33  Vi regulerer en avtalefestet pensjon (AFP) først i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Deretter blir denne oppregulerte pensjonen redusert med 0,75 prosent. Gjelder både AFP mellom 62 og 65 år og mellom 65 og 67 år.  Hvis du har gått av med AFP før 65 år, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert ved 65 og 67 år med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din.  Hvis du har gått av med AFP ved 65 år eller senere, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din.

34

35

36

37

38

39 1 SPK 62 år – samme person – to valg Folketrygd og tjenestepensjon AFP og tjenestepensjon Vis totalsummer pr. år

40 Alternativ 1: Folketrygd og tjenestepensjonkr 5 319 000 Utbetali ng fra 626364656667686970717273747576777879808182 55000000000000000000 Folketry gd187000 AFP000000000000000000000 Tjeneste pensjon0000087000 Total187000 274000 Alternativ 2: AFP og tjenestepensjonkr 7 325 000 Utbetali ng fra 626364656667686970717273747576777879808182 Lønn000000000000000000000 Folketry gd00000239000 AFP269000 363000 0000000000000000 Tjeneste pensjon00000123000 Total269000 363000 362000

41

42

43

44

45

46

47 Jeg er pensjonist, men du kan fortsatt få råd om pensjon. Du finner mer informasjon på hjemmesida mi: http://sites.google.com/site/asbjornspensjon/ eller du kan google ”Asbjørns pensjon”. E-post: asbjorn.karlsen@gmail.comasbjorn.karlsen@gmail.com Jeg kan beregne pensjonen din i ulike alternativ og forklare de økonomiske konsekvensene på forståelig norsk. Du får tips og råd om valg som kan få konsekvenser for størrelsen på pensjonen. Pris kr.500.


Laste ned ppt "Har du fylt 62 år? Offentlig AFP? eller Fleksibel alderspensjon fra NAV?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google