Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene

2 Hvem skal betale differansen? Regjeringens kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 ( ) s2Pensjon

3 Betales av SPK 66% av topplønn: , mer enn folketrygd = AFP-tillegg SPK- AFP 65 år Folketrygd (FT) De tre delene av alderspensjonen s3Pensjon Samordning

4 Ulike ordninger – ulike regler AFP – offentlig AFP –privat Folketrygd Tjenestepensjon Forskjellige regler – for eksempel inntekt ut over pensjon Alderspensjon betales delvis av Folketrygda og SPK resten. Du befinner deg i to ordninger m/ to ulike regelverk samtidig Pensjons

5 ALLE ÅRS regelen FT Tjener opp pensjonsbeholdning alle år år Fungerer som bankinnskudd Lang utdanning – taper opptjening Yrker der en ikke jobber til 75 år – taper opptjening Deltid – taper opptjening Alt dette gir mindre pensjonsbeholdning Gradvis innføring fra 1954 – 1962 kull s5Pensjon

6 Nøytralitet / delingstall / forholdstall FT Pensjonsbeholdning deles på antall år som pensjonist Tidlig avgang gir mange år å dele på – 62 år betyr dele på 21,3 (1943 kullet) – 75 år betyr dele på 8,3 (1943 kullet) Pensjonen blir kraftig redusert pga tidlig avgang Nivået på pensjon gjelder livet ut Ingen økning fra 67 år (i Folketrygd) Innført fullt ut s6Pensjon

7 Nøytralitet / delingstall / forholdstall FT Pensjons

8 Levealder – justering FT Økt levealder = flere år som pensjonist = høyere delingstall Øker levealderen ett år, reduseres pensjon 5 %. Øker levealderen 4 år, reduseres pensjon 27,7%. Økt levealder gir flere år å dele på – 62 år betyr dele på 25,3 (1978 kullet) + 4 år – 75 år betyr dele på 12,3 (1978 kullet) + 4 år Hvis du ikke kompenserer ved å jobbe lenger! Innført fullt ut ! s8Pensjon

9 Indeksering Alle Regulering av løpende pensjonen - Trygdeoppgjøret Pensjonistene får 0,75% lavere ”lønnsutvikling” årlig 5 år, pensjonene taper 6,5%,- en tusenlapp i måneden. Gjelder også dagens pensjonister Innført fullt ut ! s9Pensjon

10 s

11 Overgangsregler og fødselsår Ingen unngår alle endringer – i så fall må de gå bort før Folketrygd - leveladerjustering 1954 Folketrygd – ny opptjening 1958/59 SPK – 66 % garanti v/ 67 år 1962/63 Folketrygd – kun ny opptjening 2017Evaluering ny AFP Pensjons

12 Ny og gammel AFP - RB 3. mai Pensjons

13 Ny og gammel AFP AFP totalt endra Privat sektor Helt ny ordning fra der det eneste ”gamle” er navnet på ordninga. AFP = tilleggspensjon Må bruke Folketrygd = flere år å dele på. AFP fortsetter som før Offentlig sektor SPK KLP Kommuner m/privat pensjonsleverandør Tar ut AFP uten å bruke opptjent formue Pensjons

14 PBL-A - ikke ferdig - protokoll Partene er enige om at PBL-A enten slutter seg til Fellesordningen for AFP eller etablerer en bedre og livsvarig AFP-ordning for de ansatte. ….. 2.Det nedsettes et partssammensatt utvalg som nærmere utreder og avklarer overgangsregler … Utvalget skal starte sitt arbeid så raskt som mulig, og avslutte innen I overgangsperioden videreføres eksisterende AFP-ordning så uendret som mulig… Pensjons14

15 NY Ordning fra FOLKETRYGD NY FLEKSIBEL ALDERSPENSJON Du kan velge alderspensjon fra 62 år Alderspensjon kan kombineres med full eller delvis lønn – ingen trekk i pensjon fra NAV Konsekvens – du spiser av pensjonsformuen 62 år – 3 mill./20 år = i pensjon livet ut 67 år – 3mill./15 år = i pensjon livet ut 72 år – 3 mill./10 år = i pensjon livet ut Pensjons

16 62 + må velge enten eller- ikke både og Fleksibel alderspensjon  Dele formuen på flere år – ca 20  Tjene så mye du vil Eller AFP som tidligere  dvs ta ut alderspensjon fra 67 år  Ikke tære på formuen før 67 år – dele på ca 15  i toleransebeløp Pensjons

17 Adjunkt (30 år - AFP eller alderspens. fra 62) Pensjons

18 Adjunkt (30 år - AFP eller alderspens. fra 62) Differanse 62 – 82 år summert: kr 1.5 million (Kilde: Statens Pensjonskasses kalkulator) Pensjons

19 66 % garantien fra 67 år Gjelder t.o.m kull: ved uttak av AFP ved arbeid til 67 år For fødselskull 1959 levealderjustert 67 år eller redusert pensjon Gjelder IKKE: Ved uttak fleksibel alderspensjon før 67 år SPK betaler sum = tillegg ved arbeid til 67, men NAV reduserer Pensjons

20 FORSKUDD på pensjon Bruk av fleksibel alderspensjon (den nye ordninga) er i realiteten et forskudd på pensjon Du kan ta ut full pensjon fra NAV og jobber videre Forskudd betyr sjølsagt at du får mindre fra NAV seinere 66 % garantien forsvinner – SPK betaler samme tillegg Kan dette være lurt? –Hvis du sparer hele pensjonen + –Hvis du har en fornuftig plan for å bruke pengene + –Hvis du dør / havner på sjukeheim før 80 år Pensjons

21 Omkamp AFP / tjenestepensjon – hvilken ordning lønner seg? Avhenger av en rekke faktorer: Alder ved pensjonering – 62 år = gammel, 70 år = ny Årlig inntekt – høyere inntekt = gammel Antall arbeidsår – studier gir lavere tall = gammel Hvilken alder nådde du topplønn – høyere = gammel Regneeksempler – ”manipulering” med disse faktorene Dagsrevyen : Lavtlønt ungdom m/ 50 arbeidsår pensjonert v/67 år i 2049 Pensjons

22 Folketrygd i prosent av tidligere lønn Pensjons22 Minstepensjon + litt KLP FT

23 Lurt eller ulike interesser i 2009 Uenighet LOK / YS (hovedvekt korttidsutdanna) og UNIO, Akademikerne, LO-stat (langtidsutdanna) Ulike medlemsgrupper har ulike interesser i forhold til de to løsningene Uenighet synlig dagen etter oppgjøret i 2009 Turid Lilleheie - daværende leder i NTL Pensjons

24 Ble organisasjonene lurt i 2009? Pensjons

25 Pensjons kalkulatorer

26 Pensjons26

27 Tilgang alle kalkulatorene du trenger Pensjons27

28 1Pensjonskalkulator SPK – illustrator – ca tall Pensjons

29 1Pensjonskalkulator SPK – illustrator – ca tall Pensjons

30 Pensjons30 1 SPK 62 år – samme person – to valg Folketrygd og tjenestepensjon AFP og tjenestepensjon Vis totalsummer pr. år

31 Vis sum –kopier / lim – forleng til 82 år Alternativ 1: Folketrygd og tjenestepensjonkr Utbetali ng fra Folketry gd AFP Tjeneste pensjon Total Alternativ 2: AFP og tjenestepensjonkr Utbetali ng fra Lønn Folketry gd AFP Tjeneste pensjon Total Pensjons31

32 2 NAV’s pensjonskalkulator - nøyaktig Pensjons

33 2 Beregning på grunnlag av dine tall Pensjons

34 2 Spennende nyhet– kobling SPK/KLP Pensjons

35 3 SPK innlogget Pensjons

36 + 67 år lønn + pensjon - grense i1943 kullet Fra 1. januar 2011 trer de nye reglene for tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden i kraft kullet er i utgangspunktet omfattet av de nye reglene, som innebærer at offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden som om disse pensjonene var tatt ut samtidig. Personer i dette årskullet fyller 67 år i 2010 og kan dermed ta ut alderspensjon fra folketrygden etter dagens regler i løpet av 2010, uten avkorting mot arbeidsinntekt. Offentlig tjenestepensjon kan derimot ikke tas ut før man slutter i stillingen. De som fortsetter i stilling etter 2010 samtidig som de hever alderspensjon fra folketrygden, får tjenestepensjon etter at de nye reglene er trådt i kraft. Disse har innrettet seg etter dagens regelverk uten å vite at det kunne få konsekvenser for samlet pensjonsutbetaling i framtiden. For å unngå at disse får lavere samlet pensjon enn forventet når tjenestepensjonen tas ut, unntas de fra de nye reglene Pensjons36

37 Dato for avgang Kortsiktig 1. juli er bedre enn 1. august. Gå av før ferien! Dobbel utbetaling en måned Seniorferien Langsiktig Har du 30 år – avrund! Har du full stilling 30 år? Virkningsdato lønnsopp. Sikringsbestemmelse 62, 62 ½, 63, 64, Pensjons37

38 Pensjon + lønn - uten trekk AFP Alderspensjon AlderSPKKLP Folketrygd SPKKLP 62kr hva du vil 63kr hva du vil 64kr hva du vil 65kr tim/kv hva du vil 66kr tim/kv hva du vil 67 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 68 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 69 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 70+ hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv s38Pensjon

39 Pensjonistlønn – Full lønn + 165*1400/årsramme = 234 → 350 kr. - skatt pensjonistlønn = netto utbetalt + vanlig full timelønn - SPK-pensjon/årsramme = netto fortjeneste = 200 → 450 kr. - skatt netto fortjeneste = netto utbetalt s39Pensjon

40 Pensjonistlønn – Full lønn- Konklusjon Avhenger av pensjonens fordeling mellom folketrygd og SPK –Lønnsnivå (høyere lønn gir høyere andel SPK) –Opptjening (kortere opptjening gir høyere andel SPK) Avhenger av lønnsnivå (timelønn øker) Avhenger trinn og fag – årsramme Forskjell netto for de fleste – 0 → +/- 50 kr/time s40Pensjon

41 1959 kullet og de født seinere Detaljene er ikke klare 66% garanti, men 67 år levealderjustert (68-69 år) eller tidligere avgang med redusert pensjon Rettigheter pr – rettssak grunnlovsvern? AFP må justeres – tenkbare løsninger: –Gammel AFP mellom ca. 64 – 69 år? –Ny AFP? –Enda nyere AFP etter 2017 evalueringa? Trenger ikke være klar før 2020 Pensjons

42 Pensjons

43 Fra AFP 62 → AFP 65 → alderspensjon Vi regulerer en avtalefestet pensjon (AFP) først i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Deretter blir denne oppregulerte pensjonen redusert med 0,75 prosent. Gjelder både AFP mellom 62 og 65 år og mellom 65 og 67 år. Hvis du har gått av med AFP før 65 år, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert ved 65 og 67 år med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din. Hvis du har gått av med AFP ved 65 år eller senere, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din. Pensjons


Laste ned ppt "Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google