Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene

2 Hvem skal betale differansen? Regjeringens kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007) 27.01.2011s2Pensjon

3 Betales av SPK 66% av topplønn: 282 000 216 000 237 000, 20 400 mer enn folketrygd = AFP-tillegg SPK- AFP 65 år Folketrygd (FT) De tre delene av alderspensjonen 27.01.2011s3Pensjon Samordning

4 Ulike ordninger – ulike regler AFP – offentlig AFP –privat Folketrygd Tjenestepensjon Forskjellige regler – for eksempel inntekt ut over pensjon Alderspensjon betales delvis av Folketrygda og SPK resten. Du befinner deg i to ordninger m/ to ulike regelverk samtidig Pensjons427.01.2011

5 ALLE ÅRS regelen FT Tjener opp pensjonsbeholdning alle år - 13 - 75 år Fungerer som bankinnskudd Lang utdanning – taper opptjening Yrker der en ikke jobber til 75 år – taper opptjening Deltid – taper opptjening Alt dette gir mindre pensjonsbeholdning Gradvis innføring fra 1954 – 1962 kull 27.01.2011s5Pensjon

6 Nøytralitet / delingstall / forholdstall FT Pensjonsbeholdning deles på antall år som pensjonist Tidlig avgang gir mange år å dele på – 62 år betyr dele på 21,3 (1943 kullet) – 75 år betyr dele på 8,3 (1943 kullet) Pensjonen blir kraftig redusert pga tidlig avgang Nivået på pensjon gjelder livet ut Ingen økning fra 67 år (i Folketrygd) Innført fullt ut 1.1.2011 27.01.2011s6Pensjon

7 Nøytralitet / delingstall / forholdstall FT Pensjons727.01.2011

8 Levealder – justering FT Økt levealder = flere år som pensjonist = høyere delingstall Øker levealderen ett år, reduseres pensjon 5 %. Øker levealderen 4 år, reduseres pensjon 27,7%. Økt levealder gir flere år å dele på – 62 år betyr dele på 25,3 (1978 kullet) + 4 år – 75 år betyr dele på 12,3 (1978 kullet) + 4 år Hvis du ikke kompenserer ved å jobbe lenger! Innført fullt ut 1.1.2011! 27.01.2011s8Pensjon

9 Indeksering Alle Regulering av løpende pensjonen - Trygdeoppgjøret Pensjonistene får 0,75% lavere ”lønnsutvikling” årlig 5 år, pensjonene taper 6,5%,- en tusenlapp i måneden. Gjelder også dagens pensjonister Innført fullt ut 1.1.2011! 27.01.2011s9Pensjon

10 s1027.01.2011

11 Overgangsregler og fødselsår Ingen unngår alle endringer – i så fall må de gå bort før 01.05.2011 1943 Folketrygd - leveladerjustering 1954 Folketrygd – ny opptjening 1958/59 SPK – 66 % garanti v/ 67 år 1962/63 Folketrygd – kun ny opptjening 2017Evaluering ny AFP Pensjons1127.01.2011

12 Ny og gammel AFP - RB 3. mai Pensjons1227.01.2011

13 Ny og gammel AFP AFP totalt endra Privat sektor Helt ny ordning fra 1.1.11 der det eneste ”gamle” er navnet på ordninga. AFP = tilleggspensjon Må bruke Folketrygd = flere år å dele på. AFP fortsetter som før Offentlig sektor SPK KLP Kommuner m/privat pensjonsleverandør Tar ut AFP uten å bruke opptjent formue Pensjons1327.01.2011

14 PBL-A - ikke ferdig - protokoll 2010 1.Partene er enige om at PBL-A enten slutter seg til Fellesordningen for AFP eller etablerer en bedre og livsvarig AFP-ordning for de ansatte. ….. 2.Det nedsettes et partssammensatt utvalg som nærmere utreder og avklarer overgangsregler … Utvalget skal starte sitt arbeid så raskt som mulig, og avslutte innen 31.3.2011. 3.I overgangsperioden videreføres eksisterende AFP-ordning så uendret som mulig….. 27.01.2011Pensjons14

15 NY Ordning fra 1.1.2011 FOLKETRYGD NY FLEKSIBEL ALDERSPENSJON Du kan velge alderspensjon fra 62 år Alderspensjon kan kombineres med full eller delvis lønn – ingen trekk i pensjon fra NAV Konsekvens – du spiser av pensjonsformuen 62 år – 3 mill./20 år = 150.000 i pensjon livet ut 67 år – 3mill./15 år = 200.000 i pensjon livet ut 72 år – 3 mill./10 år = 300.000 i pensjon livet ut Pensjons1527.01.2011

16 62 + må velge enten eller- ikke både og Fleksibel alderspensjon  Dele formuen på flere år – ca 20  Tjene så mye du vil Eller AFP som tidligere  dvs ta ut alderspensjon fra 67 år  Ikke tære på formuen før 67 år – dele på ca 15  15.000 i toleransebeløp Pensjons1627.01.2011

17 Adjunkt (30 år - AFP eller alderspens. fra 62) Pensjons1727.01.2011

18 Adjunkt (30 år - AFP eller alderspens. fra 62) Differanse 62 – 82 år summert: kr 1.5 million (Kilde: Statens Pensjonskasses kalkulator) Pensjons1827.01.2011

19 66 % garantien fra 67 år Gjelder t.o.m. 1958 kull: ved uttak av AFP ved arbeid til 67 år For fødselskull 1959 levealderjustert 67 år eller redusert pensjon Gjelder IKKE: Ved uttak fleksibel alderspensjon før 67 år SPK betaler sum = tillegg ved arbeid til 67, men NAV reduserer Pensjons1927.01.2011

20 FORSKUDD på pensjon Bruk av fleksibel alderspensjon (den nye ordninga) er i realiteten et forskudd på pensjon Du kan ta ut full pensjon fra NAV og jobber videre Forskudd betyr sjølsagt at du får mindre fra NAV seinere 66 % garantien forsvinner – SPK betaler samme tillegg Kan dette være lurt? –Hvis du sparer hele pensjonen + –Hvis du har en fornuftig plan for å bruke pengene + –Hvis du dør / havner på sjukeheim før 80 år Pensjons2027.01.2011

21 Omkamp AFP / tjenestepensjon – hvilken ordning lønner seg? Avhenger av en rekke faktorer: Alder ved pensjonering – 62 år = gammel, 70 år = ny Årlig inntekt – høyere inntekt = gammel Antall arbeidsår – studier gir lavere tall = gammel Hvilken alder nådde du topplønn – høyere = gammel Regneeksempler – ”manipulering” med disse faktorene Dagsrevyen 13.1.11: Lavtlønt ungdom m/ 50 arbeidsår pensjonert v/67 år i 2049 Pensjons2127.01.2011

22 Folketrygd i prosent av tidligere lønn Pensjons22 Minstepensjon + litt KLP 27.01.2011 FT

23 Lurt eller ulike interesser i 2009 Uenighet LOK / YS (hovedvekt korttidsutdanna) og UNIO, Akademikerne, LO-stat (langtidsutdanna) Ulike medlemsgrupper har ulike interesser i forhold til de to løsningene Uenighet synlig dagen etter oppgjøret i 2009 Turid Lilleheie - daværende leder i NTL Pensjons2327.01.2011

24 Ble organisasjonene lurt i 2009? Pensjons2427.01.2011

25 Pensjons25 www.spk.no - 3 kalkulatorer

26 27.01.2011Pensjons26

27 Tilgang alle kalkulatorene du trenger 27.01.2011Pensjons27

28 1Pensjonskalkulator SPK – illustrator – ca tall Pensjons2827.01.2011

29 1Pensjonskalkulator SPK – illustrator – ca tall Pensjons2927.01.2011

30 Pensjons30 1 SPK 62 år – samme person – to valg Folketrygd og tjenestepensjon AFP og tjenestepensjon Vis totalsummer pr. år

31 Vis sum –kopier / lim – forleng til 82 år Alternativ 1: Folketrygd og tjenestepensjonkr 5 319 000 Utbetali ng fra 626364656667686970717273747576777879808182 55000000000000000000 Folketry gd187000 AFP000000000000000000000 Tjeneste pensjon0000087000 Total187000 274000 Alternativ 2: AFP og tjenestepensjonkr 7 325 000 Utbetali ng fra 626364656667686970717273747576777879808182 Lønn000000000000000000000 Folketry gd00000239000 AFP269000 363000 0000000000000000 Tjeneste pensjon00000123000 Total269000 363000 362000 27.01.2011Pensjons31

32 2 NAV’s pensjonskalkulator - nøyaktig Pensjons3227.01.2011

33 2 Beregning på grunnlag av dine tall Pensjons3327.01.2011

34 2 Spennende nyhet– kobling SPK/KLP Pensjons3427.01.2011

35 3 SPK innlogget Pensjons3527.01.2011

36 + 67 år lønn + pensjon - grense i1943 kullet Fra 1. januar 2011 trer de nye reglene for tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny fleksibel alderspensjon fra folketrygden i kraft. 1943- kullet er i utgangspunktet omfattet av de nye reglene, som innebærer at offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden som om disse pensjonene var tatt ut samtidig. Personer i dette årskullet fyller 67 år i 2010 og kan dermed ta ut alderspensjon fra folketrygden etter dagens regler i løpet av 2010, uten avkorting mot arbeidsinntekt. Offentlig tjenestepensjon kan derimot ikke tas ut før man slutter i stillingen. De som fortsetter i stilling etter 2010 samtidig som de hever alderspensjon fra folketrygden, får tjenestepensjon etter at de nye reglene er trådt i kraft. Disse har innrettet seg etter dagens regelverk uten å vite at det kunne få konsekvenser for samlet pensjonsutbetaling i framtiden. For å unngå at disse får lavere samlet pensjon enn forventet når tjenestepensjonen tas ut, unntas de fra de nye reglene. 27.01.2011Pensjons36

37 Dato for avgang Kortsiktig 1. juli er bedre enn 1. august. Gå av før ferien! Dobbel utbetaling en måned Seniorferien Langsiktig Har du 30 år – avrund! Har du full stilling 30 år? Virkningsdato lønnsopp. Sikringsbestemmelse 62, 62 ½, 63, 64, 65 27.01.2011Pensjons37

38 Pensjon + lønn - uten trekk AFP Alderspensjon AlderSPKKLP Folketrygd SPKKLP 62kr 15 000 hva du vil 63kr 15 000 hva du vil 64kr 15 000 hva du vil 65kr 15 000168 tim/kv hva du vil 66kr 15 000 168 tim/kv hva du vil 67 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 68 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 69 hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 70+ hva du vil Pensj.lønn/0/priv168 t/kv 27.01.2011s38Pensjon

39 Pensjonistlønn – Full lønn + 165*1400/årsramme = 234 → 350 kr. - skatt pensjonistlønn = netto utbetalt + vanlig full timelønn - SPK-pensjon/årsramme = netto fortjeneste = 200 → 450 kr. - skatt netto fortjeneste = netto utbetalt 27.01.2011s39Pensjon

40 Pensjonistlønn – Full lønn- Konklusjon Avhenger av pensjonens fordeling mellom folketrygd og SPK –Lønnsnivå (høyere lønn gir høyere andel SPK) –Opptjening (kortere opptjening gir høyere andel SPK) Avhenger av lønnsnivå (timelønn øker) Avhenger trinn og fag – årsramme Forskjell netto for de fleste – 0 → +/- 50 kr/time 27.01.2011s40Pensjon

41 1959 kullet og de født seinere Detaljene er ikke klare 66% garanti, men 67 år levealderjustert (68-69 år) eller tidligere avgang med redusert pensjon Rettigheter pr 1.1.11 – rettssak grunnlovsvern? AFP må justeres – tenkbare løsninger: –Gammel AFP mellom ca. 64 – 69 år? –Ny AFP? –Enda nyere AFP etter 2017 evalueringa? Trenger ikke være klar før 2020 Pensjons4127.01.2011

42 Pensjons4227.01.2011

43 Fra AFP 62 → AFP 65 → alderspensjon Vi regulerer en avtalefestet pensjon (AFP) først i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Deretter blir denne oppregulerte pensjonen redusert med 0,75 prosent. Gjelder både AFP mellom 62 og 65 år og mellom 65 og 67 år. Hvis du har gått av med AFP før 65 år, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert ved 65 og 67 år med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din. Hvis du har gått av med AFP ved 65 år eller senere, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din. Pensjons4327.01.2011


Laste ned ppt "Offentlig AFP eller alderspensjon fra NAV fra 62 år? Ny pensjon fra 2011 Alternativene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google