Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-konsulent Anne Mette Lorentzen 29. august 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-konsulent Anne Mette Lorentzen 29. august 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-konsulent Anne Mette Lorentzen 29. august 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”

2 Lyngdal kommune •7905 innbyggere vi vokser stadig!!! •ca. 450 årsverk/660 ansatte •Budsjett ca 400 mill •Ny organisasjonsstruktur 2008 –16 tjenesteenheter – 6 støtteenheter –Strategisk satsning på skole og IKT

3

4 Virksomhetsstyring •Flat struktur gir behov for tilpasset virksomhetsstyring •Strukturert informasjon - balansert målstyring –Bygge på eksisterende rapporteringssystemer •IKT støtte gjennom enkel rapportgrunnlag fra økonomisystem –Andre nøkkelindikatorer fra spørreundersøkelser •Kvalitet på tjenester og medarbeiderundersøkelser – bedrekommune.no •Metodisk endringsledelse –Basert på strukturert informasjon fra enhetene –Bruk av eGevinst metodikk for analyser ved investeringer

5 Gevinstrealisering •Utprøving av metodikk fra KSeF – eGevinst i videreutviklingssammenheng og i prosjektsammenheng. –Høykom prosjekt: Kommunale tjenester på nett –Oppgradering av Agresso (lønn/personal og økonomisystem) •Dette arbeidet lagt grunnlaget for ”Lyngdalsmodellen” – metodisk arbeid med eGevinst i både store og små prosjekter.

6 Gevinst og strategi Vår måte å se på gevinster og strategi •En gevinst er et positivt resultat av en endring •Et positivt resultat bidrar til måloppnåelse i forhold til virksomhetsstrategien

7 Endring og gevinst •Organisasjonsutvikling gjennom endringer i –Styringsform –Arbeidsprosesser –Kompetanse •En strukturert organisasjonsutvikling kan resultere i –Økt Kvalitet –Styrket effektivisering

8

9 Endringsledelse Ledelsens håndtering av potensialet som ligger i økt kvalitet og styrket effektivisering fører til at gevinstene blir realisert i forhold til virksomhetsstrategiens måloppnåelse Endring → potensiell gevinst → håndtering → strategisk måloppnåelse

10 Gevinstrealisering Gevinstrealisering i Lyngdal kommune 1 Skape et potensial for gevinster –gjennom strukturerte endringer 2 Håndtere potensialet fra gevinster –ved å fordele resursene som gevinstene representerer i henhold til virksomhetsstrategiens målsetninger

11 LYNGDALSMODELLEN eGevinst

12 Eksempel •Innføring av dialogbaserte skjema på web –Barnehageopptak og SFO •Samspill i helse og omsorgstjenestene –EPJ, PDA og Norsk Helsenett •Agresso 5.5 - forprosjekt –Utgående faktura, inngående faktura, budsjett, egenmelding, lønn, web og rapportering Prosessanalyse i helse og omsorgstjenestene

13 Prosessmodell før SFO

14 Prosessmodell fremtid SFO

15 Feide – SAS system •Nye buisnesscase som spinnes videres fra tidligere analyse

16 Interessentanalyse barnehage Interessent Interesse i dette prosjektet Innflytels e (H,M,L) Holdning til prosjektet (++,+,-,--) Viktighet Tiltak Fø r Und er Ett er Administrativ ledelseKorrekt og best mulig tjenestetilbud innenfor budsjett H++ACB Forankring gjennom politisk prosess og prosjektinformasjon BarnehagekonsulentStyrke kapasitet for samordnet opptak H++BAA Involvere gjennom planlegging og fordeling av ansvar i og analyse av prosesser Enhetsledere barnehageLettere oppfølging av opptak og vedtak. Raskere opptak M+CBB Involvere i analyse av prosesser og valg som direkte påvirker hovedoppgaver Ledere private barnehager Oversiktlig og raskt opptak L+CCC Informasjon om påvirkning av tjenesten IKT ansvarligInnføre aktuelle tekn. hj. midler innen budsjett H++BAB Gi handlekraft innen budsjett, og informasjon/kontroll over prosjekt prosess

17 Målanalyse

18 Endring Arbeidsprosess Rutine for mottak av søknader Endring Arbeidsprosess Rutine for mottak av søknader Endring Arbeidsprosess Rutine for mottak av søknader Endring Arbeidsprosess Rutine for mottak av søknader Endring Arbeidsprosess Pålagt dokumentasjon Endring Arbeidsprosess Gjennomsiktighet og ansvarlighet Endring Arbeidsprosess Kollegaveiledning Endring Arbeidsprosess Skriftlig rapportering IT StøttetiltakVirksomhetstiltak Overordnede gevinster Norsk Helsenett Oppdatert fagsystem EPJ PDA Endring Kompetanse -Generell IT -Journalsystem -PDA bruk -Informasjonssikkerhet Endring Styringsform -Samhandling -Dokumentasjon -Sårrutiner og lignende Endring Styringsform -Plan og rapport -IPLOS/Kostra Økt Kvalitet Mer tid til tjenestemottakerne Økt Kvalitet Mer objektiv rapportering Strategiske mål Effektiv utnyttelse av ressurser Gode tjenester til innbyggerne Lovmessighet Gode tjenester til innbyggerne Lovmessighet Effektiv utnyttelse av ressurser Gode tjenester til innbyggerne Lovmessighet Økt Kvalitet Større kompetansefokus Styrket Effektivisering Raskere rapportering/ informasjon

19 Rutine oppfølging Rutine for Oppfølging av gevinstmuligheter skal resultere i godkjent organisasjonsutviklingsplan (oppfølgingsplan) for endringer i arbeidsprosessen

20 God kommunal styring •Forprosjekt •Hovedprosjekt •Good Governance

21 Kommunalt styringssyste m Eksterne målinger Intern kvalitetssikring Nasjonal vurdering «Kontroll» Tjenestebasert vurdering «Utvikling»

22 Visjon og strategiske målsetninger Utviklings- perspektivet Tjenestemottaker- perspektivet Interne perspektivet Økonomiperspektiv et Porteføljestyring som gir prioriterte prosjekter /tiltak 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 Perspektiver Strategi sett gjennom fire perspektiver Kritiske suksessfaktorer Hvordan når vi målsetningene? Måleindikatorer Hvordan vet vi om vi har lykkes? Porteføljestyring Hvordan henger tiltakene fra de forskjellige perspektivene sammen? Hva må prioriteres først?

23 Styrekort

24 Lyngdal kommune Våre verdier: Løsningsorientert og handlekraftig Utviklingsorientert og nyskapende Forutsigbare og kvalitetsbevisste Åpne og samspillsorienterte


Laste ned ppt "IKT-konsulent Anne Mette Lorentzen 29. august 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google