Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”

2 Gevinstrealisering •Utprøving av metodikk fra KSeF – eGevinst i videreutviklingssammenheng og i prosjektsammenheng. –Høykom prosjekt: Kommunale tjenester på nett –Oppgradering av Agresso (lønn/personal og økonomisystem) •Dette arbeidet lagt grunnlaget for ”Lyngdalsmodellen” – metodisk arbeid med eGevinst i både store og små prosjekter.

3 Gevinst og strategi Vår måte å se på gevinster og strategi •En gevinst er et positivt resultat av en endring •Et positivt resultat bidrar til måloppnåelse i forhold til virksomhetsstrategien

4 Endring og gevinst •Organisasjonsutvikling gjennom endringer i –Styringsform –Arbeidsprosesser –Kompetanse •En strukturert organisasjonsutvikling kan resultere i –Økt Kvalitet –Styrket effektivisering

5

6 Endringsledelse Ledelsens håndtering av potensialet som ligger i økt kvalitet og styrket effektivisering fører til at gevinstene blir realisert i forhold til virksomhetsstrategiens måloppnåelse Endring → potensiell gevinst → håndtering → strategisk måloppnåelse

7 Gevinstrealisering Gevinstrealisering i Lyngdal kommune 1 Skape et potensial for gevinster –gjennom strukturerte endringer 2 Håndtere potensialet fra gevinster –ved å fordele resursene som gevinstene representerer i henhold til virksomhetsstrategiens målsetninger

8 LYNGDALSMODELLEN eGevinst

9 Barnehageopptak og SFO Fra analysearbeidet i 2008 og til d.d.

10 Veien til elektronisk opptak •Workshop •Prosessmodell før og nå •IKT konsulent fasilitator •Deltakere: Barnehagerådgiver, medarbeider, servicekontor, arkivpersonell

11

12 Interessentanalyse Interessent Interesse i dette prosjektet Innflytels e (H,M,L) Holdning til prosjektet (++,+,-,--) Viktighet Tiltak Fø r Und er Ett er Administrativ ledelseKorrekt og best mulig tjenestetilbud innenfor budsjett H++ACB Forankring gjennom politisk prosess og prosjektinformasjon BarnehagekonsulentStyrke kapasitet for samordnet opptak H++BAA Involvere gjennom planlegging og fordeling av ansvar i og analyse av prosesser Enhetsledere barnehageLettere oppfølging av opptak og vedtak. Raskere opptak M+CBB Involvere i analyse av prosesser og valg som direkte påvirker hovedoppgaver Ledere private barnehager Oversiktlig og raskt opptak L+CCC Informasjon om påvirkning av tjenesten IKT ansvarligInnføre aktuelle tekn. hj. midler innen budsjett H++BAB Gi handlekraft innen budsjett, og informasjon/kontroll over prosjekt prosess

13 Målanalyse MålIndikator (KPI)Målemetode Hva skal til for at gevinsten blir realisert? Interessenter Dato for gevinst Godkjente og gode arkiveringsrutiner Grad av oppfylte krav til arkivering, evt. antall avvik Interngodkjenning og kontroll Vurdering av fagsystem sett opp mot papirarkiv og elektronisk sak/arkivsystem  Barnehagekonsulent  Arkiv  Fagsystem- leverandør Høst 2007 Raskere registrering av innkomne søknader Syklustid per søknadRapport fra fagsys. Innkommen vs registrert Bruk av dialogbasert skjema for opptak integrert med fagystem  Barnehagekonsulent  Servicekontoret  IKT ansvarlig  IT drift  Skjemamotorl- everandør  Fagsystem- leverandør Vår 2008 Bedre oversikt over innkomne søknader Antall henvendelser etter søknadsfrist. InternrapporteringKompetanse navigasjon og søk  Barnehagekonsulent  IKT ansvarlig  Fagsystem- leverandør Vår 2008

14 Avhengighetsanalyse

15

16 Elektronisk opptak •Søknadene direkte inn i fagsystemet •Forvaltningsmelding automatisk per epost •Rask oversikt over antall søknader og lister til styrerne •Samle styrerne og gjennomfører opptaket på 1 dag •Rapport til rådmann om venteliste •Behov for nye barnehageplasser til politikerne

17

18 Veien videre i barnehagen •Få på plass integrasjon med ePhorte – elektronisk arkiv (noark 5 utfordringer) •Videre opplæring i de kommunale barnehagene •Tilgang til fagsystemet for private styrere via smartklient •Videreutvikling av hjemmesidene til den enkelte barnehage (fri programvare) •IKT til barna – utvikle dette videre.

19 Rutine oppfølging Rutine for Oppfølging av gevinstmuligheter skal resultere i godkjent organisasjonsutviklingsplan (oppfølgingsplan) for endringer i arbeidsprosessen

20 Feide – SAS system •Nye business case som spinnes videre fra tidligere analyser.

21 En sentral prosess i skoleadministrasjonen: Innskriving av 1. klassinger: AS IS

22 TO BE:

23 • Basisfunksjoner • Integrasjoner • Analyse i forkant av anskaffelsen • Bred deltakelse fra kommunene • Erfaringer fra barnehage – SFO prosessen • Interkommunalt samarbeid • IKAVA

24 God kommunal styring •Forprosjekt (pågår) •Hovedprosjekt - Implementere elektronisk styringssystem som en del av prosjektet •Good Governance

25 Kommunalt styringssystem Eksterne målinger Intern kvalitetssikring Nasjonal vurdering «Kontroll» Tjenestebasert vurdering «Utvikling»

26

27 Visjon og strategiske målsetninger Utviklings- perspektivet Tjenestemottaker- perspektivet Interne perspektivet Økonomiperspektiv et Porteføljestyring som gir prioriterte prosjekter /tiltak 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 123123 Perspektiver Strategi sett gjennom fire perspektiver Kritiske suksessfaktorer Hvordan når vi målsetningene? Måleindikatorer Hvordan vet vi om vi har lykkes? Porteføljestyring Hvordan henger tiltakene fra de forskjellige perspektivene sammen? Hva må prioriteres først?

28 Styrekort

29 Lyngdal kommune Våre verdier: Løsningsorientert og handlekraftig Utviklingsorientert og nyskapende Forutsigbare og kvalitetsbevisste Åpne og samspillsorienterte


Laste ned ppt "IKT-konsulent Anne Mette Havaas 13. desember 2011 Gevinstrealisering ”Lyngdalsmodellen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google