Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 1 Språk, tanke og kommunikasjon 07.02.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 1 Språk, tanke og kommunikasjon 07.02.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 1 Språk, tanke og kommunikasjon 07.02.06

2 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 2 Litteratur 1 •Følgende fra boka O. Dysthe (red.): Ulike perspektiv på læring og læringsforskning.Oslo (1996): Cappelen •Dysthe, O: Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. •Rommetveit, R: Læring gjennom dialog. Ei sosiokulturell og sosiokognitiv tilnærming til kunnskap og læring

3 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 3 Litteratur 2 Dysthe, O (2003): Teoretisk perspektiv. I O.Dysthe & K.S. Engelsen: Mapper som pedagogisk redskap. Oslo: abstrakt forlag Lauvås, P & Handal, G (2000): Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Løvlie, L (1986): Det pedagogiske argument. Oslo: Cappelen

4 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 4 Læring som individuell kognitiv aktivitet •Foregår inne i hodet til den enkelte? •En kontekstfri mekanisk prosess? •Avhengig av gode individuelle teknikker og læringsstrategier? (Dysthe 1996)

5 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 5 Læring som sosiokulturell aktivitet •En historisk og kulturelt betinget prosess? •Avhengig av meningsfylt interaksjon med andre? •Den sosiokulturelle konteksten avgjør hva som blir lært og hvordan? (Dysthe 1996)

6 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 6 Behavioristisk vs dialogisk perspektiv Som en reaksjon på behavioristisk og informasjonsteknisk orientert psykologi, gir Rommetveit et dialogisk og sosiointeraktivt syn på læring dialogisk = som kjennetegner dialogen sosiointeraktivt = samspill mellom mennesker (Rommetveit 1996)

7 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 7 Samtaleformer Dialog: samtale mellom to eller flere Diskurs: •maktfri samtale mellom likeverdige parter •om et saksforhold av betydning for begge •der den overordnede interessen knyttes til erkjennelse, og •der ”det bedre argument” skal tillegges avgjørende vekt ( Løvlie 1986)

8 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 8 Dialogisme •Et humanistisk, hermeneutisk motstykke til amerikansk behaviorisme og den informasjonsteknologiske inspirerte psykologien om den individuelle organismen. • Mening er ikke gitt på forhånd, men oppstår i samspillet mellom to dialogpartnere (Rommetveit 1996)

9 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 9 M.M. Bakhtin og dialogen •Ytre og indre dialog i samtalen •”Appropriering”: gjøre andres ord til sine egne og kunne bruke dem til eget formål •Addressivitet •Flerstemmighet (Dysthe 2003)

10 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 10 ”The word in language is half someone else`s. It becomes ”ones own” only when the speaker populates it with his own intentions, his own accent, when he appropriates the word, adapting it to his own semantic and expressive intention” (Sitat fra Bakhtin i Dysthe 2003:52)

11 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 11 Språket som sosial Protese Språket synes å fungere som en sosial ”protese”, en utvidelse av den subjektive individuelle psyken inn i et kulturelt kollektiv. Slik blir vi mer avhengig av andre. Når vi vokser inn i språket, blir vi mer avhengige av andres bruk av det. (Rommetveit 1996)

12 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 12 Rasjonalitetsformer •MÅLRASJONALITET Instrumentell handling: mestring, effektivitet, forutsigbarhet, kontroll •KOMMUNIKATIV RASJONALITET Meningsfull handling: tolkning, etablering av felles forståelse og felles normer •KRITISK RASJONLITET Frigjørende handling: problematisering, utfordring, ta stilling

13 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 13 Nye perspektiv, ny forståelse? Andre mennesker, helst slike som tenker litt annerledes enn oss, er våre beste hjelpere til å forhandle oss frem til en ny forståelse. (Rommetveit 1996, Lauvås & Handal 2000)

14 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 14 Om faginnlæring Læring er noe mer enn å lære et innhold som en kan huske og reprodusere. Å lære er bl a å få innsikt i og forstå tenkemåtene i faget, å kunne uttrykke sin egen forståelse både muntlig og skriftlig og å kunne tenke kritisk og kreativt innen det aktuelle fagområdet. Å lære innebærer altså også å kunne handle, bruke faget i relevante sammenheng (Dysthe 1996)

15 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 15 Med utgangspunkt i praksis

16 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 16 Refleksjon ”reflection in action” ”reflection on action” Bevisstgjøring er en konsekvens og en effekt av refleksjon.

17 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 17 Refleksjon og bevisstgjøring Refleksjon er en krevende aktivitet som det ikke alltid er like lett å håndtere alene. Veiledningssamtalen skal nettopp fungere som hjelp til refleksjon. Økt bevissthet gjør at man lettere kan ta valg og se konsekvenser som gir mulighet for endring. (Lauvås og Handal 2000)

18 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 18 Læringsforløpets 3 faser i faginnlæring 1.”input” (lesing av lærebok, lytting til forelesere ol) 2.bearbeiding, refleksjon, dialog 3.”konsolidering” (oppsummering, systematisering) (Dysthe 1996)

19 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 19 Dialogperspektiv på læring •Lokaliserer læring i sosial interaksjon heller enn i hodet på den lærende •Flytter synet på læring fra innlæring til et dynamisk og prosessorientert perspektiv •Innholdet i det en lærer er ikke gitt på forhånd, men vokser fram gjennom dialogen •Den lærende gis et ansvar i medskaping av innsikt (Dysthe 2003)

20 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 20 Gruppeoppgave 1 Hva sier dialogismen om formidling av kunnskap?

21 Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 21 Gruppeoppgave 2 Symmetri og asymmetri •I den første språklige kommunikasjonen mellom barn og foreldre? •I veiledning? •I dialogen generelt sett?


Laste ned ppt "Kirsti Lauvås Institutt for spesialpedagogikk 1 Språk, tanke og kommunikasjon 07.02.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google