Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass før anlegget skal i drift? - Når kreves ROS-analyser? - Når kreves eksplosjonsverndokumenter? - Når kreves beredskapsplaner?

2 Oversikt over myndighetspålagt HMS-arbeid Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift De viktigste: Konsekvensutredning (plan) Konsesjonssøknad Rammetillatelse Tiltaksplan ved forurenset grunn Utslippssøknader og –meldinger Melding om oppbevaring og håndtering av farlig stoff Melding om nedgravd oljetank Melding om installering av trykkpåkjent utstyr Forhåndsmelding til arbeidstilsynet Identifisere og implementere sikkerhetstiltak og HMS-krav Risikovurdering relatert til oppbevaring og håndtering av farlig stoff, samt prosjektering av trykkpåkjent utstyr Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE- merking Risikovurdering av aktiviteter i bygge/installasjonsfasen HMS-plan IK-system for bygge/installasjonsfasen Varsling,- rømning-, og branninstruks Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass Etablere HMS/IK-system for drift av anlegget. Risikovurdering/ROS-analyse av virksomheten Eksplosjonsverndokument Beredskapsplan Branndokumentasjon Etablere måleprogram

3 Risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse Sårbarhet er manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap. Brann- og eksplosjonsvern – tiltak for å redusere brann og eksplosjonsrisiko og tiltak for å redusere konsekvenser av en brann/eksplosjon Beredskap er evne til å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier. Noen HMS-begreper

4 Tillatelser/meldinger/utredninger til myndigheter Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

5 Myndighetspålagt HMS-arbeid – tillatelser/meldinger AktivitetTilKrav§VirksomhetNårKommentar KonsekvensutredningPBE Forskrift om konsekvens-utredning Vedl 1Ytelse >150MW. Avfallsforbren- ningsanlegg med kapasitet>100 tonn/dag. Investeringskost > 500 mill kr eller bruksareal > 15.000 m 2 For- prosj. Også krav til ROS-analyse ved plan/regulering KonsesjonssøknadNVE Energilovforskriften + Veileder (konsesjons- søknad for fjernvarme) §5-1, 5-2 og 5-3 Fjernvarme-anlegg som forsyner eksterne brukere og med samlet ytelse >10MW For- prosj. Skal inkludere miljø og landskapsvurdering samt beredskaps-vurdering Melding om nedgravd oljetank Komm. Forurensings- forskriften §1-9Nedgravd tank (>3200 liter)1mnd før inst. Krever ikke vedlagt risikovurdering Innmelding om håndtering av farlig stoff DSB Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen + veiledning for innmelding av farlig stoff §12oppbevaring el rørtransport av farlig stoff i mengde lik eller større enn mengdene fastsatt i vedlegg 2. Hetvann el vanndamp under trykk regnes også som farlig stoff Før oppstart F.eks brannfarlig gass 0.4m3 diesel og fyringsoljer 100m3 Melding krever ikke vedlagt risikovurdering Melding om install. av trykkpåkjent utstyr DSB (Forskrift om trykkpåkjent utstyr) temaveiledn om kjeler §12t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter Før install. Krever ikke vedlagt risikovurdering

6 AktivitetTilKrav§VirksomhetNårKommentar Søknad om utslippstillatelse Fylkes. SFT Forurensnings-forskriften + IPPC direktiv §8-5 §27-2 kjelkapasitet > 500 kg olje pr/time eller kjelkapasitet 10 kg SO2 per time. Energianlegg >50 MW Før oppstart Gjøres under prosj. Søknad skal bla inneholde: Konsekvensanalyse/ miljø-vurdering. Utslippshøyde på skorstein, utslipps- mengder og spredningsberegninger, miljørisikoanalyse, beredskapsplan mv Melding om utslippFylkes. Forurensningsforskriften§27-8Anlegg 1-50MWFør oppstart Inkludert spredningsberegninger for anlegg >5MW Søknad om særskilt tillatelse for utslipp av kvotepliktig CO2 SFT Klimakvoteforskriften§1Samlet kapasitet for anlegg >20MW Tiltaksplan ved forurenset grunn Komm. (Fylkes) Forurensnings-forskriften§2-6Graving i mulig forurenset grunnFør graving Utarbeides på bakgrunn av undersøkelser og risikoanalyse Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse PBE Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker §28- 33 Bygg/anleggFør bygging Skal inkludere Kontrollplan med viktige HMS-krav Forhåndsmelding om bygge/anleggsarbeid til arbeidstilsynet AT Byggherreforskriften§9Bygg/anlegg1 uke før bygging Krever ikke vedlagt risikovurdering El-meldingDSB Forskrift om lavspenningsanlegg §14Nytt el-anlegg eller ved større endringer Før install Krever ikke vedlagt risikovurdering Myndighetspålagt HMS-arbeid – tillatelser/meldinger

7 AktivitetTilKrav§VirksomhetNårKommentar Miljøkartlegging (riving/sanering) Komm. Avfallsforskriften§15Før riving ByggavfallsplanKomm. Avfallsforskriften§15-4, 15-6&7 Bygg/anleggFør bygging Identifisere avfallsfraksjoner, mengder og mottak Samtykkesøknad arbeidsmiljø AT Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsendringer, omorganisering m.v. §1 og 2Virksomheter omfattet av arbeidsmiljøloven. Søknad skal sendes inn ved vesentlige endringer i arbeidsmiljøet Før bygging Vurdering av vesentlige arbeidsmiljøfaktorer vedlegges søknaden GravemeldingKomm. PBL/kommunale forskrifter Grunnarbeid/ gravingFør graving Sprenging: søknad og melding om oppbevaring av eksplosiv vare Komm./ DSB Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §7-1Grunnarbeid/ sprenging (til DSB hvis >250kg Før spreng. Lokal informasjon og varsling om sprengingsplaner Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighets- havere m.m. skal gjøres kjent med planene Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §10-10Før spreng. Spreningsplan skal inkludere risikoanalyse Myndighetspålagt HMS-arbeid – tillatelser/meldinger

8 Prosjektering av anlegg Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

9 AktivitetKrav§VirksomhetNårKommentar Inkludere sikkerhetstiltak og HMS-krav i design Byggherreforskrift§17bygningTidl. Prosj. Ingen spesielle krav til dokumentasjon Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm §15Anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff Ingen spesielle krav til dokumentasjon En rekke sikkerhets/HMS-krav i diverse forskrifter og temaveiledere Bl.a: Forurensningsforskriften, Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, AT's støyforskrift, Temaveiledere fra DSB ang Kjeler etc, Prosessanlegg, Gassanlegg, Oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære lagertanker Risikovurdering Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen§14 For anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Tidl. Prosj. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg§16 for anlegg med elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om trykkpåkjent utstyr Vedlegg 1 pkt 3 Trykkpåkjent utstyr og enheter for et tillatt maksimaltrykk ps på over 0,5 bar, og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift første gang. Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE-merking Forskrift om maskiner FOR 2009-05-20 kapittel II og vedlegg I t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter Før oppstart Risikovurdering av maskin påkrevd.Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges. Forskrift om trykkpåkjent utstyr Kapittel 13Trykkpåkjent utstyr etc over 0,5 bar, Myndighetspålagt HMS-arbeid – prosjektering av anlegg

10 Bygging og installasjon Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

11 AktivitetKrav§VirksomhetNårKommentar Risikovurdering av aktivitetene i bygge- og anleggsfasen (inkl SJA) Byggherreforskriften§5-b Bygg&anleggFør oppstart HMS-plan Byggherreforskriften§7,8 Bygg&anleggFør oppstart IK-system Byggherreforskriften§9, 11 Bygg&anlegg Før oppstart Varsling-, rømning-, og branninstruks Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder §2-1Alle brannobjekt Når bygning er oppe Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass Byggherreforskriften§13-16Bygg&anlegg under bygging/ installasjon Myndighetspålagt HMS-arbeid – bygging og installasjon

12 Drift Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

13 AktivitetKrav§VirksomhetNårKommentar Utarbeide ROS/Risikovurdering av anlegget Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (FOR-2002-12- 16-1606)§1-3 alle enheter som forestår produksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven Før idriftssettelse av anlegget Alle enheter i KBO skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser IK/HMS-forskrift§5 pkt 6alle virksomheter” Risikokartlegging skal inkluderer både helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Diverse forskrifter ” Etablere eksplosjonsverndokument Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære§9Virksomheter med eksplosjonsfare” skal inneholde bla: kartlegging av eksplosjonsfare, tiltak, klassifiserte soner, tiltak for bruk av arbeidsutstyr m.m. Etablere HMS/IK-system for anlegget IK/HMS-forskrift§5 alle virksomheter” Etablere og vedlikeholde HMS/IK-system. Ha oversikt over relevante myndighets- krav. Avvikshåndtering og forbedring. Etablere beredskapsplan Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm§19 håndtering av farlig el brennbart stoff” Energilovforskriften§5-3 c Konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg >10MW” Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (FOR-2002-12- 16-1606)§1-3 overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven” Plan skal samordnes med relevante aktører. Øvelser skal gjennomføres Etablere branndokumentasjon Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder §2-1brannobjekt generelt” Brannfilosofi, beskr. av branntekn. Install m.m. Etablere måleprogram for virksomheten (utslipp til luft) Forurensningsforskriften kap 7 og §27-6 NOX, CO, støv mm ” Ulike grenseverdier for type brensel og størrelse på anlegg Myndighetspålagt HMS-arbeid – drift

14 Finn kravene til din bransje Vis bransje Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging/reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning www.regelhjelp.no

15 Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter, krav til arbeidsplassen og - lokaler, utstyr og hvordan det brukes. Se krav til arbeidsmiljø Se krav til arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern Krav for: brannfarlig eller trykksatt stoff og brannvern. Se krav til brann- og eksplosjonsvern Se krav til brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Krav for: elektrisk utstyr og elektriske anlegg. Se krav til el-sikkerhet Se krav til el-sikkerhet Forurensning Krav for: avfall, miljøinformasjon, helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter, utslipp og støy. Se krav til forurensning Se krav til forurensning Industrivern Industrielle og håndverksmessige virksomheter som i gjennomsnitt sysselsetter 40 eller flere personer i året skal etablere en beredskap. Denne beredskapen kalles industrivern. Industrivernets oppgave er å være førsteinnsats ved nøds- og ulykkessituasjoner som kan inntreffe i virksomheten. Se krav til industrivern Se krav til industrivern Miljø og helse Krav for: miljø og helse. Se krav til miljø og helse Se krav til miljø og helse Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning Bransjen omfatter produksjon, distribusjon og overføring av elektrisitet og forsyning av damp og varmt vann. Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Mer om internkontroll Mer om internkontroll

16 Trenger du hjelp til å: - Skaffe oversikt over krav i regelverk/verifisere implementering - Utføre HMS-relatert analyser/vurderinger - Utarbeide HMS-relaterte planer og dokumenter Norsk Energi hjelper deg! Anne C Andvik – Norsk Energi avdeling Miljø og Sikkerhet 99470076 anne.andvik@energi.no www.energi.noanne.andvik@energi.no


Laste ned ppt "”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google