Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass før anlegget skal i drift? - Når kreves ROS-analyser? - Når kreves eksplosjonsverndokumenter? - Når kreves beredskapsplaner?

2 Oversikt over myndighetspålagt HMS-arbeid
Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift De viktigste: Konsekvensutredning (plan) Konsesjonssøknad Rammetillatelse Tiltaksplan ved forurenset grunn Utslippssøknader og –meldinger Melding om oppbevaring og håndtering av farlig stoff Melding om nedgravd oljetank Melding om installering av trykkpåkjent utstyr Forhåndsmelding til arbeidstilsynet Identifisere og implementere sikkerhetstiltak og HMS-krav Risikovurdering relatert til oppbevaring og håndtering av farlig stoff, samt prosjektering av trykkpåkjent utstyr Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE-merking Risikovurdering av aktiviteter i bygge/installasjonsfasen HMS-plan IK-system for bygge/installasjonsfasen Varsling,- rømning-, og branninstruks Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass Etablere HMS/IK-system for drift av anlegget. Risikovurdering/ROS-analyse av virksomheten Eksplosjonsverndokument Beredskapsplan Branndokumentasjon Etablere måleprogram

3 Noen HMS-begreper Risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse Sårbarhet er manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap. Brann- og eksplosjonsvern – tiltak for å redusere brann og eksplosjonsrisiko og tiltak for å redusere konsekvenser av en brann/eksplosjon Beredskap er evne til å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier.

4 Tillatelser/meldinger/utredninger til myndigheter
Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

5 Myndighetspålagt HMS-arbeid – tillatelser/meldinger
Aktivitet Til Krav Virksomhet Når Kommentar Konsekvensutredning PBE Forskrift om konsekvens-utredning Vedl 1 Ytelse >150MW. Avfallsforbren-ningsanlegg med kapasitet>100 tonn/dag. Investeringskost > 500 mill kr eller bruksareal > m 2 For- prosj. Også krav til ROS-analyse ved plan/regulering Konsesjonssøknad NVE Energilovforskriften Veileder (konsesjons-søknad for fjernvarme) §5-1, 5-2 og 5-3 Fjernvarme-anlegg som forsyner eksterne brukere og med samlet ytelse >10MW Skal inkludere miljø og landskapsvurdering samt beredskaps-vurdering Melding om nedgravd oljetank Komm. Forurensings-forskriften §1-9 Nedgravd tank (>3200 liter) 1mnd før inst. Krever ikke vedlagt risikovurdering Innmelding om håndtering av farlig stoff DSB Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen + veiledning for innmelding av farlig stoff §12 oppbevaring el rørtransport av farlig stoff i mengde lik eller større enn mengdene fastsatt i vedlegg 2. Hetvann el vanndamp under trykk regnes også som farlig stoff Før oppstart F.eks brannfarlig gass 0.4m3 diesel og fyringsoljer 100m3 Melding krever ikke vedlagt risikovurdering Melding om install. av trykkpåkjent utstyr (Forskrift om trykkpåkjent utstyr) temaveiledn om kjeler t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter Før install.

6 Myndighetspålagt HMS-arbeid – tillatelser/meldinger
Aktivitet Til Krav Virksomhet Når Kommentar Søknad om utslippstillatelse Fylkes. SFT Forurensnings-forskriften + IPPC direktiv §8-5 §27-2 kjelkapasitet > 500 kg olje pr/time eller kjelkapasitet <500 kg olje pr/time med maksutslipp på > 10 kg SO2 per time. Energianlegg >50 MW Før oppstart Gjøres under prosj. Søknad skal bla inneholde: Konsekvensanalyse/ miljø-vurdering. Utslippshøyde på skorstein, utslipps-mengder og spredningsberegninger, miljørisikoanalyse, beredskapsplan mv Melding om utslipp Forurensningsforskriften §27-8 Anlegg 1-50MW Inkludert spredningsberegninger for anlegg >5MW Søknad om særskilt tillatelse for utslipp av kvotepliktig CO2 Klimakvoteforskriften §1 Samlet kapasitet for anlegg >20MW Tiltaksplan ved forurenset grunn Komm. (Fylkes) §2-6 Graving i mulig forurenset grunn Før graving Utarbeides på bakgrunn av undersøkelser og risikoanalyse Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse PBE Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker §28-33 Bygg/anlegg Før bygging Skal inkludere Kontrollplan med viktige HMS-krav Forhåndsmelding om bygge/anleggsarbeid til arbeidstilsynet AT Byggherreforskriften §9 1 uke før bygging Krever ikke vedlagt risikovurdering El-melding DSB Forskrift om lavspenningsanlegg §14 Nytt el-anlegg eller ved større endringer Før install

7 Myndighetspålagt HMS-arbeid – tillatelser/meldinger
Aktivitet Til Krav Virksomhet Når Kommentar Miljøkartlegging (riving/sanering) Komm. Avfallsforskriften §15 Før riving Byggavfallsplan §15-4, 15-6&7 Bygg/anlegg Før bygging Identifisere avfallsfraksjoner, mengder og mottak Samtykkesøknad arbeidsmiljø AT Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsendringer, omorganisering m.v. §1 og 2 Virksomheter omfattet av arbeidsmiljøloven. Søknad skal sendes inn ved vesentlige endringer i arbeidsmiljøet Vurdering av vesentlige arbeidsmiljøfaktorer vedlegges søknaden Gravemelding PBL/kommunale forskrifter Grunnarbeid/ graving Før graving Sprenging: søknad og melding om oppbevaring av eksplosiv vare Komm./ DSB Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §7-1 Grunnarbeid/ sprenging (til DSB hvis >250kg Før spreng. Lokal informasjon og varsling om sprengingsplaner Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighets-havere m.m. skal gjøres kjent med planene §10-10 Spreningsplan skal inkludere risikoanalyse

8 Prosjektering av anlegg
Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

9 Myndighetspålagt HMS-arbeid – prosjektering av anlegg
Aktivitet Krav Virksomhet Når Kommentar Inkludere sikkerhetstiltak og HMS-krav i design Byggherreforskrift §17 bygning Tidl. Prosj. Ingen spesielle krav til dokumentasjon Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm §15 Anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff En rekke sikkerhets/HMS-krav i diverse forskrifter og temaveiledere Bl.a: Forurensningsforskriften, Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, AT's støyforskrift, Temaveiledere fra DSB ang Kjeler etc, Prosessanlegg, Gassanlegg, Oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære lagertanker Risikovurdering Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen §14 For anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §16 for anlegg med elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om trykkpåkjent utstyr Vedlegg 1 pkt 3 Trykkpåkjent utstyr og enheter for et tillatt maksimaltrykk ps på over 0,5 bar, og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift første gang. Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE-merking Forskrift om maskiner FOR kapittel II og vedlegg I t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter  Før oppstart Risikovurdering av maskin påkrevd .Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges. Kapittel 13 Trykkpåkjent utstyr etc over 0,5 bar,

10 Bygging og installasjon
Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

11 Myndighetspålagt HMS-arbeid – bygging og installasjon
Aktivitet Krav Virksomhet Når Kommentar Risikovurdering av aktivitetene i bygge- og anleggsfasen (inkl SJA) Byggherreforskriften §5-b Bygg&anlegg Før oppstart HMS-plan §7,8 IK-system §9, 11 Varsling-, rømning-, og branninstruks Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder §2-1 Alle brannobjekt Når bygning er oppe Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass §13-16 under bygging/ installasjon

12 Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon
Drift Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift

13 Myndighetspålagt HMS-arbeid – drift
Aktivitet Krav Virksomhet Når Kommentar Utarbeide ROS/Risikovurdering av anlegget Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (FOR ) §1-3 alle enheter som forestår produksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven Før idriftssettelse av anlegget Alle enheter i KBO skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser IK/HMS-forskrift §5 pkt 6 alle virksomheter Risikokartlegging skal inkluderer både helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Diverse forskrifter Etablere eksplosjonsverndokument Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære §9 Virksomheter med eksplosjonsfare skal inneholde bla: kartlegging av eksplosjonsfare, tiltak, klassifiserte soner, tiltak for bruk av arbeidsutstyr m.m. Etablere HMS/IK-system for anlegget §5  alle virksomheter Etablere og vedlikeholde HMS/IK-system. Ha oversikt over relevante myndighets-krav. Avvikshåndtering og forbedring. Etablere beredskapsplan Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm §19 håndtering av farlig el brennbart stoff Energilovforskriften §5-3 c Konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg >10MW overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven Plan skal samordnes med relevante aktører. Øvelser skal gjennomføres Etablere branndokumentasjon Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder §2-1 brannobjekt generelt Brannfilosofi, beskr. av branntekn. Install m.m. Etablere måleprogram for virksomheten (utslipp til luft) Forurensningsforskriften kap 7 og §27-6 NOX , CO, støv mm Ulike grenseverdier for type brensel og størrelse på anlegg

14 www.regelhjelp.no Finn kravene til din bransje
Vis bransje Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging/reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

15 www.regelhjelp.no Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning
Bransjen omfatter produksjon, distribusjon og overføring av elektrisitet og forsyning av damp og varmt vann. Internkontroll Virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Mer om internkontroll Arbeidsmiljø Kravene til arbeidsgivers plikter før arbeidet starter, krav til arbeidsplassen og -lokaler, utstyr og hvordan det brukes. Se krav til arbeidsmiljø Brann- og eksplosjonsvern Krav for: brannfarlig eller trykksatt stoff og brannvern. Se krav til brann- og eksplosjonsvern El-sikkerhet Krav for: elektrisk utstyr og elektriske anlegg. Se krav til el-sikkerhet Forurensning Krav for: avfall, miljøinformasjon, helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter, utslipp og støy. Se krav til forurensning Industrivern Industrielle og håndverksmessige virksomheter som i gjennomsnitt sysselsetter 40 eller flere personer i året skal etablere en beredskap. Denne beredskapen kalles industrivern. Industrivernets oppgave er å være førsteinnsats ved nøds- og ulykkessituasjoner som kan inntreffe i virksomheten. Se krav til industrivern Miljø og helse Krav for: miljø og helse. Se krav til miljø og helse

16 Trenger du hjelp til å: - Skaffe oversikt over krav i regelverk/verifisere implementering - Utføre HMS-relatert analyser/vurderinger - Utarbeide HMS-relaterte planer og dokumenter Norsk Energi hjelper deg! Anne C Andvik – Norsk Energi avdeling Miljø og Sikkerhet


Laste ned ppt "”HMS - Risiko og Sikkerhet i fjernvarmeprosjekter” Anne C Andvik – Norsk Energi, avdeling Miljø og Sikkerhet Ofte stilte spørsmål: - Hva må være på plass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google