Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lover og regler som omfatter fjernvarmevirksomhet Presentasjon for Norsk Fjernvarmes julemøte 8.12.2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland, Norsk Energi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lover og regler som omfatter fjernvarmevirksomhet Presentasjon for Norsk Fjernvarmes julemøte 8.12.2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland, Norsk Energi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lover og regler som omfatter fjernvarmevirksomhet Presentasjon for Norsk Fjernvarmes julemøte 8.12.2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland, Norsk Energi

2 Regler for alt

3 Plikt til å kjenne regelverket Generelt: •Den som er ansvarlig for virksomheten skal sikre at virksomheten følger gjeldende kravansvarlig •Virksomheten må kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten Følger av ”Internkontrollforskriften”: §4 Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten §5 Internkontroll innebærer at virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

4 Myndigheter og regelverk Myndighet (NVE, AT, DSB, Klif etc.) LoverForskrifter (inkl vilkår) Veiledninger, standarder, normer (anbefalinger, best practice) Enkeltvedtak (Konsesjon, tillatelse, reguleringsplaner mv.) (inkl. påbud, grenser)

5 Hvem ”bestemmer over” fjernvarmeselskapene? Fjernvarme selskapet AS Og sikkert enda flere …. Toll- og avgifts direktoratet Kommunene SBED (PBL, byggeregler)

6 Hvordan få oversikt over regelverket Komplett, ajourført oversikt over forskrifter og veiledere finnes hos Generelle myndighetsdatabaser: •lovdata.no (inneholder alt regelverk)- her må du finne frem sjøl!lovdata.no •regelhjelp.no (veiviser til HMS.regelverk)- her får du hjelp til å finne fremregelhjelp.no Fagmyndigheter: •nve.no (konsesjon, beredskap i kraftforsyning)nve.no •dsb.no (sikkerhet)dsb.no •arbeidstilsynet.no (arbeidsmiljø)arbeidstilsynet.no •klif.no (ytre miljø)klif.no •byggeregler.be.no (plan- og bygningsloven, byggeregler)byggeregler.be.no

7 Nyttig regelhjelp

8 Sentrale lover for fjernvarme •Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven) •Plan- og bygningsloven •Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Arbeidsmiljøloven) •Brann- og eksplosjonsvernloven •Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr •Forurensningsloven •Produktkontrolloven

9 Sentrale arbeidsmiljøforskrifter (1) (hjemlet i Arbeidsmiljøloven) •Forskrift om systematisk helse-, sikkerhets- og miljøarbeid i virksomheter (”Interkontrollforskriften”) •Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) •Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) •Forskrift om bruk av arbeidsutstyr •Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. •Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) •Forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. •Forskrift om verne- og helsepersonale •Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg •Forskrift om arbeid ved dataskjerm

10 Sentrale arbeidsmiljøforskrifter (2) (hjemlet i Arbeidsmiljøloven) •Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen •Forskrift om maskiner •Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler •Forskrift om støy på arbeidsplassen •Forskrift om graving og avstivning av grøfter •Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) •Forskrift om tungt og ensformig arbeid •Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen •Forskrift om arbeid i tanker •Forskrift om tekniske innretninger •Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier •Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

11 Sentrale sikkerhetsforskrifter (1) (hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven, samt Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr mv.) •Forskrift om trykkpåkjent utstyr - gjelder kun nytt utstyr (primært produsent/ importør/ leverandør ansvar) •Veileder til Forskrift om trykkpåkjent utstyr •Forskrift om enkle trykkbeholdere - gjelder kun nytt utstyr (primært produsent/ importør/ leverandør ansvar) •Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen – gjelder alt utstyr i driftsfase •Veileder til Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff •Temaveileder: Prosessanlegg •Temaveileder: Bruk av farlig stoff del I og II •Temaveiledning for innhenting av samtykke •Veiledning for innmelding av farlig stoff

12 Sentrale sikkerhetsforskrifter (2) (hjemlet i Brann- og eksplosjonsvernloven, samt Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr mv.) •Forskrift om brannfarlig vare •Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn •Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg •Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

13 Sentrale forskrifter for ytre miljø (bl.a. hjemlet Forurensingsloven) •Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) •Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) •Forskrift om varsling av akutt forurensing eller fare for akutt forurensing •Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) •Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) •Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)

14 Forskrifter for beredskap •Forskrift om beredskap i kraftforsyningen •Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

15 Regelhjelp.no hjelper deg godt på vei – men ikke helt fram •Fokus på HMS-regelverk •Finner og lister de mest sentrale lover og forskrifter •Identifiserer relevante paragrafer for din virksomhet (100%?) •Kan abonnere på nyheter om endringer og oppdateringer •Ingen utfyllende fortolkning eller veiledning

16

17 Hvordan oppfylle kravene? •Mange ønsker hjelp til fortolkninger, vurderinger og løsninger: •Hvilke krav er relevant for vår virksomhet •Hva betyr kravene for oss •Hvordan løser vi dette enklest (godt nok) Norsk Energi kan bistå med dette.

18 Oversikt over myndighetspålagt HMS-arbeid Tillatelser/ meldinger Prosjektering av anlegg Bygging/ installasjon Drift De viktigste: • Konsekvensutredning (plan) • Konsesjonssøknad • Rammetillatelse • Tiltaksplan ved forurenset grunn • Utslippssøknader og –meldinger • Melding om oppbevaring og håndtering av farlig stoff • Melding om nedgravd oljetank • Melding om installering av trykkpåkjent utstyr • Forhåndsmelding til arbeidstilsynet • Identifisere og implementere sikkerhetstiltak og HMS-krav • Risikovurdering relatert til oppbevaring og håndtering av farlig stoff, samt prosjektering av trykkpåkjent utstyr • Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE- merking • Risikovurdering av aktiviteter i bygge/installasjonsfasen • HMS-plan • IK-system for bygge/installasjonsfasen • Varsling,- rømning-, og branninstruks • Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass • Etablere HMS/IK-system for drift av anlegget. • Risikovurdering/ROS-analyse av virksomheten • Eksplosjonsverndokument • Beredskapsplan • Branndokumentasjon • Etablere måleprogram

19 Tillatelser/meldinger AktivitetTilKrav§VirksomhetNårKommentar Konsekvens- utredning PBE Forskrift om konsekvens-utredning Vedl 1Ytelse >150MW. Avfallsforbren- ningsanlegg med kapasitet>100 tonn/dag. Investeringskost > 500 mill kr eller bruksareal > 15.000 m 2 For- prosj. Også krav til ROS-analyse ved plan/regulering KonsesjonssøknadNVE Energilovforskriften + Veileder (konsesjons- søknad for fjernvarme) §5-1, 5-2 og 5-3 Fjernvarme-anlegg som forsyner eksterne brukere og med samlet ytelse >10MW For- prosj. Skal inkludere miljø og landskapsvurdering samt beredskaps-vurdering Melding om nedgravd oljetank Komm. Forurensings- forskriften §1-9Nedgravd tank (>3200 liter)1mnd før inst. Krever ikke vedlagt risikovurdering Innmelding om håndtering av farlig stoff DSB Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen + veiledning for innmelding av farlig stoff §12oppbevaring el rørtransport av farlig stoff i mengde lik eller større enn mengdene fastsatt i vedlegg 2. Hetvann el vanndamp under trykk regnes også som farlig stoff Før oppstar t F.eks brannfarlig gass 0.4m3 diesel og fyringsoljer 100m3 Melding krever ikke vedlagt risikovurdering Melding om install. av trykkpåkjent utstyr DSB (Forskrift om trykkpåkjent utstyr) temaveiledn om kjeler §12t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter Før install. Krever ikke vedlagt risikovurdering

20 AktivitetTilKrav§VirksomhetNårKommentar Søknad om utslippstillatelse Fylkes. SFT Forurensnings- forskriften + IPPC direktiv §8-5 §27- 2 kjelkapasitet > 500 kg olje pr/time eller kjelkapasitet 10 kg SO2 per time. Energianlegg >50 MW Før oppstar t Gjøres under prosj. Søknad skal bla inneholde: Konsekvensanalyse/ miljø-vurdering. Utslippshøyde på skorstein, utslipps- mengder og spredningsberegning er, miljørisikoanalyse, beredskapsplan mv Melding om utslippFylkes. Forurensningsforskriften§27- 8 Anlegg 1-50MWFør oppstar t Inkludert spredningsberegning er for anlegg >5MW Søknad om særskilt tillatelse for utslipp av kvotepliktig CO2 SFT Klimakvoteforskriften§1Samlet kapasitet for anlegg >20MW Tiltaksplan ved forurenset grunn Komm. (Fylkes ) Forurensnings- forskriften §2-6Graving i mulig forurenset grunn Før graving Utarbeides på bakgrunn av undersøkelser og risikoanalyse Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse PBE Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker §28- 33 Bygg/anleggFør byggin g Skal inkludere Kontrollplan med viktige HMS-krav Forhåndsmelding om bygge/anleggsarbeid til arbeidstilsynet AT Byggherreforskriften§9Bygg/anlegg1 uke før byggin g Krever ikke vedlagt risikovurdering El-meldingDSB Forskrift om lavspenningsanlegg §14Nytt el-anlegg eller ved større endringer Før install Krever ikke vedlagt risikovurdering

21 AktivitetTilKrav§VirksomhetNårKommentar Miljøkartlegging (riving/sanering) Komm. Avfallsforskriften§15Før riving ByggavfallsplanKomm. Avfallsforskriften§15-4, 15-6&7 Bygg/anleggFør bygging Identifisere avfallsfraksjoner, mengder og mottak Samtykkesøknad arbeidsmiljø AT Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsendringer, omorganisering m.v. §1 og 2Virksomheter omfattet av arbeidsmiljøloven. Søknad skal sendes inn ved vesentlige endringer i arbeidsmiljøet Før bygging Vurdering av vesentlige arbeidsmiljøfaktorer vedlegges søknaden GravemeldingKomm. PBL/kommunale forskrifter Grunnarbeid/ graving Før graving Sprenging: søknad og melding om oppbevaring av eksplosiv vare Komm./ DSB Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §7-1Grunnarbeid/ sprenging (til DSB hvis >250kg Før spreng. Lokal informasjon og varsling om sprengingsplaner Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighets- havere m.m. skal gjøres kjent med planene Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §10-10Før spreng. Spreningsplan skal inkludere risikoanalyse

22 AktivitetKrav§VirksomhetNårKommentar Inkludere sikkerhetstiltak og HMS-krav i design Byggherreforskrift§17bygningTidl. Prosj. Ingen spesielle krav til dokumentasjon Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm §15Anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff Ingen spesielle krav til dokumentasjon En rekke sikkerhets/HMS-krav i diverse forskrifter og temaveiledere Bl.a: Forurensningsforskriften, Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, AT's støyforskrift, Temaveiledere fra DSB ang Kjeler etc, Prosessanlegg, Gassanlegg, Oppbevaring av brannfarlig væske i stasjonære lagertanker Risikovurdering Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen§14 For anlegg som håndterer brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff Tidl. Prosj. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg§16 for anlegg med elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om trykkpåkjent utstyr Vedlegg 1 pkt 3 Trykkpåkjent utstyr og enheter for et tillatt maksimaltrykk ps på over 0,5 bar, og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift første gang. Samsvarsvurdering og risikovurdering relatert til CE-merking Forskrift om maskiner FOR 2009-05-20 kapittel II og vedlegg I t> 110 gr C, PS*V> 3000 og hvor PS er større enn 0,5 bar overtrykk og V> 100 liter Før oppstart Risikovurdering av maskin påkrevd.Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges. Forskrift om trykkpåkjent utstyr Kapittel 13Trykkpåkjent utstyr etc over 0,5 bar, Prosjektering av anlegg

23 AktivitetKrav§VirksomhetNårKommentar Risikovurdering av aktivitetene i bygge- og anleggsfasen (inkl SJA) Byggherreforskriften§5-b Bygg&anleggFør oppstart HMS-plan Byggherreforskriften§7,8 Bygg&anleggFør oppstart IK-system Byggherreforskriften§9, 11 Bygg&anlegg Før oppstart Varsling-, rømning-, og branninstruks Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder §2-1Alle brannobjekt Når bygning er oppe Koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet på byggeplass Byggherreforskriften§13-16Bygg&anlegg under bygging/ installasjon Bygging og installasjon

24 AktivitetKrav§VirksomhetNårKommentar Utarbeide ROS/Risikovurdering av anlegget Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (FOR-2002-12- 16-1606)§1-3 alle enheter som forestår produksjon med tilhørende vassdragsregulering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven Før idriftssettelse av anlegget Alle enheter i KBO skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser IK/HMS-forskrift§5 pkt 6alle virksomheter” Risikokartlegging skal inkluderer både helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Diverse forskrifter ” Etablere eksplosjonsverndokument Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære§9Virksomheter med eksplosjonsfare” skal inneholde bla: kartlegging av eksplosjonsfare, tiltak, klassifiserte soner, tiltak for bruk av arbeidsutstyr m.m. Etablere HMS/IK-system for anlegget IK/HMS-forskrift§5 alle virksomheter” Etablere og vedlikeholde HMS/IK-system. Ha oversikt over relevante myndighets- krav. Avvikshåndtering og forbedring. Etablere beredskapsplan Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff mm§19 håndtering av farlig el brennbart stoff” Energilovforskriften§5-3 c Konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg >10MW” Forskrift om beredskap i kraftforsyningen (FOR-2002-12- 16-1606)§1-3 overføring og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme etter energiloven” Plan skal samordnes med relevante aktører. Øvelser skal gjennomføres Etablere branndokumentasjon Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn/veileder Veileder §2-1brannobjekt generelt” Brannfilosofi, beskr. av branntekn. Install m.m. Etablere måleprogram for virksomheten (utslipp til luft) Forurensningsforskriften kap 7 og §27-6 NOX, CO, støv mm ” Ulike grenseverdier for type brensel og størrelse på anlegg Drift

25 Samsvarsvurderinger •Status for virksomheten •Hvilke krav oppfyller vi? •Hvilke oppfyller vi ikke? •Nyttige verktøy: •GAP-analyse •Samsvarsvurdering

26 Trenger du hjelp ? •Skaffe oversikt over regelverk og krav og tolke disse •Gjennomføre GAP-analyser og samsvarsvurdering •Utredning og implementering av tiltak •Utføre risikoanalyser •Utarbeide HMS-relaterte planer og dokumenter Norsk Energi hjelper deg! Ta kontakt: Kjell.Olav.Nerland@energi.no Tlf. 911 37 206 Stine.Torstensen@energi.no Tlf. 907 81 485 Morten.Soma@energi.no Tlf. 950 35 757

27 Medlemstjeneste for Norsk Fjernvarme Norsk Energi vil utarbeide medlemsside med •Oversikt over regelverk som gjelder for fjernvarmevirksomhet •Linker til nettsteder med fulltekstutgave og evt. relevant dokumentasjon •Avtale om fast vedlikehold/oppdatering.

28 Takk for oppmerksomheten! God jul!


Laste ned ppt "Lover og regler som omfatter fjernvarmevirksomhet Presentasjon for Norsk Fjernvarmes julemøte 8.12.2011 Siv.ing. Kjell Olav Nerland, Norsk Energi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google