Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye utslippskrav for fyringsanlegg 1 – 50 MW Fjernvarmedagene 2010 Oslo 28.09.2010 Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet, www.energi.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye utslippskrav for fyringsanlegg 1 – 50 MW Fjernvarmedagene 2010 Oslo 28.09.2010 Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet, www.energi.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye utslippskrav for fyringsanlegg 1 – 50 MW Fjernvarmedagene 2010 Oslo 28.09.2010 Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet, www.energi.no

2 Norsk Energi •Kompetansesenter og forening for industri og offentlig virksomhet etablert i 1916 •Utfører rådgivning, prosjektering, utvikling, kontroll i regi av Norsk Energi Kontroll AS, og kursvirksomhet innenfor områdene energi, miljø og sikkerhet •Totalt ca 80 rådgivere •Fagavdelinger: •Fjernvarme og Fornybar energi •Miljø og Sikkerhet •Industri •Automatisering •Internasjonal •Kontroll •Hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen og Gjøvik

3 3 Kunnskapsbaserte tjenester - Energi  Fjernvarme og fjernkjøling  Fornybar energi  Kjelanlegg  Damp og kondensatsystem  Kraftproduksjon CHP-anlegg  Spillvarme  Energiplanlegging  Energieffektivisering  Industrielle prosesser  Automatisering  Dynamisk simulering

4 Kunnskapsbaserte tjenester - Miljø  Miljørådgivning  Luftforurensninger  Avfall  Konsekvensutredninger  Spredningsberegninger  Utslipps-/konsesjonssøknader  Miljørevisjon  Miljøledelse  Nye direktiver og forskrifter  Klimarådgivning  Klimautredninger  Miljø og klimaregnskap  CDM og JI,PIN og PDD

5 Nytt for anlegg mellom 1 og 50 MW som benytter ”rene brensler” Miljøverndepartementet vedtok med virkning fra 1.1.2010 blant annet et nytt kapittel i Forurensningsforskriften 1, kapittel 27. Kapittelet innebærer nye felles bestemmelser for alle fyringsenheter med innfyrt effekt 1 – 50 MW: •Ingen konsesjonsbehandling – forutsigbarhet - mer tilsyn •Meldeplikt til fylkesmannen (FM) før oppstart, finnes eget skjema •Plikt til å overholde kravene i kapittel 27 •Krav til spredningsberegning / skorsteinshøydeberegning •Fra 31.12.2014 gjelder samme grenseverdier for utslipp til luft for nye og gamle anlegg •Forurenset trevirke skal til anlegg med egen tillatelse fra Klif /FM 1 http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0931.html

6 Definisjoner i kapittel 27 •Rene brensler Lettolje, kull, fast og flytende biobrensel, og gass •Anleggsstørrelse Summen av innfyrt effekt for fyringsenhetene •Enhetsstørrelse Summen av innfyrt effekt for fyringsenheter med samme brensel •Eksisterende fyringsenhet I drift før kapittel 27 trådte i kraft (1.1.2010) •Ny/ombygd fyringsenhet I drift etter at kapittel 27 trer i kraft (1.1.2010)

7 Utslippsgrenser Utslippsgrenser for anlegg satt i drift etter 1.1.2010 (utdrag): BrenselInnfyrt effekt MW Støv mg/Nm³ 12 timers middelverdi NO x mg/Nm³ timesmiddel CO mg/Nm³ timesmiddel vol % O 2 Animalske og vegetabilske oljer 1-530-803 5-5030300803 Lettolje/spesial- destillater 1-1020-803 10-5020250803 Fast biobrensel1-5225-200/3006 5-2075300200/3006 20-5030300150/3006 Gass5-50-170803 Fra 01.01.2015 gjelder utslippsgrensene over for alle anlegg!

8 Krav til utslippsmålinger Variable krav avhengig av brensel og anleggsstørrelse, §27-6 - Fyringsenheter for olje 20-50 MW skal ha oksygenstyrt forbrenning - Alle biobrenselanlegg skal ha oksygenstyrt forbrenning

9 Krav til utslippsmålinger forts. For anlegg der det ikke er krav om kontinuerlige målinger gjelder:

10 Utslippsmelding •Standardisert skjema som fylles ut, kun 4 sider •Anleggsstørrelse, driftstid, brensel, mengder •Skal vedlegges skorsteinshøydeberegning / spredningsberegning •Rask saksbehandling hos Fylkesmannen, maks. 6 uker

11 Bakkekonsentrasjonsnivå (µg/m 3 ). Timemiddel – månedsmiddel og årsmiddelgjennomsnitt NOx Støv Utslipp til luft (µg/Nm ³ ) NOx Støv Spredningsberegning

12 •Kapittel 27 stiller krav til gjennomføring av spredningsberegning for å finne nødvendig skorsteinshøyde •Beregner forventet konsentrasjon på bakkenivå ved gitte skorsteinshøyder – fortrinnsvis i normal oppholdshøyde – bakkekonsentrasjonsbidrag •Myndighetene stiller krav til hva det tillates at nye anlegg bidrar med - regulert i kapittel 27 og kapittel 7 i forurensningsforskriften. •Tar utgangspunkt i maksimalt uheldige situasjoner og maksimalt tillatte utslipp – ”worst case scenarioer”

13 Skorsteinshøyde Generelt •Jo høyere skorstein, desto bedre fortynning av ”uønsket” komponent og mindre belastning på miljøet •Én høy skorstein med stor røykgassmengde gir lavere belastning enn mange lave skorsteiner med samme totale røykgassmengde Casa Milá, Gaudi Barcelona 1906-1910

14 Skorsteinshøyde/spredningsberegning Hva påvirker skorsteinshøyden? •Meteorologiske forhold •Terreng og nærhet til vann og sjø •Temperaturen og hastigheten på røykgassen ut av skorsteinen •Konsentrasjon av komponent i røykgassen •Høye bygninger i nærområdet •Eksisterende bakgrunnskonsentrasjon i området

15 Takk for oppmerksomheten! Noen spørsmål? Ta kontakt med stine.torstensen@energi.no


Laste ned ppt "Nye utslippskrav for fyringsanlegg 1 – 50 MW Fjernvarmedagene 2010 Oslo 28.09.2010 Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet, www.energi.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google