Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet,
Nye utslippskrav for fyringsanlegg 1 – 50 MW Fjernvarmedagene 2010 Oslo Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet,

2 Norsk Energi Kompetansesenter og forening for industri og offentlig virksomhet etablert i 1916 Utfører rådgivning, prosjektering, utvikling, kontroll i regi av Norsk Energi Kontroll AS, og kursvirksomhet innenfor områdene energi, miljø og sikkerhet Totalt ca 80 rådgivere Fagavdelinger: Fjernvarme og Fornybar energi Miljø og Sikkerhet Industri Automatisering Internasjonal Kontroll Hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen og Gjøvik

3 Kunnskapsbaserte tjenester - Energi
Fjernvarme og fjernkjøling Fornybar energi Kjelanlegg Damp og kondensatsystem Kraftproduksjon CHP-anlegg Spillvarme Energiplanlegging Energieffektivisering Industrielle prosesser Automatisering Dynamisk simulering

4 Kunnskapsbaserte tjenester - Miljø
Miljørådgivning Luftforurensninger Avfall Konsekvensutredninger Spredningsberegninger Utslipps-/konsesjonssøknader Miljørevisjon Miljøledelse Nye direktiver og forskrifter Klimarådgivning Klimautredninger Miljø og klimaregnskap CDM og JI,PIN og PDD

5 Nytt for anlegg mellom 1 og 50 MW som benytter ”rene brensler”
Miljøverndepartementet vedtok med virkning fra blant annet et nytt kapittel i Forurensningsforskriften1, kapittel 27. Kapittelet innebærer nye felles bestemmelser for alle fyringsenheter med innfyrt effekt 1 – 50 MW: Ingen konsesjonsbehandling – forutsigbarhet - mer tilsyn Meldeplikt til fylkesmannen (FM) før oppstart, finnes eget skjema Plikt til å overholde kravene i kapittel 27 Krav til spredningsberegning / skorsteinshøydeberegning Fra gjelder samme grenseverdier for utslipp til luft for nye og gamle anlegg Forurenset trevirke skal til anlegg med egen tillatelse fra Klif /FM 1http://

6 Definisjoner i kapittel 27
Rene brensler Lettolje, kull, fast og flytende biobrensel, og gass Anleggsstørrelse Summen av innfyrt effekt for fyringsenhetene Enhetsstørrelse Summen av innfyrt effekt for fyringsenheter med samme brensel Eksisterende fyringsenhet I drift før kapittel 27 trådte i kraft ( ) Ny/ombygd fyringsenhet I drift etter at kapittel 27 trer i kraft ( )

7 Utslippsgrenser Utslippsgrenser for anlegg satt i drift etter (utdrag): Brensel Innfyrt effekt MW Støv mg/Nm³ 12 timers middelverdi NOx timesmiddel CO vol % O2 Animalske og vegetabilske oljer 1-5 30 - 80 3 5-50 300 Lettolje/spesial-destillater 1-10 20 10-50 250 Fast biobrensel 225 200/300 6 5-20 75 20-50 150/300 Gass 170 Fra gjelder utslippsgrensene over for alle anlegg!

8 Krav til utslippsmålinger
Variable krav avhengig av brensel og anleggsstørrelse, §27-6 - Fyringsenheter for olje MW skal ha oksygenstyrt forbrenning - Alle biobrenselanlegg skal ha oksygenstyrt forbrenning

9 Krav til utslippsmålinger forts.
For anlegg der det ikke er krav om kontinuerlige målinger gjelder:

10 Utslippsmelding Standardisert skjema som fylles ut, kun 4 sider
Anleggsstørrelse, driftstid, brensel, mengder Skal vedlegges skorsteinshøydeberegning / spredningsberegning Rask saksbehandling hos Fylkesmannen, maks. 6 uker

11 Spredningsberegning Utslipp til luft (µg/Nm³) NOx
Støv Bakkekonsentrasjonsnivå (µg/m3). Timemiddel – månedsmiddel og årsmiddelgjennomsnitt NOx Støv

12 Spredningsberegning Kapittel 27 stiller krav til gjennomføring av spredningsberegning for å finne nødvendig skorsteinshøyde Beregner forventet konsentrasjon på bakkenivå ved gitte skorsteinshøyder – fortrinnsvis i normal oppholdshøyde – bakkekonsentrasjonsbidrag Myndighetene stiller krav til hva det tillates at nye anlegg bidrar med - regulert i kapittel 27 og kapittel 7 i forurensningsforskriften. Tar utgangspunkt i maksimalt uheldige situasjoner og maksimalt tillatte utslipp – ”worst case scenarioer”

13 Skorsteinshøyde Generelt
Jo høyere skorstein, desto bedre fortynning av ”uønsket” komponent og mindre belastning på miljøet Én høy skorstein med stor røykgassmengde gir lavere belastning enn mange lave skorsteiner med samme totale røykgassmengde Casa Milá, Gaudi Barcelona

14 Skorsteinshøyde/spredningsberegning
Hva påvirker skorsteinshøyden? Meteorologiske forhold Terreng og nærhet til vann og sjø Temperaturen og hastigheten på røykgassen ut av skorsteinen Konsentrasjon av komponent i røykgassen Høye bygninger i nærområdet Eksisterende bakgrunnskonsentrasjon i området

15 Takk for oppmerksomheten! Noen spørsmål?
Ta kontakt med


Laste ned ppt "Stine Torstensen, seniorkonsulent, avd. Miljø & Sikkerhet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google