Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Berit Svensen og Arne Lærdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Berit Svensen og Arne Lærdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Berit Svensen og Arne Lærdal

2 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar2 Skal ha en oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet; arbeide for og påse at det drives et godt forebyggende arbeid, og at vi har en god beredskap ved hendelser Lovgrunnlaget - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brannvernloven) - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester - Lov om Sivilforsvaret 124 sentrale forskrifter DSBs samfunnsoppdrag

3 Transport – innsamling og videresending Forskrift om landtransport av farlig gods med vedlegg: ADR/RID 2011 §10 Sikkerhetsrådgiver §11 ADR-kompetansebevis §12 Transport av farlig avfall Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar3

4 Transport – innsamling og videresending §10 Sikkerhetsrådgiver Enkelte unntak fra ADR 1.8.3 Virksomheten skal melde til DSB hvem den har utpekt Våre tilsyn viser at en godt integrert sikkerhetsrådgiver er avgjørende for bedriftens etterlevelse av regelverket Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar4

5 Opplæring, opplæring, opplæring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar5 §11 ADR-kompetansebevis ADR 8.2: Bestemmelser om opplæring av kjøretøymannskaper - Ikke bare sjåfør! - NB! opplæringen av personellet skal være gjennomført før man påtar seg ansvar - Ny layout på selve beviset fra neste år

6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar6 (Dette er et foreløpig prøveeksemplar, det skal være hvit bakgrunn) DSB har utarbeidet nye eksamensoppgaver

7 Transport – innsamling og videresending §12 Transport av farlig avfall -Særnorsk forenkling for å sikre en effektiv avfallsbehandling -Sammen med IK forskriften mener vi at §12 er velbegrunnet -ESA er derimot kritiske til alle nasjonale avvik fra EUs regelverk (94/55/EF) Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7

8 ”Ulovlig avfall” Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8 Klasse 1 (eksplosive stoffer og gjenstander) Klasse 4.2 (selvantennende stoffer) Klasse 6.2 (infreksjonsfemmende stoffer)  Personellet skal ha opplæring i og håndtere avviksavfall på en forsvarlig måte  Bedriften skal justere opplæringen etter hva de får inn  Bedriften skal sørge for at personellet håndterer også dette avfallet på en rutinemessig god måte

9 Klasse 1? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9 Utrangert nødpyroteknisk utstyr? Gammel dynamitt (dødsbo, gammel gård, etc..)? Labflasker med pikrinsyre? Hvor og hvem kommer det fra?

10 Kunde og leverandør må ha en returavtale Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10 Kap 5. Innførsel, § 5-5 Retur av varer, andre ledd: Importøren skal opprette et system for mottak og tilintetgjøring av produkter med begrenset levetid Kap 16. Innsamling, mottak og tilintetgjøring § 16-2. Produsent, importør og forhandlers plikter: …plikter å ta tilsvarende varer i retur…skal leveres virksomhet med tillatelse til tilintetgjøring

11 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11 Eierløse eksplosiver •Versting-eksplosivene •Oppdages gjerne tilfeldig •Etterlatenskaper fra krigen, dødsbo… Hva gjør du? •Ring politiet, og forhold deg til politiets instrukser

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12 Aktuelle forskrifter  Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)  Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

13 Storulykkeforskriften  Forskriften er utarbeidet på bakgrunn av Sevesodirektivet  Virkeområdet er enhver landbasert virksomhet der farlige kjemikalier forekommer i store mengder  Definisjonen på en storulykke: –En ukontrollert hendelse - der det inngår farlige stoffer - som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier.  § 6 virksomheter – krav om melding  § 9 virksomheter – krav om sikkerhetsrapport  Tilsynsmyndighet er Klif, Arbeidstilsynet, Ptil, NSO og DSB Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13

14 Forskrift omhåndtering av farlig stoff  Virkeområdet er håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff  Krav at farlig stoff som faller inn under forskriften skal meldes inn til DSB dersom det oppbevares over visse mengder  Øvrige aktuelle krav i forskriften kommer til anvendelse: –Risikoanalyse –Kompetanse –Kontroll av anlegget –Dokumentasjon  Tillatelser har bortfalt, men større anlegg skal ha samtykke Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14

15 Innmelding av farlig stoff  Per dd innmeldt 23 tankanlegg knyttet til innsamling eller behandling av farlig avfall  Har din bedrift meldt inn sitt tankanlegg?  Krav om innmelding er hjemlet i § 12 og vedlegg 2 angir mengder Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15

16 Kjernen i regelverket  Regelverket baserer seg på de faktiske egenskapene til kjemikaliene  Kjemikaliene skal lagres, merkes, emballeres og håndteres ut fra den risikoen de representerer  Gjelder også for avfall Kontroll til enhver tid – avfall kan endres ved lagring DSB har fokus på større anlegg som mottar avfall Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16

17 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17 Vest tank

18 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar18

19 Avslutningsvis  DSB vurderer om det skal kreves samtykke for deler av avfallsbransjen  Mottakskontrollen er meget viktig –Sjekke flammepunkt –Kompetanse på hva slags avfall som skal lagres  Kan det skje utvikling av flyktige komponenter under lagring? Tenk sikkerhet Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar19


Laste ned ppt "DSB: Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Berit Svensen og Arne Lærdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google