Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampen mot sosial dumping Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Trondheimskonferansen Trondheim, 2. februar 2014 Roar Eilertsen De Facto – Kunnskapssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampen mot sosial dumping Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Trondheimskonferansen Trondheim, 2. februar 2014 Roar Eilertsen De Facto – Kunnskapssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kampen mot sosial dumping Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Trondheimskonferansen Trondheim, 2. februar 2014 Roar Eilertsen De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte

2 Kampen mot sosial dumping •Fortsatt krise i europeisk økonomi •Fortsatt mange arbeidsinnvandrere til det norske arbeidsmarkedet •Ny regjering – ny politikk? –Rollen til tillitsvalgte vs Arbeidstilsynet •Allmenngjøring av tariffavtaler •EØS-avtalen som hinder i kampen

3 Kampen mot sosial dumping Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Arbeidsmarkedsregulering er IM-relatert og en del av EØS-avtalen •Lover og regler i det norske arbeidsmarkedet må ligger innenfor gjeldende EU-rett •EU-retten er under utvikling; – arbeidstakerrettigheter er nå underordnet hensynet til fri flyt i det Indre Markedet

4 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Krisa brukes til å svekke fagbevegelsen. Som vilkår for å få krise”hjelp” krever Troikaen (IMF, EU-komm, ECB) at –Landsdekkende / bransjevise tariffavtaler skal avvikles –Minstestandardene i tariffavtaler skal kunne fravikes ved individuelle avtaler –Redusert oppsigelsesvern – flere midlertidige – med mer. •Opprop fra 560 europeiske arbeids- og sosialretts- jurister: Den europeiske modellen ødelegges

5 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Angrepene på arbeidstakernes rettigheter skjøt fart med ”Laval-kvartetten” i 2007/08 –Lover og regler i arbeidsmarkedet er ikke et nasjonalt anliggende – må ligge innenfor EU-retten –Utstasjoneringsdirektivet omdefineres til et maksimumsdirektiv – som setter klare rammer for nasjonal politikk –Arbeidstakernes rettigheter er underordnet fri flyt-regelverket

6 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Opprør i europeisk fagbevegelse; krav om: –Egne bestemmelser i traktatene, som slår fast at arbeidstakernes grunnleggende rettigheter er overordnet markedsfrihetene –Et nytt Utstasjoneringsdirektiv som gjenoppretter dets status som minimumsdirektiv; – tillatt med bedre nasjonale regler

7 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Utstasjoneringsdirektivets ”harde kjerne” –Arbeidstid, betalt ferie, utleie, HMS, gravide, likestilling (norske lover gjelder for alle som arbeider i Norge) –Minstelønn ??? Lovbestemt eller allmenngjort TA –Store problemer med omgåelser •Når, og fra hvor, er en arbeidstaker ”utsendt”? – Postkasseselskaper i landene med dårligst lovgivning –Arbeidstakerne registreres som falske ”selvstendige” –”Lokale ansettelser” / ”entrepriser”

8 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •EUs svar på fagbevegelsens krav; –Et forslag til Håndhevingsdirektiv, som skal bidra til at reglene i Utstasjoneringsdirektivet etterleves •Men ingen endring av Utstasjoneringsdirektivet •Ingen nye og bedre traktatbestemmelser –Et Håndhevingsdirektiv som i seg selv forsterker Utstasjoneringsdirektivet som ”maksimum” – ved å begrense landenes handlingsrom for tiltak mot sosial dumping, mm

9 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Kritikk av hovedmomenter i Håndhevingsdirektivet (fra ETUC, LO, EFTA, Regjeringen, m.fl.): –Artikkel 3 gir ikke god nok avklaring av hvem som er utstasjonerte arbeidstakere eller om hva slags firmaer utsendingen skjer fra (postkasse/selvstendige/lokal ansettelse/entrepriser/likebehandling) –Direktivet er uklart på hvilke regler som gjelder når Utstasjoneringsdirektivet ikke gjelder –Artikkel 9 gir en uttømmende liste over hvilke tiltak myndighetene kan sette inn for å kontrollere utenlandske firmaer – rammer flere norske tiltak mot sosial dumping •ID-kort på byggeplasser / registreringsplikten for bemanningsforetak / godkjenningsordningen for renholdsbedrifter / med mer???

10 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Kritikk av hovedmomenter i Håndhevingsdirektivet: –Dårligere regler om solidaransvar (bare i byggebransjen og mellom to ledd, med muligheter til å unndra seg) –Uklart om det norske kontrollregimet kan opprettholdes (hvor bl.a. tips fra tillitsvalgte spiller en stor rolle) •Kontroller skal baseres på en forutgående risikoanalyse •Kontroller skal skje på initiativ fra etablerings(hjem-)landet til selskapet (innføring av Tjenestedirektivets ”opprinnelseslandsprinsipp”) –For svake regler ift krav om stedlig representants status og krav om at ansettelseskontrakter, timelister og lønnsslipper skal foreligge oversatt (her: til norsk)

11 EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? •Hva er status nå? –Den innledende behandlingen i Parlamentet ble avsluttet i juni 2013 – etablerte Parlamentets forhandlingsutgangspunkt (ETUC: For dårlig…) •Fortsatt uklart om omfang og alternative regler •Etablerer skille mellom obligatoriske kontrolltiltak og supplerende, nasjonale tiltak –Rådets forhandlingsutgangspunkt ble endelig avklart i desember 2013 (ETUC: For dårlig…) •Uttømmende liste? Nye formuleringer – samme innhold •Solidaransvar? Opp til landene, men kun byggebransjen –2014: Forhandlinger – ny runde i Parlamentet


Laste ned ppt "Kampen mot sosial dumping Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Trondheimskonferansen Trondheim, 2. februar 2014 Roar Eilertsen De Facto – Kunnskapssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google