Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realkompetanse- vurdering Arendal 20. september 2011 Sigrun Røstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realkompetanse- vurdering Arendal 20. september 2011 Sigrun Røstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Realkompetanse- vurdering Arendal 20. september 2011 Sigrun Røstad

2 Om Vox •Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk underlagt Kunnskapsdepartementet •Vox har et ansvar for voksnes læring og skal sammen med Utdanningsdirektoratet igangsette tiltak på feltet •Vox forvalter statlig tilskudd til bl.a. studieforbund og program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) •Ett av målene for Vox er å bidra til god karriereveiledning og realkompetansevurdering •Vox er fra 2009 vertsorganisasjon for Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 2

3 Hva snakker vi om …. •Kompetansepolitikk •Utdanningspolitikk •Livslang læring •Utdanning/opplæring/læring •Voksenopplæring/voksnes læring •Grunnleggende ferdigheter •Realkompetanse/validering •Kvalifikasjonsrammeverk •Karriereveiledning Sammenhenger og forskjeller? Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 3

4 Felles mål for voksne Landene ønsker å styrke kompetansen i den voksne befolkningen for Å bedre landets konkurranseevne Å øke fleksibiliteten i et arbeidsliv i omstilling Å gi større valgfrihet for den enkelte og muligheter til å realisere egne ønsker og behov Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 4

5 Norden – ulikt og likt •Har ulik lovgivningsstruktur på utdanningsområdet •Har ulike terminologi for utdanningsnivåer •Noen har egne voksenopplæringsinstitusjoner •Noen har voksenopplæringen integrert •Folkeopplysende organisasjoner har ulike arbeidsområder •Alle har en tradisjon for voksenopplæring •Alle har høg prioritet på realkompetansearbeidet, MEN de har ulik lovforankring, ulike begreper, ulike systemer og løsninger, forskjellig økonomiske incitamenter – de er i ulike faser i utviklingen Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 5

6 NVLs ekspertnettverk for validering •Har som oppgave å følge og bidra til utvikling av validering i Norden •Nettverket fikk våren 2009 i oppgave å identifisere fellesnordiske utfordringer på realkompetansesområdet •Vi innhentet rapporter fra de enkelte landene våren 2009 •Gruppen avleverte sine forslag våren 2010 i rapporten ”Udfordringer i arbejdet med anerkendelse av realkompetanse (ARK)/validering i de nordiske lande” •Rapporten belyser 15 identifiserte utfordringer på tvers av landene Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 6

7 Identifiserte utfordringer •ARK som policyområde •Nasjonal, sammenhengende struktur •EQF/NQF/ECVET •Investeringer, effekt og bæredyktighet •Statistikk og identifisering av målgrupper •Særlige målgrupper for ARK •Informasjon Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 7

8 Identifiserte utfordringer –forts. •Styrking av veiledning rettet mot ARK •Kompetanseutvikling •Metodeutvikling •Samspill mellom virksomheter og utdanningene •Samspill i universitetssektoren •Samspill mellom tredje sektor og utdanningene/arbeidslivet •Pedagogiske konsekvenser av ARK •Holdningsendring Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 8

9 Policy – struktur – holdninger og aksept •Avhengig av innforstått hensikt med ARK •Knyttet til rammene for det formelle utdanningssystemet •Samspill og forståelse mellom ulike aktører •Fleksible og hensiktsmessige strukturer – alle behandles likt •Transparente strukturer – tydelig ansvarsfordeling •Holdninger til ARK vs formell utdanning (hva er kvalitet?) •EQF/NQF/ECVET – nordisk tilnærming? •Europeiske prinsipper – kvalitet, troverdighet, sammenlignbart Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 9

10 Målgrupper - informasjon •Voksne med kort formell utdanning •Unge voksne drop-outs •Omstillingstruede i arbeidslivet - Arbeidsledige •Voksne med utenlandsk bakgrunn •Voksne med lese, skrive, matematikkvansker •Innsatte i fengsel - Målrettet informasjon - Fleksible, tilpassede metoder - Integrasjonspotensiale Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 10

11 Metoder – kompetanse - veiledning •Standardiserte vs fleksible vurderingsmetoder •Synliggjøring av taus kunnskap •Tilpassede metoder for særlige målgrupper •Profesjonalisering av ARK-feltet – etiske krav •Kompetanse for aktører – kvalitet i administrasjon og prosess •Samspill med aktører i veiledning •Understøtte troverdighet, pålitelighet, relevans for andre Målrettede utdanningstilbud av veilednings- og vurderingsfaglig karakter - sertifisering? Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 11

12 Statistikk - Investeringer og effekt •Hvem – hvilke områder benytter ARK? •Omfang – antall og avkorting i studier •Klare definisjoner av hva dataene rapporterer •Datasikkerhet for den enkelte •Kvantitative data supplert med kvalitative undersøkelser •Tydeliggjøre utbytte og gevinst med ARK vs tilpasset utdanningsløp – individ-, organisasjons- og samfunnsnivå Nødvendig for nasjonal styring Nødvendig for sammenligning på tvers av landene Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 12

13 Samspill •Arbeidslivet har tradisjon for å dokumentere •Avdekke utdanningsbehov internt - partenes engasjement •Dokumentere for anvendelse i utdanningssystemet •3.sektor ingen sterk tradisjon for å dokumentere aktivitet •Motivere medlemmer/deltakere til demokratisk deltakelse •Dokumentere for anvendelse i utdanningssystemet/arbeidsliv •Utdanningssystemet må etterspørre dokumentasjon fra arbeidsliv og 3.sektor •Legitimitet innad i UH-sektoren Tale samme språk - sammen Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 13

14 Gruppens forslag •Tematisk sammenfall i utfordringer på tvers av landene •Viktig å vurdere om det er hensiktsmessig å løfte utfordringer på tvers av landene opp på nordisk nivå •Hvor kan fellesnordisk innsats gi merverdi og styrke nasjonal utvikling? •Hvor kan bilateralt samarbeid være aktuelt? •Nasjonale løsninger – nordisk inspirasjon Ulike tilnærminger: nordiske policykonferanser - seminarer, utredninger, erfaringsutveksling gjennom systembeskrivelser – faggrupper - case, samarbeid på tvers av nettverk Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 14

15 Realkompetansearbeid i Norge ”Realkompetanseprosjektet” (1999-2002): etablere et system som gir voksne rett til å dokumentere sin realkompetanse uten å gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Vi har nå: •Ordninger for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse inn mot videregående opplæring, herunder yrkesprøving for kvalifisering til arbeid •Realkompetanse som grunnlag for opptak og fritak av studium i høgre utdanning, fagskoler •Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet •Dokumentasjon av realkompetanse fra kurs og deltakelse i frivillig virksomhet (tredjesektor)

16 Realkompetanse i Norge 24.06.2014 • Side 16Sigrun Røstad

17 Tom Sigurd Sørhus24.06.2014 • Side 17 Realkompetanse - Karriereveiledning •Vox samarbeider med Utdanningsdirektoratet om vurdering og verdsetting av realkompetanse. Vi arbeider for en mer ensartet praksis på dette feltet i kommuner og fylker, og bedre samordning mellom aktører og læringsarenaer •Vox arbeider for et helhetlig tilbud av yrkes- og utdanningsveiledning •Vox er sekretariat for Nasjonalt Fagkoleråd (2011) 24.06.2014 • Side 17Sigrun Røstad

18 Prinsipper - videregående opplæring •Rett til videregående opplæring gir rett til realkompetansevurdering •Foretas ved fylkeskommunalt senter/skole •Kompetansemål i læreplanverket Kunnskapsløftet er vurderingskriterium •Utføres av skolerte fagpersoner •Skal vurdere likeverdig kompetanse •Ulike metoder anvendes •Kompetansebevis skal utstedes 24.06.2014 • Side 18Sigrun Røstad

19 19 fylkeskommuner, 19 ulike systemer: fra 1 til 22 senter for kompetansevurdering 24.06.2014 • Side 19Sigrun Røstad

20 Realkompetansevurdering i vgo - idealmodell Informasjon Rådgivning/veiledning - samtale med rådgiver - CV, kompetanseoversikt - ønsket sluttkompetanse Realkompetansevurdering -fagkonsulent foretar vurdering opp mot læreplan – ulike metoder Restopplærings-skjema - identifisert behov for opplæring i forhold til ønsket sluttkompetanse Tilrettelagt opplæringstilbud - gjennomføring av opplæring ut i fra registreringer i restopplæringsskjema Kompetansebevis Vitnemål Fag-/svennebrev 24.06.2014 • Side 20Sigrun Røstad

21 Utfordringer  Realkompetansevurdering er etablert som tilbud på alle utdanningsnivåer  Mer strukturert dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor – redusere personlig praktisering  Kompetanse fra tredje sektor og arbeidslivet blir ikke godt nok ivaretatt og akseptert i det formelle utdanningssystemet  Det er ofte for dårlig samsvar mellom godkjent realkompetanse og tilrettelagt opplæringstilbud  Behandles voksne likt avhengig av bosted?  Har vi en nasjonal ordning og et nasjonalt system? 24.06.2014 • Side 21Sigrun Røstad

22 KDs oppdrag til Vox 2009 •Utrede grunnlag for tiltak som kan skape en mer helhetlig realkompetansevurdering •Identifisere forhold som hindrer samordning og helhetlig praksis •Foreslå tiltak som kan gi grunnlag for en mer helhetlig og brukerorientert realkompetansevurdering Etablert en bredt sammensatt referansegruppe Rapport om identifisering 2010 Forslag til tiltak 1. oktober 2011 Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 22

23 Tverrgående problemstillinger •Realisering av felles prinsipper •Informasjon •Overgangsproblemer mellom sektorene •Samarbeid i offentlig sektor •Minoritetsspråklige •Internasjonal kontakt •Karriereveiledning •Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk •Kunnskap om ordningens betydning for individ og samfunn Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 23

24 Sigrun Røstad24.06.2014 • Side 24 Bidra til høyere kompetanse blant voksne – status •420 000 voksne med lave grunnleggende ferdigheter. - 4100 fikk grunnskoleopplæring i skoleåret 2009/10 - 4300 + 1045 deltok i BKA-opplæring i 2009 •660 000 voksne har grunnskole som høyeste utdanning – ca 14 400 startet videregående opplæring i skoleåret 2009/10 •32 300 innvandrere deltok opplæring i norsk og samfunnskunnskap i skoleåret 2009/10 •Voksnes opplæringsbehov på universitets- og høyskolenivå er ukjent •Ukjent behov innenfor studieforbunds og nettskolers områder


Laste ned ppt "Realkompetanse- vurdering Arendal 20. september 2011 Sigrun Røstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google