Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realkompetanse-vurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realkompetanse-vurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Realkompetanse-vurdering
Arendal 20. september 2011 Sigrun Røstad

2 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk underlagt Kunnskapsdepartementet Vox har et ansvar for voksnes læring og skal sammen med Utdanningsdirektoratet igangsette tiltak på feltet Vox forvalter statlig tilskudd til bl.a. studieforbund og program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Ett av målene for Vox er å bidra til god karriereveiledning og realkompetansevurdering Vox er fra 2009 vertsorganisasjon for Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Sigrun Røstad

3 Hva snakker vi om …. Kompetansepolitikk Utdanningspolitikk
Livslang læring Utdanning/opplæring/læring Voksenopplæring/voksnes læring Grunnleggende ferdigheter Realkompetanse/validering Kvalifikasjonsrammeverk Karriereveiledning Sammenhenger og forskjeller? Sigrun Røstad

4 Felles mål for voksne Landene ønsker å styrke kompetansen i den voksne befolkningen for Å bedre landets konkurranseevne Å øke fleksibiliteten i et arbeidsliv i omstilling Å gi større valgfrihet for den enkelte og muligheter til å realisere egne ønsker og behov Sigrun Røstad

5 Norden – ulikt og likt Har ulik lovgivningsstruktur på utdanningsområdet Har ulike terminologi for utdanningsnivåer Noen har egne voksenopplæringsinstitusjoner Noen har voksenopplæringen integrert Folkeopplysende organisasjoner har ulike arbeidsområder Alle har en tradisjon for voksenopplæring Alle har høg prioritet på realkompetansearbeidet, MEN de har ulik lovforankring, ulike begreper, ulike systemer og løsninger, forskjellig økonomiske incitamenter – de er i ulike faser i utviklingen Sigrun Røstad

6 NVLs ekspertnettverk for validering
Har som oppgave å følge og bidra til utvikling av validering i Norden Nettverket fikk våren 2009 i oppgave å identifisere fellesnordiske utfordringer på realkompetansesområdet Vi innhentet rapporter fra de enkelte landene våren 2009 Gruppen avleverte sine forslag våren 2010 i rapporten ”Udfordringer i arbejdet med anerkendelse av realkompetanse (ARK)/validering i de nordiske lande” Rapporten belyser 15 identifiserte utfordringer på tvers av landene Sigrun Røstad

7 Identifiserte utfordringer
ARK som policyområde Nasjonal, sammenhengende struktur EQF/NQF/ECVET Investeringer, effekt og bæredyktighet Statistikk og identifisering av målgrupper Særlige målgrupper for ARK Informasjon Sigrun Røstad

8 Identifiserte utfordringer –forts.
Styrking av veiledning rettet mot ARK Kompetanseutvikling Metodeutvikling Samspill mellom virksomheter og utdanningene Samspill i universitetssektoren Samspill mellom tredje sektor og utdanningene/arbeidslivet Pedagogiske konsekvenser av ARK Holdningsendring Sigrun Røstad

9 Policy – struktur – holdninger og aksept
Avhengig av innforstått hensikt med ARK Knyttet til rammene for det formelle utdanningssystemet Samspill og forståelse mellom ulike aktører Fleksible og hensiktsmessige strukturer – alle behandles likt Transparente strukturer – tydelig ansvarsfordeling Holdninger til ARK vs formell utdanning (hva er kvalitet?) EQF/NQF/ECVET – nordisk tilnærming? Europeiske prinsipper – kvalitet, troverdighet, sammenlignbart Sigrun Røstad

10 Målgrupper - informasjon
Voksne med kort formell utdanning Unge voksne drop-outs Omstillingstruede i arbeidslivet - Arbeidsledige Voksne med utenlandsk bakgrunn Voksne med lese, skrive, matematikkvansker Innsatte i fengsel - Målrettet informasjon - Fleksible, tilpassede metoder - Integrasjonspotensiale Sigrun Røstad

11 Metoder – kompetanse - veiledning
Standardiserte vs fleksible vurderingsmetoder Synliggjøring av taus kunnskap Tilpassede metoder for særlige målgrupper Profesjonalisering av ARK-feltet – etiske krav Kompetanse for aktører – kvalitet i administrasjon og prosess Samspill med aktører i veiledning Understøtte troverdighet, pålitelighet, relevans for andre Målrettede utdanningstilbud av veilednings- og vurderingsfaglig karakter - sertifisering? Sigrun Røstad

12 Statistikk - Investeringer og effekt
Hvem – hvilke områder benytter ARK? Omfang – antall og avkorting i studier Klare definisjoner av hva dataene rapporterer Datasikkerhet for den enkelte Kvantitative data supplert med kvalitative undersøkelser Tydeliggjøre utbytte og gevinst med ARK vs tilpasset utdanningsløp – individ-, organisasjons- og samfunnsnivå Nødvendig for nasjonal styring Nødvendig for sammenligning på tvers av landene Sigrun Røstad

13 Samspill Arbeidslivet har tradisjon for å dokumentere
Avdekke utdanningsbehov internt - partenes engasjement Dokumentere for anvendelse i utdanningssystemet 3.sektor ingen sterk tradisjon for å dokumentere aktivitet Motivere medlemmer/deltakere til demokratisk deltakelse Dokumentere for anvendelse i utdanningssystemet/arbeidsliv Utdanningssystemet må etterspørre dokumentasjon fra arbeidsliv og 3.sektor Legitimitet innad i UH-sektoren Tale samme språk - sammen Sigrun Røstad

14 Gruppens forslag Tematisk sammenfall i utfordringer på tvers av landene Viktig å vurdere om det er hensiktsmessig å løfte utfordringer på tvers av landene opp på nordisk nivå Hvor kan fellesnordisk innsats gi merverdi og styrke nasjonal utvikling? Hvor kan bilateralt samarbeid være aktuelt? Nasjonale løsninger – nordisk inspirasjon Ulike tilnærminger: nordiske policykonferanser - seminarer, utredninger, erfaringsutveksling gjennom systembeskrivelser – faggrupper - case, samarbeid på tvers av nettverk Sigrun Røstad

15 Realkompetansearbeid i Norge
”Realkompetanseprosjektet” ( ): etablere et system som gir voksne rett til å dokumentere sin realkompetanse uten å gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Vi har nå: Ordninger for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse inn mot videregående opplæring, herunder yrkesprøving for kvalifisering til arbeid Realkompetanse som grunnlag for opptak og fritak av studium i høgre utdanning, fagskoler Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet Dokumentasjon av realkompetanse fra kurs og deltakelse i frivillig virksomhet (tredjesektor)

16 Realkompetanse i Norge
Sigrun Røstad

17 Realkompetanse - Karriereveiledning
Vox samarbeider med Utdanningsdirektoratet om vurdering og verdsetting av realkompetanse. Vi arbeider for en mer ensartet praksis på dette feltet i kommuner og fylker, og bedre samordning mellom aktører og læringsarenaer Vox arbeider for et helhetlig tilbud av yrkes- og utdanningsveiledning Vox er sekretariat for Nasjonalt Fagkoleråd (2011) Sigrun Røstad Tom Sigurd Sørhus • Side 17

18 Prinsipper - videregående opplæring
Rett til videregående opplæring gir rett til realkompetansevurdering Foretas ved fylkeskommunalt senter/skole Kompetansemål i læreplanverket Kunnskapsløftet er vurderingskriterium Utføres av skolerte fagpersoner Skal vurdere likeverdig kompetanse Ulike metoder anvendes Kompetansebevis skal utstedes Sigrun Røstad

19 19 fylkeskommuner, 19 ulike systemer: fra 1 til 22 senter for kompetansevurdering
Sigrun Røstad

20 Realkompetansevurdering i vgo - idealmodell
Informasjon Rådgivning/veiledning - samtale med rådgiver - CV, kompetanseoversikt - ønsket sluttkompetanse Realkompetansevurdering -fagkonsulent foretar vurdering opp mot læreplan – ulike metoder Restopplærings-skjema - identifisert behov for opplæring i forhold til ønsket sluttkompetanse Tilrettelagt opplæringstilbud - gjennomføring av opplæring ut i fra registreringer i restopplæringsskjema Kompetansebevis Vitnemål Fag-/svennebrev Sigrun Røstad

21 Utfordringer Realkompetansevurdering er etablert som tilbud på alle utdanningsnivåer Mer strukturert dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor – redusere personlig praktisering Kompetanse fra tredje sektor og arbeidslivet blir ikke godt nok ivaretatt og akseptert i det formelle utdanningssystemet Det er ofte for dårlig samsvar mellom godkjent realkompetanse og tilrettelagt opplæringstilbud Behandles voksne likt avhengig av bosted? Har vi en nasjonal ordning og et nasjonalt system? Sigrun Røstad

22 KDs oppdrag til Vox 2009 Utrede grunnlag for tiltak som kan skape en mer helhetlig realkompetansevurdering Identifisere forhold som hindrer samordning og helhetlig praksis Foreslå tiltak som kan gi grunnlag for en mer helhetlig og brukerorientert realkompetansevurdering Etablert en bredt sammensatt referansegruppe Rapport om identifisering 2010 Forslag til tiltak 1. oktober 2011 Sigrun Røstad

23 Tverrgående problemstillinger
Realisering av felles prinsipper Informasjon Overgangsproblemer mellom sektorene Samarbeid i offentlig sektor Minoritetsspråklige Internasjonal kontakt Karriereveiledning Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Kunnskap om ordningens betydning for individ og samfunn Sigrun Røstad

24 Bidra til høyere kompetanse blant voksne – status
voksne med lave grunnleggende ferdigheter. fikk grunnskoleopplæring i skoleåret 2009/10 deltok i BKA-opplæring i 2009 voksne har grunnskole som høyeste utdanning – ca startet videregående opplæring i skoleåret 2009/10 innvandrere deltok opplæring i norsk og samfunnskunnskap i skoleåret 2009/10 Voksnes opplæringsbehov på universitets- og høyskolenivå er ukjent Ukjent behov innenfor studieforbunds og nettskolers områder Sigrun Røstad


Laste ned ppt "Realkompetanse-vurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google