Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt
SHEdag FHI 26.mars 2004 Einar Heldal Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Kjære kolleger, Takk for invitasjonen til å snakke om den nye tuberkuloseforskriften på dette møtet. Forskriften er et resultat av en lang prosess som startet med det såkalte Gulsvik-utvalgets offentlige utredning i Utryddelse av tuberkulose? Strategi for fremtidig tuberkulosekontroll.

2 Global forekomst 1/3 av verdens befolkning smittet
8 millioner syke hvert år ca 2 millioner mennesker dør hvert år 1/3 av syke diagnostisert halvparten av disse helbredet hiv og resistens øker

3

4

5

6 Tuberkulose i Norge 1977-2002 etter fødeland

7 Pasienter meldt med tuberkulose 2002 etter alder, kjønn og fødested

8 Meldte tilfeller av tuberkuløs sykdom i Norge 2001 og 2002 etter opprinnelseskontinent

9 Organfordeling tuberkulose 2001 og 2002 etter fødeland

10 Tuberkulose - fylkesfordeling 2001-2002

11

12

13 Forskrift/Veileder om TB-kontroll
Forskrift med merknader fastsatt av Helsedept trådte i kraft 1.jan med hjemmel i Smittevernloven 1994 Veileder utgitt av Folkehelseinstituttet: januar nr 7 i serien Smittevern - utarbeidet smm Nasjonalt tuberkulose-utvalg ( Forskriften har blitt forberedt de siste to årene i en gruppe nedsatt av helsedepartementet med de tre sentrale helseinstitusjonen Folkehelsa, Statens helseundersøkelser og Helsetilsynet. De to siste har fra nyttår jo gått sammen til Nasjonalt folkehelseinstitutt hvor Det sentrale tuberkuloseregisteret nå er. Forskriften ble fastsatt av Helsedepartementet 20.juni 2002 men trer først i kraft 1.januar neste år, slik at helseNorge får tid til å forberede seg. Helsedepartementet ba for et drøyt år siden Statens helseundersøkelser lage utkast til veileder om tuberkulosekontroll som skulle avløse Bjartveits lille grønne. SHUS inviterte Nasjonalt tuberkuloseutvalg under ledelse av Gulsvik til å ha en sentral plass i utarbeidelsen av veileder. Utvalget skulle uansett oppdatere sitt kompendium og etter litt diskusjon var det stemning for å bidra tl å lage en veileder som ville være en slags kombinasajon av Bjartveits håndbok og Tuberkuloseutvalgets kompendium. Veilederen er planlagt utsendt ca 1.oktober.

14 Redusere smitte gjennom:
TB-kontrollens mål Redusere smitte gjennom: rask diagnostikk og effektiv behandling av smittsomme pasienter uten å gjøre basillene resistente

15 TB-strategi - DOTS: WHO og IUATLDs fem punkts strategi for effektiv bekjempelse av tuberkulose: politisk forpliktelse diagnostikk basert på mikroskopi av oppspytt behandling under direkte observasjon (DOT) tilfredstillende rapporterings- og meldesystem regelmessige forsyninger av medikamenter

16 Implementation of DOTS, 2000
Not implementing DOTS DOTS in 10 to 90% of pop DOTS in > 90% of pop DOTS in < 10% of pop No report Low incidence, non-DOTS The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. Global Tuberculosis Control. WHO Report WHO/CDS/TB/

17 Nytt i forskrift og veileder:
Mer målrettet og forenklet TB-kontroll TB-kontrollprogram del av smittevernplaner i kommuner og regionale helseforetak Regionale helseforetak skal utnevne tuberkulose-koordinatorer Pålagt direkte observert behandling Forebyggende behandling anbefalt i veileder BCG-vaksine del av plan men omfang beskrevet i veileder - for alle skolebarn Hva er så nytt i forskrift og veileder? Målet er å lage en mer målrettet og forenklet tb-kontroll. Nedgangen av tuberkulosen har stoppet opp siden slutten av 1980-tallet - og i fjor hadde vi det høyeste antallet pasienter siden like under men vi er nesten på bunn i Europa. MSIS-rapporten nr 20/2002 viste at 74% av pasientene var av innvandrerbakgrunn. Derfor målretting! En seinere rapport viste et økende resistensproblem. Et viktig formål med tubkontroll er tidlig diagnose - derfor er det plikt til TB-undersøkelse av tre grupper: Innvandrere skal undersøkes som i dag. Rutinekontroll av store yrkesgrupper faller nå bort og blir erstattet av kontroll av lærere og helsepersonell som har vært i land med høy forekomst av tuberkulose i over tre måneder, når de starter i en jobb eller gjeninntrer. Dette gjelder både innvandrere og norskfødte personer som reiser ut. Dessuten er det en mer åpen gruppe som kan pålegges plikt til TB-undersøkelse - som vil inkludere miljøpersoner (som i dag), innvandrere som er i landet under tre måneder på sesongarbeid etc

18 Plikt til Tuberkuloseundersøkelse :
§ 3-1 nr.1 - Utlendinger personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, samt flyktninger og asylsøkere § 3-1 nr. 2 - Arbeidstakere som kommer fra eller har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal inntre eller gjeninntre i stillinger i helse- og sosialsektoren. § 3-1 nr. 3 - Andre risikogrupper personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose. Med tb undersøkelse menes pirquet av alle+ skjermb.av alle >15år GRATIS 1.Utlendinger: Skjerpet Skal gjøres innen første 14 dager for asyls.+flyktninger andre: så raskt som mulig Asylsøkere/flytkninger : Tanum noen andre fl + familiegjenforening - gjøres i bydelene V /søknad om opph. skal poilitiet informere om plikt til å la seg tb us+ varsle kommunelege i bostedskommune Mål: gi syke rett behandling og unngå smittespredning 2.Arbeidstakere forenkling. Skal ha vært i risikosituasjoner.Kan være arbeidsgivere gir skjerpete krav for å sikre helsepersonellmot smitte. 3.Andre risikopersoner de som har symptomer, miljøundersøkleser, sesongarbeiedere, bistandsarbeidere, Risikogrupper: fengsler, rusmisbrukermiljøer, husløse : ikke plikt, men skjerpet oppmerksomhet fra helsetjenesten i kommunen.

19 Tuberkulosekoordinatorer
Tuberkulosekoordinatorer Kirkenes Hammerfest Tromsø Harstad Sandnessjøen Bodø Levanger Molde Trondheim Volda Førde Haugesund Bergen Stavanger Fredrikstad Elverum Gjøvik Bærum Drammen Kongsberg Tønsberg Skien Kristiansand Oslo Akershus Ålesund

20 Kommunen/kommunelegen skal:
Sikre kontroll av innvandrere ved ankomst Sikre tidlig diagnostikk av innvandrere etter ankomst, av eldre og av misbrukere Ved mistenkt tub henvise til spesialist Organisere direkte observert behandling av TB-pasienter etter utskrivelse fra sykehus Gjennomføre smitteoppsporing

21 Spesialisten (lunge, infeksjon, barn) skal:
stille TB-diagnosen igangsette behandling sikre direkte observert behandling på sykehuset bidra til infeksjonskontroll på sykehuset planlegge direkte observert behandling for hele perioden sammen med kommunelege og pasient ta pasienten til kontroll gi råd om smitteoppsporing

22 Det regionale helseforetaket:
Overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av det regional TB-kontrollprogrammet Sørge for at TB-kontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som del av internkontrollsystem Dekke utgifter utført av spesialisthelse-tjenesten

23 Nasjonalt folkehelseinstitutt
Ansvar for drift og føring av Det sentrale tuberkuloseregisteret, overvåke forekomst og holde helsemyndigheter orientert Gjennom meldingssystem drive kvalitetskontroll av diagnostikk, behandling og smitteoppsporing Faglig støtte for TB-koordinatorene og i tett samarbeid med disse gi råd og veiledning Referansefunksjoner, inkl resistensbestemmelse, ”fingeravtrykk”-analyser, ekstern kvalitetskontroll av mikroskopi og dyrkning

24 Meldingssystem videreføres
Påvist eller mistenkt tuberkulose Omslagere som settes på behandling Atypiske mykobakterier: laboratoriet: alle kliniker: hvis årsak til sykdom Rapport om tuberkulin og vaksinasjonsstatus i 10.klasse Melding og Rapport om smitteoppsporing Klinikeren skal melde: - mistenkt eller påvist tub, dvs. hvis behandling startes på mistanke - meld. Hvis feildiagnose - avmeld seinere på kontrollskjema. Meld samme dag! - Omslagere som settes på behandling - fordi bare de som klinikeren regner for å være reelle nysmittede - Infeksjon med atypiske mykobakterier skal meldes når det vurderes som årsak til sykdom.

25 Utfordringer Gjennomføring av DOT!
Tidligere diagnostikk blant innvandrere og eldre norskfødte personer Bedre organisering av TB-kontroll av nyankomne utlendinger Plan for tuberkulosekontroll i kommuner og regionale helseforetak Utpeking og opplæring av TB-koordinatorer Skifte av tuberkulin fra Pirquet til Mantoux


Laste ned ppt "Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google