Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Ny veileder for økonomisk evaluering av tiltak i helsesektoren. Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Ny veileder for økonomisk evaluering av tiltak i helsesektoren. Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Ny veileder for økonomisk evaluering av tiltak i helsesektoren. Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009

2 | Innhold 1. Veilederens målgruppe og formål. (3 min) 2. Verdigrunnlaget for prioriteringer. (5 min) 3. Første- og andreordensbeslutninger. (7 min) 4. Veilederens hovedtemaer (15 min) 5. Fordelingseffekter -hensyn (10 min) 6. Tilbakemeldinger og spørsmål fra salen. (20 min) Totalt 60 min.

3 | 1. Veilederens målgruppe og formål Målgruppe: • Primært:De som utfører økonomiske evalueringer. • Sekundært:De som skal anvende økonomiske evalueringer. Formål: • Bidra til et bedre beslutningsgrunnlag. • ”Riktigere” prioriteringer og ressursbruk.

4 | 2. Verdigrunnlaget for prioriteringer (1) • Noen sentrale dokumenter: Lønning 1 utvalget. (NOU 1987:23), Lønning 2 utvalget. (NOU 1997:18), Kostnadsberegningsutvalget (NOU 1997:27) St.meld nr. 26 (1999-2000) Om verdier for den norske helsetjenesten, Innst.nr 172. 2000-2001, Innst. O. nr. 52 (1999-2000) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om apotek, Strømutvalget (NOU 1997:6), Grundutvalget (NOU 1997:7), Ot.prp. nr. 29 (1998-1999) Om lov om apotek, Ot. prp. nr. 63 (2002-2003) Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m., Nasjonal Helseplan 2007-2010 (St.prp. nr 1 2006-2007 for HOD) …..

5 | 2. Verdigrunnlaget for prioriteringer (2) • De sentrale kriteriene som fremheves er alvorlighetsgrad, nytte og kostnad(seffektivitet). • Elementer av det sentrale verdigrunnlaget for prioriteringer ser ut til å være felles både for førsteordensbeslutninger, andreordensbeslutninger og for ulike tiltak (forebygging, screening og behandling). • Hvordan verdigrunnlaget implementeres vil påvirke hvordan vi prioriterer.

6 | 3. Førsteordensbeslutning (1)

7 | 3. Førsteordensbeslutning (2)

8 | 3. Andreordensbeslutning (1)

9 | 3. Andre- ordensbeslutning: Et eksempel basert på Helsedirektoratets prioriterings- veileder

10 | 3. Konsistens mellom første- og andreordensbeslutninge Både i prioriteringer og verdigrunnlag

11 | 4. Veilederens hovedpunkter • Samfunnsperspektivet, produktivitetstap og kostnadsberegning • Analysemetoder • Generiske instrumenter for måling av helserelatert livskvalitet • Økonomisk verdsetting og terskelverdier • Usikkerhet • Diskontering • Konsistens med andre veiledere

12 | 4. Veilederens hovedpunkter - Samfunnsperspektivet, produksjonstap og kostnadsberegning • Kostnader ved skattefinansiering • Faren for dobbelttelling når man inkluderer produktivitetstap i analysen, ettersom QALY allerede fanger noe av dette. • FINs veileder tar ikke med produksjonsbortfall i forbindelse med verdsetting av liv og helse, (Jfr. NOU 1997:7) • Humankapitalmetoden og friksjonskostnadsmetoden

13 | 4. Veilederens hovedpunkter - Analysemetoder • CEA, CUA, CBA, CVA,… • CEA – helseenhet: liv, leveår, etc. • CUA – helseenhet: QALY • CBA – helseenhet: liv, leveår, QALY, etc. + en økonomisk verdi for disse • CVA – helseenhet: ”vektet QALY” • Felles forståelse? • Bare behov for CUA i helsesektoren?

14 | 4. Veilederens hovedpunkter - Generiske instrumenter for måling av helserelatert livskvalitet • EQ5D, 15D, …? Valg av generisk instrument kan påvirke utfallet av den økonomiske evalueringen. • Svakhet ved generiske instrumenter: Lette til moderate helsetilstander vektet for høyt? • 15D bedre enn EQ5D? • Er ”mapping” (til 15D) en mulig løsning? • Skal man anbefale flere instrumenter eller kun ett? • Hvordan vil et eventuelt valg la seg gjennomføre i praksis? • Er ”vektet-QALY”, (CVA) en løsning?

15 | 4. Veilederens hovedpunkter - Økonomisk verdsetting og terskelverdier • Trenger betalingsvillighet for en QALY å inkluderes i veilederen? • Potensielt uheldige konsekvenser av å ha en slik verdi? • Er QALY en for usikker størrelse til å gis en verdi? • Er begrunnelsen for forslaget på kr. 500.000 for en vunnet QALY er for tynt/pragmatisk? • Kan en enkelt verdi være i strid med verdigrunnlaget, dersom man tar for gitt at det er høyere betalingsvillighet for alvorlige tilstander?

16 | 4. Veilederens hovedpunkter - Usikkerhet • Probabilistisk sensitivitetsanalyse (PSA) er ønskelig for et best mulig beslutningsgrunnlag • Vil et krav om PSA være problematisk?

17 | 4. Veilederens hovedpunkter - Diskontering • Diskontering av helseeffekter er knyttet til fordeling og verdispørsmål: Nåtid versus framtid. • Hovedregel: Diskontere helsegevinster og kostnader med samme rate? • Hva er alternativet? Krever en grundigere behandling for å anbefale noe annet…

18 | 4. Veilederens hovedpunkter - Konsistens med andre veiledere • FINs overordnede Veileder i samfunnsøkonomiske analyser • Sektorveiledere • Konsistens? Kommunikasjon… • Forskjeller! Metoder, sluttenheter, verdsetting, produksjonstap, fordelingseffekter, alvorlighetsgrad, etc.

19 | 5. Fordeling • Hva sorterer under fordeling? Alvorlighetsgrad? Sosiale ulikheter i helse? Informasjon om målgruppen og sykdommen? Årsakssammenhenger? Konsekvenser for andres helse? • Hvordan håndtere fordeling i veilederen? En deskriptiv ”sjekkliste”? Vekting av helsetilstander?

20 | 5. Fordeling og alvorlighetsgrad • Sentrale spørsmål: Hvordan definere begrepet? Kriterier for alvorlighet… Hvordan måle? • Mulig forslag: Alvorlighetsgrad = prognosetapet uten tiltak. Prognosetapet = tap i livskvalitet og levetid (QALY). Prognosetapet kan beskrives i form i en ”helseprofil”.

21 | 5. Fordeling og alvorlighetsgrad 50 år 0 1 80 år QALY over normalt livsløp Ved sykdom/skade. Prognose uten tiltak. Alvorlighetsgrad

22 | 6. Spørsmål fra salen • Spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger?


Laste ned ppt "| Ny veileder for økonomisk evaluering av tiltak i helsesektoren. Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver Fagdag i helseøkonomi 3. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google