Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultatindikatorer for plan 2014 – 2016 KDs nasjonale styringsparametre HiOAs resultatindikatorer HiOAs analysegrunnlag Oppdatert etter møte med AEW.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultatindikatorer for plan 2014 – 2016 KDs nasjonale styringsparametre HiOAs resultatindikatorer HiOAs analysegrunnlag Oppdatert etter møte med AEW."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultatindikatorer for plan 2014 – KDs nasjonale styringsparametre HiOAs resultatindikatorer HiOAs analysegrunnlag Oppdatert etter møte med AEW , og SK og FB Behandlet i FA-ledermøte Økonomi- og virksomhetsstyringsprogrammet Oppdatert

2 Plan og budsjett Foilene gir oversikt over KDs styringsparametre, HiOAs resultatindikatorer og HiOAs analysegrunnlag benyttes i langtidsplan og –budsjett og rapportering Det er angitt på hvilket nivå indikatorer/styringsparametre skal målsettes i tillegg til HiOA-nivå «Eierskap» til HiOAs resultatindikatorer er fastsatt, og det er kort angitt definisjon og formål med indikatorene. «Indikatoreier» har blant annet ansvar for rapporteringsrutiner at kvalitetssikrede data foreligger innen angitte tidsfrister. Bør også kvalitetssikre resultater/data på fakultetsnivå for å sikre at resultater er entydige og sammenlignbare informasjon/veiledning/opplæring/knyttet til rutiner og datainnhenting (oppdatert veiledning/oppskrift kan samordnes av Stab VU) å følge opp/ha oversikt over resultatutviklingen, totalt og på fakultet å samarbeide med aktuelle «indikatoreiere» på aktuelle strategiområder i fbm med rapportering, analyser mv For de kvantitative indikatorene legges det opp til at offisielle tall fra DBH, FS, Cristin og høgskolens/enhetens budsjett og regnskap benyttes så langt som mulig. Dette gjelder også ved beregning av nøkkeltall. For indikatorer som relateres til stillinger/årsverk, er det de offisielle tallene som rapporteres til DBH med frist hvert år som skal benyttes i aktuelle beregninger. Fom 2012 finnes HiOA-tall i DBH på det nivået data registreres på, dvs pr fakultet og institutt for de fleste resultatindikatorer som HiOA benytter. Nasjonale styrings-parametere finnes ofte beregnet kun på institusjonsnivå.

3 Ansvarlig for rapportering mv
KDs nasjonale styringsparametre pr sektormål (S) Noen av disse er også en del av HiOAs egne resultatindikatorer. Styringsparameter Kommentar - i hovedsak hentet fra KDs rapporteringskrav Ansvarlig for rapportering mv S.1.1: Gjennomføring på normert tid - BA Målsettes foreløpig på HiOA-nivå (sjekker om DHB kan lage uttrekk på enhet) Avd. STU S.1.2: Gjennomføring på normert tid - MA Målsettes foreløpig på HiOA-nivå (sjekker om DBH kan lage uttrekk på enhet) S.1.3: Andel uteksaminert kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Målsettes kun på HiOA-nivå Avd. FB S.1.4: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for programmene - kvalitet HiOA har egne resultatindikatorer for dette, og har i tillegg utarbeidet analysegrunnlag for å kunne måle/indikere grad av måloppnåelse S.2.1: Resultatoppnåelse på forskning i hht institusjonens egenart - kvalitet Egenart må defineres, og det skal rapporteres forskningsresultater i fht prioriteringer for å styrke og/eller videreutvikle egenarten S.2.2: Samspill mellom utdanning og forskning - kvalitet Det rapporteres ut fra egenart på data som gir grunnlag for å vurdere muligheter og utfordringer i samspill mellom utdanning og forskning Avd. FB og S.3.1: Andel inntekter fra oppdrags- og bidrags-finansiert aktivitet (BOA), utenom NFR og EU HiOA har dette som resultatindikator på forskning og utvikling. Målsettes både på fakultet, institutt og på SPS S.3.2: Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv – kvalitet. (Avd. SK utarbeider analysegrunnlag) Ut fra egenart rapporteres det om hovedaktører det samarbeides med, og hvilke resultater dette gir, herunder RSA og arbeid med samfunnskontakt. Avd. SK S.3.3: Fleksibel utdanning - kvalitet Viser tilbud om desentraliserte tilbud, fjernundervisning, tilgjengeliggjøring av ordinære utdanningstilbud gjennom tekniske og organisatoriske løsninger mv S.4.1: Langsiktig økonomisk planlegging - kvalitet Det rapporteres om økonomiske trender i langtidsplaner, vurdering av avsetningsnivået og hvordan avsetninger prioriteres i hht mål og strategier. Avd. RI S.4.2: Robuste fagmiljøer - kvalitet HiOA har dette som indikator på menneskelige og økonomiske ressurser. Det rapporteres om hvordan egne fagmiljøers robusthet vurderes, og om SAK-tiltak/-initiativ som er iverksatt. Avd. RI/HR S.4.3: Andel kvinner i dosent- og forskerstillinger S.4.4: Andel midlertidig tilsatte

4 Resultatindikator (HiOA) Eier Kilde Definisjon/beskrivelse Formål
Utdanning: HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger Resultatindikator (HiOA) Eier Kilde Definisjon/beskrivelse Formål Inntakskvalitet Avd. STU DBH Det er utarbeidet et sett med indikatorer/analysegrunnlag, se egen oversikt, for å kunne vurdere om studentene oppnår definert læringsutbytte Skal indikere om studentene oppnår det læringsutbytte som er definert for studieprogrammene Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Samfunnsrelevans Antall nye egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent Viser hvor mange SP som ble avlagt i forhold til en ideell progresjon på 60 SP pr student pr år. Målsettes på fakultet og institutt. Gir indikasjon på produktivitet og inntektspotensial Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) av totalt antall egenfinansierte SPE med varighet > 4 uker DBH og FS Viser utviklingen i internasjonalt mobilitet blant studentene. Indikasjon på grad av internasjonal orientering. Antall uteksaminerte kandidater - BA Viser utvikling i antall uteksaminerte BA-kandidater. Gir indikasjon på ressursbruk og inntektspotensial Antall uteksaminerte kandidater - MA BDH Viser utvikling i antall uteksaminerte MA-kandidater Målsettes på fakultet og institutt

5 Definisjon/beskrivelse Formål
FoU: HiOA skal være ledende på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid Resultatindikator Eier Kilde Definisjon/beskrivelse Formål Antall publikasjonspoeng pr uff-årsverk Avd. FB Cristin/DBH Viser utvikling i omfang av vitenskapelige publisering. Målsettes på fakultet, institutt og SPS. Målet med indikatoren er å stimulere til økt vit. publisering av høy kvalitet. Indikatoren gir uttelling i KDs finansieringsmodell NY: Publiseringspoeng pr FoU-årsverk Egne rutiner Målsettes foreløpig kun på HiOA-nivå. Vise publiseringspoeng for årsverk som er avsatt til FoU NFR-tildeling pr uff-årsverk (i hht KDs/DBHs definisjon og beregning) HiOAs regnskap Viser i hvilken grad institusjonen har nådd opp i konkurransen om nasjonale forskningsmidler. KD-portalen, men kun på institusjonsnivå. Kan indikerer kvalitet og relevans. Indikatoren gir uttelling i KDs finansieringsmodell EU-tildeling pr uf-årsverk (i hht KDs/DBHs definisjon og beregning) Viser grad av og utvikling i andel ekstern finansiering med internasjonal orientering. KD-portalen, men kun på institusjonsnivå. Kan indikerer kvalitet, relevans og internasjonal orientering. Indikatoren gir uttelling i KDs finansieringsmodell Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon (FAK/SPS oppgir kandidater på enhetens egne program) DBH Viser utviklingen i antall uteksaminerte kandidater på HiOAs egne doktorgrads-programmer. Kan indikere robusthet i programmene og på inntektspotensial Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner DBH?/egne rutiner Viser utvikling i antall uteksaminerte kandidater når ansatte avlegger doktorgrad på andre institusjoners programmer. Målsettes på fakultet og institutt. Kan bidra til å øke antallet forskerkompetente ansatte Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. (stipendiater på egne programmer) Egen beregning Viser bruttotid fra opptak på ph.d. fullføring. Bruttotid betyr at undervisning, permisjoner og annet fravær ikke skal trekkes fra. Slike forhold vil variere og kan kommenteres i analyser. Målsettes på fakultet og SPS Indikerer blant annet i hvilken grad høgskolens klarer å få doktorgrads-kandidater gjennom studiet i hht målsettingen

6 Definisjon/beskrivelse Formål
Samfunnsrettet virksomhet og formidling: HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten Resultatindikator Eier Kilde Definisjon/beskrivelse Formål Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv – kvalitativ (er også nasjonalt styringsparameter) Avd. SK Kvalitativ vurdering Viser institusjonens samfunnsrolle. Håndteres foreløpig sentralt. Avd. SK utarbeider analyse-grunnlag. Jevnlige omdømmeundersøkelser vil være en del av analysegrunnlaget. Indikerer i hvilken grad institusjonen lykkes med å ivareta rollen som aktiv samfunnsaktør Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) uten NFR og EU (i kr og i hht KDs/DBHs definisjon og beregning) Avd. FB HiOAs regnskap Viser volum på eksternfinansiert aktivitet utenom NFR- og EU-finansiert virksomhet. Målsettes på fakultet, institutt og SPS. Indikerer institusjonens samhandling med og relevans for ulike aktører i samfunns- / arbeidsliv Andel eksternt finansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Avd. STU DBH Viser utviklingen i ekstern finansiert undervisning. Målsettes på fakultet og institutt. Indikerer grad av samarbeid med arbeidsliv og relevans. Formidlingspoeng (i hht budsjett-fordelingsmodellens spesifikasjon) Cristin Omfatter: Mediebidrag - Faglig formidling (populærvit. artikkel, kronikk, alle konferanse-bidrag) - Kunstnerisk presentasjon, utstillinger - Kunstnerisk presentasjon – Læremiddel-produksjon (fagbok, lærebok) Bidrar til å indikere i hvilken grad HiOA lykkes i sin rolle som aktiv samfunns-aktør. Indikatoren gir uttelling i høgskolens budsjettfordelingsmodell. NY: Difi – kvalitetsmål på nettsider. (ikke ferdig definert) ? Målsettes sentralt. NY: Brukertilfredshet med «HiOA.no» (ferdigdefinert?)

7 Bruker-under-søkelse
Menneskelige og økonomiske ressurser: HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt Resultatindikator Eier Kilde Definisjon/beskrivelse Formål Langsiktig virksomhetsplanlegging - kvalitativt Avd. RI Kvalitativ vurdering Viser planlagte prioriteringer, aktiviteter og budsjett på kort og lang sikt, og hvordan disse støtter opp under mål og strategier. Viktig virkemiddel for å skape ressursmessig handlingsrom og kanalisere ressurser til prioriterte satsinger Robuste fagmiljøer – kvalitativ (Er også nasjonalt parameter) Avd. RI/HR Sier noe om fagmiljøenes robusthet. Det vises til rektors «Oppsummering av debatten om robuste fagmiljøer» datert Indikere blant annet resultater av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk DBH/ egen be-regning Viser institusjonens kompetanseprofil Målsettes på fakultet, institutt og SPS Indikerer forutsetningene for å drive forskning og FoU-arbeid. NY: Andel administrative årsverk av totalt antall årsverk, unntatt leder- og mellomlederstillinger og rektorat, i hht DBHs stillingskategorier HiOAs definisjon Viser utvikling av forholdet mellom administrativ og faglig ressursbruk. Målsettes foreløpig kun på HiOA-nivå. Kan indikere høgskolens evne til å foreta omprioriteringer og å skape ressursmessig handlingsrom Antall studenter pr faglig årsverk, i hht DBHs spesifikasjon DBH Produktivitetsmål Målsettes på fakultet og institutt Gir indikasjon på utvikling i ressursbruk og undervisningskapasitet Brukertilfredshet med administrative tjenester - kvalitativt Bruker-under-søkelse Måles annethvert år – første gang i 2013 Indikere brukernes tilfredshet med administrative tjenester. Medarbeidertilfredshet - kvalitativt Måles annethvert år – neste gang i 2014 Indikerer kvalitet i arbeidsmiljøet Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Adv. RI HiOAs regnskap Viser i hvilken grad aktiviteter er gjennomført i hht vedtatte planer. Indikerer kvalitet og sammenheng mellom budsjett, plan og økonomisk styring.

8 Analysegrunnlag knyttet til læringsutbytte (1) Eier Kilde
Definisjon/beskrivelse I1: Antall primærsøkere ved opptak Avd. STU SO Analysegrunnlag I2: Antall ordinærsøkere ved opptak I3: Poenggrense ved opptak I4: Studentenes tilfredshet med opptak og mottak på første år i studieprogram Årlig studentundersøkelse R1: Antall kvm pr student DBH R2: Studentenes tilfredshet med kvalitet når det gjelder (IKT) utstyr/innemiljø Studentundersøkelse annethvert år – første gang i 2014 R3: Studentenes tilfredshet med informasjon, administrative tjenester og læringssenter/bibliotek P1: Studentenes evaluering av samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsen, arbeidsformer og vurderingsformer i emner og program som helhet Studentundersøkelse og tilsynssensorevaluering annethvert år – første gang i 2014 P2: Studentenes tilfredshet med tilrettelegging for internasjonalisering ute og hjemme P3: Studentenes kjennskap til relevant forskning, både nasjonalt og internasjonalt P4: Andel førstestillinger (årsverk) pr studieprogram DBH/ SAP Beregninger gjøres på bakgrunn av oppdaterte DBH-tall pr hvert år L1: Studentenes evaluering av sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene i programplan, undervisning og praksis som læringsarena, for de programmene dette er aktuelt for

9 Analysegrunnlag knyttet til læringsutbytte (2) Eier Kilde
Definisjon/beskrivelse L2: Studentenes evaluering av om det benyttes varierte undervisningsformer i den organiserte undervisningen, og om det tilrettelegges for læringssituasjoner der studentene selv er aktive Avd. STU Årlig studentundersøkelse L3: Antall studenter som deltar i FoU-prosjekt i løpet av studiet Egen-definerte data Datainnsamling og årlig studentevaluering L4: Studentenes tilfredshet med hvordan bruk av gjeste-forelesere, undervisning på engelsk, student-presentasjoner av eget utvekslingsopphold, språkkurs og utveksling virker positivt inn på internasjonalisering ute og hjemme S1: Arbeidsgivers vurdering av kandidatenes kompetanse, ferdigheter og kunnskap to år etter at kandidaten er uteksaminert Arbeidslivsundersøkelse annethvert år – første gang i 2014 S2: Kandidatenes egen vurdering av læringsutbytte målt i kompetanse, ferdigheter og kunnskap Kandidatundersøkelse annethvert år – første gang i 2014 S3: Tiden det tar før kandidatenes første relevante jobb i henhold til kompetanse og kvalifikasjon Annet analysegrunnlag Antall nye egenfinansierte SPE DBH Benyttes i fbm fordeling av budsjettrammer, ulike analyser og ved beregning av nøkkeltall Avd. SK utarbeider analysegrunnlag knyttet til «Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv» (KD-parameter). Jevnlige omdømme-undersøkelser vil være en del av dette. Avd. SK


Laste ned ppt "Resultatindikatorer for plan 2014 – 2016 KDs nasjonale styringsparametre HiOAs resultatindikatorer HiOAs analysegrunnlag Oppdatert etter møte med AEW."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google