Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultatindikatorer 2013 I de følgende fire foilene er resultatindikatorene som skal benyttes i årsplan 2013-2015 listet opp og det er gitt en nærmere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultatindikatorer 2013 I de følgende fire foilene er resultatindikatorene som skal benyttes i årsplan 2013-2015 listet opp og det er gitt en nærmere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultatindikatorer 2013 I de følgende fire foilene er resultatindikatorene som skal benyttes i årsplan listet opp og det er gitt en nærmere definisjon for hvordan de skal forstås. Det er fastsatt både kvantitative og kvalitative indikatorer. Dersom de blir fastsatt endringer i indikatorene i løpet av 2013, vil disse bli implementert gjennom plan- og budsjettprosessen HiOA bruker begrepet resultatindikator både for KDs nasjonale styringsparametre og for HiOAs egne indikatorer. For de kvantitative indikatorene legges det opp til at offisielle tall fra DBH, FS, Cristin og høgskolens/enhetens budsjett og regnskap benyttes så langt som mulig. Dette gjelder også ved beregning av nøkkeltall. For indikatorer som relateres til stillinger/årsverk, er det de offisielle tallene som rapporteres til DBH med frist som skal benyttes i aktuelle beregninger. F.o.m 2012 finnes tall i DBH på det nivået data registreres på, dvs pr fakultet og institutt for de fleste parametrene. KDs Rapporteringskrav for 2012 legges ut på nettsiden for Virksomhetsstyring under overskriften Rapport og planer Vær oppmerksomme på at artskonti endres ofte, så oppgitte konti gjelder for 2012

2 HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger
Resultatindikator Måle-metode Kommentar KD: Gjennomføring på normert tid (inntil videre i hht til utdanningsplan) Kvantitativ DBH. Det vises til KDs Rapporteringskrav for I HiOAs årsplan for 2012 er benevnelsen «Gjennomføring i hht avtalt utdanningsplan» benyttet. KD: Andel uteksaminert kandidater tatt opp på doktorprogram seks år tidligere Gjelder både på egen og på andre institusjoner. Det vises til KDs Rapporteringskrav for I rapportering for 2012 er utgangspunktet 2006, og for årsplan 2013 – 2015 tilsvarende 2007 – System for oppfølging er under arbeid i FoU-seksjonen, Avd. FB. Inntil dette er klart må enhetene ha oversikt over dette ved hjelp av egne systemer/rutiner. KD: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for programmene Kvalitativ Det vises til KDs Rapporteringskrav for HiOA skal utarbeide indikatorer som skal benyttes for å indikere kvalitet. Eventuell målsetting for 2013 vil komme i HiOAs samlede årsplan. Ansvarlig for dette er Avd. STU. Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent DBH. Studiepoeng pr student/Hele året/Registrerte heltidsekvivalenter. Andel eksternt finansierte studiepoeng-enheter (SPE) av totalt antall SPE DBH. Beregn andel slik: (Ny produksjon, eksternfinansiert dividert på Ny produksjon totalt) * 100%. Andel utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) av totalt antall egen-finansierte SPE med varighet > 4 uker DBH: Studenter/Utvekslingsstudenter/Alle (inn- og utreisende > 3 mdr.) FS: Inn- og utreisende > 4 uker < 3mdr. Resultatet splittes i fbm rapportering og analyse. Beregn andel slik: Summen av inn- og utreisende i registrert i FS og DBH dividert på Ny produksjon, egenfinansiert. Antall uteksaminerte kandidater på BA- og MA-studier DBH. Ferdige kandidater/Hele året/Egenfinansiert. Resultatet splittes på BA og MA i fbm rapportering og analyse. Avlagte doktorgrader på egen og andre institusjoner DBH. Avlagte doktorgrader registreres for egen institusjon. Fakultetet/enheten: Avlagte doktorgrader på andre institusjoner. System for oppfølging er under arbeid i FoU-seksjonen, Avd. FB. Inntil dette er klart må enhetene ha oversikt over dette ved hjelp av egne systemer/rutiner. Resultatet splittes i rapportering og analyse.

3 HiOA skal være ledende på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid
Resultatindikator Måle-metode Kommentar KD: Resultatoppnåelse på forskning i hht institusjonens egenart Kvalitativ Gjør en kvalitativ vurdering av hvilke satsingsområder enheten bør prioritere for å bringe frem ny kunnskap om, for og med profesjonene, og som vil bidra til å styrke enhetens egenart. Det vises også til KDs Rapporteringskrav for 2012. KD: Samspill mellom utdanning og forskning Gjør en kvalitativ vurdering av utfordringer og muligheter og fastsett tiltak for å bidra til økt samspill mellom utdanning og forskning. Det vises også til KDs Rapporteringskrav for 2012. Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk Kvantitativ DBH. Vitenskapelig publisering/Publikasjonspoeng og forfatterandeler. Uf-årsverk omfatter her: Amanuensis, dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat. NFR-tildeling pr uf-årsverk DBH i KD-portalen, men kun på institusjonsnivå. Uf-årsverk omfatter: Som over. Artskonti i regnskapet: 3981 og 3989 EU-tildeling pr uf-årsverk (gjelder kun forskning) DBH. Uf-årsverk omfatter: Som over. Indikatoren gjelder «Tildeling fra EUs rammeprogram for forskning og definerte randsoneaktiviteter tilknyttet dette», jf Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 (Blå bok) side 10 og 11 Artskonti i regnskapet: 3401 og 3404 (kontotekstene kan bli endre for å få bedre samsvar mellom KDs regnskapsmal og artskontoplan) Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. (intervaller: <4 år, >4 og <6 år, >6 år) Fakultet/enhet. Gjelder både stipendiater og egne ansatte som tar ph.d. på egen eller andre institusjoner. Beregn gjennomsnitts bruttotid brukt aktuelt år ved rapportering og analyse. Bruttotid betyr at undervisning, permisjoner og annet fravær ikke skal trekkes fra. Slike generelle forhold vil variere og kan kommenteres i analyser. System for oppfølging er under arbeid i FoU-seksjonen, Avd. FB. Inntil dette er klart må enhetene ha oversikt over dette ved hjelp av egne systemer/rutiner.

4 HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten Resultatindikator Måle-metode Kommentar KD: Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom NFR og EU Kvantitativ Inntekter fra oppdrag og bidrag, utenom EU og NFR, beregnes som prosentandel av samlet inntekt. Kontoer: Oppdrag: 3010, 3110 og Bidrag: 3410, 3411 og 3419, samt 3471 og 3479. Formidlingspoeng (i hht definisjonen i budsjettfordelingsmodellen) Cristin: Mediebidrag – alle (5), faglig formidling – populærvitenskapelig artikkel, kronikk, alle konferansebidrag (3), kunstnerisk presentasjon, utstillinger – alle (15), kunstnerisk presentasjon, annet – alle (3), læremiddelproduksjon – fagbok, lærebok. Tall i parentes angir vektingen. Rektors vedtak , jf også styresak 126/2011 Budsjettfordelingsmodell for HiOA.

5 HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt Resultatindikator Måle-metode Kommentar KD: Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (årsverk) Kvantitativ DBH, men må beregnes manuelt dersom dette ikke tas inn i DBH. Tilsatte/antall kvinner i dosent+professorstillinger dividert på totalt antall tilsatte i dosent+professorstillinger. Ny indikator fra KD. KD: Robuste fagmiljøer Kvalitativ Det vises til KDs Rapporteringskrav for Gjør en kvalitativ vurdering av utfordringer og muligheter mht enhetens fagmiljø opp mot dokumentet Oppsummering av debatten om robuste fagmiljøer av Kari Toverud Jensen , og fastsett tiltak for utvikling av dette. (Dokumentet ligger også på nettsiden for Virksomhetsstyring) KD: Andel midlertidige årsverk av totalt antall årsverk (i hht definerte st.koder) Beregning skjer i hht definisjon i KDs rapport fra oktober 2010 «Bruk av midlertidige tilsetting i uh-sektoren», se eget oppsett sendt ut Andel førstestillinger (årsverk) av totalt antall uf-årsverk DBH. Førstestillinger omfatter: Dosent, forskere på førstestillingsnivå (kode 1109, 1110,1183), førstelektor, førsteamanuensis, postdoktor, professor og professor II. Totalt antall uf-stillinger (årsverk) omfatter her: Amanuensis, dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II, stipendiat. Antall egenfinansierte SPE pr uf-årsverk Kvantitativt DBH, men må beregnes manuelt da DBH kun opererer med antall studenter pr uf-årsverk: Ny produksjon, egenfinansiert : totalt antall uf-årsverk (Uf-årsverk omfatter her: Dosent, forsker, førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II). Medarbeidertilfredshet (måles annenhvert år) Måling ble gjennomført i Samlet resultat for fakultetet/enheten i 2012 kan benyttes som utgangspunkt for målsetting i 2014. Brukertilfredshet med administrative tjenester (måles annenhvert år) Det skal utarbeides opplegg sentralt og gjennomføres undersøkelse i Vanskelig å målsette før dette er klart, men resultat for 2013 kan benyttes som utgangspunkt for målsetting i Ansvar: Avd.RI Prosentvis avvik mellom budsjettert resultat og regnskap Regnskapet. Avviket beregnes i 2012 i fht brutto inntekter for ordinær virksomhet, dvs. inkl prosjekter i gruppe 1. Benyttes inntil videre.


Laste ned ppt "Resultatindikatorer 2013 I de følgende fire foilene er resultatindikatorene som skal benyttes i årsplan 2013-2015 listet opp og det er gitt en nærmere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google