Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/OFFENTLIG STØTTE v/ Advokat Erna M. Larsen KS Advokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/OFFENTLIG STØTTE v/ Advokat Erna M. Larsen KS Advokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/OFFENTLIG STØTTE v/ Advokat Erna M. Larsen KS Advokatene

2 KS Advokatene Presentasjon 2008 Hovedinnholdet •Adgangen til å inngå interkommunalt samarbeid – er anskaffelsesregelverket en hindring? •Utbyggingsavtaler og forholdet til anskaffelsesregleverket •Salg av kommunale eiendommer – forholdet EØS-reglene om offentlig støtte

3 KS Advokatene Presentasjon 2008 Hvorfor samarbeid mellom kommuner? •Vanligste motiver for samarbeid er: •Direkte økonomiske besparelser av samordning og stordrift (effektivisering) •Bedre evne til å oppfylle lovpålagte krav •Gir nye muligheter innen tjenesteområdene •Enklere rekruttering av personell til et større miljø

4 KS Advokatene Presentasjon 2008 Ulike samarbeidsformer: •Interkommunalt selskap (IKS) = et frittstående selskap som eies av flere kommuner/fylkeskommuner •Aksjeselskap = frittstående selskap •Vertskommunesamarbeid = en kommune utfører tjenester på vegne av seg selv og en eller flere andre kommuner •Andre samarbeidsavtaler som ikke er organisert i bestemt juridisk form

5 KS Advokatene Presentasjon 2008 Når gjelder anskaffelsesreglene? •Utgangspunkt: EØS-avtalen (og anskaffelsesreglene) regulerer forholdet mellom offentlige organer og markedet. •Lov og forskrift om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse på ”anskaffelser”/”tildeling av offentlige kontrakter”. ↓ Myndighetsutøvelse faller utenfor

6 KS Advokatene Presentasjon 2008 Egenregi faller utenfor •Kommunen velger (som hovedregel) om de skal produsere en vare eller en tjeneste selv eller om de skal kjøpe denne i markedet. •Når varen/tjenesten produseres av en etat eller en annen enhet som omfattes av rettsubjektet ”kommunen”, kalles det egenregi. •I disse tilfellene foreligger det ingen anskaffelse.

7 KS Advokatene Presentasjon 2008 HOVEDREGEL når andre enn kommunen utfører tjenestene •Reglene i anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse når tjenesten skaffes utenfor kommunen

8 KS Advokatene Presentasjon 2008 Utvidet egenregi – et unntak? •Når kommunen går utover eget rettssubjekt for å få varen/tjenesten, vil dette i utgangspunktet være en anskaffelse. •EF-domstolen har utvidet egenregi-tilfellene til også å omfatte enkelte tilfeller der varene/tjenestene ytes av et annet rettssubjekt. •Viktig å huske på at dette er unntakstilfeller, og at kravene derfor tolkes strengt.

9 KS Advokatene Presentasjon 2008 Kravene til utvidet egenregi •Kontrollkriteriet –Tildelende enhet må ha minst like god kontroll over den enhet som skal utføre oppdraget, som de har over egne enheter. •Kun offentlige eiere, men åpnet for flere eiere •Ikke avledet eierskap, krav om direkte eierskap med sterk kontroll •Omsetningskriteriet –Enheten som skal utføre oppdraget må ha det alt vesentlige av sin omsetning til sine eiere (ikke ut i markedet).

10 KS Advokatene Presentasjon 2008 Hvis ikke egenregi eller utøvelse av myndighetsutøvelse ↓ Det foreligger en anskaffelse ↓ Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse!

11 KS Advokatene Presentasjon 2008 Hvilke organisasjonsformer tilfredsstiller egenregikravene? •IKS –Forutsatt at selskapet har liten omsetning i markedet (til andre enn eierne) –Forutsatt at selskapet ikke har så mange eiere at kontrollen blir helt utvannet. –Forutsatt at tildelende kommune har en reell eierandel. •AS –Som for IKS •Vertskommunemodell –Kontrollkriteriet ikke oppfylt – sannsynligvis ingen egenregi!

12 KS Advokatene Presentasjon 2008 Konsekvenser for kommunene: Interkommunalt samarbeid som i realiteten er tjenestekjøp bør organiseres slik at de tilfredsstiller kravene til egenregi. •Vertskommunemodellen er ikke ”klarert” i forhold til denne type tjenester. •Kan det likevel tenkes at interkommunalt samarbeid kan være tillatt selv om egenregikravet ikke er oppfylt?

13 KS Advokatene Presentasjon 2008 Utfordringer i forhold til: •Behov for økt interkommunalt samarbeid •Behov for fleksibilitet i forhold til organisering av offentlig sektor •Ønske om/behov for også å involvere private interessenter (særlig i forhold til ulike typer næringsutvikling) •Hva er samarbeid og ikke kjøp av tjenester?

14 KS Advokatene Presentasjon 2008 EF-domstolens dom i sak C-480/06 – Stadtreinigung Hamburg 9.juni 2009 •I korthet var sakens faktum følgende: •Fire kommuner i Hamburg-området hadde inngått en samarbeidsavtale med Hamburg kommune. Avtalen hadde til hensikt å sikre at de fem kommunene, gjennom samarbeid, kunne ivareta sine offentlige, lovpålagte oppgaver knyttet til avfallshåndtering. Avtalen var basert på et reelt samarbeid mellom kommunene om utnyttelse av ledig avfallskapasitet. Samarbeidsavtalen kunne ikke anses som et egenregitiltak, idet kravene til kontroll ikke var oppfylt. Domstolen fant likevel at anskaffelsesregelverket ikke kunne være til hinder for avtalen, idet regelverket ikke krever at offentlige myndigheter benytter noen bestemt juridisk form når de sammen utfører typiske offentlige oppgaver.

15 KS Advokatene Presentasjon 2008 Kriterier som kan utledes av dommen (1): •Ingen private kan være involvert i samarbeidet. •Samarbeidet må være om ”public service tasks”/ ”public service-oppgaver”/ ”ihrer öffentlichen Aufgaben”. •Det må være et reelt samarbeid, ikke rent tjenestekjøp

16 KS Advokatene Presentasjon 2008 Kriterier som kan utledes av dommen (2): •Det er grenser for hva det kan samarbeides om (utenfor egenregi) •Samarbeid kan antagelig skje innenfor ”bestiller- området” – driftskontrakter må på anbud •IKT- samarbeid regnes som nødvendig for å utføre offentlige oppgaver – kan dette kjøpes direkte?

17 KS Advokatene Presentasjon 2008 IKT - samarbeid •Samarbeid på bestillersiden må antagelig kunne tillates. Eks kan samarbeide om å anskaffe en felles IKT- løsning •Samarbeid på driftsoppgaver faller utenfor – her gjelder anbudsreglene. Unntak: Må antagelig kunne tillates i en overgangsperiode – men må begrenses i tid.

18 KS Advokatene Presentasjon 2008 Utbyggingsavtaler - Hovedproblemstillingen •Hvilken betydning har anskaffelses- regelverket for utbyggingsavtalene? –Hva er sikkert og hva er usikkert?

19 KS Advokatene Presentasjon 2008 OPPLEGGET •Kort redegjørelse for regelverkets anvendelsesområde •Kort om utbyggingsavtaler •Særlig om anskaffelsesreglene i forhold til utbyggingsavtaler

20 KS Advokatene Presentasjon 2008 Når gjelder anskaffelsesregelverket? – Lov og forskriftstekst •Loven § 3: ”Loven gjelder anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider …” •Forskriften § 1-3 (1): ”Denne forskrift får anvendelse på tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider.”

21 KS Advokatene Presentasjon 2008 Når gjelder anskaffelsesregelverket? – Noen utgangspunkter •Skille mellom offentlig myndighetsutøvelse og privatrettslig kontraktsinngåelse –Ren myndighetsutøvelse i form av eksempel av enkeltvedtak ≠ kontrakt –Egenregi faller utenfor

22 KS Advokatene Presentasjon 2008 Utgangspunktet •Utbyggingsavtaler vil etter sitt innhold kunne defineres som en ”bygg- og anleggskontrakt”. •Det er likevel uklart om utbyggingsavtaler faller inn under anskaffelsesreglene •En utbyggingsavtale gir en privat leverandør en rett til å utføre et arbeid, samtidig også forpliktelser til å opparbeide tiltak. •Eiendommen tilhører enten, utbygger, privat grunneier eller offentlig grunneier (eks kommunen)

23 KS Advokatene Presentasjon 2008 Gjensidig bebyrdende kontrakt •Må være en kontrakt og denne må være gjensidig bebyrdende. •Hvis det først er en kontrakt: Når er en kontrakt gjensidig bebyrdende? •Forutsetter at det offentlige skal yte noe tilbake – normalt en økonomisk ytelse

24 KS Advokatene Presentasjon 2008 Hva er utbyggingsavtaler? •Kommunen benytter kompetanse gitt i pbl. kap 17 som grunnlag for en avtale med utbygger. •Bruker kompetansen i pbl. til å pålegge utbygging av infrastruktur. •Noen ganger skal utbygger bekoste alt. •Noen ganger skal også kommunen bidra, med penger eller som utbygger.

25 KS Advokatene Presentasjon 2008 Anskaffelsesreglene og utbyggingsavtaler •Utgangspunkt: Utbyggingsavtale ≠ gjensidig bebyrdende kontrakt –Fordi: Utbyggingsavtale erstatter kun et vedtak fra kommunen •Unntak: –Når utbyggingsavtalen gjør noe mer enn å erstatte et pålegg etter pbl.

26 KS Advokatene Presentasjon 2008 Hva anser man som ytelse og motytelse? •Utgangspunkt: Hvis det skal være en gjensidig bebyrdende avtale, må begge parter yte noe. •Hva yter partene? –Utbygger: Infrastrukturtiltak –Kommunen: •Bidrag til infrastrukturtiltakene •Selve byggetillatelsen? •Forskuttering av tiltak

27 KS Advokatene Presentasjon 2008 Utbyggers ytelse •Hva kan ytes i henhold til lovverket? –Utbygging av infrastruktur vedtatt i plan •Hvordan ytes dette? –Påtar seg alt eller deler av det –Får refusjon/bidrag fra kommunen •Hva med fortrinnrett til kjøp av bolig ?

28 KS Advokatene Presentasjon 2008 Scala-dommen (C-399/98) •Privat prosjekt for utvikling av område. •Tiltakshaver betaler del av infrastrukturtiltak = Nasjonal betingelse for byggetillatelse •Kommunens frafall av krav på bidrag til offentlig opparbeidelse av infrastruktur ble betraktet som betaling etter avtalen, slik at kontrakten ble ansett for å være gjensidig bebyrdende og således omfattet av anskaffelsesregelverket.

29 KS Advokatene Presentasjon 2008 Betydningen av Scala-dommen •Noe særegne italienske regler – ikke tilsvarende i Norge •Pålegge utbygging contra gi avkall på bidrag •Usikkert hvor langt konsekvensen av dommen kan trekkes. –Må selve byggetillatelsen anses som vederlaget? –Må det være elementer i avtalen utover det kommunen kan pålegge med hjemmel i pbl. ?

30 KS Advokatene Presentasjon 2008 Konsekvenser (1) •Bør kunne holde på at utbyggingsavtaler ikke er anskaffelser med mindre de inneholder noe utover de pålegg som kan gis med hjemmel i pbl.

31 KS Advokatene Presentasjon 2008 Konsekvenser (2) Når er det en anskaffelse? 1.Hvis utbygger skal betale for infrastruktur-utbygging alene og beholde dette i eget eie. 2.Hvis utbygger skal betale for infrastruktur-utbygging alene, men overføre disse til kommunen. 3.Hvis utbygger og kommunen deler på kostnadene til tiltakene – må se på størrelsen av kommunens bidrag. •Sannsynligheten for at det er en anskaffelse øker jo lengre ned på listen man kommer! Men må uansett se på realitetene!

32 KS Advokatene Presentasjon 2008 Konsekvenser (3) •Hvis noen del av avtalen = anskaffelse ↓ Anskaffelsen må ut på anbud •Kommunen kan selv utlyse eller kreve at utbygger overholder regelverket •Kommunen kan også velge anbud for sikkerhets skyld

33 KS Advokatene Presentasjon 2008 Men ikke alltid så enkelt! •Ulemper ved å måtte utlyse •Kan utbygger gjøre arbeidet som ”egenregi”? neppe •Hvis utbygger utlyser - kan utbygger delta i en anbudskonkurranse? neppe •Hvis kommunen utlyser – kan utbygger delta i konkurransen? – hvis grunnleggende krav overholdes

34 KS Advokatene Presentasjon 2008 Ikke alltid så enkelt – fort. •Hvis også kommunen er utbygger - f. eks skal bygge deler av vei – må det ut på anbud eller kan kommunen avtale at utbygger også tar kommunens del mot betaling? Neppe - terskelverdiene •Økonomisk ytelse - må på anbud – eks. utbyggingen av Kulturhus Vest i Kr. sand

35 KS Advokatene Presentasjon 2008 Råd •Skaff oversikt over hva som skal ytes av hvem tidlig i prosessen •Foreta en konkret vurdering av forpliktelsene – kan noe være en fordekt anskaffelse for kommunen •Hvis noe er å anse som en anskaffelse, vurder hvordan regelverket kan oppfylles. –Hvem skal utlyse konkurranse? –Er det aktuelt for utbygger å delta? –Finnes det unntaksregler som gir kommunen mulighet til å tildele kontrakten direkte?

36 KS Advokatene Presentasjon 2008 Salg av kommunal eiendom •EØS-avtalen setter grenser for når offentlige myndigheter kan tildele støtte til næringsvirksomhet. •Hovedregelen: All offentlig støtte som truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen mellom EØS-landene er forbudt (EØS artikkel 61 (1) og Lov av 117/1992

37 KS Advokatene Presentasjon 2008 Salg av kommunal eiendom – forts. •For at støtten skal omfattes av forbudet må fire vilkår være oppfylt: 1.Støtten må være gitt av offentlige midler i en hver form 2.Støtten må vri eller true med å vri konkurransen 3.Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer 4.Støtten må vær egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene.

38 KS Advokatene Presentasjon 2008 Salg av kommunal eiendom - forts. •Med ”støtte” menes alle økonomiske tiltak som gir finansielle fordeler til bestemte bedrifter eller bestemte deler av næringslivet •Kan salg av kommunal eiendom anses som offentlig støtte?

39 KS Advokatene Presentasjon 2008 Når kan kommunalt salg av eiendom være offentlig støtte? •Salg av kommunal eiendom under markedspris – forutsatt at det er til ”næringsvirksomhet”.

40 KS Advokatene Presentasjon 2008 Prosedyrer ved salg av eiendom •To alternative fremgangsmåter fastsatt av Kommisjonen: 1.Åpen anbudsrunde 2.Eiendommen selges til markedsverdi fastsatt av takstmann

41 KS Advokatene Presentasjon 2008 Prosedyrer ved salg av fast eiendom •Oppnås ikke takst – kan selge til under 5 % av takst – ny takst hvis det heller ikke kan oppnås •Takst – må fastsettes av godkjent takstmann •Ryddig prosess – under takst – skal meldes til ESA

42 KS Advokatene Presentasjon 2008 Prosedyrer ved salg forts. •Det kan ikke knyttes vilkår til salget •Unntak: Vilkår i plan – f. eks hva eiendommen kan brukes til


Laste ned ppt "OFFENTLIGE ANSKAFFELSER/OFFENTLIG STØTTE v/ Advokat Erna M. Larsen KS Advokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google