Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSYN OG SANKSJONSMULIGHETER FRA KOMMUNER OG FYLKESMENN – HVA GJØR VI, OG HVA KAN VI GJØRE? Louise EnganFylkesmannen i Nordland Geir HanssenTrondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSYN OG SANKSJONSMULIGHETER FRA KOMMUNER OG FYLKESMENN – HVA GJØR VI, OG HVA KAN VI GJØRE? Louise EnganFylkesmannen i Nordland Geir HanssenTrondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSYN OG SANKSJONSMULIGHETER FRA KOMMUNER OG FYLKESMENN – HVA GJØR VI, OG HVA KAN VI GJØRE? Louise EnganFylkesmannen i Nordland Geir HanssenTrondheim kommune

2 Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannens miljøvernavdeling Naturforvaltning Arealforvaltning Forurensning 30 ansatte Arbeidsoppgaver Klima Støv Støy Industri Oppdrett Avløpsanlegg Forurenset sediment Forurenset grunn Farlig avfall Avfallsanlegg

3 Myndighetsfordeling byggeplasstilsyn Fylkesmannen Forurensningsloven Forurensningsforskriften Avfallsforskriften Produktkontrolloven Produktforskriften Internkontrollforskriften Kommunen Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift (TEK-10) Byggesaksforskriften (SAK-10)

4 Fylkesmannens tilsynsstrategi Årlig tilsynsplan Nasjonale aksjoner (Miljødirektoratet) Frekvensbaserte tilsyn og revisjoner basert på virksomheters utslippstillatelse Egeninitierte aksjoner / tilsyn Resultat fra tidligere kontroller Resultater fra egenkontrollrapporter Virksomheters historikk Klager / tips BA-tilsyn baseres på stikkprøver

5 Hvem fører vi tilsyn med? «Den ansvarlige»: ”Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning,…” (§ 7 i FL) Tilsyn kan gjennomføres i planleggings-, prosjekterings-, drifts- og avviklingsfase.

6 Tilsynspraksis hos FMNO Ved tips tar vi først en henvendelse til kommunen og ber om at de følger opp saken og gir oss en orientering. Byggeplasstilsyn i samarbeid med kommunen Byggeplasstilsyn i egen regi (planlagt / ad hoc)

7 Hvordan gjennomføres tilsynet? Anmeldt eller uanmeldt Møte med ansvarshavende Gjennomgang av dokumenter og krav Rutiner og praktisk gjennomføring på byggeplass Befaring (fokus på farlig avfall) Deklarering, sortering, oppbevaring og håndtering av farlig avfall Utarbeide tilsynsrapport Ilegge tilsynsgebyr Registrere tilsynet i database

8 Reaksjoner Påpeking av plikter Avtaler om korrigerende tiltak Enkeltvedtak om korrigerende tiltak (pålegg) Enkeltvedtak om tvangsmulkt Enkeltvedtak om tvangsgjennomføring Enkeltvedtak om stansing, tilbaketrekking av tillatelse Politianmeldelse

9 Hva anmeldes til politiet Alvorlige saker Skader på miljø Gjentatte overtredelser Prinsipielle saker Saker med allmennpreventiv effekt Formål: Oppnå mest mulig effekt av miljøkrimarbeidet!

10 Eksempel: Ulovlig mottak og levering av avfall

11

12 Byggesakskontoret i Trondheim Ca. 3500 byggesaker pr år / ca. 50 ansatte Egen intern gruppe for tilsyn/ulovligheter (3-5 saksbehandlere + jurister) Dokumenttilsyn, miljøsaneringsbeskrivelser: 30 (2011), 44 (2012), ca 35 (2013) Også tilsyn med (ca 250 tilsyn totalt i 2012) : energi, UU, brannobjekter, produkter/moduler, m.m.

13 Kommunens tilsynsstrategi Årlig tilsynsstrategi jf. SAK. Trondheim kommune har valgt å fortsatt ha tilsyn med: TEK § 9-7 TEK § 9-9 Illustrasjon: lekestove.blogspot.com

14 Hvem fører vi tilsyn med? Ansvarlig søker (SØK) Ansvarlig prosjekterende (PRO) Ansvarlig utførende (UTF)

15 Sanksjonsmuligheter kommunen SAK § 14-3: Uavhengig kontroll Ulovlighetsoppfølging (PBL kap. 32, m.m) : Pålegg om retting og/eller stans (stoppordre) Pålegg om tilbaketrekking av ansvarsrett (DIBK) Tvangsmulkt (fast/løpende der det er mulighet for retting) Overtredelsesgebyr (SAK kap.16) Politianmeldelse

16 Tilsyn Trondheim kommune Dokumenttilsyn Miljøkartlegging (PRO) Sluttrapport med kvitteringer eller egenerklæring (UTF) Hovedfokus ved tilsyn Svikt i ansvarsretten Sorteringsgrad ikke overholdt kildesortering vs. sentralsortering Bruk av ikke godkjent/ulovlig mottak Farlig avfall riktig håndtert Manglende dokumentasjon/kvitteringer Manglende avfallsplan

17 Erfaringer Trondheim kommune

18

19 Case: Miljøkartleggingsrapport påpeker at arealer (kjeller/loft) ikke er kartlagt. Kommunen påpeker i vedtak (IG) at supplerende kartlegging må gjennomføres (datofestes) og ansvar for dette entydig defineres (av SØK). Ved anmodning om FA etterspør vi dato. Kartlegging ikke gjort – FA anmodet på «feil grunnlag» Varsel om OTG til ansvarlig søker.

20 Tips til kommuner Veiledning i forhåndskonferanse og rammetillatelse Sluttrapport/kvitteringer er enkelt og effektivt tilsyn ”Vekker” bransjen Bruke maler Tilsyn 5 år etter ferdigattest Illustrasjon: lekestove.blogspot.com

21 Utfordringer med BA-tilsyn Spørsmål om prioritering Ressurser og kunnskap Geografi og avstand Rett ”timing” i byggeprosessen Tilgjengelig juridisk bistand ved sanksjoner Øvrig: Har veiledningsplikt, men vi kan ikke angi løsningene… «Alle» vil ha mer tilsyn fra myndighetene - hvorfor?

22 Takk for oppmerksomheten…. fmnolen@fylkesmannen.no ghc@trondheim.kommune.no


Laste ned ppt "TILSYN OG SANKSJONSMULIGHETER FRA KOMMUNER OG FYLKESMENN – HVA GJØR VI, OG HVA KAN VI GJØRE? Louise EnganFylkesmannen i Nordland Geir HanssenTrondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google