Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland - 2010/11 – 2013/14 Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker i samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland - 2010/11 – 2013/14 Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker i samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland - 2010/11 – 2013/14 Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker i samarbeid med Karrieresenteret OPUS Hadeland og Høgskolen i Hedmark – Senter for praksisrettet utdanningsforskning

2 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Bakgrunn  Flerårig samarbeidet i forhold til Kunnskapsløftet avsluttes i løpet av skoleåret 2009-2010.  Det er et ønske fra samtlige skoler og kommuner om et fortsatt samarbeid om kompetanseutvikling  Hva gjør vi nå?

3 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Hva velger vi?  Nasjonale føringer  Nasjonale satsing for utvikling av godt læringsmiljø 2009 – 2014  Psykososialt miljø (§9A) som nasjonalt tilsyn i 2009  Lokale føringer gjennom kommunenes planverk som vektlegger  læringsresultater  Læringsmiljø

4 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland  Avtale med Utdanningsdirektoratet – ”Bedre læringsmiljø” - satsing over to år med mulighet for utvidelse to år til  Anbudskonkurranse for å finne fagmiljø - > Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning  Kontrakt inngås der Karrieresenteret OPUS Hadeland er felles avtalepartner på vegne av de tre kommunene

5 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland - målsetting «Skolene på Hadeland skal gjennom arbeidet med prosjektet ha videreutviklet kompetanse og strategier som har satt dem i stand til å utvikle et læringsmiljø ved den enkelte skole, med 1. forbedret læringsutbytte og 2. økt trivsel hos elevene som resultat.»

6 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – deltakere  Deltakere:  3 kommuner  19 skoler (+ Voksenopplæringen fom høst 2012)  3 i Jevnaker, 4 i Lunner, 12 i Gran  3 rene ungdomsskoler, 2 1-10 skoler, 1 5-10 skole, 1 1-4 skole, 12 rene barneskoler  Skolestørrelse fra 50 til 400 elever  585 ansatte i skolene på Hadeland  420 lærere  140 assistenter, fagarbeidere og andre medarbeidere i skole og SFO  25 skoleledere

7 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – prosjektorganisering  Prosjektgruppe:  Representanter fra de tre skoleeierne  Rektorrepresentant fra hver kommune  Representant fra fagorganisasjonen  Representant fra Karrieresenteret OPUS  Representant fra Høgskolen i Hedmark - SEPU  Arbeidsgruppe:  Representanter fra de tre skoleeierne  Representant fra Karrieresenteret OPUS  Møter:  Prosjektgruppe – ca 2 møter pr semester  Felles orienteringsmøte for rektorer + skolekoordinatorer – 1 møte pr semester

8 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – ressursbruk  Regional koordinator  Rådgiver oppvekst i Lunner kommune har 20 % av stillingen avsatt til koordinering av prosjektet. Spleis fra de tre kommunene fordelt etter elevtallet.  Skolekoordinatorer:  Hver skole har en eller to skolekoordinatorer med 1-2 t/u nedsatt undervisningstid. Skal bistå rektor i organisering av arbeidet på egen skole og være kontaktperson for regional koordinator  Gruppeledere:  Hver gruppe har en gruppeleder. Gruppeleder har ansvar for å sette opp møteplan og fordele arbeidet i gruppa. Gruppeleder skal IKKE skrive referater ol. Gruppeleder belønnes med knapper og glansbilder.

9 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – organisering på skolene  Lærere:  Alle lærere på alle skoler er delt inn i faste grupper. Sammensetning har vært på tvers av klasser eller rundt teamene  Møte hver 14. dag – min 1 time - arbeidsplanfestet  Andre medarbeidere:  Alle har vært organisert i egne grupper eller knyttet opp mot lærergruppene på noen skoler  Møtes til arbeidsøkt 3-4 ganger i året rundt et tema  Skolelederne:  3 nettverksgrupper på tvers av kommunene  Jevnlige møter med utgangspunkt i samme tema som lærere og andre medarbeidere

10 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – hvordan oppleves det? Maren Hurum rektor Sanne skole, Gran 121 elever - barneskole

11 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – metode  Metode – ”blended learning”  Tilførsel av oppdatert teori:  Alle skal få tilført forskningsbasert kunnskap om temaene gjennom 2 fagdager og modulbaserte studier av tilrettelagt litteratur – e-læring. Refleksjon over teori + innsending av besvarelse som kommenteres av fagmiljø.  Teori utprøves i praksis:  Alle skal prøve ut teorien på egen praksis og bringe erfaringer tilbake til gruppa. Felles refleksjon rundt erfaringene og felles veiledning i forhold til ny utprøving.  Alle lærergruppene skal ha besøk av veileder fra høgskolen

12 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Apropos metoden…..  «Arbeide for å heve kompetansen for ansatte i barnehage og grunnopplæring gjennom veiledning og profesjonsutvikling på arbeidsplassen, og legge til rette for en tilpasset, etter- og videreutdanning og systematisk lederutvikling i barnehage og skole..» Avtale mellom regjeringen og KS om kvalitetsutvikling i barnehagen og grunnopplæringen – 24. august 2011

13 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – tema 2010-2011  Tema 2010–2011: Klasseledelse og relasjonskompetanse  Lærerne: Høst:  Modul 1 – Hva er ledelse av klasser og elevgrupper?  Modul 2 – Relasjoner mellom lærer og elev  Videre arbeid: Forberedelse til arbeid med utvikling av egen klasseledelse – valg av personlig utviklingsområde Vår:  Utvikling av egen klasseledelse med refleksjon over egen praksis i lærergruppene. Bruk av nasjonalt veiledningsmateriell. Besøk av veileder fra HiHM.  Skolelederne:  Modul 1: Innovasjonsprosess, strategier for implementering og utvikling av skolens kultur  Modul 2: Implementeringsfase og institusjonaliseringsfase  Videre arbeid i nettverksgruppene rundt implementering og institusjonalisering – kontakt med veiledere på e-post.

14 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – tema 2010-2011  Klasseledelse og relasjonskompetanse – fortst.:  Andre medarbeidere:  Modul 1: Relasjoner  Modul 2: Ledelse av grupper  Modul 3: Regler, konsekvenser og konflikthåndtering  Film til hver modul  Fagdager  August: ”Klasseledelse og relasjoner”, Thomas Nordahl  Januar: ”Utvikling av egen klasseledelse”, Anne Kostøl og Anne-Karin Sunnevåg

15 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Eksempel – arbeid med tema - lærere

16 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Eksempel – arbeid med tema - lærere

17 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – hvordan oppleves det? Inger Johanne Tovstaul Lærer/skolekoordinator Toso skole, Jevnaker 253 elever - barneskole

18 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – tema 2011-2012  Vurdering for læring - inkl hefte  Lærerne:  Modul 1 – Vurderingskultur.  Å skape en refleksjon rundt skolens vurderingskultur og lærerens egen vurderingspraksis.  Å utarbeide et forslag til hvordan skolen kan forbedre egen vurderingskultur.  Modul 2 – Vurderingsverktøy  Involvering av elevene i vurderingsarbeidet?  Anvendelse av tilbakemeldinger / fremovermeldinger?  Bruk av informasjon fra vurderingsarbeidet til å endre lærerens egen praksis knyttet til faktorer i undervisningen og læringsmiljøet?  Modul 3 – Vurdering som en del av lærerens undervisningspraksis  Bevisstgjøre lærerne om hvordan man kan jobbe med mål, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse som et vurderingsverktøy.  Å utveksle erfaringer og ideer som kan bidra til å styrke egen undervisningspraksis  Utvikle et VURDERINGSBIDRAG -> VURDERINGSBANKEN

19 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – tema 2011-2012  Vurdering for læring forts  Skolelederne:  Modul 1 - refleksjon over egen skoles vurderingskultur  Modul 2 - Følge opp arbeidet i lærergruppene, sette seg grundig inn i hva lærerne skal arbeide med i modul 3, involveres i gjennomgang av minst to opplegg i hver lærergruppe. Bringe disse erfaringene med seg inn i sitt eget skoleledernettverk. Innlemme arbeidet med Læringsmiljø Hadeland som en naturlig del av de ordinære medarbeidersamtalene ved egen skole.  Andre medarbeidere:  Modul 1 - Hva er en god veiledning – og tilbakemeldingspraksis og hvordan utvikle egen praksis på dette feltet.  Hvilken rolle har vi som andre medarbeidere (assistenter, fagarbeidere m.m) i skolens vurderingspraksis i dag?  På hvilke måter kan vår yrkesgruppe bidra til å forbedre skolens vurderingspraksis i vår direkte kontakt med elevene og i samhandling med lærerne?  Modul 2 – Arbeid med utfordrende elever

20 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – tema 2012-2013  Pedagogisk analysemodell  Hvordan sikre en god analyse av hva som skjer i undervisningssituasjonene slik at en kan sette inn riktige tiltak.  Modell for systematisk analyse av situasjonen  Fokus på ulike perspektiver  Det kontekstuelle perspektivet  Aktørperspektivet  Individperspektivet  Avdekking av «opprettholdende faktorer»  Gruppene hjelper hverandre med analysen og kommer med forslag til tiltak  Fokus på det som er mulig å gjøre noe med innenfor de rammene skolene har – spesielt det kontekstuelle  Undervisningsmetoder  Organisering

21 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – hvordan oppleves det? Toril Johnsrud Lærer/skolekoordinator Harestua skole, Lunner 388 elever – 1. – 10. skole

22 Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland – tema 2013-2014  Tema 2013-2014: ????  Skole/hjem-samarbeid – hvordan skal skolen og hjemmet sammen etablere en felles forståelse av betydning av skolegang og hvordan en i hver sine roller kan få til et best mulig samarbeid omkring den enkelte elev  Sikre av videreføring av arbeidsmåter og kompetanse som er etablert og tilført  Blended learning – forskningsbasert og med lokal refleksjon rundt egen praksis  Ha relasjonell klasseledelse, god vurderingspraksis og et godt skole/hjem-samarbeid som fundament for skolene på Hadeland Sjekk: www.lmh-hadeland.nowww.lmh-hadeland.no


Laste ned ppt "Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland Læringsmiljø Hadeland - 2010/11 – 2013/14 Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker i samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google