Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærings – og mestringssenteret i sykehuset Innlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærings – og mestringssenteret i sykehuset Innlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærings – og mestringssenteret i sykehuset Innlandet.
Anita Østheim Avdelingssjef.

2 Hva er lærings- og mestringssenteret
Opprettet i 2005. 7 ansatte – hvorav en brukerkonsulent Organisert i Stab Helse - nettverksmodell Server klinikkene somatikk, psykiatri, hab/rehab i pasient- og pårørende opplæring. (PPO) Hovedoppgave: opplæring av helsepersonell i helsepedagogikk.

3 Hva legger vi i begrepet helsepedagogikk?

4 Helsepedagogikk: Alt som har med læring, utvikling, veiledning, undervisning og oppdragelse i en helsesammenheng Samhandling mellom helsevesen og brukere og viktigheten av å utløse handlinger som styrker folks egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet. (Viflat og Hoen 2004) En strategi mellom partene i samarbeidet (Ekeland og Hegge, 2007)

5 Pasientinformasjon: medisinsk informasjon om sykdom, behandling, krav og forskrifter, samt informasjon knyttet til å være pasient eller pårørende, om praktiske sider ved å være syk, om rettigheter og rutiner (tradisjonell definisjon, pasienten skal rette seg etter det eksperten råder til…)

6 Helsepedagogikk handler også om helsepersonellets bevissthet i fht hvordan de formidler kunnskap om helse og sykdom og hva de vil oppnå, om både god informasjon og brukermedvirkning (Ekeland og Heggen, 2007

7 Helsepedagogisk tilnærming – et perspektivskifte
Kunnskap og læring som ”medisin” Brukermedvirkning Pasienten som kunnskapsleverandør Læring og mestring Helsearbeidernes kompetanse - helsepedagogikk

8 Undervisning og læring er ikke det samme!

9 Hensikten med helsepedagogikk:
Å stimulere pasienten til å ivareta helsen på best mulig måte og evt. å endre sitt forhold til helse (tanker, følelser, holdninger og handlinger) Dialog og personlig kontakt eller relasjonen mellom pasienten og fagpersonen er sentral i helsepedagogikken (Holman og Lorig, 1997

10 Brukerne som deltar på kurs, står ikke ovenfor ett fag som skal læres, men et liv som skal leves!
Det handler om å møte mennesker i livssituasjoner der det kreves nyorientering for å kunne takle livet med de begrensninger sykdommen gir

11 Hvordan løse problemer i en kompleks virkelighet?
Økt vekt på hvordan formidle – og lære fagfolk å formidle – inkludert gruppeledelse Hvordan lærer folk Viktige faktorer for læring i grupper Refleksjon rundt dilemmaene i dette

12 Perspektiv på læring Tradisjonell undervisning: Læring dreier seg da om mest mulig effektiv overføring av kunnskap fra ekspert til elev/pasient Bidrar ofte til å passivisere pasienten og sikrer ikke at det virkelig skjer en læringsprosess

13 Transformativ tradisjon
At helsearbeider og pasient i større grad i fellesskap utvikler kunnskap og læring. Henter kunnskap og erfaring fra ekspertkonteksten, men også fra erfaringer som pasient eller pårørende har

14 Hvor henter vi vår kunnskap fra?
De mest sentrale helseprofesjonene bygger sin kompetanse på en naturvitenskapelig modell. Vi må i større grad hente begrep og teori fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Disse fagene har knyttet spørsmål til: relasjoner, kommunikasjon, læring og mestring

15 Helsepedagogiske metoder
Bygger på dialog hvor brukernes deltakelse er viktig! Dialog mellom deltakerne på kurs – og dialog mellom deltakerne og fagpersonell Erfaringsutveklsing Krever en ny tilnærming – fokus rettes mot menneskets selvstendighet og deltakelse

16 WHO om fordeler ved patient education:
Økt sykdomsspesifikk kunnskap og forståelse i fht egen situasjon Økt forståelse for nødvendigheten av behandling Bedre kommunikasjon mellom pasient og fagpersoner Bedre evne til å ivareta egne behov Bedre evne til å håndtere kriser Utvikling av gode problemløsningsmetoder Utvikling av mestringsstrategier Emosjonelt velvære Økt livskvalitet Økt forståelse for betydningen av å følge avtaler om oppfølging Bedre bruk av tid og ressurser

17 Modul 2: Brukermedvirkning – helsefremmende arbeid
Begrepsavklaring og samtale rundt Empowerment Mestring Salutogenese Brukermedvirkning – forutsetning for god pasient- og pårørendeopplæring Pauser tilpasses. Kantine eller medbrakt matpakke Helsepedagogikk - LMS SI

18 Modul 1: Innføring i helsepedagogikk
Presentasjonsrunde av hverandre og dagens program Forventninger til kurset Hva legger vi i begrepet helsepedagogikk? Den didaktiske relasjonsmodellen – et viktig verktøy når det gjelder etablering av kurs i grupper – men som og kan brukes i ”en til en samtaler” Oppsummering Pauser tilpasses. Medbrakt matpakke eller kantine Helsepedagogikk - LMS SI

19 Modul 3: Forutsetninger og utfordringer i PPO for kursledere
Kunnskapsbasert praksis Gjennomgang av nasjonal standard for PPO (standard metode) Planlegging av kurs Etiske refleksjoner rundt helsepedagogisk praksis: Empowermentpedagogikk – overtalelsespedagogikk Hva viser forskning om PPO Avspenningsteknikker, stressmestring Pauser tilpasses. Medbrakt matpakke eller kantine. Helsepedagogikk - LMS SI

20

21 Modul 4 Tilnærminger /metoder egnet i pasient- og pårørendeopplæring
Rollen som gruppeleder Gruppeprosess Ulike metoder: Kognitiv tilnærming Motiverende Intervju/Endringsfokusert tilnærming Mindfulnes Andre metoder Forberede praktisk oppgave til neste gang Medbrakt matpakke eller kantine. Helsepedagogikk - LMS SI

22 LITTERATUR Alm Andreassen,Tone (2005) Brukermedvirkning i helsetjenseten. Gyldendal Norsk Forlag Antonovsky, Aaron (2004): Helbredets mysterium. At tale stress og forblive rask. Hans Reitzels Forlag. Askheim, Ole Petter,Starrin Bengt (red) (2007). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk Berg, Eli (2005)Det skapende mellomrom. Gyldendal Norsk Forlag Eide,Hilde. Eide,Tom (2006) Kommunikasjon i relasjoner. Gyldendal Norsk Forlag Grenstad, Nils Magnar (2004,7.opptrykk) Å lære er å oppdage. Didakta Norsk Forlag

23 Litteratur forts. Falk, Bent (2005) Å være der du er - samtale med kriserammede. Fagbokforlaget Gjengedal og Hanestad (2007)Å leve med kronisk sykdom. Cappelen akademiske forlag Heap, Ken (1995): Gruppemetode for helse og sosialarbeidere, Universitetsforlaget, Oslo Anners Lerdal, May Solveig Fagermoen (red) (2011) Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning Kari Bøckmann og Alice Kjellevold (2010) Pårørende i Helsetjenesten – en klinisk og juridisk innføring Tor-Johan Ekeland, Kåre Heggen (2007) (red) Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?

24 Litteraturliste forts.
Kåver, Anna (2005) Å leve et liv, ikke vinne en krig. Om akseptering Gyldendal Norsk Forlag AS Nilsson, Åsa (2005) Hvem bestemmer i ditt liv? Gyldendal Norsk Forlag AS Viflat og Hopen, Helsepedagogikk Tveiten, Sidsel (2002) Veiledning mer enn ord. Fagbokforlaget Tveiten, Sidsel (2007) Den vet best hvor skoen trykker…..om veiledning i empowermentprosessen. Fagbokforlaget


Laste ned ppt "Lærings – og mestringssenteret i sykehuset Innlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google