Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva fremmer læring i pasientsamtaler?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva fremmer læring i pasientsamtaler?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva fremmer læring i pasientsamtaler?
Læring som en indre motivert prosess Empati og kommunikasjon Ulike tilnærmingsmåter i samtaler og veiledning Om gode spørsmål som fremmer læring Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

2 Hjælpekunst ”…At man når det i sandhet skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst må passe på, at finde ham der, hvor han er, og begynde der Dette er hemmeligheten i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv en inbildning, når han mener at kunne hjælpe andre. For i sandhet at kunne hjælpe en anden Må jeg forstå mer end han- men dog først og fremmest forstå det der han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjælper min mereforståelse ham slet ikke.” ( Søren Kierkegaard) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

3 ”Læring for mestring” Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom helsevesenet og brukere, og viktigheten av å utløse handlinger som styrker folks egne krefter og motvirker forhold som kan føre til passivitet og uheldig avhengighet. (Vifladt og Hopen, 2004) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

4 Mestring - av hva? Fra å mestre en sykdom (være syk)
Til å mestre en tilstand I sin egen hverdag Tenke friskt, ikke sykt Leve med – ikke mot Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

5 En god relasjon fremmer læring
Et forhold: ”En jevnbyrdig samskaping av nye virkeligheter gjennom fri utveksling av ideer og synspunkter.” (Oddli&Kjøs 1998, i Brudal 2006 s 13) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

6 Empati Definisjon: ”Evne til innlevelse eller medfølelse. Empati er noe intellektuelt, men det utelukker ikke at den kan etterfølgelse av medfølelse og sympati. Poenget med empati er imidlertid at man kan se en situasjon fra en annen persons synsvinkel og ut ifra dennes normer, vurderinger og oppfatninger” (Egedius 1996, i Brudal 2006) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

7 Empati som prosess Empati som medfødt evne
Denne evnen kan øves opp og utvikles Empatisk kommunikasjon er en fri utveksling av tanker og meninger. Jevnbyrdige deltakere kommer sammen fram til nye forståelser av sammenhenger For å få det til kreves emosjonell intelligens og refleksjon (Brudal 2006) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

8 Øyeblikksmøter Moments of meeting” ”Now moments, ” ”Nuværende øyeblikk” (Stern) ”øyeblikksmøter” (Brudal) Er forbundet med positive følelser og er vitaliserende, representerer en drivkraft i seg selv, og det oppstår et ønske om å oppsøke og skape tilsvarende opplevelser. (Brudal 2006) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

9 Øyeblikksmøter og Endring
Når ”nå-øyeblikk” blir møtt med en autentisk, spesifikk, personlig respons, blir det et endringsøyeblikk. Å skape endringsøyeblikk avhenger derfor nettopp av evnen til å møte pasienten godt nok, og er knyttet til empatisk evne. (Brudal 2006) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

10 Gruppesamtale: ”Et gyllent øyeblikk”
Her skal du tenke etter og beskrive en opplevelse du har hatt i kontakt med pasienter/pårørende. En opplevelse av empati og god kontakt, et godt møte mellom deg og den/de du snakket med. Dette er en opplevelse vi kan kalle et ”gyllent øyeblikk.” Hva skjedde? Tanker, følelser, handlinger? (Noter stikkord for deg selv hvis du vil) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

11 Om tilnærmingsmåter og gode spørsmål som fremmer læring
Læring: Ny innsikt som åpner for nye handlingsalternativer Hensikten med spørsmålene er å fremme dialog, selvrefleksjon og egeninnsats, myndiggjøring/styrking Prosess, relasjon og samtale er et mål i seg selv (mer enn utveksling av informasjon). Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

12 Helsepedagogisk veiledning
Dialog: Ballansert og likeverdig Åpne spørsmål – rom for refleksjon Utforskende, engasjert Utgangspunkt i aktuelt ståsted Se etter ressurser, løsninger, mestring Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

13 Endre rollemønstre Se på egen rolle
Bli bevisste mønstrene våre i samhandling med pasienter og pårørende Gå fra svarerrollen til spørrerollen Utløse spørrerrollen hos brukeren (Vifladt 2006) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

14 Hvilken informasjon skal vi formidle?
Fagkunnskap som: Gir tilgang på nye handlingsalternativer Er hverdagsnær og forståelig Brukerne ønsker og trenger Følger faglig utvikling innen feltet Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

15 Empowerment Handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Pasientens egne krefter og opplevelse er sentral i alle helbredelsesprosesser. En vanlig norsk oversettelse er ”å bemyndige”, ”gi makt til,” ”sette en i stand til” Empowerment  Myndiggjøring Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

16 Empowement: ”Styrking”
Om den enkeltes mulighet til å ha aktiv innflytelse over egen situasjon En prosess – en endring mot større innflytelse enn tidligere En styrking av at folk blir i stand til å definere sine egen problemer ut fra egen situasjon (Gulbrandsen, 2007) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

17 Om å få til en god samtale
Det å kunne LYTTE er viktigere enn å stille de riktige spørsmålene. Stille spørsmål som er lyttende, utforskende. Skape en situasjon der du selv er trygg. Åpne spørsmål, Sokratiske spørsmål. Bruke et språk som er tilpasset situasjonen (deg selv – og pasienten) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

18 Empatisk kommunikasjon
Fortell – hva skjedde? Hva følte du da/nå? Hva betyr dette for deg? Vil du høre hva jeg tenker? Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

19 Aktiv deltakelse – finne egne svar
Når vi arbeider med læring og mestring som mål ved kronisk sykdom, blir det helt vesentlig å stimulere til at pasientene deltar aktivt og blir i stand til å finne sine svar på egen hånd. (Vifladt og Hopen 2004) Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS

20 Referanser Brudal, Lisbth F (2006) Positiv psykologi. Empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget. Espenes, Geir A & Smeslund, Geir (2001) Helsepsykologi. Oslo. Gyldendal. Gulbrandsen, Pål (2007) Styrking – det rette norske begrep for empowerment, Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, nr 20, 2007 Holm, Ulla (2005) Empati. Å forstå menneskers følelser. Gyldendal akademisk. Lejsgaard Christensen, Susan og Huus Jensen, Birgit (2003): Pedagogikk og pasientutdanning. Sykepleiens pedagogiske felt. Akribe. Stern, Daniel N. (2007): HER OG NÅ. Øyeblikkets betydning i psykoterapi og hverdagsliv. Oslo.Abstrakt forlag. Thesen, J, og Malterud, K (2001): ”Empowerment og pasientstyrking – et undervisningsopplegg. Tidsskrift for den norske lægeforening, nr 13, 2001. Vifladt, Egon H og Hopen, Liv (2004): Helsepedagogikk. Samhandling om læring og mestring. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Aker Universitetssykehus. Vifladt, Egon (2006) Kurs i helsepedagogikk, Blefjell Sykehus, sammen med Brita Rønning. Wormnes, Bjørn og Manger, Terje (2005) Motivasjon og mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Fagbokforlaget. Kurs i helsepedagogikk og helsepsykologi Brita R. Iversen, psykolog LMS


Laste ned ppt "Hva fremmer læring i pasientsamtaler?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google