Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldri Steen Sykepleier, veileder, helsepedagog, Dr. polit

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldri Steen Sykepleier, veileder, helsepedagog, Dr. polit"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldri Steen Sykepleier, veileder, helsepedagog, Dr. polit
Livsstyrketrening – om livsstyrketrening som metode og erfaringer fra arbeidet med kronisk syke – i grupper og individuelle samtaler Eldri Steen Sykepleier, veileder, helsepedagog, Dr. polit

2 Begrepet ”livsstyrketrening”
Begrepet ble laget av sosialantropolog Hans Einar Hem i 1997 i forbindelse med evaluering av vårt første prosjekt. ”Å være deltaker på kurset handler om å trene på å styrke seg i å mestre hverdagen med alle dens utfordringer” = livsstyrketrening.

3 Tverrfaglig videreutdanning i ressurs- og mestringsfremmende kommunikasjon Rehabilitering av personer med langvarige sammensatte plager Livsstyrketrening Diakonhjemmet høgskole

4 Det helt sentrale på kurs i livsstyrketrening er bevisstgjøring på hva det ” å være” egentlig handler om På kurset får deltakere – gjennom mange ulike oppgaver og øvelser knyttet til ulike livstema – anledning til å bevisstgjøre sin egen kraft til å være, og til – etter hvert – å bruke denne kraften i hverdagens ulike sammenhenger

5 Det helt sentrale i livsstyrketrening er å trene på å stoppe opp og bli oppmerksom på ”det som er” dvs: Trening i tilstedeværelse eller oppmerksomhet (engelsk: ”mindfullness”)

6 Grunnsetninger i livsstyrketrening:
”Det jeg er bevisst kan jeg gjøre noe med, det jeg ikke er bevisst gjør noe med meg” ”Det er først når jeg aksepterer det som er eller det jeg gjør, at jeg kan endre på det som er eller det jeg gjør”

7 Oppmerksomhetstrening styrker værekraften.
Oppmerksomhetstrening – eller trening i mindfullness – gir derfor muligheter til – etter hvert – å skape en bedre balanse mellom gjøren og væren. Oppmerksomhetstrening styrker værekraften.

8 Regelmessig trening i oppmerksomt nærvær bidrar til et perspektivskifte der den det gjelder etter hvert endrer måten hun/han ser på seg selv og verden på. Grunnleggende holdninger endres gjennom økt aksept og tillit til seg selv – kroppslig og emosjonelt – og til omgivelsene. ”Når jeg kan tåle meg selv og verden slik den er, blir den mer forståelig og håndterbar” Michael de Vibe

9 Temaer i kurs i livsstyrketrening
Hvis kroppen kunne snakke Hvem er jeg – selvbilde og selvoppfatning Verdier – hva er viktig for meg? Hva tar og hva gir energi – om å sette grenser Sterke og svake sider Glede Dårlig samvittighet Sinne og sorg Ressurser og muligheter Avslutning – veien videre Etter ca. 6 måneder – oppfølging – hvordan har jeg det nå?

10 Noe mer om begrepet ”livsstyrketrening
Begrepet innehar mange av de samme elementene som begrepet ”empowerment” Begge begreper har med overføring av makt å gjøre og er opptatt av å styrke pasientens indre autoritet. I livsstyrketrening ses den enkelte på som den fremste eksperten i sitt liv med evne og kompetanse til å vite hva som er sitt eget beste - selv om hun/han ikke nødvendigvis er bevisst denne kompetansen enda.

11 Forts. noe mer om begrepet ”livsstyrketrening
Begrepet er ikke knyttet til spesielle diagnoser Det vektlegger at det som bidrar til ”styrking” er individuelle prosesser Begrepet ”trening” er sentralt. Ikke noe ”Quick fix”, og de individuelle bevisstgjøringsprosessene må holdes ved like og trenes på for å vedvare

12 Ledere av kurs i livsstyrketrening
Må ha gjennomført og bestått videreutdanning. Skal bruke kommunikasjons- og veiledningsmetoder som bidrar til at pasienter blir bevisstgjort og ”får tak i” eller ”finner frem til” sin egen stemme mer enn å lytte til hva andre forteller at kan være lurt. Må selv regelmessig trene på å være tilstede i hvedagen

13 Det filosofiske og pedagogiske grunnsynet
Livsstyrketrening bygger på en fenomenologisk forståelse av mennesket. Dagliglivets umiddelbare erfaringsverden blir en primær kunnskapskilde Konfluent pedagogiske prinsipper danner grunnlag for valg av undervisnings- og veiledningsmetoder (inkluderer både tanker, følelser og kroppslige reaksjoner i læringsprosesser)

14 Læringsprinsipper i konfluent pedagogikk
Å lære er å oppdage Å lære gjennom å gjøre egne erfaringer Læring skjer gjennom både tanker, følelser og kropp Å oppdage og bli bevisst og oppmerksom er noe som skjer ”her og nå” Bevisstgjøring og oppmerksomhet gir muligheter til å ta ansvar og velge Læring er prosesser som strekker seg over tid Læreren har ansvar for å skape et ”vi-forhold” i undervisningen

15 Kommunikasjons- undervisnings- og veiledningsmetoder som ivaretar læringsprinsippene:
”Stoppe opp” spørsmål som: hva tenker du/dere om å skulle arbeide med dette tema? Hvordan har du det akkurat nå? Hvordan er det å høre på det Greta forteller? Dele med hverandre to/tre, i plenum Bruk av arbeidsbok Setningsutfylling som prosess Å ha kroniske smerter innebærer for meg….. Undring og refleksjon Ulike oppmerksomhetsøvelser Bruk av fargestifter og papir Fantasireiser

16 Noen flere resultater fra Dr. grads arbeidet:
Et år etter avsluttet intervensjon hadde deltakerne i intervensjonsgruppen mindre smerter og bedre mestring av smertene i hverdagen Det var færre som mottok uføretrygd i intervensjonsgruppen, og forbruket av helsetjenester var gått ned. Bevisstgjøring av sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan de levde livet sitt var viktig, likeså skifte av fokus fra diagnose og problemer til ressurser og muligheter. De var nå mer opptatt av selv å finne frem til hva som var viktig for seg fremfor å lytte til andres råd. Helsepersonellet som selv brukte oppmerksomhetsøvelser regelmessig erfarte at de både mestret egen hverdag bedre og at de hadde mer å bidra med i møter med pasienter med langvarige sammensatte plager.

17 Noen refleksjoner rundt tilpasset bruk av livsstyrketreningsmodellen
Modellen er brukt i tilpasset form i mange ulike sammenhenger – også i individuelle konsultasjoner Ingen kommunikasjons- og veiledningsmetoder er gode elelr dårlige i seg selv. Alt som kan brukes kan også misbrukes! Fire begreper må alltid vurderes i sammenheng: Rammer – Relasjon – Hensikt - Metoder

18 Noen adresser og referanser
CD: Eldri Steen/Heidi Zangi: ”Livstyrketrening” oppmerksomhet, avspenning og mestring av hverdagen. Kan bestilles fra NRRK, Diakonhjemmet sykehus, , Eldri Steen/Liv haugli: Når livet setter seg i kroppen- bevisstgjøring – muligheter – valg. Noras Ark. 2. utgave 2007. CD:Michael de Vibe: ”Oppmerksomhetstrening og stressmestring Michael de Vibe/ Ragnar Karem: Nå – tilstedeværelse i hverdagen CD og bok kan bestilles på e-post: Jon Kabat-Zinn: Akkurat nå – mindfullness. Arneberg forlag 2008.


Laste ned ppt "Eldri Steen Sykepleier, veileder, helsepedagog, Dr. polit"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google