Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjell kommune 2010 Psykologer i PPT eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med kommunepsykologen i to ulike sentrale tjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjell kommune 2010 Psykologer i PPT eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med kommunepsykologen i to ulike sentrale tjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjell kommune 2010 Psykologer i PPT eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med kommunepsykologen i to ulike sentrale tjenester for barn og unges oppvekst og psykiske helse. Jogeir Sognnæs og Eva Glenjen Fjell kommune - Hordaland SKULEPSYKOLOGAR: Gerda Nilsson (øvst), Kristin Halvorsen og Jannicke Midtbø er alle glade for å jobba ved Fjell PPT. TNPF sept 2010

2 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Fjell kommune - regionen vest for Bergen -

3 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Fjell kommune... fra ”fiskestril”...... til urban ”teknostril”...

4 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 PPT: Anna Melkeråen Gerda Nilsson Jogeir Sognnæs Kristin Halvorsen Tone Sedberg Kommunepsykologer: Anja Linde Høye Eva Glenjen Gertrud Ekerhovd Marit Bjørkhaug Trude Senneseth Fjell kommune … midt i rådhuset... finner vi psykologene

5 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Kontoroversikt rådhuset 3.etg. PPTKommunepsykologerBarnevern Rådmann med stabTillitsvalgte SosialsjefHelsesjef Barnehagesjef Skulesjef

6 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 3  9 2006: 3 psykologstillinger 2011: 9 psykologstillinger PPT: 1 leder + 2 i skoleteamet PPT: 1 leder + 3 i skoleteamet + 1 i førskoleteamet Kommunepsykologer: 3 på barn + 1 på voksne 200% økning på 5 år  (under 2.500 innbyggere pr psykolog) (under 800 barn pr psykolog)

7 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Vi har en visjon: PPT skal vere ei tilgjengeleg teneste med høg fagleg kvalitet, og med fokus på å gjere andre gode.

8 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Hva gjør psykologene i PPT ? •Jobber tverrfaglige med pedagoger •Jobber med bestillinger fra skoler/barnehager •Terskel ift. inntak – krav til skoler og barnehager – omfattende henvisningsskjema •Jobber for å holde ventetid nede •Mål om raskt inn – raskt ut  Sakkyndig  Videre henvisning  Avtalte tiltak •Frigjøre tid til utviklingsarbeid og oppfølging •Prioritere kontakt med skolene og prosjektarbeid

9 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Psykologene ift pedagogene?  Mer relasjonsfokus  Mer prosessorientert  Kunnskap om normalutvikling  Kunnskap om patologi  God på å bearbeide kompleks info og ta metaperspektiv  Nyansert forståelse av symptomer og utviklingsprosesser

10 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Hvordan være psykolog i PPT •Bruke mandatet som sakkyndig •Bruke arenaene kreativt – innenfor rammene? •Jobbe med andre faggrupper – som psykolog •Brobygger mellom opplæring og helse •Brobygger mellom individ og system/forebygging

11 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Kronargumentet  •Det viktigste for læring er relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene. •Og hvem kan relasjoner bedre enn oss? 

12 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Kommunepsykologtjenesten i Fjell •Opprettet sept 2006 - 3 stillinger barn og unge - 1 stilling voksen (nytt) •Flat organisering u/helsesjefen •Nesten spesialistkompetanse  Samfunnspsykologi  Klinisk barn og unge •Samlokalisert m andre tjenester

13 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 •Tilbud til gravide, barn, ungdom og familier •Individuell oppfølging •Gruppetilbud i Fjell: DUÅ, Friends, BAPS, samspilsgruppe unge mødre, depresjonsmestring for mødre, selvdrevet gruppe for foreldre til barn med asperger •Veiledning og konsultasjon (fast – etter behov) •Kursing og undervising •Delta i ulike samarbeidsfora •Lede/delta i ulike samarbeidsprosjekter  Årlig samhandlingskonferanse (Oktoberkonferansen)  Modellkommune (barn av psykisk syke)  Trygg start (små barn i risiko – samspill)  Zippys venner (psykisk helsefremming i skolen)  DUÅ (barnehagepersonell, foreldre)  Klasseledelse

14 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Samfunnspsykologrollen •Samhandlingsfokus og prosjektledelse - Koordinator for tverretalig psykisk helseteam - Ulike samarbeidsfora - Kommunikasjon m kommuneledelsen •Valg av mål og metodikk - orientere seg om sentrale føringer og anbefalinger •Søke midler til stillinger og prosjekter •Budsjetter og rapportering •Informasjonsarbeid •Motivasjonsarbeid •Folkehelseperspektivet •Høyfrekvente lidelser •Barn i risiko •Høyeffektive tiltak •Igangsetting

15 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Gangstø Barnevern Gullfjellbasen PPT HelsesøstreErgo- /fysio Psykiatri-tenesta Støttetiltak Kommunepsykologar Fastlegane Sosialkontor / NAV Psykisk helse team Rådmannens tjenesteteam Skule- sjef Helse- sjef Barne- hage- sjef Sosial- sjef Om- sorgs- sjef Rettleiarteam Skulane Barnehagane ”Kart” over ”Psykisk helse for barn og unge”

16 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Den kliniske psykologrollen •Oppbygging av ”poliklinisk tjeneste” •Lavterskeltilbud •Generell kortidsoppfølging •Langtidsoppfølging i barnevernssaker •Gruppeledere •Konsultasjonsrolle •Kursing •Relasjonsbygging •Tilgjengelighet •Tett samarbeid m BUP •Gjennomføring og vedlikehold

17 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Terapeut eller samfunnsbygger? •Informasjonsarbeider •Inspirator •Prosjektutvikler •Prosjektleder •Terapeut •Veileder •Koordinator •Planarbeider •Støttespiller •Kaospilot •Miljøterapeut •Sjåfør •Sjonglør •Tryllekunstner •Potet

18 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Oppbyggingsperiode •Korttidsfokus •Tiltaksfokus •Høyt tempo og mange baller i luften •Fleksibilitet og ja-periode •Samhandling, samarbeid og relasjoner til andre fagpersoner  Samarbeidsstrukturer  Samarbeidsavtaler  Sosialt samvær  Faglig samvær  Informasjon (kjennskap til hverandre)  Nettverk •Kaoskontroll og toleranse •Håndtere endringsmotstand •Hente inn kompetanse

19 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Vedlikeholdsperiode •Ivaretakelse av fagpersoner •Sette ned tempo, noe mer avgrensing •Planarbeid og rutiner •Langtidsfokus – implementering •Fokus på kvalitet •Videre prioritert fokus:  Brukermedvirkning KOR

20 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Noen erfaringer •Å jobbe som kommunepsykolog er gøy og til tider litt slitsomt •Utbredt samarbeid er utfordrende, men mulig og gir bedre resultater  Viktig med koordinatorrolle i dette arbeidet  Kommuneledelse, psykisk helsevern, andre kommuner, Universitetet, interesse- og brukerorganisasjoner, andre kommmunale instanser, andre psykologer, andre faggrupper  Sosialt, faglig, profesjonelt, personlig •Psykologkompetansen er svært anvendelig og ønsket av mange •Fleksibilitet og kreativitet gir fantastiske resultater på mange nivåer – nyttig å tenke ut av den kliniske boksen

21 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 •Viktig synergieffekt mellom den kliniske psykologrollen og samfunnspsykologrollen  At vi gir individuell oppfølging og veiledning gir oss ”good will” som kan utnyttes i systemarbeidet for å få andre med i samarbeidsprosjekter •Nyttig å ”selge seg” - resultater gir nye muligheter •Finnes veldig mange muligheter til å få i gang ting selv med lite midler  Aktivering av lokale ressurser (eks foreldregrupper)  Mange steder å søke midler  Gode eksisterende tilbud (r-bup, Voksne for barn, brukerorganisasjonene etc)

22 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Medvirkende faktorer •Del av nasjonal utviklingsprosess •Mer el mindre klart kommunisert målsetting og oppfølging fra kommuneledelsen •Nøkkelpersoner med stort engasjement •Fokus på innhenting av kompetanse og kunnskap - spisskompetanse  Samfunnspsykologi og folkehelse •Samfunnspsykolog koordinerer utviklingsarbeidet gjennom tversgående samarbeidsfora  Tenkning og arbeid på tvers av etater  Noen har ansvar for å lede, motivere og evaluere •Nøkkelpersoner med kryssroller mellom ulike etater og nivåer, samt ift NPF •Innhenting av midler til prosjekter •Effektiv bruk av av eksisterende tilbud •Nyoppretting av stillinger... tror vi trallala

23 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Hva tror vi har vært viktig? •Mandat fra ledelse •Fokus på samarbeid •Mange utypiske psykologoppgaver •Personlig egnethet og fleksibilitet •Motivasjon (tydelige mål, heiagjeng, fellesskap, lønn, synliggjøring) •Relasjonskompetanse

24 Nasjonal nettverkskonferanse 18. og 19. november 2010 Fjell kommune 2010 Vi tror psykologer i flere etater gir synergieffekt •Ikke et argument mot psykolog i en etat at det finnes i en annen •Like barn leker best og større fagmiljø er mer attraktive •Gir også mulighet for fordypning, spesialisering og avgrensing


Laste ned ppt "Fjell kommune 2010 Psykologer i PPT eller psykologer i helsetjenesten – eller begge deler? Erfaringer med kommunepsykologen i to ulike sentrale tjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google