Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vaktvirksomhetsloven T. Reistad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Lov om vaktvirksomhet Konsekvenser for idretten generelt og fotballen spesielt dersom forskriftene utformes i tråd med Ot.prp.nr 49 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

2 Vaktvirksomhetsloven
Vedtatt 19. juni 2009 (endringslov) Ot.prp.nr utgjør forarbeidet Har vært på høring Kun Frivillighet i Norge er en høringsinstans med noen form for kobling mot idretten Ingen i idretten har inngitt realitetsmerknader til høringen Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

3 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Ot.prp.’ens innhold Formålsparagraf; Ivareta rettssikkerheten til publikum Sikre god kvalitet på tjenestene Legge til rette for effektiv kontroll Hindre vaktvirksomhet som på grunn av sin militære eller annen sikkerhetsmessige karakter er uforenlig med vaktvirksomhetsloven og for øvrig er ulovlig eller i strid med internasjonal rett Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

4 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Ot.prp.’ens innhold Utvidelse av lovens virkeområde Departementet foreslår videre å utvide lovens virkeområde slik at egenvakthold blir omfattet av loven. Hensikten er blant annet å forebygge omgåelse av loven ved at vakttjenester organiseres som egenvakthold. Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

5 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Ot.prp.’ens innhold Justisdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe 18.okt. 2007 Knut Fosli, Justisdepartementet Erna Gjesvold, Politidirektoratet Marianne Holtet, Justisdirektoratet Astrid Birgitte Borge, Asker og Bærum politidistrikt Tom Eklund, Agder politidistrikt Trond Karlsen, Norsk Arbeidsmandsforbund Rolf Gunnar Reisænen(G4S), Servicebedriftenes Landsforening Jan Eddie Tinlund, Sikker Vakt Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

6 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Ot.prp.’ens innhold Arbeidsgruppens rapport ble avgitt i juni 2008 Enstemmig avgitt rapport med unntak av forslag til opplæring av vektere og flyplassvakthold Rapporten sendt til høring 4.juli 2008 med høringsfrist 3.oktober 2008 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

7 Høringens hovedinntrykk
Hovedinntrykket er at høringsinstansene i det alt vesentlige er positive til arbeidsgruppens forslag Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

8 Idrettens problem ifht loven
Egenvakthold omfattes av ny lov Ikke nevnt veldig mye om egenvakthold i loven, men ot.prp’en vil legges til grunn når vedtektene til loven skal vedtas. Vi må derfor ta utgangspunkt i lovens §2 – Virkeområde, der ”Vakttjenester” er definert som følger Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

9 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Med egenvakthold menes vakttjenester av egen privat eiendom og egne statlige og kommunale eiendommer, med tilliggende bygninger og ansatte., så lenge vaktholdet utføres av virksomhetens egne ansatte. Med vakttjenester forstås tjenester der det ved bruk av personer, TV-overvåking eller på annen måte: Utføres tilsyn med privat område eller offentlig område Utføres kontrolltjenester Utføres verditransporter Utføres ledsagertjenester Mottas og behandles alarmsignaler fra overfalls-eller innbruddsalarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale, f) Opplæring i vakttjenester Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

10 Nødvendig endring i loven???
Arbeidsgruppen uttaler: I dag stilles det ingen krav til vandel og utdannelse for personer som utfører egenvakthold, og dette svekker rettsikkerheten både til disse personene selv og til publikum og andre som kommer i kontakt med dem Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

11 Arbeidsgruppens uttalelser
”Det skal fortsatt være adgang for privatpersoner til å ta vare på egen eiendom. Det er ikke meningen å inkludere alminnelig nabohjelp, ei heller at en vaktmester sjekker at bygningen er tom og at alt er i orden før han låser og går for dagen” Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

12 Arbeidsgruppens uttalelser
”Mindre arrangementer hvor det ikke er forventet ordensproblemer eller andre forhold vil også falle utenfor som mindre lokale sportsarrangementer som kretsmesterskap på ski o.l. Men større arrangementer hvor det er forventet en betydelig kontakt med publikum og hvor man for eksempel severer alkohol vil klart falle innenfor Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

13 Høringsinstansenes syn
Datatilsynet og advokatforeningen mener det bør vurderes om det er nødvendig å stille like strenge krav til alt egenvakthold Handels og Servicenæringens Hovedorg. er sterkt uenige i å la virksomheter som driver egenvakthold komme inn under loven Norsk Rockforbund er skeptiske til å la egenvakthold reguleres av loven på grunn av at dette vil kunne få negative konsekvenser for festivalbransjen mv. i tilknytning til arrangementsvakthold Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

14 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Departementets syn ”Mange kan ha mer eller mindre treffende begrunnelser for at nettopp egen virksomhet ikke skal omfattes, og departementet har forståelse for enkelte av motargumentene som har kommet i høringsrunden. Departementet mener likevel at hensynet til likebehandling og ensartethet må være avgjørende, og fraråder derfor at man i stor grad åpner for unntak - …” Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

15 Konsekvenser for toppfotballen
Inntil 70 vektere ekstra på kampdag Evig ”krig” om hva reelt behov for vektere er på kampdag, hvem bestemmer? Ingen mulighet for å bruke kameraovervåking i hverdagen Siste rest av dugnad/frivillighet forsvinner fra fotballen på elitenivå Hvordan dekkes kostnaden? Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

16 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

17 Konsekvenser for idretten
Norway Cup? Holmenkollstafetten? Birkebeineren? Nytt vinter-OL? Fotball EM? ”Smålagenes” cupmøte med regionens storlag på egen hjemmebane? Osv,osv… Vaktvirksomhetsloven T. Reistad

18 Vaktvirksomhetsloven T. Reistad
Hva nå? NFF/NTF/NIF må snarest ha møte med politikerne på høyeste nivå. Glem byråkratene! Dersom vi ikke får klare signaler om tilpasninger i vedtektene må vi snarest nedskalere dagens vakthold Budsjettmessige tilpasninger må på plass allerede i høst Vaktvirksomhetsloven T. Reistad


Laste ned ppt "Vaktvirksomhetsloven T. Reistad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google