Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettslige krav for offentlige eiendomsselgere - et utvalg Advokatene i Forsvarsbygg v/advokat Vidar Aldén Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettslige krav for offentlige eiendomsselgere - et utvalg Advokatene i Forsvarsbygg v/advokat Vidar Aldén Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettslige krav for offentlige eiendomsselgere - et utvalg Advokatene i Forsvarsbygg v/advokat Vidar Aldén Olsen

2 Innledning  Hvilke regler gjelder for salg av offentlig eiendom?  Disposisjon  Fullmaktsforholdene  Lovverket  ESAs retningslinjer  Avhendingsinstruksen  Transparent og forsvarlig forvaltning

3 Utgangspunktet Hvem har fullmakt til å selge offentlig eiendom?  Utgangspunktet for staten: Grunnlovens § 19 – Stortinget  Delegeres departementene i statsbudsjettet (St.prp. Nr.1), ved lov (for eksempel OVF) eller andre stortingsvedtak  Subdelegeres videre nedover i systemet  For kommunal eiendom: kommunestyre og fylkesting  Sjekk fullmaktsrekken!

4 Ulovlig offentlig støtte  Regelverket har som formål å hindre ulovlig offentlig støtte  Samtidig ivaretar man det offentliges forretningsdrift  Underliggende lovverk:  EØS – lovens kapittel 2 især art 61  Lov om offentlig støtte  Gjelder all form for offentlig støtte – stat, fylkeskommune, kommune, statsforetak etc  Kun støtte til næringsvirksomhet som er omfattet av lovverket over  Salg av bolig/boligtomt til forbruker kan dermed unntas ESAs retningslinjer

5 ESAs retningslinjer  Presumpsjon for at det ikke foreligger offentlig støtte når retningslinjene er fulgt  To alternative fremgangsmåter:  Åpent salg med budrunde  Skal være tilstrekkelig utlyst – minimum 2 måneder  Ingen spesielle vilkår skal være knyttet til budrunden – alle skal kunne oppfylle vilkårene  Direkte salg til takst  Uavhengig takstmann  Ingen vilkår knyttet til kjøper eller kjøpers næringsvirksomhet  Følges ikke fremgangsmåten bør ESA notifiseres – anbefales av FAD  Disse reglene gjelder også for fylkeskommune og kommune

6 Avhendingsinstruksen (AI)  Kongelig resolusjon – gjelder for statlig eiendom  Ikke harmonisert med ESAs retningslinjer – til dels utdatert  Før avhending finner sted skal departementene, den aktuelle fylkesmann og Statsbygg forespørres om det er statlig behov for eiendommen. (AI 2.1)  Forvaltningsoverføring skal som hovedregel skje til takst  For bygninger eldre enn 50 år skal Riksantikvaren vurdere bevaringsverdi  Alle bebygde eiendommer skal takseres før salget (AI 3.2)  Taksten skal avholdes nær opptil tidspunktet for avhending  Kutyme i bransjen og Skifte Eiendoms rutiner – 6 måneder  Riksrevisjonens uttalelse – ikke over 9 måneder

7 Avhendingsinstruksen (AI) forts.  Ved bruk av megler skal kutyme i bransjen følges men AIs hovedhensyn må ivaretas (AI 3.3)  Salg i egen regi (AI 3.4)  Hovedregelen: Salg ved åpen budrunde  Finnes regler om lukket budrunde, men de fremstår som arkaiske pr i dag  Direkte salg (AI 3.4 siste avsnitt)  Der det er snakk om ubetydelige verdier – SEs: rutiner mindre enn 50 000  Et mindre antall kjøpere er aktuelle. Vanskelig å dokumentere og begrunne  Alle salg må protokolleres (AI 3.7)  Informasjon til kjøper – lite regulert i AI, men Eiendomsmeglerlovens § 6 – 7 gir en pekepinn for hvilke krav som stilles til en profesjonell aktør

8 Kort om annet relevant regelverk  Lov om løysingsrettar gir regler for hvordan man skal behandle salg der det foreligger forkjøpsrett  Tomtefesteloven regulerer innløsning av festetomter  Instruks om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta

9 Transparent og forsvarlig forvaltning  Alle dokumentene vil som hovedregel være åpne for innsyn, jf offentleglova § 3 (se også forskrift om eiendomsmegling § 6 – 4)  Det er dermed viktig at alle beslutninger i avhendingsprosessen dokumenteres og begrunnes  For Skifte Eiendom kvalitetssikres alle salg av Advokatene i Forsvarsbygg  Dokumentasjonskravene og rutinene er utformet slik at man uten kjennskap til saken enkelt kan konstatere følgende:  Regelverkets hovedregler er fulgt  Ved avvik av regelverkets hovedregler:  Hjemmel  Begrunnelse  Beslutningstager


Laste ned ppt "Rettslige krav for offentlige eiendomsselgere - et utvalg Advokatene i Forsvarsbygg v/advokat Vidar Aldén Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google