Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSYKOSER HOS ELDRE assistentlege Elisabeth Bratland Johansen, geriatrisk avdeling, Namdal sykehus. 13.Juni-2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSYKOSER HOS ELDRE assistentlege Elisabeth Bratland Johansen, geriatrisk avdeling, Namdal sykehus. 13.Juni-2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 PSYKOSER HOS ELDRE assistentlege Elisabeth Bratland Johansen, geriatrisk avdeling, Namdal sykehus. 13.Juni-2000

2 Psykoser hos eldre n PSYKOSE –Hva er en psykose? n ELDRE –Hvem er de ” eldre” ?

3 Psykoser hos eldre- forekomst 0,5-1,0 % n Funksjonelle; n Psykoser med sen debut. n Psykoser hos pasienter med kjent alvorlig psykisk lidelse fra tidligere. n Organiske; n Psykoser hos pasienter med aldersdemens.

4 Psykose - symptomatologi n Vrangforestillinger n hallusinasjoner ( syn,hørsel,lukt ) n sansebedrag n uttalte avvik fra vanlig adferd.

5 Psykose-symptomatologi.(forts.) n rådvillhet ( ambivalens ) n forvirring n desorientering i forhold til tid,sted og person,men bevart bevissthet.(symptomene er ikke tilstrekkelig for å rettferdiggjøre diagnosen organisk delirium).

6 Diagnostisering av psykoser n Pasientens symptomatologi må identifiseres og beskrives. –Dette krever personlig undersøkelse … –grundig anamnese,helst også av komparent(er). n SOMATISK UNDERSØKELSE !!! n Medikament anamnese !!!

7 Klinisk somatisk undersøkelse n Viktig for å utelukke somatisk årsak til at pasienten har fått psykotiske symptomer…

8 Mann -74 år…... n Innlagt kir.avd. n operert fractura colli femoris. n Psykotiske symptomer under opphold kirurgisk avd. ;aggresjon(fysisk og verbalt.),hallusinasjoner,paranoide vrangforestillinger.Gradvis innsettende sympt.,noe fluktuerende.Ingen effekt av nevroleptica.

9 Mann-74 år -forts. n Vært psykotisk i kort periode for 22 år siden ( ukjent diagnose/omstendigheter omkring denne episoden ) n Uholdbar situasjon på post,pas. overflyttes psyk avd,og vakthavende psykiater kontaktes i det pas. er under transporten… n Somatisk skal pas. være kir.ferdigbeh...

10 Mann 74 år-forts -2 n Som.us ved psyk.avd ved innkomst: –svær sekresjonn av puss fra operasjonssåret.Høyfebrilia –Lab.verdier viste bl.a; CRP=350 Kreatinin=640. n Diagnose;sepsis på bakgrunn av sårinfeksjon,akutt nyresvikt.Psykotiske sympt.som ledd i organisk delirium.

11 Konklusjon; n Klinisk somatisk undersøkelse !!! n Grundig anamnese - –Akutt oppstått psykose hos eldre har et organisk grunnlag inntil det motsatte er bevist….(selv om pas. var psykotisk for 22 år siden…)

12 Psykotiske lidelser ; ICD-10 n F.23 AKUTT/FORBIGÅENDE PSYKOSE akutt innsettende psykotiske symptomer som vrangforestillinger,hallusinasjoner og sansebedrag og med uttalt avvik fra vanlig adferd.Ofte rådvillhet og forvirring,men ikke desorientering omkring tid,sted og egen person så alvorlig og vedvarende som ved delir. Kan være assosiert med belastende hendelser 1-2 uker før symptomdebut.

13 F23 forts. n akutt polymorf psykose (non- schizofreniform)F23.0 –åpenbare sansebedrag og hallusinasjoner,vrangforestillinger som varierer fra time til time. Intens lykke følelseeller ekstase,angst og irritasjon.Svigninger og mangfoldet i symptom er typisk(=polymorf).Rask debut,svinner totalt over få dager.

14 F.23-forts. n F.23.1 Akutt polymorf schizofreniform psykose… –sympt.som ved F23.0,men med typiske schizofrenisympom tilstede mesteparten av tiden. n F23.2 Akutt schizofrenilign. psykose med varighet <1 mnd. –Mangler symptommangfold som ved F23.1

15 F23.3 Akutt paranoid Psykose n Akutte psykotiske symptomer med relativt stabile vrangforestillinger,men som ikke gir grunnlag for schizofrenidiagnose. –Hvis vedvarende vrangforestillinger,skal diagn.endres til paranoid psykose F22.0

16 F.20 Schizofreni n Typisk er fundamentale og karakteristiske endringer av tenkning og persepsjon,med inadekvat eller avflatet affekt.Klar bevissthet og intellekt,selv om man får kognitive forstyrrelser på sikt. n Typisk er ; tankeekko, tankepåvirkning, tanketyveri, tankekringkastning. n Vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll,influens,selvhenføring. n Hallusinatorisk stemmer(3.pers) n Assosiasjonsforstyrrelser n negativ symptomatologi (tilbaketrekking,autisme.kognitiv svikt). n Flere typer; –Hebefren;affektive forandringer,flytende fragmenterte vrangforestillinger,usammenhe ngende tale,sosial tilbaketrekking). –Kataton;motoriske forst. –Paranoid;rel,stabile vrangforest.(paranoide)Hallusin asjoner(hørsel/syn).

17 F22 Paranoid Psykose n F22.0 Vrangforestillings- lidelse (inkl.parafreni) n ofte enkeltstående vrangforestillinger eller sett med beslektede vrangforestillinger. n Typisk vrangforest; – forfølgelse, –grandiositet –erotomani –sjalusi –kverulans –forgifning –smitte/sykdom(ikke bisarre)

18 Paranoid psykose-vedvarende vrangforestillingslidelse.(forts.) n Eksklusjonskriterier; Klar og vedvarende hørselshallusinose(s temmer),sympt.på schizofreni(vrang- forest. om kontroll ) eller markert følelsesavflating eller hjernesykdom. n Periodisk eller forbigående hørselhallusinose (spes. hos eldre) utelukker ikke diagnosen.

19 PARAFRENI n Beskrevet av Kraepelin i 1929. n Begrepet er ikke dekket i ICD-10,men det nærmeste en kommer er paranoid psykose. n Hallusinasjoner er typiske; –hørsel ( stemmer i 3.person ) –lukt (gift / gasser ) taktile (vibrasjoner,føle seg voldtatt) –Sjelden synshallusinasjoner. n Kognitiv svikt av lett grad (konsentrasjon og oppmerksomhet) n Kvinner>menn n ofte sansedefekter (syn/hørsel) n Sosial isolasjon n ofte tidl.såkalte”einstøinger” (sky mistenksomme)

20 PARAFRENI n BEHANDLING: –medikamentell: nevroleptika i lave doser –sosial aktivisering –korreksjon av sansedefekter

21 Affektive lidelser n F30.2 mani med psykotiske sympt. –Vrangforestillinger (grandiose) –stemmer som snakker dir. til pas –Hevet stemningsleie –overdreven motorisk aktivitet –Tankeflukt n F32.3 alv.depr.med psykotiske sympt. –Hallusinasjoner –vrangforestillinger –psykomotorisk retardasjon/somatisk symptomatologi.. –tap av selvaktelse –forest.om verdiløshet skyld/suicidalitet

22 Psykoser ved demens tilstander n Symptomer ved demenssykdommer kan stort sett inndeles i 3 grupper; n I.Kognitive symptom n II.Funksjonelle symptom n III.BPSD (behavourial and psychological symptoms in dementia)

23 Symptom ved demenssykdommer;

24 BPSD n Et stort utvalg symptomer som kan skyldes hjerneskaden,men hvor også personlighetsfaktorer og påvirkning fra omgivelsene kan være av etiologisk og patogenetisk betydning. n ICD-10 / DSM-IV er vanskelig å anvende i forhold til disse sympt.

25 BPSD-forts. n Psykotiske sympt.; –vrangforestillinger om konspirasjon f.eks om å rydde pas. av veien,om utroskap,forgiftet mat, Disse er stabile,vanskelig avledbare… –Hallusinose;lukt,syn hørsel.(obs.oftest er de ledd i konfusjon!!)

26 Prevalens av psykotiske symptom ved demens.-I n Ved alzheimers sykdom; –mellom 15-56% n Ved vaskulær demens –mellom 27-60% n Ulikheter i forekomst skyldes forskjellige diagnosekriterier (om de ikke psykotiske gruppene konfabulasjon,misidentifikasjonssyndrom og illusoriske vrangforest. er tatt med.) n Ved psykotiske symptom er sjansen betydelig økt for raskere og alvorliger kognitiv svikt samt institusjonalisering og økt pårørende-stress.

27 Psykotiske symptom ved demens -II n Lewy-body demens –fluktuerende synshallusinose (grunnet lav cholinerg aktivitet) –Kan ha god effekt ved behandling med for.eks.Aricept. –Svært følsom for anticholinerge bivirkninger. –fluktuerende og progredierende kognitiv svikt –fluktuerende vrangforestillinger –ekstrapyramidale symptomer

28 Psykotiske symptomer ved demens hos eldre-III n Frontallappsdemens –det frontale syndrom kan ligne symptomer ved schizofreni ( og alvorlig depresjon.)

29 Delirium n Organisk hjernesyndrom med uspesifikk årsak,som kjennetegnes ved samtidig forstyrrelse av bevissthet, oppmerksomhet, persepsjon,tenkeevne, hukommelse,psykomotorisk adferd, følelsesliv,søvn/våkenhetsrytme.Varig- heten er skiftende.Ofte fluktuerende. n Somatisk bakgrunn….

30 Behandling av psykoser hos eldre n Behandlingen må baseres på korrekt diagnose!!! n Nevroleptika skal brukes mot psykotiske symptomer… n Sep.forsøk minst x1 pr.år... n Bruk atypiske nevroleptika uten anticholinerg effekt i første omgang. n Start med lave doser!!!Øk gradvis og langsomt. n Vurder behandlingseffekt!


Laste ned ppt "PSYKOSER HOS ELDRE assistentlege Elisabeth Bratland Johansen, geriatrisk avdeling, Namdal sykehus. 13.Juni-2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google