Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demens hos personer med utviklingshemming Laila Helland 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demens hos personer med utviklingshemming Laila Helland 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demens hos personer med utviklingshemming Laila Helland 2012

2 Definisjon etter diagnosesystemet ACD - 10 • ”psykisk utviklingshemming er en tilstand med stagnert eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som særlig kjennetegnes av svekkede ferdigheter som viser deg i løpet av utviklingsperioden. Dette er ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivå som kognitive, språklige, motoriske og sosiale ferdigheter”

3 Ulike grader av utviklingshemming (ICD – 10) • Mild IQ 50-69 • Moderat IQ 35-49 • AlvorligIQ 20-34 • DypIQ under 20

4 Levealder • Levealder for personer med psykisk utviklingshemming er økende • For Down syndrom fra gjennomsnittlig 9 år i 1920 til 55,8 i 1999 • Gjennomsnittlig for gruppen som helhet er lavere enn for andre deler av befolkningen • Vil sannsynligvis øke og nærme seg tallene for befolkningen forøvrig. • Dette vil medføre utfordringer for helse- og sosialtjenesten • Flere sykdommer og syndromer vil forekomme samtidig • Demenssykdommene vil øke

5 Når begynne å ha fokus på aldringsprosessen? • Graden av utviklingshemning en indikator for forventet levealder • Personer med moderat grad av utviklingshemming 50-60 års alder • Personer med Downs syndrom fra 35-40 års alder • Personer med Cerebral Parese – 20-25 års alder • Ulike levealderprognoser ved ulike syndromer. Sjekk ut typiske trekk ved syndromet. • Progredierende lidelser • Utsatt for traumer og ulykker

6 Demens hos personer med utviklingshemming • Personer med Down syndrom spesielt utsatt for å få Alzheimers sykdom • Regner at nesten alle får sykelige endringer i hjernen fra 35- års alder • Ikke alle utvikler demens. Diskusjon hvorfor • Et stoff på kromosom 21 regulerer produksjonen av en viktig bestanddel i plakk • Atferdsendringer - Demenssymptomene kan være atypiske • Hukommelsen rammes tidlig i forløpet (gjenkjenningsevnen bedre bevart)

7 Forts……. • Demens forekommer oftere hos personer med Down syndrom enn andre utviklingshemmede • Demens ved Down syndrom debuterer tidligere • Undersøkelser viser høyere/lavere (!) forekomst av demens hos andre utviklingshemmede enn i befolkningen ellers

8 Forts……… • Redusert hukommelse – starter gjerne 12-18 måneder før en ser atferdsendringer • Praktiske problemer og apraksi (handlingssvikt) • Redusert språkfunksjon • Desorientering for tid og sted • Passivitet • Følelsesmessige endringer • Atferdsendringer

9 Diagnostisering • Registrering av endringer • Baseline som utgangspunkt • Re-kartlegging etter 6-12 mnd • Endringer større enn ved normal aldring • Utelukke andre årsaker (sykdommer) til funksjonsendringen

10 Sykdomsforløpet • Deles inn i ulike faser (mild, moderat og alvorlig) – overgang mellom fasene kan være glidende • Demens av Alzheimers type er progredierende og ender med total hjelpeløshet. Progresjonen ikke jevn. • Gjennomsnittlig levealder etter sykdomsstart 5-6 år. • Miljøet og riktig medisinsering er sentrale faktorer for hvor raskt sykdommen progredierer

11 Omsorg for mennesker med utviklingshemming og demens – hvor? • Integrert eldreomsorg - sykehjem? • Egen bolig? • Egne skjermede enheter?

12 Litteratur: • K-O Solberg: Demens hos personer med utviklingshemming. Demensomsorgens ABC, Forlaget Aldring og helse (2010) • K. Engedal, PK Haugen: Lærebok ” Demens – Fakta og utfordringer”. Forlaget Aldring og helse (2009) • F. K. Larsen, E Wigaard (red): Lærebok ”Utviklingshemning og aldring”. Forlaget aldring og helse (2009)


Laste ned ppt "Demens hos personer med utviklingshemming Laila Helland 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google