Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?1 v. Bernhard Lorentzen avd.sjef/avd.overlege Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?1 v. Bernhard Lorentzen avd.sjef/avd.overlege Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?1 v. Bernhard Lorentzen avd.sjef/avd.overlege Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus

2 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?2 Alderspsykiatri Def. 1 Utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre Def. 2 Utredning og behandling av psykiske lidelser som debuterer etter 65 år

3 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?3 Alderspsykiatri Funksjonelle psykiske lidelser –Psykoser:Schizofreni Paranoid psykose –Affektive lidelser:Depresjon Bipolar affektiv lidelse Angst –Personlighetsforstyrrelser

4 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?4 Alderspsykiatri Organiske psykiske lidelser –Demens:Alzheimer Vaskulær Blanding Lewy body Frontotemporal Parkinson Alkoholisk Andre –Delirium = akutt forvirring –Rusmiddelrelaterte lidelser –Legemiddelbivirkninger

5 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?5 KASUISTIKK Enke, 80 år. Bor alene i leil. i 4.etg. uten heis. En datter, men lite kontakt. Lite nettverk. Har hj.spl.dgl. til hjelp med medisinering og personlig hygiene. Somatisk sykehistorie: Hjerteinfarkt for 3 år siden, moderat hjertesvikt siden. Dårlig ernæringsstatus siste måneder, gått ned i vekt.

6 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?6 KASUISTIKK forts. Psykiatrisk sykehistorie: Alltid engstelig. Har hatt to depressive episoder, en etter fødsel og en da hun ble enke for 5 år siden. Brukt antidepressiva i forb. med depressive perioder. Sobril og /eller Vival for angst i variable doser, men stort sett daglig siste 2 årene. Noe redusert hukommelse siste året.

7 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?7 KASUISTIKK forts. Aktuelt: Tiltakende deprimert siste halvår. Beh. med Cipramil med usikker effekt. Lite matinntak over lengre tid. Har mistet interessen for det meste, ligget mye om dagen de siste ukene. Engstelig konstant, daglig bruk av Sobril eller Vival. Har blitt tiltagende skeptisk til medisiner forøvrig, og tatt hjerte- medisin noe sporadisk. Tiltagende hjertesviktsympomer. Virket tidvis desorientert, og i flg. hjemmesykpleien hatt samtaler med imaginære personer. Funnet på gulvet av hj. spl. etter å ha falt – klarte ikke å komme seg opp selv. Innlagt med. avd.

8 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?8 KASUISTIKK forts. Funn ved innkomst: Desorientert, urolig, engstelig. Avmagret, dehydrert. Funn forenelig med hjertesvikt. Lab.: Hb 10,2, kreatinin 110 Forløp: Overflyttet alderspsykiatrisk avd. etter to døgn

9 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?9 KASUISTIKK, forts. Legemiddelbruk (virkestoff og døgndose) ved innleggelse: Furosemid 40 mg Digitoxin 0,05 mg x1 5/7 dg Levaxin (levothyroksin) 100 mikrog CoApprovel (irbesartan+hydroklortiazid) 300 mg/12,5 mg Monoket (isosorbidmononitrat) 50 mg Simvastatin 20 mg Kaleorid (kaliumklorid) 750 mg Albyl-E (acetylsalicylsyre) 75 mg Cipramil 20 mg Zopiklon 7,5 mg Eventuellmedisin: Nitroglyserin 0,5 mg ved behov Vival (diazepam) 5 mg ved behov

10 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?10 KASUISTIKK forts. Aktuelle diagnoser: Delirium utløst av hjertesvikt, avmagring, legemidler Depresjon Demens? Angst utløst/ forverret av depresjon og legemidler Overforbruk av benzodiazepiner Fall, delirium, depresjon, redusert kognitiv funksjon

11 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?11 Alderspsykiatri Komplekse tilstander Sykdomsbildet ofte sammensatt av elementer av funksjonell psykisk lidelse, organisk psykisk lidelse, somatisk sykdom, legemiddelbivirkninger og sosiale vansker

12 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?12 Forekomst av funksjonelle psykiske sykdommer hos eldre Depresjon12 -15% (2 - 4% alvorlig) Bipolar lidelse1,5% - 3% Psykose< 1% (schizofreni, paranoid psykose)

13 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?13 Forekomst av organiske psykiske sykdommer hos eldre Demens Ca 65 000 demente i Norge Herav~ 60% Alzheimer ~ 20% Vaskulær ~ 10% Lewy body ~ 5% Frontotemporal ~ 5% andre, eks. Parkinson, alkoholisk

14 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?14 Organiske psykiske sykdommer forts.. Delirium Delirium eller akutt forvirring sees særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning (Ranhoff 2005).

15 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?15 Delirium, forts. Redusert bevissthet Redusert kognitiv funksjon som hukommelse, oppmerksomhet og orienteringsevne Psykomotoriske forstyrrelser Psykotiske symptomer Søvnforstyrrelser

16 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?16 Delirium, forts. Delirium er vanlig hos pasienter innlagt i somatiske avdelinger: Forekomst 10 – 70% (avhengig av tilstand og avdeling)

17 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?17 Forekomst av psykisk sykdom hos sykehjemspasienter Data fra Geir Selbæks sykehjemsstudiestudie: 81% demens 21% depresjon (moderat og alvorlig) 21 % vrangforestillinger ” 12 % hallusinose ” 20% angst ” Selbæk og medarb. 2007

18 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?18 Alderspsykiatrisk avdeling Sengeavdeling på Søndre Borgen i Asker Poliklinikk på Diakonhjemmet Sykehus Oppgaver: Utrede og behandle psykiatrisk sykdom hos personer > 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor

19 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?19 Alderspsykiatrisk avdeling Problemstillinger: Funksjonelle psykiske lidelser –Depresjon/angst –Bipolar lidelse –Psykose –Personlighetspatologi Organiske psykiske lidelser –Langvarig/komplisert delirium –Alvorlig APSD (atferdsavvik og psykiatriske sympt. v/demens) –Misbruk av alkohol/legemidler

20 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?20 Alderspsykiatrisk avdeling Poliklinikken Gruppebehandling Individuell utredning/behandling –I poliklinikken –Hjemme hos pasienten –I sykehjem Ca.3200 konsultasjoner/år Veiledning og undervisning til 1.linjen

21 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?21 Alderspsykiatrisk avdeling Sengeavdelingen på Søndre Borgen i Asker 50 senger fordelt på 4 differensierte poster Ca 420 innleggelser/år Gj.snitt liggetid 5 – 6 uker Samarbeid med pårørende og bydel vektlegges Undervisning av helsepersonell Pasientundervisning Forskning

22 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?22 Alderspsykiatrisk avd. Pas. henvises fra: 1. linjen; Fastlege Sykehjemslege 2. linjen;Somatiske avd. DHS og Lov Akuttpsykiatriske avd. Lov

23 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?23 Alderspsykiatrisk avd. Utredning: Psykiatri Funksjonell lidelse Organisk lidelse Somatisk undersøkelse Blodprøver, Rtg Ev. u.s. ved spes. i geriatri Legemiddelvurdering

24 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?24 Hvor stor legemiddelbelastning skal gamle ha? Polyfarmasi Høy somatisk sykelighet Redusert legemiddeltoleranse Legemiddelrelaterte problemer som bivirkninger og svekket kognitiv funksjon sees ofte. Systematisk kartlegging av mulige bivirkninger og kognitiv funksjon.

25 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?25 Utredning forts. Funksjonsnivå ADL Sosiale forhold –Bosituasjon –Familieforhold –Nettverk –Off. hjelpetiltak

26 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?26 Alderspsykiatrisk avd. Behandling –Etablere god kontakt og tillit i et miljø som er ivaretakende og trygghetsskapende –Samtalebehandlig;Kognitiv Innsiktsorienter Støttende

27 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?27 Behandling, forts. Legemidler Seponere og redusere legemidler som mangler indikasjon eller ikke har effekt Seponere og redusere legemidler som har mulige eller sannsynlige bivirkninger Introdusere nye legemidler, og observere effekt og ev. bivirkninger nøye Dosere forsiktig, og følge opp med samme serumkonsentrasjonsmålinger CYP-genotyping gjøres for å vurdere pas. evne til å bryte ned legemidler

28 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?28 Behandling, forts. –ECT (elektorstimulerende behandling) –Somatisk behandling –Fysisk opptrening –Sosial trening/stimulering

29 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?29 Før utskriving Nettverksmøte: Tilstede: –Pasient –Pårørende –Representant fra bestillerkontor i bydelen –Behandlende lege i avd. –Primærkontakt i avd. –Sosionom (leder) Utskriving og oppfølging diskuteres og fastlegges.

30 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?30 Hvor skrives pas. ut? –Hjemmet : ca.65 % –Sykehjem: ca.30 % –Somatisk sykehus, annet: ca.5%

31 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?31 Hvordan går det? Noen blir helt bra, og trenger ikke oppfølging De fleste blir vesentlig bedre, og trenger oppfølging og videre behandling for å opprettholde funksjonsnivået Noen få demente har atferdsproblemer som ikke lar seg behandle Selv om man noen ganger ikke kan gjøre så mye med grunnsykdommen, kan forholdene alltid legges bedre tilrette slik at pas. får et bedre liv.

32 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?32 Oppfølging etter sykehusbehandling Fastlege ansvarlig for videre medisinsk behandling/kontroll Ev.oppfølging ved alderspsykiatrisk poliklinikk Hjemmetjeneste Psykiatrisk helsearbeider i bydel Dagsenter Eldresenter Avdelingen har god erfaring med samarbeid med eldresentre. Systematisert samarbeid mellom alderspsykiatrisk poliklinikk og Engelsborg eldresenter.

33 BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?33 Oppfølging etter sykehusinnleggelse Riktig omsorgsnivå viktig! –Fortsatt bo hjemme? –Omsorgsleilighet –Sykehjem Stort behov for mer differensierte tilbud innen omsorgsleiligheter og sykehjem


Laste ned ppt "BL/wjl 141107 Alderspsykiatri – hva er det?1 v. Bernhard Lorentzen avd.sjef/avd.overlege Alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google