Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4a Hilde Austad og Kjersti Botnan Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4a Hilde Austad og Kjersti Botnan Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4a Hilde Austad og Kjersti Botnan Larsen

2 Hovedtema Vilkårene for rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 (1) 1. pkt. Innholdet i opplæringstilbudet, jf. § 4A-1(1) 2.pkt. Tilpasset opplæringstilbud, jf. § 4A-1 (1) 3.pkt. Retten til spesialundervisning, jf. § 4A-2 (2)

3 Reguleringsteknikk Opplæringsloven kapittel 4A regulerer opplæring særskilt organisert for voksne, jf. § 1-2 tredje ledd Bestemmelser i andre kapitler og forskriften gjelder kun dersom de er gitt anvendelse enten i 4A eller i bestemmelsen selv. Forvaltningsloven + ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipp gjelder Andre særlige rettigheter kan også gjelde for voksne, jf. § 4A-1 (1) 3.pkt.

4 Andre bestemmelser som gjelder Oppl. §§ 5-1 (2) 1. og 2. pkt. og 5-3 til 5-6 om spesialundervisning, jf § 4A-2 (3) Ansvarsbestemmelsene i oppl. §§ 13-1 til 13-3a og 13-10, jf. § 4A-4 Kompetansekravene for undervisningspersonale i oppl. § 10-1 og forskrift til opplæringsloven kapittel 14, jf. § 4A-5 Formålsbestemmelsen i oppl. § 1-1 så langt den passer, jf. § 4A-6 Innholdet i opplæring etter §§ 1-5, 2-3 og 6-4 herunder LK06, jf. § 4A-6 (2). Noen bestemmelser i forskriften kapittel. 1 gjelder også. Forskriften kapittel 4 og 5 om individuell vurdering og klage, jf. § 4A-4 siste ledd Skyssretten til funksjonshemmede etter oppl. § 7-4, jf. § 4A-7 annet ledd Ansvaret for skyss etter oppl. § 13-4, jf. § 4A-7 Reglene om tilsyn, kontroll og klage i oppl. §§ 14-1, 15-1 (1) og 15-2, jf. § 4A- 10 Oppl. § 1-4 om forsøk, jf. § 4A-11 Oppl. § 1-3 om tilpasset opplæring, jf. § 4-12

5 Ansvar

6 De alminnelige ansvarsbestemmelsene i §§ 13-1 til 13-3a gjelder for opplæring for voksne, jf. § 4A-4 –§ 13-1 – kommunen har ansvaret for den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne –§§ 13-2 og 13-3a – fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæring i barnevernsinstitusjoner og helseinstitusjoner § 13-10 gjelder også –Skoleeier må oppfylle rettighetene og pliktene i opplæringsloven med forskrifter –Skoleeier må ha et forsvarlig system

7 Forts. ansvar Kommuner og fylkeskommuner kan bruke den tilbyderen de måtte ønske ved grunnskoleopplæring for voksne –Åpnes i § 4A-4 for bruk av studieforbund, godkjente nettskoler og andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring for voksne Kan være både offentlige og private tilbydere –Men kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at opplæringen er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, herunder at rettighetene blir oppfylt Må sikre seg en måte å kontrollere dette Obs! delegasjon av retten til å sette standpunktkarakterer

8 Interkommunale ordninger m.v. Nærskoleprinsippet gjelder ikke for grunnskoleopplæring for voksne (Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) s. 7) –Kommunene kan organisere grunnskoleopplæringen gjennom interkommunalt samarbeid Utfordringer –Forholdet mellom vertskommunen og bostedskommunen Hvilket ansvar har vertskommunen? Hvilket ansvar har bostedskommunen(e)? Hvem treffer enkeltvedtak? Hvem behandler klager? Hvem fører tilsyn? Avklaring av refusjon og betaling? Hvilken PP-tjeneste gjennomfører sakkyndig vurdering etter §§ 4A- 2, jf. § 5-3?

9 Retten til grunnskoleopplæring etter kap. 4A

10 Retten § 4A-1 (1) Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.

11 Vilkår Over opplæringspliktig alder Ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-1 ”treng grunnskoleopplæring” Lovlig opphold

12 Vilkår 1: Over opplæringspliktig alder Opplæringsloven § 2-1 – fullført 10. skoleår Voksenretten til grunnskoleopplæring inntrer normalt fra høsten det året vedkommende fyller 16 år –Ekstra år i grunnskolen etter § 2-1 –Tidlig/utsatt skolestart

13 Vilkår 2: Ikke rett til vgo, jf. § 3-1 Må ikke ha rett til vgo etter § 3-1 Viktig å skille mellom ungdomsretten og voksenretten til vgo. § 4A-1 er knyttet til § 3-1, ikke § 4A-3 Under 25 år: personer som har rett til vgo etter § 3-1 har ikke rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 Har kun rett dersom vilkårene for inntak til vgo ikke er oppfylt Dersom den voksne har rett til vgo etter § 3-1, har det ingen betydning om den voksne ”treng grunnskoleopplæring”. Personer under 25 år som har fullført vgo – kan ha rett – ”treng” Over 25 år: personer med rett til vgo etter § 4A-3 kan ha rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 – ”treng” Det avgjørende er om vedk. ”treng grunnskoleopplæring” - rett til vgo etter § 4A-3 har ingen betydning Kan ha rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 og videregående opplæring etter § 4A-3 samtidig

14 Nærmere om rett til vgo etter § 3-1 Inntak til vgo er regulert i forskrift til oppl. kap. 6, se særlig § 6-10. 1.Mottatt vitnemål som dokumentasjon på fullført grunnskoleopplæring –Vitnemålskravet i forskriften § 3-40 –Ikke krav til bestått –Særlig om personer som ankommer Norge på 10. trinn

15 2.Tilsvarende norsk grunnskole med minst 9 år –Må vurdere opplæringen i hjemlandet konkret – fullført noe som tilsvarer norsk grunnskole? Ikke kvalitetskrav –Forskjell på tilfeller hvor vedk. har dokumentasjon på opplæringen og ikke. –Uten dok: er det obligatorisk grunnskole i søkerens hjemland? NOKUT. –Vektlegge en kombinasjon av opplysninger gitt av søkeren, søkerens alder og grunnskoleopplæringen i søkerens hjemland. 3.Kunnskap og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole –Ungdom som kommer til Norge med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet, ankommer Norge så sent i opplæringspliktig alder at det kan være vanskelig å avgjøre om hun/han har fullført grunnskolen –FK bør foreta en kartlegging av ungdommens nivå ift kompetansemålene i fagene i forskriften § 4-33. –Dersom den voksne mener at hun/han ikke har kunnskaper eller ferdigheter på nivå med norsk grunnskole trekkes dette inn i vurderingen –Særlig om kompetanse i norsk

16 4. Skrevet ut av grunnskolen etter § 2-1 fjerde ledd –Kommunen kan etter sakkyndig vurdering og samtykke fra foreldrene frita en elev helt eller delvis for opplæringsplikten dersom hensynet til eleven taler for dette –Svært flinke elever vs elever med funksjonshemminger –Men: elever som er fritatt for opplæringsplikten regnes ikke som å ha fullført grunnskolen, og vil ha rett til denne opplæringen på et senere tidspunkt, se Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) Kan ha rett til både videregående opplæring etter § 3-1 og grunnskoleopplæring etter § 4A-1. Gjelder også for voksne mellom 16 – 25 år. 5. Godkjent realkompetanse

17 Vilkår 3: ”treng grunnskoleopplæring” Det må foreligge et behov for grunnskoleopplæring Vurderes konkret og skjønnsmessig ift. behovet den voksne melder fra om Må skille mellom søkere under og over 25 år –Har betydning både for om vedkommende har rett og hvilket opplæringstilbud hun/han har rett til Søkere under 25 år med rett til videregående opplæring har ikke rett uansett om de har behov Søkere under 25 som ikke har rett til videregående opplæring har rett til grunnskoleopplæring i den grad de har behov Søkere over 25 år – behovet må vurderes konkret Grunnskoleopplæring forstås her normalt som de fagene den voksne trenger for å oppfylle vilkårene for vitnemål for voksne, jf. §4A-1 (1) 2. pkt. og forskriften § 4-33 –Dersom den voksne skisserer et behov som går videre enn dette må §§ 4A- 1 og 4A-2 ses i sammenheng

18 Om ”treng” Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) side 41 ”I denne vurderinga må det leggjast vekt på dei uttalte behova for grunnskoleopplæring søkjaren har. Søkjaren si eiga vurdering av opplæringsbehovet kan likevel ikkje utan vidare vere avgjerande for om vedkommande har krav på opplæring”.

19 Søkeren har et opplevd behov – subjektivt element Søkeren opplever et behov for grunnskoleopplæring. Hele fag, deler av fag eller grunnleggende ferdigheter Det er behovet for opplæring som i seg selv er avgjørende for retten, årsaken til behovet er ikke avgjørende. Men: kan være relevant å se på typiske grunner til at den voksne ”treng” –For å få vitnemål - har ikke fullført grunnskoleopplæring –Fornyet grunnskoleopplæring pga mangelfull opplæring Hva med? ME, Rom-folket, barn av utenlandske foreldre som i lange perioder er i foreldrenes hjemland, privat opplæring i hjemmet Mangler fag: engelsk, norsk ? –Fornyet grunnskoleopplæring pga sykdom eller skade –Behov for å opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter Merk at for at grunnskoleopplæringen skal inneholde mer enn 5 fag, vil dette som hovedregel kreve vedtak om spesialundervisning etter § 4A-2

20 Likeverdig opplæring – objektivt element Personer som har fått et likverdig opplæringstilbud vil i mange tilfeller ikke ha behov for ytterligere grunnskoleopplæring Hvordan vurdere om den voksne har mottatt et likeverdig opplæringstilbud? –Tar utgangspunkt i de rettighetene som fulgte av lovgivningen på det tidligere opplæringstidspunktet –Må ses ift lovgivning og læreplaner og hva som vil regnes som et tilfredsstillende utbytte av opplæringen søkeren fikk –Det avgjørende er om opplæringstilbudet var forsvarlig og tilstrekkelig ut fra forholdene på det tidspunktet vedk. var elev i grunnskolen –At det har gått lang tid siden søkeren gjennomførte grunnskoleopplæringen og at man ikke har kunnskaper i tråd med dagens opplæring, gir ikke i seg selv rett til grunnskoleopplæring –Behovet til personer med utenlandsk bakgrunn og utdanning vurderes etter de behov for opplæring de måtte ha etter norske forhold

21 Vilkår 4: Lovlig opphold Følger ikke av oppl. kapittel 4A, men må likevel oppstilles som vilkår For at retten skal utløses må søkeren ha lovlig opphold i Norge –Regulert i utlendingsloven. Ny lov i 2008. Noen endringer i begrepsbruk. Må se Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) opp mot ny utlendingslov Tidligere: utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og eller oppholdstillatelse som gir grunnlag for bosettingstillatelse eller kollektivt vern –Utlendinger med lovlig opphold har samme de samme rettigheter og plikter som norske statsborgere, jf. utl. § 4 Personer med oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent opphold/permanent oppholdstillatelse eller kollektiv beskyttelse Oppholdstillatelse brukes som en samlebetegnelse på alle typer tillatelser som gir grunnlag for lovlig opphold i riket. Kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjoner, jf. utl. § 34. EØS-borgere

22 Forts. lovlig opphold Voksne som ikke har fått avgjort oppholdsstatus, har ingen rett - men kan få mulighet til å delta i allerede igangsatte tiltak Særlig om enslige mindreårige asylsøkere under 18 år

23 Innholdet i opplæringstilbudet Hva slags opplæringstilbud har den voksne rett til?

24 Rett til hva? Når det er avklart at den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 må det avgjøres hvilket innhold opplæringstilbudet skal ha § 4A-1 (1) 2. pkt. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. I vurderingen må den voksnes behov trekkes inn –Hele fag, deler av fag eller grunnleggende ferdigheter –Noen kan ha rett til mer. Dette vil som hovedregel kreve et enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2 –Det må først avgjøres om den voksne oppfyller vilkårene etter § 4A-1 og deretter om vilkårene for spesialundervisning er oppfylt. Vurdere ”grunnretten” først, så ”tilleggsretten”

25 Hovedregel Normalt rett til fagene som kreves for å få vitnemål etter forskriften§ 4-33. –§ 4-33 fastsatt at den voksne trenger sluttvurdering i: Norsk, engelsk, matematikk 2 av fagene: samfunnsfag, naturfag og RLE For deltakere innebærer kravet til sluttvurdering standpunktkarakter i 5 fag samt 1 sentralt gitt og 1 lokalt gitt eksamen, jf. forskriften § 4-18 (2) Kommunen avgjør hvilke fag av de tre ”valgfrie” fagene i § 4-33 som det tilbys opplæring i. –Bør tilpasses den voksnes behov Den voksne kan også velge opplæring i deler av et fag eller grunnleggende ferdigheter – avhenger av den voksnes behov

26 Innholdet i opplæringen Opplæringen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. § 4A-6 –Generell del og prinsippene gjelder så langt de passer –Fag- og timefordelingen gjelder ikke –Læreplanene for fag gjelder. Kan ikke gjøre avvik fra disse med mindre det foreligger enkeltvedtak om spesialundervisning Unntak: den voksne kun ønsker opplæring i deler av faget og skal ikke ha standpunktkarakter i faget –Grunnleggende ferdigheter skal bakes inn i kompetansemålene i læreplanene for fag Er grunnleggende ferdigheter i fag – gir som hovedregel ikke opplæring i grunnleggende ferdigheter isolert Særlig om Læreplanverket for Kunnskapsløftet – samisk, § 4A-6 jf. § 6-4.

27 Organiseringen §§ 8-1 og 8-2 gjelder ikke Innebærer at det ikke er noen krav til organiseringen av gruppene –Kan organisere etter nivå m.v. –Ikke noe krav ift gruppestørrelse Forsvarlig –Hva med ene-undervisning? Kommunen kan velge dette, men ingen rett –Ikke krav om kontaktlærer I egne grupper – ikke sammen med barn og ungdom Komprimerte løpe er hovedregel Fjernundervisning, studieforbund kan brukes Interkommunale løsninger er tillatt

28 Individuell vurdering Regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 4 Den voksne har rett til: –Underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen, jf. § 4-1 –Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanen for fag, jf. § 4-3. –Særlig om underveisvurdering: Løpende tilbakemeldinger og fremovermeldinger, jf. § 4-7 (1) Fagsamtale hvert halvår, jf. § 4-7 (3) med læreren Egenvurdering, jf. § 4-8 Halvårsvurdering i fag, jf. § 4-9. Merk: at det er en særregel for komprimerte løp i § 4-9 (6) Dokumentering av underveisvurderingen, jf. § 4-10. Ikke: halvårsvurdering i orden og oppførsel for voksne –Fritak fra vurdering med karakter er regulert i § 4-14 til 4-17 –Særskilt tilrettelegging av eksamen, jf. § 4-25

29 I særskilte tilfeller Retten kan gå videre enn vitnemålskravet –Må foreligge et enkeltvedtak om spesialundervisning etter § 4A-2 –Kan ha rett til f.eks: Flere/andre fag Opplæring i grunnleggende ferdigheter (§ 4A-2 (2)) fornyet grunnskoleopplæring ved sykdom eller skade

30 Tilpasning av opplæringstilbud Opplæringstilbudet til den enkelte

31 Tilpasning av opplæringen Fastsatt at opplæringstilbudet skal tilpasses den enkelte i § 4A-1(1) if. ”Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.” Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) side 41-42 : Lengda og omfanget av tilbodet skal tilpassast dei behov den enkelte har, og må derfor fastsetjast skjønnsmessig det enkelte tilfellet, […] Opplæringa må ha eit omfang og ei lengd som gjer at den vaksne har sjanse til å nå dei mål det i kvart tilfelle er realistisk å setje opp. § 4A-1 (1) if. betyr egentlig: opplæringstilbudet skal tilpasses etter behovene til den enkelte voksne

32 Forts. Tilpasset opplæringstilbud må ses i sammenheng med§ 4A-8 – den voksne har rett til rådgivning for å kartlegge hvilke opplæringstilbud den voksne har behov for. Opplæringstilbudet skal tilrettelegges ut fra bla. –Realkompetanse –Livssituasjon –Særlige behov hos den voksne

33 1. Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering er regulert i forskriften § 4-13 –Realkompetansevurderingen skal vise om kompetansen er likverdig med den kompetansen som oppnås gjennom grunnskoleopplæring –Vurderingen gjøres i forhold til læreplanene for fag i LK06 –Vurderingen skal være godkjent i hele eller deler av et fag –Godkjent realkompetanse tilsvarer minst karakteren 2 –Voksne som får godkjent et fag, som kreves for vitnemål, jf. § 4-33, gjennom en realkompetanse, har sluttvurdering i faget og oppfyller vitnemålskravet Må skille mellom realkompetansevurdering som sluttvurdering og redskap for å avgjøre restopplæring –I grunnskolen vil realkompetansevurderingen ha en viktig funksjon når det skal avgjøres på hvilket nivå den voksne skal plasseres Godkjent deler av et fag - særskilte utfordringer –§ 4-3 og krav til organiseringen av opplæringen

34 2. Livssituasjon Opplæringstilbudet skal tilpasses etter den voksnes livssituasjon så langt det er mulig Åpner for en annen fleksibilitet i organiseringen av opplæringstilbudet enn for barn og ungdom –Organiseringen for grunnskoleopplæring etter § 2-1 begrenses blant annet av reguleringen av omfang i § 2-2, fag- og timefordelingen, ingen hjemmel til bruk av fjernundervisning mv., nærskoleprinsippet i § 8-1, organisering i grupper etter § 8-2, m. fl. –Disse begrensingene gjelder ikke for grunnskoleopplæring etter § 4A-1 Aktuelt å tilpasse knyttet til for eksempel tidspunkt for opplæringen, lengde på opplæringen, omfang, progresjon, opplæringssted, organisering i grupper, oppstartstidspunkt, kan samordnes med introduksjonsloven –Skal som hovedregel brukes komprimerte løp –Voksne skal ikke plasseres i samme grupper som barn og ungdom

35 Begrensninger ift hvor langt dette kan strekkes Den voksne skal ha mulighet til å nå realistiske opplæringsmål Hva kan den voksne med rimelighet kan kreve av kommunen –forsvarlig utbytte, ikke rett til optimalt utbytte Må trekke en grense mot spesialundervisning –Ene-undervisning, særskilte hjelpemidler, avvik fra læreplanene for fag, særskilte kompetansekrav til undervisningspersonell, assistent, flere timer

36 3. Særlige behov Opplæringen skal også tilpasses etter den voksnes særlige behov. Utdypet i Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) på side 4 ”tilpassa undervisningsopplegg vil mellom anna kunne omfatte målform, opplæring i og på teiknspråk, i punktskrift, i og på samisk (vår understrekning) og på finsk, samt tilbod for dei som treng lese- og skriveopplæring. Dette gjeld berre i den grad det er nødvendig for at den vaksne kan få forsvarleg opplæring. På denne bakgrunnen vil vaksne som hører til desse gruppene, ikkje få tilboda regulerte gjennom meir presise reglar, slik som elevar i opplæringspliktig alder.”

37 Forts. særlige behov Dette innebærer at selv om det ikke er fastsatt særskilte rettigheter for kapittel 4A slik som for den ordinære grunnskoleopplæringen, kan det være at voksne likevel har tilsvarende rettigheter –Må være ”nødvendig for at den voksne skal få et forsvarlig opplæring”

38 Hvilke ”rettigheter”? Særskilt språkopplæring –Særskilt norskopplæring, morsmålsundervisning og/eller tospråklig fagopplæring Opplæring i og på samisk I og på tegnspråk Målform I punktskrift I finsk Særskilt tilrettelagt arbeidsplass, tilsvarende § 9a-2 (3)

39 Norskfaget og minoritetsspråklige Bestemmelsene om særskilt språkopplæring i §§ 2-8 og 3-12 gjelder ikke –Evt. tilrettelegging må inn i vedtaket om rett etter § 4A-1 –Må fremgå tydelig hvilken tilrettelegging Grenser for tilrettelegging –Kan følge læreplanen i grunnleggende norsk for en periode Innebærer avvik fra den ordinære læreplanen i norsk Konsekvenser for vedtaket etter § 4A-1 –Skriftlig sidemål? Forskriften § 4-15 Må ha sluttvurdering etter den ordinære norskplanen for å få vitnemål, jf. § 4-33 –Hva med 4 fag + deltatt i læreplan i grunnleggende norsk? –Oppfyller ikke vitnemålskravet og gir dermed ikke rett til inntak til vgo.

40 Bruk av tester Kan bruke tester for å kartlegge den voksnes kompetanse i norsk og for å avgjøre hvilket opplæringstilbud den voksne trenger i norsk –Men: Tester i norsk skal ikke ha betydning for nivåplassering i andre fag enn norsk Her vil særskilt språkopplæring eller spesialundervisning kompensere for manglende norskkompetanse

41 Forholdet til introduksjonsloven Hvem? Personkretsen Mulig å samordne tilbud etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven. Må ta utgangspunkt i vedtaket etter introduksjonsloven og den individuelle planen Retningslinjer for samordning: –Må være klart når det gis opplæring etter introduksjonsloven eller oppl. § 4A-1 –Må gå klart frem at dette er to vedtak, og at begge kan klages på –Avkorter ikke rettigheter etter den andre loven Utfordringer med å samordne dette –Bortvisning, jf. oppl. § 4A-9 –Stans i introduksjonsordning, jf. introduksjonsloven § 7

42 Saksbehandling – vedtak etter kapittel 4A

43 Ventetid Voksne skal gis et tilbud innen rimelig tid –Voksne med rett skal få sine opplæringsønsker ivaretatt snarest mulig etter at søknad er sendt. –Søknaden skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. fvl. §11a –Dersom skoleeier forsøker å innføre ventetid for behandling eller før et opplæringsønske fra en voksen oppfylles, er dette i strid med intensjonene i oppl., se St. meld. nr. 16 (2006-2007) side 91. Likevel: kommunen må få tid til å områ seg før tilbudet settes i gang, se Ot. prp. Nr. 44 (1999-2000) side 42 ”selv om det eksisterer en individuell rett til grunnskoleopplæring, må det offentlige ha rimelig tid til å planlegge, legge til rette og iverksette tilbudet. Dette innebærer at søkeren, etter omstendigheten, må akseptere at det kan ta en viss tid før et tilbud blir etablert.”

44 Krav til saksbehandling ved enkeltvedtak Veiledningsplikt, fvl. § 11 Forsvarlig utredning av saken, fvl. § 17 Krav til enkeltvedtaket –Krav til skriftlighet –Underretning om vedtak –Krav til begrunnelse –Individualisert vedtak –Opplyse om klageadgang

45 Krav til vedtakets innhold § 4A-1 Vedtaket skal ta stilling til: –Har den voksne rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1? –Hvis ja; hvilket opplæringstilbud tilbys den voksne? Voksne med rett etter § 4A-2 –samlevedtak eller separate vedtak Forholdet til introduksjonsloven –Hvordan skal vedtaket/vedtakene se ut? –Dobbel klageadgang

46 Spesialundervisning

47 Generelt Forholdet mellom §§ 4A-1 og 4A-2 –Voksne som har rett etter § 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 –”treng” Forholdet til kapittel 5 –§§ 5-1 annet ledd første og annet punktum og 5-3 til 5-6 gjelder, jf. § 4A-2 tredje ledd Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og ulovfestede forvaltingsrettslige prinsipper gjelder

48 Nærmere om § 4A-2 Vilkårene i § 4A-1 gjelder også her –Særlig om tilfeller hvor retten til vgo etter §3-1 er brukt opp for ungdom Inneholder to hjemmelsgrunnlag for rett til spesialundervisning –§ 4A-2 første ledd: rett til spesialundervisning dersom den voksne ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte –§ 4A-2 annet ledd: rett til spesialundervisning dersom den voksne har et særlig behov for opplæring for å utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter Krav til sakkyndig vurdering når det skal vurderes om den voksne har rett, jf. § 4A-2 tredje ledd. Innholdet i den sakkyndige vurderingen er fastsatt i § 5-3.

49 Sakkyndig vurdering av den voksnes behov Krav om sakkyndig vurdering før skoleeier treffer enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. § 5-3 –Gjennomføres av PPT, jf. § 5-6 –PP-tjenestens selvstendige stilling: faglig uavhengig –Skoleeier kan sette krav til den sakkyndige vurderingen utover kravene i § 5-3, men kan ikke gi instruksjoner som fører til at kravene i § 5-3 blir mangelfullt ivaretatt –Dersom den sakkyndige vurderingen ikke dekker alle kravene i loven og ikke er konkret nok, skal skoleeier sende den i retur til PPT, og be om at den utdypes

50 Innholdet i sakkyndig vurdering Fremgår av § 5-3 (2) –eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet –lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa –realistiske opplæringsmål for eleven –om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet –kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. Krav til den sakkyndige vurderingen a)Utredning b)Tilrådning Omfang –Kvalitativt og kvantitativt

51 1. Rett til spesialundervisning etter § 4A-2 (1) Tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne –Se veileder om spesialundervisning –Må vurderes ift det ordinære opplæringstilbudet og den voksne selv –Må ta hensyn til at opplæringstilbudet til voksne vil være mer tilpasset behovet til den enkelte enn for barn og ungdom –Bla. voksne som har behov for fornyet grunnskoleopplæring pga sykdom, skade eller ulykke Skal ha et opplæringstilbud som hun/han har et forsvarlig utbytte av, jf. § 5-1 (2), § 4A-2 (3) –likeverdighet

52 Eks. på typisk innhold i vedtaket Opplæringen skal normalt ta utgangspunkt i vitnemålsfagene. Dersom det er nødvendig for at den voksne skal få et forsvarlig utbytte, kan man gå utover vitnemålsfagene –Flere eller andre fag – kan vurdere i forhold til det samlede læreplanverket –Avvik fra læreplanen for fag –Ekstra tilrettelegging –Ene-undervisning –Kompetansekrav

53 2. Rett til spesialundervisning etter § 4A-2 (2) Viderefører tidligere § 5-2 annet ledd –Forarbeider til denne kan også legges til grunn –Uttalt i Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) at det ikke er meningen å innsnevre retten sammenlignet med § 5-2 annet ledd –Uttalt i Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) side 169 at oppl. § 5-2 (2) videreførte rettighetene som lå i voksenopplæringsloven § 5 (2), slik denne regelen ble tolket i Malvik-dommen (Rt. 1993:811) Merk at begrepet grunnleggende ferdigheter er nytt med opplæringsloven

54 § 4A-2 annet ledd Vaksne som har særleg behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring

55 Vilkår Holde vedlike eller utvikle grunnleggende ferdigheter Opplæring Særlig behov

56 Vilkår 1: grunnleggende ferdigheter Er for voksne med behov for en særlig type ferdigheter. Må legges til grunn at det også her i prinsippet er tale om grunnskoleopplæring (NOU 1995:18 side 121) Utdypet i NOU 1995:18 side 121 og Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) side 169 Grunnleggjande dugleik er i denne samanheng meint å dekkje ADL-trening (opplæring i daglege gjeremål), grunnleggjande kommunikasjonsdugleik, grunnleggjande lese- og skrivedugleik, motorisk trening og liknande

57 Forts. Har vært mange diskusjoner om hvordan grunnleggende ferdigheter skal forstås Kan ikke innsnevre forståelsen av grunnleggende ferdigheter etter LK06. –Forståelsen av grunnleggende ferdigheter etter § 4A-2 (2) er særskilt angitt og har en historisk bakgrunn –Også her grunnleggende ferdigheter i fag – knyttes til opplæring etter LK06 – individuelle opplæringsmål Utvikle eller holde ved like –Åpner for både nylæring, re-læring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene

58 Vilkår 2: Opplæring Må ha behov for opplæring –Viktig å avgrense mellom opplæring og annet! –Må avgrense mot tiltak som for eksempel behandling, oppbevaring, rehabilitering, opptrening, tilsyn Kan legge følgende momenter til grunn: –Aktiviteten må ha et pedagogisk siktemål, jf. § 1-1, §§ 4A-1 og 4A-2 annet ledd og IOP’en –Aktiviteten må være knyttet til opplæring i fag, og gis gjennom dette. Dette kan gjøres enten slik kompetansemålene er fastsatt i læreplaner for fag eller gjennom oppfyllelsen av individuelle opplæringsmål som er fastsatt i enkeltvedtaket/IOP’en –Aktiviteten må stå under skoleeiers ledelse og ansvar. Opplæringen må skje under ledelse av noen som har faglig og pedagogisk veiledning og ansvar –Aktiviteten må gjennomføres innenfor rammene/omfangsangivelsen i enkeltvedtaket om spesialundervisning

59 Vilkår 3: Særlig behov Den voksne må ha et særlig behov for opplæring for å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter –Hva som er et særlig behov må vurderes konkret og skjønnsmessig ut fra den voksnes individuelle behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter –F.eks sykdom, skade eller ulykke mv. –Ikke krav til noen konkret diagnose –Må vurderes opp mot hensikten med opplæringen Fungere i samfunnet, arbeidslivet, hverdagslivet –Mulig utbytte av opplæringen og realistiske mål Sakkyndig vurdering etter § 5-3 må vurdere dette

60 Hvilket opplæringstilbud? Vurderingsnormen for innholdet i opplæringstilbudet er regulert i § 5-1 annet ledd I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til elevene. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan elevane eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven.

61 Forsvarlig utbytte av den samlede opplæringen –Den voksnes utviklingsmuligheter –Vurderes ift det samlede opplæringstilbudet: 1.Forholdet mellom utbyttet andre voksne med rett etter § 4A-2 (2) får av opplæringstilbudet og tilbudet denne voksne får –Objektiv vurdering – sammenligner læringsutbyttet denne voksne får av sitt opplæringstilbud og læringsutbyttet til andre –Hvilket utbytte kan det forventes at andre voksne med rett etter § 4A-2 (2) vil ha –I hvilken grad er det mulig å sette inn tiltak for å forbedre den voksnes utbytte slik at hun/han får et likeverdig tilbud

62 Forts. 2.Hva som vil være et forsvarlig utbytte ift de opplæringsmålene som er realistiske for den voksne Subjektiv vurdering – ser på den enkelte voksnes forutsetninger og trekker de individuelle forutsetningene inn i vurderingen Hva hun/han har mulighet til å oppnå - sjanse til å nå de målene som er realistiske for vedk. Forholdene ved den enkelte (vansker) Tidligere opplæringstilbud Hvordan kan opplæringen sikre at den voksne når målene? Må avgjøre hvor høyt listen for forsvarlig utbytte skal legges Likeverdsprinsippet trekkes inn i vurderingen – spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal samlet sett gi den voksne et likeverdig tilbud Vurderes ift andre med rett etter § 4A-2 (2), ikke ift det ordinære.

63 Opplæringstilbudet må ha et slikt innhold og omfang at det gjør det mulig for den voksne å nå de målene som er realistiske å oppstille for opplæringen til den voksne (Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) side 45). Hensynet til kommunens økonomi, se Ot. prp. nr. 46 (1997-1998) side 169 ”Kommunen kan til ein viss grad ta økonomiske omsyn i den nærmare utforminga av eit slikt tilbod. Tilbodet treng ikkje vere eit heildagstilbod” Malvik: forsvarlig utbytte vs optimalt utbytte

64 Innholdet i vedtaket Krav til enkeltvedtakets innhold –Enkeltvedtaket må klart og tydelig angi hva slags opplæringstilbud den voksne skal ha Må si noe om den voksnes behov og hva som er et forsvarlig opplæringstilbud Bla. prinsippene for innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og eventuelle støttetiltak –Innhold, omfang, organisering og kompetanse

65 Nærmere om IOP’en IOP’en skal vise: –Mål for opplæringen Knyttet til enkeltvedtaket Ikke bare knyttet til LK06, knyttet til alle sider av opplæringen i grunnleggende ferdigheter Angir den kompetansen det tas sikte på at den voksne utvikler i de grunnleggende ferdighetene Spesifikasjonsgraden vil variere fra voksne til voksen –Innholdet i opplæringen Innholdet må utformes på grunnlag av målene Hva den voksne skal arbeide med; områder og arbeidsmåter –Hvordan opplæringen skal drives Organiseringen av opplæringen Bruk av tid, personalressurser, læremidler og utstyr m.v.

66 Forholdet mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP Enkeltvedtaket som fastsetter den voksnes rettigheter og plikter Sakkyndige vurderingen er en del av sakens dokumenter –Den som fatter vedtaket avgjør hvor mye av den sakkyndige vurderingen som gjøres til en del av vedtaket Utfordringer knyttet til å gjøre sakkyndig vurdering till en del av vedtaket IOP’en kommer etter enkeltvedtaket –Operasjonalisering av vedtaket –Ingen nye rettigheter –Utfordringer ved å gjøre IOP’en til en del av vedtaket

67 Når har den voksne ikke lenger rett etter § 4A-2 (2)? Vanskelig å avgjøre når den voksne ikke lenger har rett Retten er ikke tidsbegrenset –Antall år –Ingen øvre aldersgrense Retten er behovsstyrt. Kan være livslangt, men se Ot. Prp. nr. 46 (1997-1998) side 169: Departementet legg til grunn at eit livslangt tilbod ikkje vil vere noko normalordning, og berre vil vere aktuelt i svært få tilfelle.

68 Forts. ikke lenger rett Klart at det må trekkes en grense, men uklart hvor grensen skal trekkes Kan ha opplæring over mange år Ingen aldersgrense Forholdet til hvor lenge den voksne ønsker opplæring Malvik-dm: –Rett til et forsvarlig utbytte, ikke til et optimalt utbytte Forholdet til rettigheter etter annet lovverk Hva er det den voksne trenger? –Er det opplæring i grunnleggende ferdigheter eller noe annet? Utviklingsmuligheter /utbytte Foreligger det fortsatt et særlig behov? Gjentatt tilmelding

69 Andre spørsmål

70 Gratis grunnskoleopplæring Grunnskoleopplæringen for voksen skal være gratis, jf. § 4A-1 (2) Ot. prp. nr. 44 (1999-2000) sier klart at denne bestemmelsen har samme innhold som § 2-1

71 Regulering av uønsket atferd Ordensreglement –Ingen hjemmel til fastsette ordensreglement og refse med hjemmel i dette Pedagogiske og organisatoriske tiltak for å gjennomføre opplæringen Bortvisning, § 4A-9 –Ingen hjemmel til tap av rettigheter Bruk av tvang –Opplæringsloven – ingen hjemmel –OBS – sosialtjenesteloven

72 Kompetansekrav - § 4A-5 Kompetansekravene i § 10-1 gjelder etter § 4A-5 –Unntak for krav til pedagogisk kompetanse. Forskriften§ 14-1 (2) – kan også tilsettes personer uten formell kompetanse Vilkår: –Vesentlig erfaring med opplæring av voksne –Egnet til undervisning av voksne –Ikke unntak fra de faglige kravene, men fra kravene til pedagogisk kompetanse De øvrige bestemmelsene i kapittel 10 gjelder ikke –Deriblant kravet om politiattest i § 10-9 Kompetansekrav for personalet som gir spesialundervisning etter §4A-2 (1) og (2), nevnt tidligere

73 Mrk. Særlig om privatister –Må ha rett etter oppl. § 4A-1 Forholdet til lånekassen –Se veileder om retten til opplæring for minoritetsspråklige barn, unge og voksne

74 Bortfall av retten etter § 4A-1 Ingen regel tilsvarende muligheten til å miste retten som i vgo etter § 4A-9 Om å si nei Begynne om igjen mange ganger Mislighold av plikter –Bortvisning Ikke utbytte av opplæringen

75 Forsvarlig system

76 Oppl. § 13-10 andre ledd gjelder jf. § 4A-4 Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd.

77 § 13-10 1.forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte –Oversikt over lovkrav på området – alle aktuelle lovbestemmelser på området må operasjonaliseres Må kartlegge innholdet i hver enkelt relevant lovbestemmelse mht rettigheter og plikter, og avgjøre hva dette innebærer for skoleeiers system –Jevnlig vurdering Aktiv informasjonsinnsamling og kartlegging –Systemet må være egnet til å avdekke feil –Må inneholde avviksrutiner –Systemet skal være skriftlig 2.forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar –Sikre at det blir satt inn korrigerende tiltak –Vurdere om tiltakene virker etter sitt formål –Konklusjoner fra alle vurderinger må skriftliggjøres


Laste ned ppt "Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel 4a Hilde Austad og Kjersti Botnan Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google