Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Helse og oppvekstfag Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 05.03.2015 Foto: Thor-Wiggo Skille.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Helse og oppvekstfag Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 05.03.2015 Foto: Thor-Wiggo Skille."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Helse og oppvekstfag Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 05.03.2015 Foto: Thor-Wiggo Skille

2 Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven § 3-1. Rett til videregående opplæring for ungdom a)Er skrevet ut av grunnskolen b)Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år c)Har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne (opplæringslova § 4A-1 og forskrift § 4-33)

3 Forts All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring Elever med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og behov for mer tid kan få utvidet retten med inntil 2 år Søkeren har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 som de har søkt på

4 Forts § 3-1. Rett til videregående opplæring for ungdom, siste ledd Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at søkeren har lovlig opphold i landet. Ungdom som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, har likevel bare rett til videregående opplæring når de er under 18 år og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre månader. De som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse, og som fyller 18 år i løpet av et skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For de som får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til dato for endelig vedtak Ved søknad til videregående skole må gyldig dokumentasjon på opphold sendes til Nordland fylkeskommune

5 Videregående opplæring Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring Fullført norsk grunnskole vil si at eleven er skrevet ut av grunnskolen og har fått vitnemål. Alle elever har krav på vitnemål uavhengig av om det er tilstrekkelig grunnlag for å sette karakterer i enkelte fag eller ikke Manglende karakter skal likevel ikke være noe hinder for inntak i videregående opplæring. Det avgjørende er at eleven har gjennomført grunnskolen eller tilsvarende (jf. § 3-1 første ledd)

6 Søknadsfrist 1. februar Opplæringsloven § 6-23 For søkere som har hatt enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 i grunnskolen, og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng. Inntaket skjer da på individuelt grunnlag ut fra en vurdering etter skjønn. Fylkeskommunen må sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn til et av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt § 6-32.Fortrinnsrett for søkjarar med vedtak om utvida tid

7 Forts § 6-19 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid Elever som har enkeltvedtak om utvidet tid etter, og som trenger flere år på Vg1, skal tas inn til Vg1 på samme utdanningsprogram etter en individuell vurdering Opplæringsloven § 6-32 Søkere som har vedtak om utvidet tid, tas inn til Vg2/Vg3 etter individuell vurdering (Gjelder også minoritetsspråklige elever, jfr opplæringsloven § 3-1 femte ledd)

8 Forts Opplæringsloven § 6-8 b) har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring - § 2-8 - fra grunnskolen - § 3-12 - fra videregående skole c) er nylig kommet til Norge

9 Særskilt opplæringstilbud Fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Formålet er å lære eleven tilstrekkelig norsk til å kunne få utbytte av ordinær opplæring Dersom hele eller deler av opplæringen skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må det fastsettes i vedtak om særskilt språkopplæring Vedtak om opplæring i et særskilt organisert tilbud kan bare gjøres dersom det vil være til beste for eleven. Vedtak kan bare gjøres for et år av gangen Særskilt opplæringstilbud kan vare maksimalt 2 år i det 13 årige løpet Tidsgrensen er satt for at elevene kan få være i innføringstilbudet så lenge de trenger det, samtidig som de av hensyn til inkludering i fellesskolen og integrering generelt ikke blir lenger enn det som er nødvendig

10 Innføringstilbud skoleåret 2015 - 2016 Målgruppe Nyankomne minoritetsspråklige elever med ungdomsrett, manglende norskkompetanse og behov for opplæring i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Innføringstilbudet er ikke et søkbart alternativ, men søkerwebben inneholdt i år et avkrysningspunkt for elever som er interessert i å få informasjon om innføringstilbudet

11 Forts Mål Gi elevene best mulig kompetanse i norsk og inntil 5 andre fellesfag Gi eleven tilbud om deltakelse på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller på et annet utdanningsprogram eleven kan tenke seg å søke. Relevant praksis i bedrift kan benyttes Sette elevene i stand til å velge rett utdanningsprogram Etter at innføringstilbudet er avsluttet skal eleven (i størst mulig grad) kunne følge ordinær opplæring

12 Forts Organisering Elevene søker ordinære Vg1 tilbud Det skal gjennomføres overgangsmøter mellom avgiverskole, videregående skole, elever og eventuelt foresatte hvor det gis informasjon og tilbud om innføringstilbud De videregående skolene vurderer hvilke søkere som kan være aktuelle til innføringstilbud

13 Forts Det er frivillig for elever å gå i innføringstilbud Elev og eventuelt foresatte kan takke nei til tilbudet dersom eleven ønsker å følge et ordinært utdanningsprogram Det er derfor svært viktig at fylkeskommunen/de videregående skolene gir nyankomne elever og eventuelt deres foresatte god informasjon om hva et innføringstilbud innebærer, og hvilke rettigheter eleven har i et ordinært Vg1 Yrkesfag: 2 timer norsk per uke Studieforberedende: 4 timer norsk per uke

14 Veiledende rammeplan Planen må etter kartlegging tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger. Elevene får normalt ikke vurdering med karakter i fagene Fag - innføringstilbudYrkesfag 35 t/uke Studiespesialisering 30 t/uke Norsk10 t/uke Samfunnsfag (historie, geografi, samfunnskunnskap) 3 t/uke Matematikk3 t/uke Engelsk2 t/uke Naturfag2 t/uke Kroppsøving2 t/uke Deltakelse i klassen på utdanningsprogrammet eleven er tatt inn til eller et annet aktuelt utdanningsprogram. Utplassering i bedrift 13 t/uke8 t/uke


Laste ned ppt "Foto: Bjørn Erik Olsen Fag-/nettverkssamling Helse og oppvekstfag Utdanningsavdelingen, Anne Engan Djupvik 05.03.2015 Foto: Thor-Wiggo Skille."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google