Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Tidlig innsats» Spesialundervisning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Tidlig innsats» Spesialundervisning."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Tidlig innsats» Spesialundervisning

2 Disposisjon 1. Gjennomgang av den nye digitaliserte veilederen for spesialundervisning 2. Faser i saksgangen

3 Ny veileder Tidlig innsats

4 Spesialundervisning 6 faser i saksgangen
Fase 1: Ordinære opplæring- bekymringsfasen •Fase 2: Henvisning til PP-tjenesten •Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov •Faser 4: Vedtaksfasen •Fase 5: Planlegging og gjennomføring •Fase 6: Evaluering og veien videre

5 Fase 1: Ordinær opplæring -bekymringsfasen
Skolens handlingsrom knyttet til ordinær opplæring •Tilpasset opplæring- forholdet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning. •Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. •Spesialundervisning er også tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er spesialundervisning.

6 Fase 1: Ordinær opplæring -bekymringsfasen
Skolens plikt til å vurderer elevens utbytte «Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.» §5-4 første ledd tredje punktum •§ 5-4 første ledd tredje punktum er en presisering av gjeldene rett. •Plikten til å prøve ut tiltak før henvisning til PP-tjenesten gjelder ikke dersom det etter skolens vurdering er åpenbart at tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet ikke vil føre til at eleven vil få tilfredsstillende utbytte.

7 Fase 1: Ordinær opplæring -bekymringsfasen
Lærerens varslingsplikt •Læreren har en selvstendig plikt til å varsle til rektor hvis de mistenker at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. «Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades.» § 5-4 første ledd andre punktum.

8 Fase 1: Ordinær opplæring -bekymringsfasen
Foreldre eller elevens rett til å be om undersøkelse «Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng.» § 5-4 første ledd første punktum Ingen formkrav. Ikke adgang til å oppstille vilkår. Aldersgrense 15 år- informasjon til foreldrene? Foreldrene/eleven kan også be om sakkyndig vurdering.

9 Fase 1: Ordinær opplæring -bekymringsfasen
Hva skal skolen undersøke? Skolen må undersøke og vurdere om eleven trenger spesialundervisning Vurderingstemaene står i opplæringsloven § 5-1 «Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.» § 5-1 første ledd første punktum Skolen bør vurdere forhold ved eleven selv, den ordinære opplæringen, organiseringen og læringsmiljøet rundt eleven. Områder som det er aktuelt å kartlegge er: - Hva består elevens vansker i? - Hvilke tiltak har vært iverksatt? - Hvordan har disse tiltakene fungert?

10 Fase 1: Ordinær opplæring -bekymringsfasen
Skolen mener det er behov for videre utredning •Skolen henviser saken til PP- tjenesten med samtykke fra foreldrene/eleven. Skolen mener det ikke er behov for videre utredning •Dersom bekymringen kommer fra lærer, og skolen vurderer at det ikke er behov for videre utredning, blir saken ikke sendt til PP-tjenesten. •Dersom det er foreldre/eleven som har bedt om at behovet for spesialundervisning blir vurdert, må skolen henvise saken til PP-tjenesten. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene/eleven har krevd undersøkelse eller om de har krevd sakkyndig vurdering.

11 Fase 2: Henvisning til PP-tjenesten
Opplæringsloven regulerer ikke hvordan henvisningen skal skje. •Henvisningen bør være skriftlig. •I henvisningen bør skolen legge ved en beskrivelse av skolens kartlegging, iverksatte tiltak for å tilpasse opplæringen og evaluering av tiltakene. •Husk samtykke fra foreldrene/eleven.

12 Fase 2: Henvisning til PP-tjenesten
Samtykke fra foreldrene/eleven •Krav om samtykke fra foreldrene/eleven før sakkyndig vurdering og før det fattes enkeltvedtak. «Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven.» § 5-4 andre ledd •Fra eleven har fylt 15 år er det tilstrekkelig med elevens samtykke i saker om spesialundervisning. •I de tilfellene det er foreldrene/eleven selv som har bedt om spesialundervisning er det ikke behov for samtykke, da ligger dette implisitt.

13 Fase 2: Henvisning til PP-tjenesten
Overgang fra grunnskolen til videregående opplæring •Ved overgangen til videregående opplæring skal det utarbeides en ny sakkyndig vurdering- unntak tidsbegrenset vedtak. •Det skal sendes ny henvisning til PP-tjenesten. •Det skal foreligge et nytt samtykke fra foreldrene/eleven. •Fylkeskommunen er ansvarlig for at den sakkyndige vurderingen blir gjort.

14 Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov
Varighet •Det bør komme tydelige fram i den sakkyndige vurderingen hvor lang periode vurderingen gjelder for. •Tidsbegrensede vedtak i overgangen mellom grunnskolen og videregående opplæring. aksbehandlingstid •Uten ugrunnet opphold- innen rimelig tid •Skoleeier kan ikke innføre ventelister Foreldrene/eleven kan innhente alternativ vurdering fra en sakkyndig.

15 FOT-samarbeidet SYV FYLKER SAMMEN OM UNIK FYLKESKOMMUNAL BRANSJELØSNING Nye felles maler Det viktige er hva som blir skrevet i malene


Laste ned ppt "«Tidlig innsats» Spesialundervisning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google