Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven

3 § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Lovgrunnlaget Opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring § 3-1 Rett til videregående opplæring §§ 4A-1 og 4A-3 Rett til grunnskole- og videregående opplæring spesielt organisert for voksne Introduksjonsloven –§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap FNs barnekonvensjon

4 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Rett hvis det er sannsynlig at barnet skal være i landet mer enn tre måneder Plikt når barnet har oppholdt seg i Norge i tre måneder Rett til å gå på nærskolen Kommunen kan tilby ett eller flere ekstra år i grunnskolen

5 Rett til spesialundervisning
Grunnskoleopplæring Rett til spesialundervisning Gjelder elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Særskilt norskopplæring Morsmålsopplæring Tospråklig fagopplæring

6 Videregående opplæring
Rett til videregående opplæring Retten gjelder fra det året man fyller 16 år. Man må ha lovlig opphold for å ha rett til videregående opplæring, men fylkeskommunen kan uansett velge å tilby det. Et forslag om rett for asylsøkere som er under 18 år og som venter på vedtak har vært på høring. Man må ha fullført grunnskolen (innebærer ikke at fagene må være bestått). Det er ikke anledning til å teste eleven i fag i forbindelse med inntaket.

7 Videregående opplæring
Rett til spesialundervisning Rett til særskilt språkopplæring Rett til omvalg etter søknad Rett til inntil to år ekstra Gjelder blant andre elever som har rett til særskilt språkopplæring eller spesialundervisning. Når eleven trenger det i forhold til opplæringsmålene På bakgrunn av sakkyndig vurdering. Hva er «år 0»?

8 Særskilt språkopplæring
Vilkår for rett til særskilt norskopplæring Elever med annet morsmål enn norsk eller samisk Elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen Vilkår for rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, jf. §§ 2-8/3-12 første ledd: Vilkårene nevnt over Om nødvendig, Ot. prp. nr. 55 ( ): «Elevar med svært avgrensa dugleik i norsk vil i tillegg kunne ha rett til morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring i ein overgangsperiode.»

9 Saksbehandling Kartlegging
før vedtak om særskilt språkopplæring/innføringstilbud fattes, underveis og før opphør Vedtak alt hva eleven får innvilget skal fremgå (bl.a. hvorfor, hva, hvor mye, når og hvor), hjemmel, klagerett osv. Klage elev/forelder/verge har klagerett rettes til den som fattet vedtaket, omgjøring vurderes Fylkesmannen er klageinstans

10 Frivillig for skoleeier Særskilt opplæringstilbud Kun nyankomne
Innføringstilbud «Kommunen/fylkeskommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar.» Frivillig for skoleeier Særskilt opplæringstilbud Kun nyankomne Egne grupper, klasser eller skoler – kan også tilbys elever som er alene om behovet

11 Må fremgå av den enkelte elevs enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
Innføringstilbud «Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring.» Må fremgå av den enkelte elevs enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kan påklages til Fylkesmannen

12 Vedtak kan ikke fattes for en lengre periode enn ett år av gangen.
Innføringstilbud «Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen.» Elevens beste. Varigheten avhenger av om det underveis fremdeles vurderes å være til elevens beste, men skal være maksimalt to år. Vedtak kan ikke fattes for en lengre periode enn ett år av gangen.

13 Utgangspunktet er læreplanene i fag og ordinær fag- og timefordeling.
Innføringstilbud «I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov.» Utgangspunktet er læreplanene i fag og ordinær fag- og timefordeling. Hjemmel for avvik fra læreplanverket. Avvik fastsettes i den enkelte elevs enkeltvedtak etter kartlegging av elevens behov. Eventuelle avvik må være nødvendig for å ivareta den enkelte elevs behov.

14 «Vedtak etter dette leddet krev samtykke frå elev eller føresette.»
Innføringstilbud «Vedtak etter dette leddet krev samtykke frå elev eller føresette.» Samtykke er påkrevd fra forelder/verge/elev. Grunnskoleeleven har rett til å gå på nærskolen.

15 Valg av læreplan i norsk
Valg av læreplan ved særskilt språkopplæring Ordinær læreplan i norsk med tilpasninger eller Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter dette er en overgangsplan som bare skal brukes til elevene er i stand til å følge ordinær opplæring i norsk kan brukes både i grunnskolen og i videregående opplæring vurdering er uten karakter

16 Valg av læreplan i norsk
Midlertidig læreplan i norsk for Vg1 for elever med rett til særskilt språkopplæring og kort botid i Norge (under 6 år) frivillig både for skolen og enkelteleven Eksamen i norsk som andrespråk en overgangsordning kun elever med kort botid avsluttende eksamen på Vg2/Vg3

17 Alle elever har rett til vurdering, men forskriften åpner for fritak.
Muligheter for fritak Alle elever har rett til vurdering, men forskriften åpner for fritak. Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål Gjelder elever som får særskilt språkopplæring etter §2-8/§3-12. Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål Gjelder elever som har rett til særskilt språkopplæring fra 8. trinn til Vg3. Fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av opplæringsåret, er fritatt ut året hvis foreldre eller verge ber om det.

18 Elever i innføringstilbud i grunnskolen
Muligheter for fritak Elever i innføringstilbud i grunnskolen kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden - gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering Foreldrene kan ønske at eleven skal fritas eller ikke, og i hvilke fag. Rektor fatter vedtak.

19 Elever i innføringstilbud i videregåande opplæring
Muligheter for fritak Elever i innføringstilbud i videregåande opplæring kan fritas fra vurdering med karakter i halvårsvurderingen i hele perioden i de fagene eleven har opplæring i kan ikke fritas fra kravene til standpunktvurdering Skoleeier skal sørge for at eleven/foreldrene/verge får nødvendig veiledning om konsekvensene av valget mellom vurdering med og uten karakter.

20 Grunnskoleopplæring for voksne
Rett til opplæring særskilt organisert for voksne reguleres av opplæringsloven kapittel 4A. Kommunen kan søke tilskudd til opplæring for asylsøkere i alderen år. Færre fag enn ordinær grunnskoleopplæring (norsk, matematikk, engelsk og to av fagene naturfag, samfunnsfag og religion, livssyn og etikk). Leder fram til et grunnskolevitnemål for voksne.

21 Rett til grunnskoleopplæring for voksne
Vilkår for å ha rett til grunnskoleopplæring for voksne må være over opplæringspliktig alder ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven§ 3-1 trenge grunnskoleopplæring ha lovlig opphold i Norge innvilget en oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent opphold eller kollektiv beskyttelse forslag til endringer, om at også de under 18 år som oppholder seg lovlig i Norge i påvente av å få avgjort søknad om oppholdstillatelse skal ha rett, har vært på høring Kommunen kan velge å tilby grunnskoleopplæring for voksne til de som ikke har lovlig opphold.

22 Særskilt språkopplæring i grunnskoleopplæring for voksne
Det er ikke en uttrykkelig rett til særskilt språkopplæring i loven. Opplæringen skal være tilpasset den voksne. Rett til særskilt tilrettelegging hvis nødvendig for å få forsvarlig opplæring, dvs. tilfredsstillende utbytte. Slik særlig tilrettelegging kan være særskilt språkopplæring frem til den voksne har tilstrekkelige ferdigheter til å følge ordinær grunnskoleopplæring for voksne Kan for øvrig ha rett til spesialundervisning, jf. § 4A-2

23 Faget norsk i grunnskoleopplæring for voksne
Særskilt norskopplæring kan gis etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller ordinær læreplan i norsk. Læreplan i grunnleggende norsk har ikke vurdering med karakter har ikke opplæring i skriftlig sidemål Vitnemål fra grunnskoleopplæring for voksne krever at den ordinære norskplanen følges. sluttvurdering med karakteren 1 fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål hvis den voksne hadde særskilt språkopplæring på 8., 9. og/eller 10. trinn

24 Rett til videregående opplæring for voksne
Vilkår for å ha rett til videregående opplæring for voksne er at man har fullført grunnskolen eller tilsvarende ikke har fullført videregående opplæring er eldre enn 25 år eller fyller 25 år det året har søkt har lovlig opphold i Norge (ikke rett mens man venter på å få avgjort søknad om opphold) Fylkeskommunen kan velge å tilby videregående opplæring for voksne også til de som ikke har lovlig opphold. Rett til å fullføre.

25 Vurdering i videregående opplæring for voksne
Voksne har rett til realkompetansevurdering og kompetansebevis. Det kreves i utgangspunktet bestått i alle fag for å oppnå vitnemål. Voksne kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål hvis han eller hun hadde særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring, ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole mv.

26 Oversikt over relevante bestemmelser
Opplæringsloven § 2-1 Rett til grunnskoleopplæring § 3-1 Rett til videregående opplæring §§ 2-8 og 3-12 Rett til særskilt språkopplæring/Innføringstilbud Kapittel 4A Opplæring spesielt organisert for voksne Kapittel 5 Spesialundervisning § 8-1 Rett til å gå på nærskolen § 8-2 Hovedregelen om organisering av elevene i grupper Forskrift til opplæringsloven: § 1-11 Fritak fra opplæring i sidemål § 3-21 Fritak fra vurdering med karakter for nyankomne elever § 3-22 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål § 4-15 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål - voksne

27 Særskilt språkopplæring i videre-gående opplæring for voksne
Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring eller spesialundervisning, men opplæringen skal være tilpasset. Voksne kan likevel ha rett til særskilt språkopplæring og/eller spesialundervisning hvis han eller hun er tatt opp på ordinær videregående opplæring.

28


Laste ned ppt "Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google