Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Tvisteloven kap. 36 – Overprøving av tvangsvern etter psykisk helsevernloven Helserett spesialfag – 14. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Tvisteloven kap. 36 – Overprøving av tvangsvern etter psykisk helsevernloven Helserett spesialfag – 14. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Tvisteloven kap. 36 – Overprøving av tvangsvern etter psykisk helsevernloven Helserett spesialfag – 14. oktober 2015 Aslak Syse

2 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Søksmål etter tvl. alm. regler – NB! – når ikke aktuelt inngrep i friheten – Erstatningssøksmål (ulovlig frihetsberøvelse) – Fastsettelsessøksmål av at vilkårene for tvangsinnleggelse, tvangsmedisinering, andre tvangsinngrep ikke forelå, – slike søksmål krever "rettslig interesse"; begrenser adgangen til å prøve forvaltningsskjønnet – Brudd på menneskerettigheter, for eksempel, kan føre til fastsettelsessøksmål, eventuelt grunnlag for erstatningssøksmål, Oslo tingrett, dom 29. mai 2007

3 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Søksmål etter tvl. kap. 36 – Bare når aktuelt inngrep i friheten Tidligere eget kapittel i tvml. 33 ved endringslov 19. juni 1969 nr. 52, jfr. Ot.prp. 40 (1967/68) Ett felles kapittel ved overprøving av administrative tvangsvedtak.Antallet phvl-stevninger har de siste årene ligget på 220-230 stk. Helsedirektoratets advokater fører siden 2009 ca halvparten av disse sakene for ting- og lagmannsrett (100 prosessoppdrag årlig). Regjeringsadvokaten fører selv saker for Høyesterett

4 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO § 36-1: Hvilke sakstyper og aktualitet (1)Reglene i dette kapitlet gjelder søksmål som etter særskilt lovbestemmelse kan reises for rettslig prøving av administrative vedtak om tvang mot personer. Andre krav kan ikke trekkes inn i saken (tvangsbehandling?) (2)Søksmål etter reglene her kan ikke reises etter at vedtaket er falt bort. Faller vedtaket bort etter at det er krevd rettslig prøving, heves saken. (3)Ny rettslig prøving kan bare skje etter at saken på nytt er behandlet administrativt

5 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Bare bestemte sakstyper, og bestemte vedtak, styres av hjemmelslov Lovhjemmel for å brukes ordning, jfr. tvl. § 36-1, se hjemmelsbestemmelsen i phvl. § 7-1: KKs vedtak i sak om tvungen observasjon, etablering eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern etter §§ 3-2, 3-3 og 3-7, kan av pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende bringes inn for tingretten etter reglene i tvl. kap. 36. Det samme gjelder kontrollkommisjonens vedtak om overføring til døgnopphold i institusjon, jf. §§ 4-10 og 5-4. Reelt ikke domstolskontroll av observasjonsvedtak

6 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO § 36-2 og § 36-3: Partsforhold og verneting Søksmålsberettiget, se § 36-3 (1), og søksmål reises overfor KK, se § 36-2 (1) Enkle regler om verneting, se § 36-2 (2) Søksmål ingen oppsettende virkning for tvangsbruk, se § 36-2 (3) Søksmålskompetanse har den vedtaket retter seg mot eller er gitt søksmålsrett, se pvhl. § 7-1 «pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende» Søksmålet rettes HOD, se § 36-3 (3)

7 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO § 36-5 og § 36-8: Raskt, prioritert og kostnadsfritt Hovedforhandling berammes straks, se § 36-5 (1) Saken skal prioriteres og behandles så hurtig som hensynet til en forsvarlig saksbehandling gjør mulig, se § 36-5 (2) Innenfor rammene av vedkommende lov skal retten prøve alle sider av saken, se § 36-5 (3) Staten bærer alle kostnadene ved saken når ikke annet følger av særskilt lovbestemmelse, se § 36-8

8 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Full prøving – alle sider av saka Ubundet av påstander og anførsler, se f.eks. Rt 2000 s. 23 (Dom – utskriving etter manglende oppfylling av behandlingsvilkåret, forverringsalternativet) Saksøker og saksøkte felles påstand. Lengre domsgrunner like fullt, jf. ubundet av «anførsler og påstander» Godt eksempel på søksmål uten fri rådighet over søksmålsgjenstanden. Retten har selv plikt til å sørge for at saka blir "fullt belyst« Hva betyr: Alle sider av saka?

9 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO § 36-4 og § 36-10: Rettens sammen- setning i tingrett og lagmannsrett To meddommere, hvorav én lek og én fagkyndig. I særlige tilfeller kan retten settes med to fagdommere og tre meddommere, hvorav én eller to skal være fagkyndige. Når bare én lek meddommer, avgjøres det ved loddtrekning hvilket kjønn denne skal ha, se 36-4 (1) Sakkyndighetsutvalg, lekmannstrekning, se 36-4 (2) Enkle ankeregler. Ved muntlig ankeforhandling i lagmannsretten to meddommere, én lek og én fagkyndig. For øvrig reglene i kapitlet, se 36-10

10 FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Kostnadsspørsmålet – Få saker slipper inn for Høyesterett Advokathjelp skal være kostnadsfri etter rettshjelpsloven 13. juni 1980 nr. 35 § 16 første ledd nr. 2. Oppnevning av prosessfullmektig går fram § 23. – Kostnadsfri rettshjelp også for KK, se rettshjelpsloven § 17 tredje ledd nr. 3. Etter § 22 «partens ønske være avgjørende». Bostedsforbehold. Tre uspennende HR-dommer 2014–2015 Flere år siden sist


Laste ned ppt "FACULTY OF LAW, UNIVERSITY OF OSLO Tvisteloven kap. 36 – Overprøving av tvangsvern etter psykisk helsevernloven Helserett spesialfag – 14. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google