Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannen

2 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Eksisterende kontroll- og tilsynsorganer i forvaltningen

3 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Innledning Organer i forvaltningen med særlig lovpålagt oppgave å føre tilsyn og kontroll Avgrensning Intern kontroll, overordnet organs kontroll, forvaltningsklage Tilsyn- og kontroll med forholdene under frihetsberøvelsen, ikke med grunnlaget for den Oversikt over rammene for kontroll- og tilsynsvirksomheten – ikke om disse er tilstrekkelige eller hensiktsmessige

4 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Steder der personer er frihetsberøvet Fengsler Politiarrester Utlendingsinternat Helseinstitusjoner Barnevernsinstitusjoner Andre?

5 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Fengsler – tilsynsrådene Regelverket Straffegjennomføringsloven 18. mai 2001 nr 21 § 9 Straffegjennomføringsforskriften 22. februar 2002 nr. 183 § 2-3 Kriminalomsorgens retningslinjer Ett tilsynsråd i hver region – 6 stk Oppnevnes av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, etter forslag fra fylkesmennene Bør har juridisk kompetanse. «Øvrige medlemmer bør representere ulike yrkesgrupper» Tar opp saker etter eget initiativ eller etter klager/henvendelser Skal gjennomføre tilsynsbesøk – varslede og uanmeldte Forsøker å løse saken lokalt – med fengselet. Evt sende den til Kriminalomsorgsregionen Ikke myndighet til å gi pålegg eller sanksjoner Avgir årsmelding til Kriminalomsorgen

6 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Politiarrest – Tilsynsutvalget Sentralt tilsynsorgan Regelverk Forskrift om bruk av politiarrest 30. juni 2006 nr 749 § 4-2 m.m. Medlemmer To fra POD (leder + representant), én fra lokal statsadvokat Inspeksjon/tilsynsbesøk «etter behov» I praksis et besøk i hver sentralarrest hvert annet år Hittil kun varslede besøk Avgir rapport etter besøket Til Riksadvokaten, lokal statsadvokat, POD og ansvarlig politimester

7 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Utlendingsinternat - Tilsynsrådet Regelverk Forskrift om Politiets utlendingsinternat 23. desember 2009 nr 1890 kap 6 Medlemmene oppnevnes av Justisdepartementet Bør ha juridisk kompetanse. Kan ta opp saker etter henv. fra utlendinger, alt. på eget initiativ Tilsynsbesøk – varslede og uanmeldte Krav til minimum to i året Kan ikke gi pålegg eller sanksjoner, men påpeker forhold Skal forsøke å løse saker lokalt, ev. ta opp med overordnet myndighet Avgir årsmelding til Politiets utlendingsenhet og POD

8 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Helseinstitusjoner – fylkesmannen og kontrollkommisjonene Ulike grunnlag for frihetsberøvelse i helseinstitusjoner Psykisk helsevernloven 2. juli 1999 nr. 62 kap. 3 – pasienter med psykiske lidelser Straffeloven 22. mai 1902 nr 10 §§ 39, 39a – dom til tvungent psykisk helsevern eller til tvungen omsorg Helse- og omsorgstjenesteloven 24. juni 2011 nr 30 §§ 10-2, 10-3 – tilbakehold av rusmiddelavhengige Pasientrettighetsloven 2. juli 1999 nr. 63 kap. 4 A – pasienter uten samtykkekompetanse Smittevernloven 5. august 1994 nr 55 § 5-3 – tvungen isolering i sykehus Andre?

9 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Helseinstitusjoner – fylkesmannen Helsetilsynsloven 30. mars 1984 nr 15 + enkelte særlover Ulike rundskriv med retningslinjer Fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og personell Statens Helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn Juridisk og medisinsk kompetanse Planlagt tilsyn/hendelsesbasert tilsyn (etter klager/konkrete hendelser) Besøk, varslede eller uanmeldte Kan påpeke pliktbrudd, gi veiledning, iverksette oppfølging Helsetilsynet ilegger admin. reaksjoner til helsepersonell/virksomheter

10 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Helseinstitusjoner – kontrollkommisjonene (1/2) Regelverk Psykisk helsevernloven 2. juli 1999 nr. 62 kap. 6 Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. 16. desember 2011 nr 1258 kap. 7 Saksbehandlingsrundskriv med retningslinjer fra Helsedirektoratet Oppnevnes av fylkesmennene – 56 stk totalt Ledes av jurist, et medlem skal være lege og av to øvrige medlemmer skal ett ha vært under psykisk helsevern, være eller ha vært nærstående eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv.

11 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Helseinstitusjoner – kontrollkommisjonene (2/2) Behandler klager og prøver vedtak Velferdskontroll Tilsynsbesøk minst en gang i måneden – varslede og uanmeldte Kan ta opp saker på eget initiativ eller etter henvendelse fra pasienten, pasientens nærmeste eller personalet Tar forhold opp med institusjonens ledelse, eller faglig ansvarlig Alvorlige forhold – skal varsle fylkesmannen Årlig rapport til Helsedirektoratet

12 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Barneverninstitusjoner – fylkesmannen Regelverk Barnevernloven 17. juli 1992 nr. 100 § 5-7 Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner 11. desember 2003 nr 1564 Behandler henvendelser fra barna eller deres foresatte Tilsynsbesøk – minimum fire per år hvorav minimum to uanmeldte Besøk ved klager eller kjennskap til uheldige forhold Skal gi melding om forhold som bør endres og gi forslag til tiltak, om mulig Kan gi pålegg om retting hvis driften er uforsvarlig nedlegging av driften Utarbeider skriftlig rapport etter hvert besøk Avgir årsrapport til institusjonene og Statlig regional barnevernmyndighet

13 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Avslutning Ulikheter mellom tilsynsordningene Forholdet til ny NFM?


Laste ned ppt "Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google