Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Økonomisjefsamling Økonomiplanlegging - Lett oppvarming Ålesund 1. oktober 2015 Martin G. Mortensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Økonomisjefsamling Økonomiplanlegging - Lett oppvarming Ålesund 1. oktober 2015 Martin G. Mortensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Økonomisjefsamling Økonomiplanlegging - Lett oppvarming Ålesund 1. oktober 2015 Martin G. Mortensen

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ein av fleire rettleiarar om planar

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Døme på plansystem Kommuneplan SamfunnsdelArealdel Handlingsdel Økonomiplan Årsbudsjett ÅrsrekneskapÅrsberetning Tertial- /kvartalsrapportering Arbeidsprogram Fag-/temaplaner Reguleringsplaner Lang sikt Mellomlang sikt Kort sikt AnalyseEvalueringPrioritering Strategiplan

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Innhald 1.Langsiktig økonomiplanlegging 2.Om økonomiplanen 1.Kommunelova 2.Prosess 3.Status og målsettinger 1.Felles situasjonsforståing 2.Fastsette overordna mål og rammer for ønska økonomisk utvikling 3.Økonomisk politikk 4.Underskott frå tidlegare år 5.Identifisere det økonomiske handlingsrommet 6.Kunnskap om einingane sine ressursbehov og faktisk utgiftsutvikling 4.Sentrale elementer i økonomiplanen 1.Folketalsprognose 2.Løns- og prisvekst 3.Driftsinntektene 4.Driftsutgiftene 5.Investeringar og gjeld 5.Oppsummering

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal God økonomistyring Sentral kobling mellom kommuneplan og budsjett Utvikling krever langsiktighet og planlegging Verktøy for politiske prioriteringer Verktøy for effektiv ressursutnyttelse Konsekvenser av manglende langsiktig planlegging er svakere økonomi og dårligere tjenester 1. Om økonomiplanen

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fire år og rulleres årlig Hele kommunens virksomhet Realisme (inntekter, utgifter, prioriteringer, mål) Skille drift og investering Økonomisk balanse Oversiktlig Formannskapet innstiller 2.1 – Kommunelova

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Langsiktig, kortsiktig planlegging og resultatvurdering skjer hele året (årshjulet) Prosessen bør forankres politisk (kommunestyret) Konsekvensjusteringer Utredning og håndtering av handlingsplaner og enkeltsaker/temaer Håndtering av endringer i oppgaver og økonomiske rammer (Komm.prop, Prop. 1 S) Sammenstilling til et beslutningsdokument Formannskapets innstilling, ettersyn og endelig vedtak i kommunestyret 2.2 – Om økonomiplanen - prosess

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2.2 – Om økonomiplanen - prosess Kva skal skje når? -Bestilling til rett tid -Grunnlag ferdig til rett tid -Avgjerd til rett tid

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2.2 – Økonomiplan og årsbudsjett Kvar for seg eller samla? Korleis blir øk.plan brukt i din kommune? Samanheng med årshjulet SamlaKvar for seg Fordel?Ulempe?Fordel?Ulempe? Éin prosessKun budsjett i fokus? God drøftingTyngre adm - 2 prosessar Lettare å rullere fram budsjettet Strategisk diskusjon(U)forpliktande frå politisk nivå Svakare kontakt plan Betre samanheng med planverk

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 3.1 – Felles situasjonsforståelse -Kompetente folkevalte -Tett dialog om økonomisk status og utvikling, samt framtidige konsekvenser 3.2 – Fastsetting av mål og rammer for økonomien 3 – Status og målsettinger (I) «Andres ansvar» «Maktesløshet» «Kostnader oppstår» «Partipolitikk» «Svarte-Per» «Monopolpenger» «Svak budsjettdisiplin» «Svak planer» «Ostehøvel»

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 3.3 – Økonomisk politikk Planlegging under uvisse Stresstest av økonomien Behov for å planlegge med marginar Kvantitative mål – NDR, disp.fond, gjeldsgrad – Med meir Kvalitative mål – Budsjettprosess før vedtak – Oppfølging gjennom året Føresetnadar Mål Handlingsreglar for økonomien

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Register om betinget kontroll og godkjenning Robek, kommunelova § 60 aÅrsbudsjett i ubalanse - Ikkje uspesifiserte innsparingar bØkonomiplan i ubalanse - Balanse kvart år cVedtek å dekke inn underskot over fleire enn to år - Kan nytte to år; første vedtak sett på som opphavleg plan dIkkje følgjer inndekningsplan - Obs, kan bli meldt inn etter år 1, sjølv om lova opnar for inndekning over 2 år 3.4 – Underskott frå tidlegare år Fylkesmannen i Møre og Romsdal

13 3 – Status og målsettinger (II) 3.5 – Identifisere økonomisk handlingsrom Tilrettelegge for politiske prioriteringer av mål 3.6 – Kunnskap om enhetenes ressursbehov og faktiske utgiftsutvikling

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.1 – Befolkningsprognose 4.2 – Lønns- og prisvekst 4.3 – Driftsinntektene 4.4 – Driftsutgiftene 4.5 – Investering og gjeld 4 – Sentrale element i økonomiplanen

15 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.1 – Folketalsprognose Grunnlagsdokument Eigne føresetnadar – nye bustadfelt, bustadar under oppføring, o.l. - Kva skjer på grunnkretsnivå i høve til barnehage, skule, omsorgstenesten?

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.2 – Løns- og prisvekst Lokale variasjoner

17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.3 – Driftsinntektene

18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.4 – Driftsutgiftene

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4.5 – Investeringar og gjeld

20 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kartlegging status og mål Prognose/ planforutsetninger Kartlegging behov Vurdere konsekvenser Helhetlige prioriteringer innenfor rammen 5 – Oppsummering Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Renter og avdrag Netto driftsresultat Fond Netto driftsresultat, fond, gjeldsgrad, med meir Rentenivå Folketalsutvikling Løns- og prisvekst Nye driftstiltak Investeringar - = - =

21 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nytt kommunestyre og nye muligheter


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Økonomisjefsamling Økonomiplanlegging - Lett oppvarming Ålesund 1. oktober 2015 Martin G. Mortensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google