Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4."— Utskrift av presentasjonen:

1 VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

2 Formålet med vurderingen Fremme læring Uttrykke kompetanse

3 To typer vurdering UNDERVEISVURDERING: - fremme læring - gi grunnlag for tilpassa opplæring - bidra til å øke kompetanse i faget Finner sted daglig, i tillegg til den uttrykkes gjennom halvårsvurdering med / uten karakter SLUTTVURDERING: - gi informasjon om elevens måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen i faget. Uttrykkes gjennom standpunktkarakter

4 Enkelt formulert UNDERVEISVURDERING: vurdering for læring og av læring SLUTTVURDERING: vurdering av læring

5 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er de samla kompetansemålene i læreplanen for fag slik de er fastsatt i læreplanverket.

6 Grunnlaget for vurdering i fag Kompetansemålene settes opp som objektive kriterier En har ikke anledning til å trekke inn ulike lærevansker, holdninger, fravær og forhold knyttet til orden og oppførsel inn i vurderingen. I muntlige fag kan ikke elevens aktivitet og innsats trekkes inn i vurderingen.

7 Grunnlaget for vurdering i fag Manglende obligatoriske innleveringer har heller ingen betydning for vurderingen, men kan være med på å føre til manglende grunnlag for karakterer. Kroppsøving er det eneste faget der forutsetninger og innsats kan tas med i vurderingen.

8 Grunnlaget for vurdering i fag Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

9 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel Vurdering i orden og oppførsel skal ta utgangspunkt i skolens ordensreglement, og skal være knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med dette. Forhold som ikke er omtalt i skolens ordensreglement kan ikke trekkes inn i vurderingen av elevens orden og oppførsel.

10 Varsling Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter. Det skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurderingen eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i oppførsel.

11 Varsling Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet for å forbedre karakteren i orden eller oppførsel.

12 Standpunktkarakterer i fag Gis ved avslutningen av opplæringen i fag og skal føres på vitnemålet. NB! Valgfag kan avsluttes hvert år eller…., mat og helse avsluttes i 9.klasse. Standpunktkarakterer vil bli tema på foreldremøte 10. trinn

13 VURDERING FOR LÆRING Vurdering for læring har vært et satsingsområde på Lurahammaren de siste årene. 4 hovedprinsipper for Vurdering For Læring (VFL): Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling.

14 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. KLARE MÅL OG KLARE KRITERIER PÅ ARBEIDSPLANEN Målene formuleres slik at språk og innhold blir forståelig for alle elevene. Viktig med klare kriterier, lett forståelig for alle elevene. Kriteriene er viktige både for at elevene skal skjønne innholdet i målene og for videre arbeid med både tilbakemeldinger og vurderinger. Til enhver tid skal elevene være klar over hva som er målet for opplæringen i timen / perioden. Elevene skal være kjent med hva som er kriteriene for måloppnåelse, ofte formulert i forhold til høy, middels og lav måloppnåelse.

15 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene skal få gode tilbakemeldinger: - knyttet opp mot målene og kriteriene - personlige med fokus på positiv utvikling - ved prøver, vil elevene få kommentarer / tilbakemelding først, deretter eventuell karakter. - tilbakemeldingene kan være både muntlige og skriftlige

16 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene skal få gode fremovermeldinger -noen få, men viktige forbedringsområder -eventuelt plukke ut 2 – 3 ting å jobbe spesielt med til neste prøve, og at elevene må ta med fremovermeldingene på prøvene. -«oppdra» elevene til å aktivt bruke fremovermeldingene -i flere fag vil fremovermeldinger bli lagret i mapper

17 Hva betyr VFL for elevene på Lurahammaren? Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved bl.a. å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling. -La elevene på grunnlag av formulerte mål og kriterier av og til vurdere egen måloppnåelse i form av enten høy-middels-lav måloppnåelse eller karakter. -La elevene p å grunnlag av formulerte mål, kriterier og tilbakemeldinger av og til foreslå karakter på prøve. -La elevene på grunnlag av formulerte mål og kriterier av og til vurdere hverandres arbeid.

18 VURDERING FOR LÆRING 2013 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,2 9. trinn4,13,9 10. trinn3,93,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,24,1 9. trinn3,83,9 10. trinn3,93,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,24,0 9. trinn3,93,8 10. trinn3,7 LuhaNasjonalt 8. trinn4,23,9 9. trinn3,7 10. trinn3,73,6 LuhaNasjonalt 8. trinn4,03,7 9. trinn3,73,6 10. trinn3,63,5 LuhaNasjonalt 8. trinn4,13,6 9. trinn3,43,2 10. trinn3,23,1 LuhaNasjonalt 8. trinn3,53,1 9. trinn2,62,7 10. trinn2,6 LuhaNasjonalt 8. trinn3,52,9 9. trinn2,82,5 10. trinn2,62,4 LuhaNasjonalt 8. trinn3,73,5 9. trinn3,13,2 10. trinn3,0 Mer enn 0,3 høyere(signifikant forskjell) 0,1-0,2 høyere Likt 0,1-0,2 lavere Mer enn 0,3 lavere(signifikant forskjell) Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Får du være med å foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurdere? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt skal vurdere? Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke for å bli bedre i fagene? Får du hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget?

19 VURDERING FOR LÆRING 2014 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,2 9. trinn4,03,9 10. trinn4,23,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,2 9. trinn4,13,9 10. trinn4,03,8 LuhaNasjonalt 8. trinn4,34,0 9. trinn4,13,7 10. trinn3,83,7 LuhaNasjonalt 8. trinn4,24,0 9. trinn4,03,7 10. trinn3,73,6 LuhaNasjonalt 8. trinn4,03,8 9. trinn4,03,6 10. trinn3,93,1 LuhaNasjonalt 8. trinn3,83,7 9. trinn3,53,3 10. trinn3,43,1 LuhaNasjonalt 8. trinn3,23,1 9. trinn3,12,8 10. trinn2,82,6 LuhaNasjonalt 8. trinn3,22,9 9. trinn2,82,6 10. trinn2,92,4 LuhaNasjonalt 8. trinn3,83,6 9. trinn3,53,2 10. trinn3,33,1 Mer enn 0,3 høyere(signifikant forskjell) 0,1-0,2 høyere Likt 0,1-0,2 lavere Mer enn 0,3 lavere(signifikant forskjell)

20 Andre konsekvenser av arbeidet med VFL? Karakterpresset er mindre. - 8. klasse vil ikke få vurdering med karakter til jul i følgende fag: Norsk sidemål Musikk Kunst og Håndverk Kroppsøving I tillegg vil det ikke bli gitt vurdering med karakter til sommeren i norsk sidemål. - Ikke heldagsprøver i skriftlige fag før i 10. klasse - Mindre og færre prøver

21 Hva kan foreldre bidra med i elevenes læringsarbeid? Følge med på: Periodeplan – oversikt over hva som skjer (prøver, ekskursjoner, alternative dager osv) – Se hjemmesiden: www.minskole.no/lurahammaren www.minskole.no/lurahammaren Arbeidsplaner i fag – oversikt over mål, tidsbruk, oppgaver o.l. Ligger også på hjemmesiden.

22 Hva kan foreldre bidra med i elevenes læringsarbeid? Spør først og fremst om hva de har lært på skolen i dag!

23 FØRING AV FRAVÆR PÅ VITNEMÅLET BESTEMMELSER FRA 1.8.2010

24 Til elever og foresatte. § 3 – 41 i Forskrift til Opplæringsloven er endret fra 1.8.2010. Dette omhandler føring av fravær på vitnemålet og inneholder endringer som det er viktig at elever og foreldre kjenner til. Bakgrunnen for endringene er tiltak for å redusere frafallet i videregående opplæring.

25 Forskriften i korte trekk: Elev / foresatte kan kreve at inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke blir ført på vitnemålet. Fravær som kan kreves ikke blir ført, er følgende: – Innvilget permisjon – Dokumentert sykefravær fra og med 4. fraværsdag.

26 I praksis betyr dette krav om legeerklæring. Ved fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan en kreve at fravær fra og med 1.dag kan strykes. Det er kun hele dager som en kan kreve ikke blir ført på vitnemålet. Videre kan ikke korte sykefravær på 1 – 3 dager trekkes fra, og det er krav til legeerklæring fra og med 4. fraværsdag hvis en skal kreve dette fratrukket.

27 Fortsatt vil eleven ha rett til å kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Det er eleven / foresatte som selv må kreve dette og har ansvar for å framskaffe dokumentasjon. Det er ikke skolens ansvar å be elevene om dokumentasjon.

28 Det er også elevens /foresattes ansvar å kreve at inntil 10 fraværsdager per opplæringsår ikke skal føres på vitnemålet, det er ikke skolens ansvar å be elevene om dette.


Laste ned ppt "VURDERING Forskrift til Opplæringsloven, § 3 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google