Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning
Rettssikkerhet Initiativ og forslag Informasjon Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Fylkesmannen i Hedmark har oppdrag for 12 departementer og 9 direktorater. Oppdragene blir gitt sektorvis og innebærer forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt å bidra til at helhetsperspektivet er ivaretatt. Samordning Vi skal bidra til et best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning. Rettssikkerhet Vi skal sikre at folk i sin alminnelighet får innfridd sine rettigheter. Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet. Initiativ og forslag Vi skal bidra til utvikling i fylket og ta nødvendige initiativ. Informasjon Vi har et informasjonsansvar om statlig politikk både i forhold til sentrale myndigheter, i forhold til kommunene og ut til folk.

2 Klager på standpunktkarakterer
Antall klager 2010: 112 Medhold: 73 (65,1%) Antall klager 2011: 117 Medhold: 91 (77,78%) Antall klager 2012: 82 Medhold: 52 (63,4%) Antall klager 2013: 69 Medhold: 34 (50,7%) Musikk, mat og helse, kroppsøving og kunst og håndverk

3 Kapittel 5 i forskrift til Opplæringsloven: Klage på vurdering
Forskrift til opplæringsloven §§ 5-1 og 5-2: Hva kan det klages på? Hvem kan klage? Informasjon om klageadgang og frister til både elever og foresatte § 5-5: Klagefrister

4 Fylkesmannens saksbehandling
Prioriteringer hos Fylkesmannen Faglærer/kontaktlærers begrunnelse Presisere hvilke regler som er brutt eller det kan reises tvil om er brutt jf. kapittel 3 i forskrift Fylkesmannen skal ikke overprøve faglærers faglige skjønn

5 Føler seg urettferdig bedømt i faget Sammenligner seg med andre elever
Hva går klagene ut på? Føler seg urettferdig bedømt i faget Sammenligner seg med andre elever Manglende underveisvurdering Har fulgt opp underveisvurdering fra faglærer – uten bedre resultat Mener karakteren «justert» med en prøve på tampen av opplæringen ….

6 Begrunnelser for medhold på klager
Manglende klargjøring av mål for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1 Eleven er ikke kjent med hva som er grunnlaget for vurderingen Manglende underveisvurdering Faglærer viser i liten grad til de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget og i liten grad til bredt vurderingsgrunnlag

7 Begrunnelser for medhold forts.
Elevens innsats, orden, oppførsel og fravær blir trukket inn i vurderingen NB! Kroppsøving! Faglærers begrunnelser er ikke i tilstrekkelig grad forankret i kompetansemålene i læreplanen Faglærer har sin egen forståelse for vekting av de forskjellige delene i et fag

8 Hvordan få til en ytterligere nedgang i antall klager?
Hvor godt kjent er lærere med vurderingsforskriften? Eleven er kjent med mål, grunnlaget for, hva som vektlegges og hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse i vurderingen? Kjent med innholdet innebærer noe mer enn at informasjonen ligger på Internett eller gis på ark. § 3-12 Egenvurdering

9 Forts. Fortløpende informasjon om egen kompetanse Varsel om manglende grunnlag for vurdering skal gis uten ugrunnet opphold § 3-3: «Gjensidighetsprinsippet» Vurdering for læring – hvordan få til en enda bedre vurderingspraksis?

10 Nytt i 2014: Nytt rundskriv om individuell vurdering på trappene Felles nasjonalt tilsyn : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse (saksbehandlingen) Skolebasert vurdering


Laste ned ppt "Fylkesmannens roller Sektormyndighet, veileder og pådriver Samordning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google