Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Satsingen Vurdering for læring - hvordan kan UH bidra? Kvalitetssikringsnettverk etterutdanning UH Gardermoen 3. juni 2010 Hedda B. Huse, Anne Husby, Ida.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Satsingen Vurdering for læring - hvordan kan UH bidra? Kvalitetssikringsnettverk etterutdanning UH Gardermoen 3. juni 2010 Hedda B. Huse, Anne Husby, Ida."— Utskrift av presentasjonen:

1 Satsingen Vurdering for læring - hvordan kan UH bidra? Kvalitetssikringsnettverk etterutdanning UH Gardermoen 3. juni 2010 Hedda B. Huse, Anne Husby, Ida Large

2 Hva mener vi når vi snakker om vurdering for læring (VfL)? Når vurderingen blir brukt med det formål å forbedre undervisningen og elevens læring Black og Wiliam definerer Vurdering for læring som 'all those activities undertaken by teachers and/or by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged'.

3 Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender Dokumenterte utfordringer når det gjelder vurderingskultur og vurderingspraksis i skole og lærerutdanning Erfaringer fra prosjekt Bedre vurderingspraksis (BV) –Stort behov for kompetanse i vurdering –Små praksisendringer får betydning for elevenes læring (for eksempel tydelige mål og for elevene kjente kriterier/kjennetegn på måloppnåelse) –Lærere og skoleledere er motiverte til å gjøre noe med egen praksis under de rette omstendighetene

4 Hva har Udir gjort til nå? Oppsummert, systematisert og videreført erfaringene fra BV Innført ny forskrift til Opplæringsloven hvor vurdering for læring er et bærende prinsipp i underveisvurderingen Vurdering har vært et prioritert område i etterutdanning for lærere 2009/2010 Etablert egen nettside www.skolenettet.no/vurdering med ressurser for lærere, skoleledere og skoleeiere som vil satse på vurdering for læring www.skolenettet.no/vurdering

5 Fire sentrale prinsipper 1.Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem 2.Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3.Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 4.Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

6 Satsingen Vurdering for læring Satsingen starter opp høst 2010 og fases ut vår 2014 De fire prinsippene er bærende i satsingen Målet er en bedre vurderingskultur og en vurderingspraksis med læring som mål Et viktig virkemiddel vil være kompetanseheving gjennom lærende nettverk for lærere, skoleledere, skoleeiere og evt ansatte i universitets- og høyskolesektoren

7 Satsingen forts I løpet av fireårsperioden deltar skoleeiere, skoler, voksenopplæringssentre, lærebedrifter, lærere og instruktører i et opplegg for kompetanseutvikling og praksisutvikling i 14-16 mnd Intensjon om å etablere samarbeid med universiteter og høyskoler

8 Fireårig satsing forts Starter med grunnskoler H-10, videregående og lærebedrifter fra V-11 Skoleeierne får midler, bla til å frikjøpe ressursperson(er) Ressurspersonene skoleres av Udir Ulike strukturer og nettverk skal ivareta samarbeid, gjensidig læring og erfaringsdeling Utvalg av deltakere i skjer via fylkemannsembetene

9 Materiell om vurdering Nytt materiell for informasjon og kompetanseutvikling –Ny nettside Vurdering for læring www.skolenettet.no/vurdering med verktøy, eksempler fra praksis, filmer m.m. www.skolenettet.no/vurdering –Brosjyrer med informasjon om ny forskrift –Rundskriv med utdypende kommentarer til vurderingsforskriften til behandling i KD

10

11

12

13 Utfordringer i satsingen Å vurdere kompetanse Grunnlaget for vurdering i fag (målrelatert – ikke orden/oppførsel) Bruk av vurdering som straff/disiplineringsverktøy Normbasert vurderingsprinsipp fortsatt utbredt? Summativ kultur på trinn med karakter Å ivareta prinsippet om å endre/justere egen undervisning dersom den ikke fører til ønsket læring (adjust teaching to meet students needs) Tid- og arbeidskrevende å få til varig praksisendring Skoleeier og skoleleder må involvere seg

14 Hva skjer nå? Møte med de utvalgte skoleeierne 11. juni på Gardermoen De deltakerne i dag som ønsker å komme og presentere sitt opplegg for kompetanseutvikling 11. juni melder seg til oss før lunsj

15 Hvd kan fagmiljøene/UH bidra? Som ressurspersoner? Som fagmiljøer skoleeierene kjøper kompetanse/komp.utv.opplegg av? Som bidragsytere på andre måter? Hva bør Udir i så fall gjøre i 2011 ift fagmiljøer/UH? Innspill?


Laste ned ppt "Satsingen Vurdering for læring - hvordan kan UH bidra? Kvalitetssikringsnettverk etterutdanning UH Gardermoen 3. juni 2010 Hedda B. Huse, Anne Husby, Ida."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google