Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolebesøk februar 2008 Forskrift Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Oppland fylkeskommune Hjelpemidler ved lokalt gitt og sentralt gitt eksamen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolebesøk februar 2008 Forskrift Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Oppland fylkeskommune Hjelpemidler ved lokalt gitt og sentralt gitt eksamen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolebesøk februar 2008 Forskrift Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Oppland fylkeskommune Hjelpemidler ved lokalt gitt og sentralt gitt eksamen

2 Hvorfor LK06 og nye læreplaner Tydelige kompetansemål: fra aktivitet og prosess til læringsutbytte Større lokal frihet – tilpasset opplæring Grunnleggende ferdigheter prioriteres Progresjon og sammenheng i opplæringen

3 Grunnleggende ferdigheter Ferdigheter i lesing, skriving, regning, uttrykke seg muntlig, bruk av digitale verktøy. Alle de grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene for det enkelte fag.

4 Fra elevundersøkelsen 2007 Hefte om vurdering (Utdanningsdirektoratet) Direktoratet undersøker årlig hvordan elever vurderer sitt eget læringsmiljø. Eksempler på elevsvar: Nesten 60 % av elevene svarer at læreren 1-3 ganger per måned eller sjeldnere forteller dem hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene. 19 % av elevene svarer at læreren i noen fag eller i svært få fag ikke har snakket med elevene om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. 23 % av elevene svarer at i noen fag eller i svært få fag vet de ikke hva som kreves for å oppnå de ulike kompetansemålene. 44 % av elevene på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer at læreren ikke i noen fag eller i svært få fag spør hvordan eleven selv vurderer sitt eget arbeid (tilsvarende andel for 5-7. trinn er 21 %).

5 To av tre lærere sier elevenes innsats teller mest for karaktersettingen. Prestasjoner avgjør ikke karakterene

6 Vurdering med karakter Forskrift §4-7: Grunnlaget for vurdering med karakter i fagene er kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i LK06. Karakteren skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd på tidspunktet for vurderingen, og ut fra det som er forventet på det tidspunkt. Forutsetningene til den enkelte elev skal ikke trekkes inn. Vurdering i orden og atferd skal ikke inngå i fagvurderingen. Karakterer til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve skal gi uttrykk for i hvilken grad den det gjelder har nådd kompetansemålene i faget eller fagene de blir prøvd i.

7 Kapittel 4 i forskrift til opplæringsloven: Vurdering Underveisvurdering: løpende rettledning til elevene. Skal fremme læring, utvikle kompetansen, gi grunnlag for tilpasset opplæring. Med og uten karakter. Sluttvurdering: informerer om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Egenvurdering: Eleven skal kunne delta i vurderingen av sitt eget arbeid. Samtale minst en gang hvert halvår.

8 Vurdering uten karakter Forskrift § 4-5: Vurderingen skal beskrive hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene og hvordan de best mulig kan nå kompetansemålene i læreplanen og hvordan. Det skal kunne dokumenteres at slik vurdering er gitt.

9 Vurdering Vurdering må gis på en måte slik at den oppleves rettferdig, troverdig og at den har legitimitet.

10 Norm- (gruppe) basert vurdering Prestasjonen vurderes i forhold til hvordan de andre elevene har prestert (for eksempel er 6`erne brukt opp) Denne vurderingen sier ikke noe om kvaliteten på kompetansen, dvs hvor god prestasjonen egentlig er.

11 Standard- (kriterie) basert vurdering Prestasjonen verdsettes i forhold til faste faglige standarder. Standardbasert vurdering sier noe om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. For eksempel : For å få 4 i faget kreves følgende kompetanse:…………..

12 Kompetansmål og kjennetegn- hva er forskjellen Kompetansemål: Det eleven skal mestre etter endt opplæring på ulike årstrinn. Kjennetegn: en beskrivelse av kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til kompetansemålene Kjennetegn kan ikke erstatte kompetansemål, men kan være et nyttig verktøy for elever og lærere. Utdanningsdirektoratet utvikler forslag til felles kjennetegn i fire fag (norsk, matematikk, samfunnsfag, mat og helse). (Heftet finner dere på www.utdanningsdirektoratet.no)www.utdanningsdirektoratet.no

13 Hensikten med felles kjennetegn Bidra til å forankre et nasjonalt faglig ambisjonsnivå Styrke vurderingen av den enkelte elev underveis ved at eleven får faglige relevante tilbakemeldinger Bidra til at elever blir likeverdig og rettferdig vurdert Sørge for sammenheng i vurderingen underveis og sluttvurderingen

14 Hjelpemidler under eksamen: Sentralt gitt eksamen Modell 1: Alle hjelpemidler tillatt. Kan være med og uten forberedelsestid. Modell 2: Todelt eksamen, med begrensninger av hjelpemidler i den første eksamensdelen. Andre eksamensdel kan ha alle hjelpemidler tillatt og eventuell forberedelse. Utdanningsdirektoratet arbeider med en presisering av regelen om alle hjelpemidler tillatt.

15 Hjelpemidler til lokalt gitt eksamen § 4-23 i forskrift til opplæringsloven: Skoleeier (dvs dere som faglærere/ eller eksamensleder) bestemmer hvilke hjelpemidler som skal være tillatt i de ulike fagene. Tillatte hjelpemidler må være formålstjenlige og relevante for eksamen. De må ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevene eller privatistenes kompetanse.

16 Kildebruk Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, krever dette at elevene må kunne praktisere reglene omkring kildebruk, kildehenvisninger og sitater. Elevene må vite at alle kilder som brukes under eksamen skal oppgis, dette for at sensor/ene skal skjønne hva som er egenprodusert stoff og hva som er kildestoff. På Utdanningsdirektoratets nettsider ligger noe om kildebruk.

17 Fusk under eksamen §4-25 i forskrift til opplæringsloven: Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert.

18 Klage på vurdering Kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven sier hva det kan klages på: Standpunktkarakterer Eksamenskarakterer Karakterer til fag-/svenneprøve Kompetanseprøve Realkompetansevurdering Vedtak om å ikke sette standpunktkarakter/er


Laste ned ppt "Skolebesøk februar 2008 Forskrift Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Oppland fylkeskommune Hjelpemidler ved lokalt gitt og sentralt gitt eksamen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google