Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Samhandlingsreformen Orientering til Fagforbundet Trysil, 29. juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Samhandlingsreformen Orientering til Fagforbundet Trysil, 29. juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Samhandlingsreformen Orientering til Fagforbundet Trysil, 29. juni 2011

2 Helse Nye sykdommer

3 Helse Demografisk utfordringer

4 Helse Dialyse

5 Helse Legevekst

6 Helse Sykehusutviklingen

7 Helse EN REFORM Behov for en reform – ny måte å tenke på: Utnytte ressurser bedre (Skal være ”lønnsomt” for kommunene) Vi skal skape mer koordinerte tjenester og helhetlige pasientforløp Vi skal forebygge mer og gi tidligere hjelp (tenke helse i alt vi gjør) Folk skal få mer av den helsehjelpen de trenger nær der de bor En større del av helseressursene skal brukes i kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten skal få større rom til å dyrke sin spisskompetanse

8 Helse Klart budskap i Stortingsmelding 47 Den forventede behovsveksten i en samlet helsetjeneste må i størst mulig grad finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tjeneste med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON).

9 Helse Forutsetninger for å løse nye krav i kommunene ”St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen drøfter hvordan et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag er ønskelig og til dels nødvendig for å sikre at oppgavene kan løses på egnet måte. Det er forutsatt at kommunene selv vurderer om de er i stand til å levere disse tjenestene på egen hånd, eller i samarbeid med andre kommuner. Ved vurdering av de enkelte funksjoner vil det i praksis måtte gjøres lokale tilpasninger ut fra hensyn til geografi, befolkningssammensetning, infrastruktur mv.

10 Helse (forts...) I vurderingene av behovet for kommunesamarbeid er det for det første viktig å se på kompetansekrevende funksjoner. Kompetansekrevende funksjoner er ofte av tverrfaglig art og krever i noen grad spesialisert kompetanse for å sikre gode og effektive tjenester. Ved et utvidet befolkningsgrunnlag vil en også øke utnyttelsen av den kapasiteten som etableres. For det andre stiller den nye kommunerollen krav til kommunenes administrasjons- og systemarbeid, om gode systemer og strukturer som ivaretar både nye og gamle kompetansekrevende oppgaver, og som løfter fram utfordringene i helse- og omsorgstjenestene.

11 Helse forts. Helsedirektoratet vil stimulere til at styrkingen av de forebyggende helsetjenestene i kommunene skjer ved at kommunene søker et nærmere samarbeid. Dette gjelder særlig omkring oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer og i forhold til etablering og utvikling av frisklivstilbud.

12 Helse Ny fremtidig kommunerolle Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON) DET INNEBÆRER: Oppgaver som i dag ikke løses i tilstrekkelig grad - Forebygging og tidlig intervensjon (eks folkehelsetiltak) Oppbygging av nye tjenestetilbud - Kommunale tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold (eks: intermediære senger, observasjonssenger) Oppgaver som i dag dels løses i helseforetakene, men som kan finne bedre pasientrelaterte og samfunnsmessige løsninger dersom oppgavene løses i kommunene - Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten (Eks: dialyse)

13 Helse Lov om folkehelsearbeid

14 Helse Folkehelselovens overordnede mål En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller Langsiktig og systematisk arbeid forankret i plan Vi må tenke ”helse i alt vi gjør” I alle sektorer På alle forvaltningsnivåer Samhandlingskonferanse 23. juni 201114

15 Helse Tidligere folkehelselover Sunnhetsloven av 1860 Kommunehelsetjeneste loven av 1982 og 1988 Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Andre lover –Helselover som smittevernloven, strålevernloven, alkoholloven m.v. –Lover i andre sektorer som forurensningsloven, arbeidsmiljøloven mv

16 Helse Nye grep i loven – 1 Omfatter også statlig virksomhet, staten får klarere ansvar for å understøtte kommunene og fylkeskommunene Kommunens og fylkeskommunens ansvar tar utgangspunkt egne folkehelseutfordringer –Forutsetter at man har oversikt og har tatt stilling til sine folkehelseutfordringer 23. juni 2011Samhandlingskonferanse16

17 Helse Totaldødelighet menn (0-74 år) 1996-2008 17

18 Helse Nye grep i loven - 2 Folkehelse ikke bare helsetjenestens ansvar –Kommunen og fylkeskommunen skal bruke alle sine sektorer og virkemidler for å beskytte og fremme befolkningens helse Loven bygger på plan- og bygningsloven: –Kommunens og fylkeskommunens folkehelse- utfordringer skal vurderes i arbeidet med planstrategier –Kommunen skal fastsette mål og strategier som en del av kommuneplanarbeidet Iverksetting av nødvendige tiltak 23. juni 2011Samhandlingskonferanse18

19 Helse Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (og forskriftsarbeidet)

20 Helse Helse- og omsorgstjenesteloven Ny lovgivning er et av flere virkemidler som skal understøtte samhandlingsreformen Ny lov erstatter og harmoniserer kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven En overordnet og profesjonsnøytral lov som skal legge bedre til rette for samhandling Lovpålagte avtaler mellom helseforetak og kommuner Endringer i 41 andre lover, herunder omfattende endringer i sphtj.loven 23.06.2011Helse- og omsorgstjenesteloven20

21 Helse Kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet. Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Omfatter både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 25. september 2016Tittel på presentasjon21

22 Helse Nærmere om ny regulering Harmoniseringen innebærer: –Felles rettighetsregulering for pasienter og brukere –Felles saksbehandlingsregler –Felles klageordning –Felles klage- og tilsynsinstans (Fylkesmannen) –Felles regelverk for personell Tresporet system: 1.Kommunens plikter ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov (pliktlov) 2.Pasient- og brukerrettigheter ”ny” pasient- og brukerrettighetslov (rettighetslov) 3.Personellets yrkesutøvelse helsepersonelloven 23.06.2011Helse- og omsorgstjenesteloven22

23 Helse Utskrivningsklare pasienter Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-4 første ledd fastslår at betalingsplikten inntrer fra dag én I forslag til ny revidert forskrift foreslås: –Skal kun gjelde somatikk, og kun i de tilfeller hvor det antas å være et behov for tjenester i kommunen etter utskrivning –Grunnleggende prosedyrekrav –Vilkår for når en pasient er utskrivningsklar –Vilkår for når en pasient er mottaksklar –Nærmere vilkår for når betalingsplikten skal inntre 23.06.2011Helse- og omsorgstjenesteloven23

24 Helse Krav til tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Kommunene har i dag plikt til å ha tilbud om øyeblikkelig hjelp hele døgnet Nytt i lovforslaget: –Plikt til å sørge for et tilbud om døgnopphold for pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp –Innebærer en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten –Det tas sikte på ikrafttredelse fra 1.1.2016 Plikten fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra de regionale helseforetakene i perioden 2012-2015 23.06.2011Helse- og omsorgstjenesteloven24

25 Helse Utfordringer for kommunenes helse- og omsorgstjeneste

26 Helse Samhandlingsreformens kommunale utfordringer Flere og nye oppgaver – påvirker kompetansebehovet; utskrivingsklare pasienter, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, forskyvning av behandling mot kommunene Styrking av de forebyggende helsetjenestene og folkehelsearbeidet - en prioriterings- og kompetanseutfordring Økte krav til koordinering og samhandling – avtaler med (R)HFene om en rekke ulike forhold Finansielt medansvar for bruk av spesialisthelsetjenester Krav til systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Bidrag til forskning

27 Helse Eller sagt på en annen måte: Økt ansvar med økonomiske og andre konsekvenser innenfor en komplisert organisatorisk og finansiell ramme Skjerpede krav til planlegging og oppfølging av alt som påverker befolkningens helse og bruk av (spesialist)helsetjenester Inngåelse og forvaltning av avtaler med andre kommuner og helseforetak

28 Helse Ledelsen av helsetjenesten må styrkes Dette krever et langt mer aktivt lederskap og styring av helsetjenesten Ledelsen i kommunen må i vesentlig større grad enn til nå bry seg om: –Helsetilstanden i befolkningen og forhold som påvirker den (”verktøyhjelp” fra staten) –Utvikling, drift, bruk og evaluering av egne helsetjenester –Samhandlingen med og bruken av spesialisthelsetjenesten Dette forutsetter økt tidsbruk og tilgang på relevant helsefaglig kompetanse

29 Helse Styring og dialog med fastlegene Fastlegene spiller en nøkkelrolle i forhold til bruken av spesialisthelsetjenesten – kommunene må komme bedre i inngrep med fastlegene Ny fastlegeforskrift vil klargjøre funksjonskrav og rapporteringsplikt – statlig forventningsavklaring Dialog med den enkelte fastlege og etablerte samarbeidsorganer: –Kommunal forventningsavklaring –Samhandlingsrutiner –Evaluering Samarbeid med spesialisthelsetjenesten; avtaler, rutiner, data, praksiskonsulenter, …

30 Helse Samhandlingsreformen – Økonomiske virkemidler og finansiering

31 Helse Budsjettkorrigering 2012-2015; Fra foretak til kommuner - Innenfor rammen 25.09.201631 Utskrivingsklare; 0,56 mrd kr Medfinansiering; anslag 4,2 2010-mrd kr Ø.hjelp døgn; 1,04 2011-mrd kr over 4 år Om lag 95 mrd kr

32 Helse Utskrivingsklare somatiske pasienter Overføring av midler fra spesialisthelsetjenesten for utskrivingsklare pasienter (somatikk); 4.000 kroner pr døgn, totalt 0,56 mrd. Døgnsatsen tar høyde for drifts- og investeringskostnader i kommunene og i tillegg et insentiv for kommunene til å ta pasienten raskt hjem –Betalingsplikten skal gjelde fra samme dag pasienten er registrert utskrivningsklar –560 mill. kroner trekkes fra RHFs basisbevilgninger i 2012. 25.09.201632

33 Helse Kommunal medfinansiering Avgrenset kommunal medfinansiering på 20 pst for alle medisinske konsultasjoner/innleggelser; om lag 4,2 mrd. dersom ordningen hadde blitt innført i 2010 Tak på om lag 30 000 kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold Unnta nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske legemidler. Modellen inkluderer ikke fødsler Beløpet som overføres til kommunene i 2012 finansieres ved en tilsvarende reduksjon i RHF- bevilgningen for 2012. 25.09.201633

34 Helse Helseutfordringene – hvordan folkehelseinstituttet vil bistå kommune

35 Helse

36 Hovedtrekk: Flere enn ellers i landet dør tidlig av hjertesykdom.

37 Helse Hovedtrekk: Flere enn ellers i landet dør tidlig av hjertesykdom. Hovedtrekk : Forekomsten av diabetes er høyere enn i landet for øvrig.

38 Helse Hovedtrekk : Forekomsten av diabetes er høyere enn i landet for øvrig. Hovedtrekk : Mobbing i skolen er mer utbredt enn i landet for øvrig.

39 Helse

40

41

42

43 Aktuelle datakilder Norsk pasientregister Kreftregisteret Dødsårsaksregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer Nasjonalt vaksinasjonsregister Reseptregisteret Statistisk sentralbyrå Klima- og forurensingsdirektoratet Norsk institutt for luftforskning Arbeids og velferdsetaten Utdanningsdirektoratet

44 Helse

45 Støttefunksjoner Kommunehelseprofil Database Telefonsupport Lokale helseundersøkelser Kurs/seminar

46 Helse Kommunesamarbeid Kommunene: Trysil, Engerdal, Åmot, Stor- Elvdal, Våler, Åsnes og Elverum har besluttet å samarbeide om kommunenes forberedelser til nye forventninger og roller i samhandlingsreformen Rådmennene danner administrativ styringsgruppe. Ordførerne danner politisk styringsgruppe Roy Heien Olsen er tilsatt som prosjektleder

47 Helse Kommunesamarbeid 1.Helseprofiler for hver kommune 2.Ambulante tjenester 3.Elektronisk kommunikasjon og samhandling 4.Legevakt og legevaktformidling 5.Lokalmedisinsk senter i Trysil, eks: http://www.nglms.no/ 1.Modellforsøk: Samlokalisering DPS/BUP og kommunale psykiske helsetjenester 2.Den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene 3.Kompetanseutvikling, - Terningen nettverk / HiHm http://www.terningennettverk.no/

48 Helse Ønske om mer informasjon? Behov for bistand? www.regjeringen.no/samhandling 25. september 201648


Laste ned ppt "Helse Samhandlingsreformen Orientering til Fagforbundet Trysil, 29. juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google