Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset opplæring Forelesning Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Kilder: ”Ingen ut av rekka går” Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset opplæring Forelesning Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Kilder: ”Ingen ut av rekka går” Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilpasset opplæring Forelesning Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Kilder: ”Ingen ut av rekka går” Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian

2 Tilpasset opplæring  Alle elever har rett til opplæring tilpasset evner og læringsforutsetninger  Tilrettelegge opplæringen slik at den i størst mulig grad treffer hele spekteret av læringsforutsetninger  Opplæringen må differensieres og tilpasses mht organisering, utvalg av lærestoff, arbeidsmåter og pedagogiske metoder  Hvis tilpasningen ikke strekker til – ekstra ressurser  PPT vurderer om det er behov for spesialundervisning

3 Spesialundervisning?  Samarbeid mellom skole og PPT – for å kunne tilrettelegge opplæring som ikke dekkes gjennom den ordinære opplæringen  Skole/foreldre – ønsker vurdere behov for spesialundervisning – henvises PPT  Vurderer opplæringstilbudet og utarbeider sakkyndig vurdering  PPT – skisserer pedagogiske tiltak – ev å vurdere tiltakene som spesialundervisning

4 § 5-6 Pedagogisk psykologisk tjeneste  Skal hjelpe skolen i arbeid med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge til rette for elever med særlige behov  Skal sørge for sakkyndig vurdering der loven krever det

5 Opplæringsloven § 5 – 1 Rett til spesialundervisning  Elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning  Opplæringstilbudet skal ha et innhold som kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever og opplæringsmål for eleven  Rettighetsparagraf (individfokusert)

6 Manglende skoleinteresse?  Årsak til problemene kan være opplæringssituasjonen – må vurderes av PPT: Umoden elev, sosiale og emosjonelle problemer, grader av lærevansker, skyldes fagvanskene problematferd, skyldes atferden fagvansker?  Uro – organisering av opplæring?

7  PPT kan gjennom sine undersøkelser bidra til å utelukke/styrke årsakshypoteser  Retten til spesialundervisning er knyttet til elevens opplæringsbehov og ikke graden av funksjonshemming; retten til spesialundervisning avhenger av i hvilken grad eleven kan nyttiggjøre seg opplæringen i klassen  Ingen sentralt definerte kriterier for hvilke typer problem som innfrir rett til spesialundervisning (jf § 5-1)

8 Opplæringsloven § 9a-3: Det psykososiale miljøet  Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet

9 Henvisningsprosessen  Skoleintern problemkartlegging (atferd, sosiale og emosjonelle forhold)  Tverrfaglige møter – tiltak som er prøvd drøftes – henvise PPT hvis de ikke virker  Miljørettet problemutredning (PPT, skole, hjem) sosial fungering  Den individuelle problemutredning (PPT, BUPA) individualpsykologiske tester

10 Pedagogiske observasjoner  Dokumentere elevens problemer  Avvikende atferd (isolert sett normalatferd)  ”objektive” observasjoner - Ikke tolke – presise beskrivelser (konkret faglig og sosialt)

11 De ulike rapportene  Pedagogisk rapport (r- team, rektor)  IOP § 5-1 elev vise organisering av opplæring  Halvårsrapport – skriftlig oversikt over opplæringen eleven har fått – vurdere utvikling (til foreldre og kommune)

12 Sakkyndig vurdering  Rett til spesialundervisning = enkeltvedtak  PPT gir råd  Vedtaksorgan (delegert til rektor)  § 5-3 sakkunnig vurdering  Før vedtak om spesialundervisning skal det foreligge sakkunnig vurdering av de særlige behovene til eleven

13  Om utbytte av det ordinære opplæringstilbudet  Om lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæringen  Realistiske opplæringsmål  Om eleven får hjelp for sine vansker innenfor det ordinære opplæringstilbudet  Hvilken type opplæring som vil gi et forsvarlig opplæringstilbud  Elev og foresatte skal være aktivt med på å utforme tilbudet om spesialundervisning  Klagemulighet

14 Tospråklig opplæring  Tilrettelegging for inkludering av tospråklige minoritetselever og det flerkulturelle perspektivet – del av tilpasset opplæring  Språklig minoritetselev – har ikke norsk eller samisk som morsmål (førstespråk)  Tiltaket (opplæring) skal likestille språklige minoritetsbarn med majoritetsbarn

15 Mangfoldig elevgruppe  Minoritetselever  Lese- og skrivevansker  Problematferd  Kulturelt og språklig mangfold  Kulturell utveksling viktig (kunnskap om kulturer - kulturkompetanse)  Ulike grader av kontakt og ønske om inkludering i det norske samfunnet

16 Språklige minoritetselevers behov  Forstå det læreren og de andre sier (logikken)  Se mening og sammenheng i fagstoffet som skal læres  Få mestringsopplevelse  Oppleve identifikasjon, gjenkjenning og tilhørighet (redusere fremmedhet, styrke tilhørighet, bygge på elevens erfaringer)

17 Tiltak -  Det mest adekvate tiltaket bør altså være at elevene får opplæring i norsk samtidig med at de får mulighet til å bruke morsmålet for å tilegne seg faglige kunnskaper.

18 Forskning om minoritetsspråklige elever  Özerk (2003) – lærere senker forventninger  Tilfeldig opplæring  Aukrust (2006) språkstimulering i barnehage  Tospråklig opplæring (elev forstår hva lærer sier) kombinert med opphold i barnehage - positivt  Mange med minoritetsbakgrunn klarer skolen godt (studietilbøyelighet)  Prestasjonsgapet mellom minoritetsspråklige og majoritetsspråklige som gruppe stor (KD 2007)

19 Hva kan forklare elevers prestasjoner?  Sosioøkonomiske forskjeller har stor forklaringsverdi for elevgruppers prestasjoner (Lauglo 2006)  Skolen kan kompensere noe for de sosioøkonomiske forskjellene gjennom å etablere god struktur i opplæringssituasjonen  Norskkunnskaper vesentlig  Dårligste metode – elev benytter majoritetsspråk som redskapsfag

20  Mengden av opplæring på morsmålet kombinert med god andrespråksopplæring; skolemestring  Tospråklige lærere som kan ivareta all opplæring i klassen; aktiv tospråklighet (kognitive gevinster – divergent tenkning)

21 Faktorer som fremmer språklige minoriteters skolemestring  Tospråklig opplæring  Ikke tematisk isoleres fra det det arbeides med i elevgruppen  Samarbeid mellom tospråklig lærer, læreren i grunnleggende norsk, kontaktlærer  Støttende sosiokulturell kontekst (tospråklige lærere, anerkjenne folks bakgrunn,)  Elev aktiv i læringsprosess – resonnere rundt en problemstilling – knytte til folks erfaringer (ny kunnskap på kjent kunnskap)

22  Foreldre involveres aktivt som medspiller i elevenes skolefaglige utvikling; leser for og samtaler om temaet  Elevens forforståelse – forberede nytt tema eller ukjent tekst  Lærerens kompetanse; alle har ansvar for norskutvikling, benytte elevens kompetanse  Dårlig mestring – utrede opplæringstilbudet http://www.hio.no/content/view/full/55388 http://www.hio.no/content/view/full/55388

23 Lese- og skriveopplæring  Leseutvikling blir bedre hvis eleven behersker det språket de skal lære å lese på 6000 - 10000 ord (Hvenekilde mfl 1996)  Eleven må forstå betydningen av 75% av innholdsordene det skal leses på, være muntlig ”sterk” (Purves 1990)

24 Opplæringsloven § 2 - 8  Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har:  Særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa  Om nødvendig rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar  Kommunen har plikt til å legge til rette for særskilt språkopplæring (enkeltvedtak)

25 Forebygging av problematferd  Manglende tilrettelegging for tospråklig opplæring kan bidra til at språklige minoritetselever utvikler spesialpedagogiske behov (lese- skrivevansker og utvikling av problematferd)

26 Ond sirkel 1. Manglende norsk indre leksikon og bakgrunnskunnskaper Får ikke uttelling for egne kvalifikasjoner Får ikke mestringsopplevelser Passiv holdning til læring Dårlig selvtillit Senkede forventninger fra lærer Ikke relevant norskopplæring Dårlig faglig fremgang Lærer ikke norsk fagterminologi 2. Får behov for støtteundervisning Tas ut av klassen Lærer lite norsk kommunikasjon 3. Sosiale problemer Kontakt problemer Selektiv mutisme Aggresjon Avviker identitet Problematferd og emosjonelle problemer

27 Forebygging av lese- og skrivevansker  Første lese og skriveopplæring på morsmålet  Viktig med godt utbygd talespråk  Metaspråklig bevissthet (perspektivbytte)  Teknisk ferdighet – avkoding Identifisere bokstaver (grafemer), kjenne fonologisk (lyd) representasjon av grafemet, oppdage fonem – grafem korrespondansen. Trekke sammen grafemer til større helheter (stavelser og ord). Kjenne igjen det grafiske bildet. Bokstavrekke ha tankemessig ekvivalent  Avkoding versus forståelse/lære

28 Lese- og skrivevansker  Forståelse – bortfall, forveksling… gjetting. Leser ikke ordbilder med mening  Fonemer på norsk og morsmål – problem med å lytte ut en lyd som ikke eksisterer i eget morsmål  Eleven kan vise tegn på fonologiske problem på norsk, må utredes på morsmålet (Bøyesen 2006)  Forebygging – lang periode med muntlig trening i norsk (eller lære på morsmål)  Arbeide med å utvide ordforrådet

29 Kartlegging av språkferdigheter  Hvis svake leseferdigheter på norsk – teste på morsmål (tekst som kan blir forstått)  Kartlegge språkkompetanse på morsmål og norsk  Språkvanske – skal lære nytt språk samtidig som skolen forventer at det skal lære seg å lese og skrive på dette språket  Språktest som kartlegger lese- og skriveferdigheter på flere språk: http://www.hio.no/content/view/full/55388 http://www.hio.no/content/view/full/55388  Kartlegging av lytteforståelse på to språk

30 Utforming av tilpasset opplæring - atferdsvansker  Den reflekterende lærer  Samarbeid med sosiallærer og r-team  Henvise gruppen til PPT  Henvise enkeltelev til PPT  Pedagogisk rapport  Observasjonsskjema (atferd – belyse elevens rolle)

31 Ny organisering av undervisningen  Arbeidshypotese; tentativ hypotese fra PPT: Problematferd påvirkes av uro i gruppen som fører til lav konsentrasjon, der manglende konsentrasjon bidrar til gryende fagproblemer  Samarbeidsmøter; foreldre, kontaktlærer, sosiallærer, PPT  Har eleven selv sviktende forutsetninger innenfor et evneområde?  Ny tentativ hypotese fra PPT; generell evnetest

32 Evnetest  WISC  Verbal forståelse (språk)  Perseptuell organisering (synsinntrykk)  Oppmerksomhet/konsentrasjon (visuelt, auditivt korttidsminne)  Elev – intellektuelle forutsetninger høye, vansker med konsentrasjon  Sakkyndig uttalelse – konsentrasjon problem; spesialpedagogisk tilrettelegging  Tiltak – Hjelper dette?  IOP utarbeides

33 Utredende opplæring  Opplæring som på systematisk måte prøver ulike former for opplæringsmetoder for å se hva eleven profiterer på i samarbeid med PPT  Bør benyttes også av den enkelte lærer

34 Praktisk organisering av tilpasset opplæring  Øke elevgruppens aksept for opplæring av enkeltelever  Hvordan differensiere i vanlig opplæring – en av de store pedagogiske utfordringer  Målet om en inkluderende skole innebærer at vi i større grad må videreutvikle metoder for pedagogisk differensiering innenfor gruppens rammer - ivareta individuell og kollektiv utvikling

35  Lesekurs – hvorfor ikke i klassen?  Senter for leseforskning i Stavanger; lese tekster, ordpensum, prosessorientert skriving, data…  Periodeopplæring – periodelærer (ikke spesialundervisning)


Laste ned ppt "Tilpasset opplæring Forelesning Solveig Roth Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold Kilder: ”Ingen ut av rekka går” Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google