Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helserett Oversikt over helseretten Anne Kjersti Befring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helserett Oversikt over helseretten Anne Kjersti Befring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helserett Oversikt over helseretten Anne Kjersti Befring

2 Oversikten omfatter: Helsetjenesten Aktører, begreper og perspektiver Utviklingen av helserett Grunnprinsipper Rettskilder og anvendelse av rettskilder Helselovgivningen Lovgivning som politisk virkemiddel Helseforvaltningen

3 Om helsetjenesten og organisering Kommunene: Primærhelsetjenesten: Inngang og «base» - Lov om helse- og omsorgstjenester De regionale helseforetakene (RHF): spesialisthelsetjenesten -Lov om helseforetak -Lov om spesialisthelsetjeneste Fylkeskommunen: -Lov om tannhelsetjeneste

4 Regionalt helseforetak Helseforetak, sykehus, andre spesialisthelsetjenester Kommunal helsetjeneste Primærhelsetjenesten: Fastleger, sykehjem, helsestasjon, fysioterapitjenester, mv.

5 Primærhelsetjenesten: 15 milliarder, økning på 8 prosent fra 2013, se SSBs helsestatistikk, 2015. Sykehus og andre spesialisthelsetjenester: 112 milliarder i 2014 (reduksjon sml m året før). Legemidler: 6 milliarder i sykehus + 9 milliarder over folketrygden + egenbetaling: 6 milliarder Antallet ansatte øker: ca. 400 000 (SSB) I kroner i statsbudsjettet

6 Aktør Pasient Bruker Pårørende Pasient Bruker Pårørende Helse- Personell Helse- Personell Helse- virksomh Komm Aktører Komm Aktører Helse- forvaltning Helse- forvaltning Figur 1. Hvem som er omfattet av helseretten. Aktører (A.K. Befring)

7 Pasient/bruker i vid forstand Personen Helseopplysninger Biologisk materiale

8 Systemansvar/arbeidsgiveransvar Regulerer arbeidsgiveransvaret Regulerer styringsretten Regulerer rettslig ansvar for virksomheter Pålegg fra tilsyn, stenging (spesialisthtj), foretaksstraff. Erstatningsansvar Straffeansvar

9 Arbeidsgivers styringsrett begrenses av: (Illustrasjon, A.K. Befring) Avtaler Arbeidsmiljølov Ferielov Diskrimineringsl Helselover: Hpl Pbrl Hol Spesialhtj mv. Tariffavtaler Hovedavter Særavtaler Arbeidsavtaler Lovgivning

10 Profesjonsansvar/individansvar Def. Helsepersonell Autorisasjon Uten autorisasjon Reaksjoner

11 Individ – virksomhet: tilrettelegging Arbeidstakers behov – aml: HMS, arbeidstid, bemanning, utstyr. -Hensynet til arbeidstakeren Helsepersonells profesjonsutøvelse – hpl. § 16 - Hensynet til pasienten

12 Grunnlaget for helsehjelp Samtykke Informert samtykke Samtykkekompetanse Ikke et vilkår for forskning og helsehjelp at pasienten kan samtykke Andre rettsgrunnlag Hjelp uten samtykke. Tvang.

13 Alder Kompetanse Informasjon Forståelse Vilje GYLDIG SAMTYKKE EMK – Biomedisinkonvensjonen - helselovgivningen

14 Rettsvirkninger av samtykket Kan gi helsehjelp/forske – dersom øvrige vilkår er oppfylt Kan ikke beslutte behandling, men kan medvirke Ingen overføring av ansvar for helsehjelpen

15 Begrensninger i den enkeltes råderett Begrensninger i andres råderett Grunnlaget for helsehjelp Grunnlaget for forskning Respekt for menneskeverdet Samtykke - lovhjemlet unntak Omsorgsplikt, Verdighet Plikten til å ikke skade

16 Historikk o Internasjonal utvikling o Menneskerettigheter: Nurnbergprosessen o Nasjonal utvikling av o Helsetjenesten o Profesjoner og autorisasjonsordninger o Påvirkning fra andre rettsområder o Balansering av makt – og vern o Erstatningsrett o Offentlig rett

17 Hva er et grunnprinsipp? Normer som formidler grunnverdier innenfor helseretten Normene kommer til uttrykk i: Internasjonale reguleringer Nasjonal lovgivning Rettspraksis

18 Grunn- prinsipper Ikke skade Respekt for menneskeverdet Likhet, likeverd Samtykke Frihet Autonomi Verdighet Integritet Klagerett Overprøvning Omsorg, helsehjelp og forskning utfra mennesket Uavhengighet HELSERETTENS GRUNNPRINSIPPER (Illustrasjon: A.K. Befring)

19 Håndhevelse av prinsipper Domstolene håndhever ikke brudd på moral eller etikk – og prinsipper I anvendelsen av lovgivningen: er prinsipper integrert: i formål, som alminnelige rettsgrunnsetninger. Brukes i rettslig argumentasjon

20 Rettskilder Internasjonale rettskilder Nasjonale rettskilder -Grunnloven -Lovgivning -Forarbeider -Rettspraksis -Forvaltningspraksis -Reelle hensyn MenneskerettslEUAndre: EMK - EMDFriheterOviedo-konv. ØSKVarer, tjenesterUttalelser Lovgivning mvPraksisReelle hensyn GrunnlovsrevHøyesterettSmh m lovgivn Alm. lovgivnUnderettenVerdier mv SærlovgivnAndre rettsomrRimelighet MotstridNemnder ForarbeiderTilsyn VeiledereForvaltningsorg Rundskriv

21 Praksis Få saker for domstolene Mange saker i nemnder og forvaltningsorganer

22 Helselover Tjenestelover Organisering virksomheter Helseforetaksloven, spesialisthelsetj.loven, helseforetaksloven, tannhelsetj.loven Personlover Aktører Helsepersonelloven, pasient - og brukerrettighetsloven, alternativ behandlingloven Særlover Oppgaver Psykisk helsevernloven, smittevernloven, abortloven, bioteknologiloven, biobankloven med flere Produktlover Produksjon, salg Legemiddelloven, apotekloven, lov om medisinsk teknisk utstyr

23 Helsereformer Helsereform? Fritt behandlingsvalg reformen Samhandlingsreformen Rusbehandlingsreformen Eierskapsreformen Fastlegereformen Helselovreformen HVPU-reformen

24


Laste ned ppt "Helserett Oversikt over helseretten Anne Kjersti Befring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google