Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk for gruppeleiarar Rauma januar 2014 Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed untill it’s faced. James Baldwin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk for gruppeleiarar Rauma januar 2014 Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed untill it’s faced. James Baldwin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk for gruppeleiarar Rauma januar 2014 Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed untill it’s faced. James Baldwin

2 Sjekkliste for gruppemøta Sjekke ut deltakarane sine forventningar. Klargjere og skape felles forståing for arbeidsmåte og prosedyrer. Gjennomgå arbeidsmåten og struktur for arbeidet. Avklare roller og ansvar for gruppeleiar og gruppemedlemmar. Avklare oppfatting av taushetsplikt og lojalitet. Synleggjere dei enkelte sine oppfattingar av kva som er trygg og open kommunikasjon. Avklare korleis ein kan utfordre kvarandre til å reflektere over førehandsforståing og å gi begrunna oppfattingar. Lag felles samhandlingsreglar for gruppa. HUGS AT MÅLET ER UTVIKLING!

3 Analysedel Formulering av utfordringer, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategiar og tiltak Gjennomføring av valgte strategiar Evaluering Revidering

4 Problemformulering Ei beskrivande setning. Bruk verb i staden for adjektiv. Avgrens, avgrens, avgrens! Målbart. Opplevd utfordring – gjerne relatert til utviklingsplanen. Problem ein ikkje veit svaret på.

5 Målformulering Mål skal angi retning for arbeidet. Ei beskrivande setning. Bruk verb i staden for adjektiv. Korleis ser situasjonen ut når problemet er løyst? Unngå negative målformuleringar. Realistiske målsettingar – kva er «godt nok»? Målbart. Korleis skal vi sjå at målet er nådd? Treng ikkje å vere direkte speglbilete av problemformuleringa.

6 SMARTE mål S – spesifikt M – målbart A – akseptert R – realistisk T – tidfesta E – evaluerbart «Kunne du være så snill å fortelle meg hvor jeg burde gå nå?» «Det kommer an på hvor du ønsker å ende opp», svarer katten. Frå «Alice i eventyrland»

7 Innhenting av informasjon Vegsøkar fortel om utfordringa. Oppklarende spørsmål fra gruppa Leiast av gruppeleiar. Alle må få stille minst eitt spørsmål kvar. Alle spørsmål stillast før vegsøkar svarar. Vegsøkar noterer. Når alle har stilt spørsmål, avgjer vegsøkar kva spørsmål han/ho ønskjer å svare på og fortel meir om dei tinga ein er komfortabel med. Gruppeleiar spør om nokon har fleire spørsmål dei vil ha svar på før ein går vidare Gruppa må finne ut om ein no veit nok, eller om ein må ut og hente meir informasjon. Kva veit vi og kva må vi vite meir om? Det er alltid noko vi ikkje veit. Legg vekt på positive tilhøve og meistring. Informasjonsinnhenting ut frå ulike teoretiske perspektiv. Kva? Kven? Når? Kor ofte? Kor? Korleis?

8 Analyse og refleksjon ”Avprivatisere” problemstillinga. Løfte fram samla relevant kunnskap. Frå personleg problem til felles oppgåve. Unngå lineære årsaksforklaringar. Fokus på det vi kan gjere noko med.

9

10 Analysesirkel / ”Sola” Flere elever er urolig når lærer undervise r Lite god relasjon mellom lærer og noen elever. Lærer står mye vendt mot tavlen Elevene bestem mer selv hvor de sitter. Uklare lærings mål for timen Elever henter stadig ting de trenger Lærer beveger seg lite rundt i klassero mmet. Mangle nde kollegia l støtte. Noen foreldre omtaler lærer negativt. Lite variasjon i undervisni ngen. Noen elever opplever lav mestring i faget. Lærer tenker denne klassen nytter det ikke å gjøre noe med. En elev har ADH D

11 Tips og råd ved utfylling av analysesirkelen / ”sola” Bruk støttearka aktivt undervegs. Vegsøkar meir lyttande enn eksponerande. Skille vegsøkar frå problemet. Rigid ordstyring. Perspektiv for perspektiv. Ulik farge på perspektiva. Tørre å utfordre kvarandre. Hovudfokus på kontekstperspektivet – det er her vi er og her vi kan skape endring og utvikling.

12 The Serenity Prayer ”God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.” Reinhold Niebuhr (1892 – 1971)

13 Val av faktorar å ta tak i Vegsøkar vel faktorar (2-3 stk). Ikkje tenk komplisert. Krav om val frå kontekstperspektivet! Vel det som går an å gjere noko med. Utvikling krev vilje til endring/korrigering av eigen praksis.

14 Analysedel Formulering av utfordringar, tema eller problem Målformulering Innhenting av informasjon Analyse og refleksjon Strategi og tiltaksdel Utvikling av strategiar og tiltak Gjennomføring av valgte strategiar Evaluering Revidering

15 Utvikling av strategiar og tiltak Positivt fokus – kva kan vi få til? Vegsøkar engasjert i tiltak som velgast. Kva kan vi endre i omgjevnadane, og korleis? Mogleg å realisere fleire tiltak samstundes. Kven gjer kva, når og korleis?

16 Analysesirkel / ”Sola” Flere elever er urolig når lærer undervise r Lite god relasjon mellom lærer og noen elever. Lærer står mye vendt mot tavlen Elevene bestem mer selv hvor de sitter. Uklare lærings mål for timen Elever henter stadig ting de trenger Lærer beveger seg lite rundt i klassero mmet. Mangle nde kollegia l støtte. Noen foreldre omtaler lærer negativt. Lite variasjon i undervisni ngen. Noen elever opplever lav mestring i faget. Lærer tenker denne klassen nytter det ikke å gjøre noe med. En elev har ADH D

17 Gjennomføring av valgte strategiar Frå ord til handling er krevjande. Sosiale system viser ofte motstand mot endring. Lojal oppfølging. Systematisk gjennomføring. ”To do or not to do – that’s the question.”

18 Evaluering Revidering Er målet nådd? Har tiltaka blitt gjennomførte? Konklusjonar i evalueringa avgjer kva faser som må reviderast. Er ny analyse naudsynt? Er det nokre kjente faktorar som har hindra gjennomføring av tiltak?


Laste ned ppt "Nettverk for gruppeleiarar Rauma januar 2014 Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed untill it’s faced. James Baldwin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google